BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

  ŚRODOWISKO


Poznań,  21.09.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

S T A R O S T A   P O Z N A Ń S K I

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.6.2017.XIV z 20.09.2017 r. – zmieniającej pozwolenie zintegrowane z 19.12.2007 r., znak: WŚ.II.7644-06/07, zmienione decyzją z 25.01.2010 r., znak WŚ.XI.7644-03/09, decyzją z 27.02.2013 r. znak: WŚ.6222.17.2012.XIV, decyzją z 05.12.2014 r. znak: WŚ.6222.17.2014.XIV oraz decyzją z 30.12.2014 r. znak: WŚ.6222.25.2014.XIV udzielone na prowadzenie instalacji do produkcji szkła na terenie zakładu Klar Glass Sp. z o.o. w Pobiedziskach, przy ul. Fabrycznej 4.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-22 14:25

Poznań, dnia 21.09.2017 r.    

WŚ.6341.1.174.2017.VIII

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanej drogi powiatowej nr 2407P - części ul. Poznańskiej, na odcinku Kicin-Kliny, gm. Czerwonak (km 0+059,50-0+355,00) wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, ciągiem pieszo-rowerowym i zjazdami do posesji, do rowu przydrożnego R1, poprzez planowane do wykonania wyloty wpustów drogowych, oraz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanej drogi powiatowej – ul. Poznańskiej (km 0+355,00-0+863,63) wraz ze ścieżką rowerową, chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym i zjazdami do posesji, do ziemi – istniejącego rowu R2 (dz. nr 414, obręb Kicin, gm. Czerwonak) i R3 (dz. 125, obręb Kliny, gm. Czerwonak), oraz projektowanych rowów infiltracyjno-odparowujących: Rio1 (dz. nr 414, obręb Kicin, gm. Czerwonak), Rio2 (dz. nr 414, 444, obręb Kicin, gm. Czerwonak) Rio3 (dz. nr 129, obręb Kliny, gm. Czerwonak), Rio4 (dz. nr 128, obręb Kliny, gm. Czerwonak).

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-22 14:25

Poznań, dnia 21.09.2017 r.

WŚ.6341.2.134.2017.VIII

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

 • rwów retencyjno-infiltracyjnych Rio1, Rio2, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 444, 414, obręb Kicin, gm. Czerwonak, oraz Rio3, Rio4, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 129, 128, obręb Kliny, gm. Czerwonak,
 • wyltów wpustów drogowych Wp2, Wp3, Wp4 i Wp5, do istniejącego rowu R1, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 98/2, obręb Kicin, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-22 14:25

Poznań, 19.09.2017 r.

WŚ.6222.23.2017.XIV                                                                                                 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

S T A R O S T A  P O Z N A Ń S K I

p o d a j e  d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mondi Poznań Sp. z o.o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego znak: SR.II-8.6600-16/06 z dnia 30.04.2007 r., zmienionego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.34.2012 z dnia 19.02.2014 r., decyzją Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6222.7.2014.XIV z dnia 09.10.2014 r. oraz decyzją Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6222.19.2014.XIV z dnia 05.12.2014 r., na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, eksploatowanej na terenie zakładu w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 34/36.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 26.09.2017 r. do 17.10.2017 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w następujący sposób:

     -   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,

     -   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207A – pon. 9.30-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,

     -   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) - na adres e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 061/8410-541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-22 14:25

Poznań, 15.09.2017 r.

WŚ.6522.19.2017.XXVII

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji

 

Na   podstawie art. 41  ust. 3 i ust. 5 oraz art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy  z  dnia  9 czerwca   2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  (Dz. U.  z  2016 r. poz. 1131 ze zm.)  oraz art. 97 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Poznański

zawiadamia

o zawieszeniu  z urzędu postępowania  administracyjnego  w  sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego TOMICZKI MG, zlokalizowanego w granicach działek o nr ewidencyjnych 17/1 ob. Jeziorki, 53/2 i 80 ob. Tomiczki, gm. Stęszew. Przedmiotowa koncesja została udzielona decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 04.04.2008 r. znak: WŚ.X.7512-1/08, Przedsiębiorcy Panu Markowi Gawronowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą MAR-POL Marek Gawron, ul. Stęszewska 6, 62-060 Tomiczki.

Starosta Poznański pozyskał informację o śmierci Przedsiębiorcy Pana Marka Gawrona, w związku z czym zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.) jest zobowiązany do stwierdzenia, w drodze decyzji, wygaśnięcia ww. koncesji w związku ze śmiercią przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.) jeżeli nie istnieje przedsiębiorca, obowiązki określone w ust. 1 wykonuje jego następca prawny, a jeżeli nie istnieje przedsiębiorca oraz jego następca prawny - obowiązki określone w ust. 1 wykonuje właściciel lub osoba posiadająca inny niż własność tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku potrzeby osobę obowiązaną oraz zakres i sposób wykonania obowiązków określonych w ust. 1 ustala, w drodze decyzji, organ koncesyjny.

W trakcie prowadzonego postępowania Starosta stwierdził, że nie istnieje następca prawny zmarłego Pana Marka Gawrona oraz, że nie ustalono jego spadkobierców, w związku z czym nie ma możliwości wyznaczenia osoby zobowiązanej do wykonania obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego. W związku z powyższym do czasu ustalenia kręgu spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy konieczne jest zawieszenie postępowania. Zawieszenie postępowania z przyczyn określonych w art. 97 § 1 pkt 1 i pkt. 4 k.p.a. jest obligatoryjne, gdy wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe, gdyż wymaga to wydania uprzedniego rozstrzygnięcia przez sąd.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Poznańskiego, ul. Jackowskiego 18 (pok. 307), w poniedziałki w godz. 930 - 1630 oraz od wtorku do piątku w godz. 800 - 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8418 817. Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz wywieszenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze organem koncesyjnym właściwym  do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji  jest Starosta Poznański.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rudowska
tel. 61 8418 817, po. 307

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-22 14:25

Poznań, 13.09.2017 r.

WŚ.6341.2.135.2017.VIII

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 73, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, do rowu melioracji wodnej szczegółowej M-26-3 w km 1+060.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-13 08:49
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-13 08:48

Poznań, dnia 12.09.2017 r.

WŚ.6341.2.133.2017.VIII                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek spółki Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanym wodociągiem PE100, SDR17, PN10, Dz280 mm, pod dnem cieku rzeki Kopla I, w km 10+650 rzeki, na działce o nr ewid. 4, obręb Kórnik, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-13 08:41

Poznań, 11.09.2017 r. 

WŚ.6341.1.175.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z ul. Polskiej, do ziemi – rowu M-26-3, poprzez planowany do wykonania wylot urządzeń kanalizacji deszczowej, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 73, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-13 08:41

Poznań, dnia 11.09.2017 r.

WŚ.6341.2.123.2017.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Good Food Products Sp. z o.o., reprezentowanego przez Jakon Sp. Jawna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowy drenażu na działkach o nr ewid. 1235/2 i 1236/2 obręb Tarnowo Podgórne oraz likwidację istniejącej sieci drenarskiej zlokalizowanej na ww. działkach.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-13 08:41

Poznań, dnia 8.09.2017 r.

WŚ.6341.1.156.2017.XI       

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

zawiadamia strony i podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych oraz wód z drenażu do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-28 za pomocą 4 wylotów na dz. o nr ewid. 414/8 i 423/2 obręb Głuchowo,
 2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód z projektowanych odcinków rowów drogowych w km od 1+840 do 2+074 oraz w km od 2_074 do 2+932 do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-14 za pomocą projektowanego wylotu na dz. o nr ewid. 395 obręb Głuchowo,
 3. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód z projektowanych odcinków rowów drogowych w km od 0+684 do 0+832 oraz w km od 0+832 do 1+840 do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-28 za pomocą projektowanego wylotu na dz. o nr ewid. 403/1 obręb Głuchowo,
 4. odwadnianie obiektów budowlanych na odcinku od 0+320,00 do 2+932,00 drogi, na dz. o nr ewid. 402/2, 418/2, 418/1, 420/1, 420/2, 421, 422/2, 403/1, 422/2, 422/1, 423/2, 403/1, 398/2, 397/11, 390/2, 390/1, 396/1, 391, 392, 393, 423/1, 424/8, 424/7, 424/5, 424/4, 424/1, 425/4, 425/1, 428, 394/2, 394/1, 395, obręb Głuchowo, oraz 40, 28, 376/17, 376/6, 375/9, 374/28, 376/5, 376/8, 375/3, 374/31, obręb Chomęcice,

w związku z realizacją inwestycji przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo, gm. Komorniki.

                    

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-13 08:41

Poznań, dnia 8.09.2017 r.

WŚ.6341.2.115.2017.XI 

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

zawiadamia strony i podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie urządzeń wodnych:
 1. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej Ø400 (poprzez nabudowanie studni Ø 2000) do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-28 w km 0+230 rowu (0+139,78 km drogi), na dz. o nr ewid. 414/8, obręb 0002 Głuchowo,
 2. dwóch wylotów drenarskich Ø200 do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-28 w km 1+080 rowu (0+830,90 i 0+833,50 km drogi), na dz. o nr ewid. 423/2, obręb 0002 Głuchowo,
 3. dwóch wylot rowów drogowych do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-14 (w km od 1+840 do 2+074 drogi oraz w km od 2+074 do 2+932), dz. o nr ewid. 395 obręb Głuchowo,
 4. dwóch wylotów rowów drogowych do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-18 (w km od 0+684 do 0+832 oraz w km od 0+832 do 1+840), dz. o nr ewid.  403/1 obręb Głuchowo,
 5. wykonanie przepustów na dz. o nr ewid. 418/1, 422/1, 423/2, 403/1, 398/2, 423/1 424/5, 424/4, 424/1, 397/11, 425/4, 396/1, 391, 390/1, 392, 390/2, 395, 425/1, obręb Głuchowo, oraz na dz. o nr ewid. 40, 28, 29, 376/6, 376/17, 376/5, 375/4, 375/3, 376/5, obręb Chomęcice;
 6. rowów przydrożnych na dz. o nr ewid. 402/2, 418/2, 418/1, 420/1, 421, 422/2, 422/1, 400, 403/1, 422/1, 423/2, 403/1, 398/2, 423/1, 424/8, 424/7, 424/5, 397/11, 424/5, 424/4, 424/1, 425/4, 396/1, 425/3, 425/1, 390/2, 390/1, 391, 392, 393, 426/1, 427, 394/2, 394/1, 395, 389, 390/2, 397/11,  obręb Głuchowo, oraz na dz. o nr ewid. 28, 29, 40, 37617, 376/6, 376/5, 376/5, 376/7, 376/8, 375/3, 375/4, 375/9, 374/24, 374/28, 374/31, 374/24, obręb Chomęcice;
 1. Likwidację urządzeń wodnych:
 1. przepustów na rowach zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 411/1, 411/2, 418/1, 423/2, 396/1,  obręb Głuchowo oraz na dz. o nr ewid.  40 obręb Chomęcice,
 2. odcinków rowów zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 40, 376/5, 32/25, obręb Chomęcice oraz na dz. o nr ewid. 396/1, 390/2 425/3, 425/3, 425/1, 390/1, 391, 411/1, 411/2, obręb Głuchowo,

w związku z realizacją inwestycji przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo , gm. Komorniki.

                    

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-13 08:41

Poznań, 07.09.2017 r.

WŚ.6341.2.124.2017.VIII

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej
Sw-18, od km 0+300 do km 0+400, na rurociąg drenarski, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 37, 70, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-13 08:41

Poznań, 07.09.2017 r.

WŚ.6341.1.179.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-951 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z fragmentu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo-Modrze, do ziemi – projektowanego rowu retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 62/2, obręb Modrze, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-08 09:52

Poznań, dnia 07.09.2017 r.

WŚ.6341.1.187.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 576, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 296/6, obręb Dziećmierowo, gm. Kórnik, do ziemi – poprzez system rozsączający, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 296/6, obręb Dziećmierowo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-08 09:52

Poznań, 07.09.2017 r.

WŚ.6341.2.138.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-951 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu do rowu retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 62/2, obręb Modrze, gm. Stęszew, rowu retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 62/2, obręb Modrze, gm. Stęszew, oraz pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – rowu STr-12 w km 2+161 poprzez budowę przepustu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 3, 52, 53, obręb Modrze, gm. Stęszew, rowu Str-12-2 w km 0+005 poprzez budowę przepustu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 5, 51, obręb Modrze, gm. Stęszew, oraz rowu Str-12-1 poprzez przebudowę na rurociąg, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 5, 45/4, obręb Modrze, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-08 09:52

                                                                                                                     Poznań, 29.08.2017 r.

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – studni nr  1 i nr 2, zlokalizowanych na działce nr ewid. 319/46 ob. ob. Mrowino, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rudowska
tel. 61 8418817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-08 09:52

Poznań, 22.08.2017 r.

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek „Majątku Rogalin” Sp. z o.o., Rogalin ul. Nowa 3, 62-022 Świątniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni nr 3 i 4, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 50/15, obręb Rogalin, gm. Mosina, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rudowska
tel. 61 8418817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-08 09:52

Poznań, dnia 31.08.2017 r.

WŚ.6341.1.172.2017.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Ogrodowej, Zacisze w m. Miękowo, do  ziemi – rowu melioracji szczegółowej, na dz. o nr ewid. 28 i 29 obręb Miękowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-01 09:43

Poznań, dnia 31.08.2017 r.

WŚ.6341.1.172.2017.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Ogrodowej, Zacisze w m. Miękowo, do  ziemi – rowu melioracji szczegółowej, na dz. o nr ewid. 28 i 29 obręb Miękowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-01 09:43

Poznań, dnia 30.08.2017 r.

WŚ.6341.1.153.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dróg gminnych i drogi powiatowej w miejscowości Zielątkowo, gm. Suchy Las (ulice: Kręta, Łąkowa, Krótka, Dębowa, Akacjowa, Kasztanowa, Szkolna, Sportowa, Zielona, Wyrzykowskiej, Moraczewskich, Wichrowa, Pogodna, Sosnowa, Świerkowa, Morwowa, Wierzbowa), do ziemi:

 1. rowu melioracyjnego SK-3-2, na dz. o nr ewid. 65 i 48, obręb Zielątkowo, gm. Suchy Las – za pomocą projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej W2, W3, W4, W5 i 10 wylotów ścieków skarpowych,
 2. rowu melioracyjnego SK-3, na dz. o nr ewid. 145/2 i 136, obręb Zielątkowo, gm. Suchy Las – za pomocą projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej W1.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-01 09:43

Poznań, dnia 30.08.2017 r.

WŚ.6341.2.112.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez Wójta Gminy Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych:
 • wylot W1 do rowu melioracyjnego SK3 – dz. o nr ewid. 145/2, obręb Zielątkowo, gm. Suchy Las, km 0+810 rowu,
 • wylot W2 do rowu melioracyjnego SK3-2 – dz. o nr ewid. 65, obręb Zielątkowo, gm. Suchy Las, km 0+382 rowu,
 • wylot W3 do rowu melioracyjnego SK3-2 – dz. o nr ewid. 65, obręb Zielątkowo, gm. Suchy Las, km 0+454 rowu,
 • wylot W4 do rowu melioracyjnego SK3-2 – dz. o nr ewid. 65, obręb Zielątkowo, gm. Suchy Las, km 0+568,5 rowu,
 • wylot W5 do rowu melioracyjnego SK3-2 – dz. o nr ewid. 48, 65, 46, obręb Zielątkowo, gm. Suchy Las, km 0+679 rowu,
 • 10 wylotów ścieków skarpowych do rowu melioracyjnego SK32 – dz. o nr ewid. 65 i 66, obręb Zielątkowo, gm. Suchy Las, km: 0+363, 0+394, 0+422, 0+464, 0+493, 0+523, 0+553, 0+583, 0+613, 0+641 rowu; 
 1. przebudowę urządzenia wodnego – rowu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 145/2 i 156/1, obręb Zielątkowo, gm. Suchy Las, na rurociąg o średnicy Ø 500 m, długości ok. 75,0 m.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-01 09:43

Poznań, dnia 28.08.2017 r.

WŚ.6341.1.159.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód polegające na wycinaniu trzciny z wód i brzegu Jeziora Kórnickiego, na dz. o nr ewid. 961/17 i 961/18, obręb Kórnik – miasto, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa odcinka promenady wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kórniku – etap III”.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-01 09:43

Poznań, dnia 28.08.2017 r.

WŚ.6341.2.118.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • prowadzenie kładki przez wody Jeziora Kórnickiego,
 • wykonanie robót w wodach Jeziora Kórnickiego, obejmujących wykonanie podpór kładki – podpory nr 2 i nr 3,
 • wykonanie pomostu widokowego na Jeziorze Kórnickim,

na dz. o nr ewid. 961/17 i 961/18, obręb Kórnik – miasto, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa odcinka promenady wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kórniku – etap III”.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-01 09:43

Poznań, dnia 25.08.2017 r.

WŚ.6341.1.160.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek „Majątku Rogalin Sp. z o .o., Rogalin ul. Nowa 3, 62-022 Świątniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie „Majątku Rogalin” Sp. z o. o. w miejscowości Rogalin, do istniejącego zbiornika – rowu bezodpływowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 50/15 i 50/14, obręb Rogalin, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-01 09:43

Poznań, dnia 23.08.2017 r.

WŚ.6341.2.131.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią wodociągową w rurze osłonowej Ø 273 mm, pod dnem rzeki Michałówki, w km 11+040 rzeki, na działce o nr ewid. 258, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-09-01 09:43

Poznań, dnia 18.08.2017 r.

WŚ.6341.1.150.2017.V

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 18.08.2017 r., została wydana decyzja znak: WŚ.6341.1.150.2017.V, stwierdzająca wygaśnięcie, z dniem 01.07.2017 r., decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 30.03.2007 r., znak: WŚ.V.6223-9-1/6/2006, udzielającej Panu Józefowi Lazarkowi prowadzącemu działalność pod nazwą „ELKA” Józef Lazarek ul. Szkolna 69a,  43-230 Goczałkowice, pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód Kanału Mosińskiego za pomocą jazu zlokalizowanego w km 8+820 kanału do rzędnej maksymalnej 63,11 m n.p.m., w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego, oraz na pobór wody powierzchniowej z Kanału Mosińskiego w ilości Qmax = 3,0 m3/sek w ciągu całego roku dla celów małej elektrowni wodnej – z równoczesnym zrzutem.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 – tel. 61 8410 576.

Powyższe zawiadomienie prosimy wywiesić na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania w miejscowościach, w których będzie realizowana wnioskowana inwestycja, a po tym terminie odesłać do Starostwa ze stosowną adnotacją.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-22 08:01

Poznań, dnia 18.08.2017 r.

WŚ.6341.2.108.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy BINLAPARK Sp. z o. o., Łowęcin ul. Owocowa 3, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 3130/243, 3130/247 i 3131/35, ark. 26, obręb Swarzędz, do rowu melioracyjnego C-B, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 3128, ark. 26, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz (km 1+870 rowu).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-22 08:01

Poznań, dnia 18.08.2017 r.

WŚ.6341.1.151.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy BINLAPARK Sp. z o. o., Łowęcin ul. Owocowa 3, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 3130/243, 3130/247 i 3131/35, ark. 26, obręb Swarzędz, do ziemi – rowu melioracyjnego C-B, projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym w km 1+870 rowu, na działce o nr ewid. 3128, ark. 26, obręb Swarzędz, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-22 08:01

Poznań, dnia 17.08.2017 r.

WŚ.6341.1.167.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z ulicy Granicznej w miejscowości Witobel, gm. Stęszew, do rowu melioracyjnego  Ms-1, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 113, obręb Witobel, gm. Stęszew, projektowanym wylotem w km 7+340 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-22 08:01

Poznań, dnia 17.08.2017 r.

WŚ.6341.2.126.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Ms-1, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 113 i 178, obręb Witobel, gm. Stęszew, w km 7+340 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-22 08:01

Poznań, dnia 16.08.2017 r.

WŚ.6341.2.113.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotu kanalizacji deszczowej oraz wylotu drenażu do rowu melioracyjnego WA16, na dz. o nr ewid. 60, obręb Chomęcice, gm. Komorniki;
 • przebudowę rowu melioracyjnego WA16, obejmującą przebudowę istniejącego przepustu na rowie, na dz. o nr ewid. 60 i 119, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, oraz na dz. o nr ewid. 8/1, obręb Rosnowo Szreniawa, gm. Komorniki;
 • wykonanie urządzenia wodnego – drenażu na dz. o nr ewid. 60, 61/1, 62, obręb Chomęcice, gm. Komorniki;
 • likwidację urządzenia wodnego – istniejącego rowu przydrożnego wraz z przepustami pod zjazdami, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 62, 119, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, obręb Chomęcice, gm. Komorniki;
 • likwidację urządzenia wodnego – odcinka rowu melioracyjnego WA16, wraz z przepustami pod zjazdami, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 60, 61/1, 62, 119, obręb Chomęcice, gm. Komorniki,

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa ul. Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-22 08:01

Poznań, dnia 16.08.2017 r.

WŚ.6341.1.154.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi powiatowej – ul. Poznańskiej w miejscowości Chomęcice, do ziemi – rowu melioracyjnego WA-16, projektowanym wylotem W2, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 60, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, w km 0+909 rowu WA-16, km 1+169 drogi;
 2. odprowadzania wód drenażowych do ziemi – rowu melioracyjnego WA-16, projektowanym wylotem Dwyl, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 60, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, w km 0+909 rowu WA-16, km 1+169 drogi,

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa ul. Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-22 08:01

Poznań, dnia 16.08.2017 r.

WŚ.6341.2.109.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Panattoni Europe Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Bartosza Całkę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. likwidację wszystkich elementów drenażu rolniczego (sączków i odcinków zbieraczy),
 2. wykonanie przełożenia odcinka istniejącego zbieracza DN300 polegającego na:
 • likwidacji odcinka istniejącego o długości L = 477,30 m,
 • wykonaniu nowego odcinka zbieracza DN300 o długości około L= 510,25 m,
 1. wykonanie odcinka drenażu opaskowego DN 145/160 mm wzdłuż zachodniej granicy inwestycji o długości około L = 549,68 m,

na działce o nr ewid. 22/90, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-22 08:01

Poznań, 11.08.2017 r.

Ś.6222.22.2017.XIV                                                                                                 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z 18.07.2014 r. znak: WŚ.6222.1.2014.XIV, zmienionego decyzją WŚ.6222.13.2014.XIV z 05.12.2014 r., na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie (instalacja do nadruku na opakowaniach), na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Bogucin przy ul. Pilotów 12, gm. Swarzędz.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 21.08.2017 r. do 11.09.2017 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

-   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
-   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207A – pon. 9.30-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,
-   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262 ze zm.) - na adres e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 0618410541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-11 10:43

Poznań, dnia 09.08.2017 r.

WŚ.6341.2.66.2017.V

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), Starosta Poznański zawiadamia, że postanowieniem z dnia 09.08.2017 r., znak: WŚ.6341.2.66.2017.V, sprostowana została omyłka pisarska w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 03.07.2017 r., znak: WŚ.6341.2.66.2017.V, udzielającej na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowów przydrożnych i rowu melioracji wodnej szczegółowej R2, oraz wylotu przelewu awaryjnego z projektowanego zbiornika retencyjnego do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-2;
 • wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów przydrożnych;
 • wykonanie  przepustów pod zjazdami w ciągu przebudowywanego rowu melioracji wodnej szczegółowej R2;
 • wykonanie przepustu pod drogą w ciągu rowu melioracji wodnej szczegółowej R2;
 • wykonanie rowów przydrożnych;
 • przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej R2, obejmującą odmulenie i wyprofilowanie rowu do rzędnych projektowanych, ujednolicenie szerokości rowu do parametrów rowu drogowego trapezowego;
 • przebudowę kanalizacji rowu przydrożnego w km 0+475,00 drogi powiatowej;
 • rozbiórkę istniejących przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów przydrożnych;
 • rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą w ciągu rowu melioracji wodnej szczegółowej R2;
 •  rozbiórkę istniejących przepustów pod zjazdami w ciągu rowu melioracji wodnej szczegółowej            R2,

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądki do drogi wojewódzkiej 434, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia,
 • doręczenie niniejszego postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższym postanowieniem strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 – tel. 61 8410 576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-11 10:43

Poznań, dnia 7.08.2017 r.

WŚ.6341.2.111.2017.XI    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Schur Flexible Poland Sp. z o.o., ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych S5, S6, S7 i wylotów W5 i W7 oraz na likwidację rowu infiltracyjnego „B” i wylotu W1 do rowu infiltracyjnego B.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-08 10:07

Poznań, dnia 7.08.2017 r.    

WŚ.6341.1.152.2017.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Schur Flexible Poland Sp. z o.o., ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych oraz wód opadowych i roztopowych z dachów hal zakładu do ziemi – za pomocą istniejących studni chłonnych S1, S2, S3, S4 oraz projektowanych studni chłonnych S5, S6 i S7 i rowu infiltracyjnego B.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-08 10:07

Poznań, dnia 07.08.2017 r.

WŚ.6341.1.85.2012.V

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 07.08.2017 r., została wydana decyzja znak: WŚ.6341.1.85.2012.V, umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.03.2007 r., znak: WŚ.V.6223-9-1/6/2006, udzielonego Panu Józefowi Lazarkowi prowadzącemu działalność pod nazwą „ELKA” Józef Lazarek ul. Szkolna 69a,  43-230 Goczałkowice, na piętrzenie wód Kanału Mosińskiego za pomocą jazu zlokalizowanego w km 8+820 kanału do rzędnej maksymalnej 63,11 m n.p.m., w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego, oraz na pobór wody powierzchniowej z Kanału Mosińskiego w ilości Qmax = 3,0 m3/sek w ciągu całego roku dla celów małej elektrowni wodnej – z równoczesnym zrzutem.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 – tel. 61 8410 576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-08 10:07

Poznań, dnia 02.08.2017 r.

WŚ.6341.1.145.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o., ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z gminnego ujęcia wody Owińska – Potasze, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 658 (studnie nr 1, 2 i 3) i nr 514/8 (studnia nr 4) w miejscowości Owińska, gm. Czerwonak, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na cele zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Bolechowo Osiedle, Owińska, Potasze, Bolechówko i Trzaskwo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-08 10:07

Poznań, 31.07.2017 r.

WŚ.6341.2.106.2017.VIII                                                                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek JAKON INWEST 2 Sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz JAKON INWEST 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1033, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-03 12:24

Poznań, 31.07.2017 r.

WŚ.6341.1.146.2017.VIII                                                                                                                                                                                                                                                        

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek JAKON INWEST 2 Sp. z o.o., ul. Sowia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz JAKON INWEST 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. o nr ewid. 1020/3, 1021 i 1275/7, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do wód – Kanału Lusowskiego, poprzez planowany do przebudowy wylot kanalizacji deszczowej, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 1033, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-03 12:24

Poznań, 31.07.2017 r.

WŚ.6341.1.144.2017.VIII                                                                                                                          

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek McDonald’s Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. o nr ewid. 91/28, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica, do ziemi – poprzez planowany do wykonania zbiornik retencyjno-infiltracyjny, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 91/28, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-03 12:24

Poznań, 31.07.2017 r.

WŚ.6341.2.105.2017.VIII

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

     Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek McDonald’s Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 91/28, obręb Kiekrz, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-03 12:24

Poznań, dnia 25.07.2017 r.

WŚ.6341.2.103.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego, składającego się z 4 studni chłonnych oraz drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 566/24, obręb Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-03 12:24

Poznań, dnia 28.07.2017 r.

WŚ.6341.1.141.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Niepruszewie, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 306/7, obręb Niepruszewo, gm. Buk, do wód – rzeki Samicy Stęszewskiej, poprzez istniejący wylot, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 2/2, obręb Podłoziny, gm. Dopiewo. i

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-03 12:24

Poznań, dnia 25.07.2017 r.

WŚ.6341.1.140.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z boiska lekkoatletycznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie, zlokalizowanego na dz. 566/24, obręb Puszczykowo, do ziemi, poprzez system rozsączający, składający się z 4 studni chłonnych oraz drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 566/24, obręb Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-03 12:24

Poznań, dnia 24.07.2017 r.

WŚ.6341.1.134.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Roberta Sommerfeld, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Robert Sommerfeld MAG-GRAF Projekt, ul. Poznańska 57, Mrowino, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Roberta Sommerfeld, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Robert Sommerfeld MAG-GRAF Projekt z siedzibą w Mrowinie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu Robert Sommerfeld MAG-GRAF Projekt, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 702/1 i 702/2, obręb Mrowino, gm. Rokietnica, do ziemi – poprzez zbiornik retencyjno-chłonny, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 702/1, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-03 12:24

Poznań, dnia 20.07.2017 r.

WŚ.6341.1.136.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Rosiak i Syn Sp. z o.o., ul. Poznańska 168/170, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Rosiak i Syn Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu Rosiak i Syn Sp. z o.o. w Komornikach, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 510/3 i 512/3, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi – poprzez istniejący zbiornik retencyjno-infiltracyjny, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 512/3, obręb Komorniki, gm. Komorniki

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-03 12:24

Poznań, dnia 17.07.2017 r.

WŚ.6341.3.16.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Schattdecor Sp. z o.o., ul. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Schattdecor Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z procesu mycia maszyn i urządzeń, znajdujących się w zakładzie Schattdecor Sp. z o.o., zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 963/7, 1027/1, 1256/8, 1256/10, 1264/3, 1264/4, 1265/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-08-03 12:24

Poznań, dnia 12.07.2017 r.

WŚ.6341.2.92.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórnej, ul. Poznańska 115, 62-095 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu nad Kanałem Lusowskim, w ulicy Szumin w Tarnowie Podgórnym oraz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowu melioracji wodnej szczegółowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 889/7, 907/1, 907/2 i 1253/3, obręb Tarnowo Podgórne, oraz wylotu do rowu melioracji wodnej szczegółowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 889/7, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-07-12 11:52

Poznań, dnia 11.07.2017 r.

WŚ.6341.2.95.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Przemysława Sobczaka, ul. Wspólna 5, 63-004 Gowarzewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Przemysława Sobczaka, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika rekreacyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 26/1 i 26/2, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-07-12 11:52

Poznań, 11.07.2017 r.

WŚ.6522.19.2017.XXVII

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji

Na   podstawie art. 41  ust. 3 i ust. 5 oraz art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy  z  dnia  9 czerwca   2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze  (Dz. U.  z  2016 r. poz. 1131 ze zm.)  oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Poznański

zawiadamia

o wszczęciu  z urzędu postępowania  administracyjnego  w  sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego TOMICZKI MG, zlokalizowanego w granicach działek o nr ewidencyjnych 17/1 ob. Jeziorki, 53/2 i 80 ob. Tomiczki, gm. Stęszew. Przedmiotowa koncesja została udzielona decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 04.04.2008 r. znak: WŚ.X.7512-1/08, Przedsiębiorcy Panu Markowi Gawronowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą MAR-POL Marek Gawron, ul. Stęszewska 6, 62-060 Tomiczki.

Starosta Poznański pozyskał informację o śmierci Przedsiębiorcy Pana Marka Gawrona, w związku z czym zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.) jest zobowiązany do stwierdzenia, w drodze decyzji, wygaśnięcia ww. koncesji w związku ze śmiercią przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Poznańskiego, ul. Jackowskiego 18 (pok. 307), w poniedziałki w godz. 930 - 1630 oraz od wtorku do piątku w godz. 800 - 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 8418 817.

Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz wywieszenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze organem koncesyjnym właściwym  do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji  jest Starosta Poznański.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rudowska
tel. 61 8418 817, po. 307

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-07-12 11:52

Poznań, dnia 10.07.2017 r.

WŚ.6341.1.133.2017.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek  AMIC Poland Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania z terenu dz. o nr ewid. 299, obręb Brzeźno (teren stacji paliw nr 127), ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi istniejącego zbiornika infiltracyjno – odparowującego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 271/1, 300 i 301, obręb Brzeźno, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-07-12 11:52

Poznań, dnia 06.07.2017 r.

WŚ.6341.1.126.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Użytkowanie wód znajdujących się w rowie melioracji wodnej szczegółowej G, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 230, obręb Owińska, gm. Czerwonak, obejmujące:
 • pobór wody z rowu do napełniania stawu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 228/2, obręb Owińska, gm. Czerwonak – napełnianie stawu, uzupełnianie strat, wymianę wody w stawie, za pomocą ujęcia wody zlokalizowanego w hm 3+81 rowu;
 • odprowadzanie wody z ww. stawu do rowu melioracji wodnej szczegółowej G, mnichem zrzutowym zlokalizowanym w hm 3+17 rowu;
 • podniesienie rzędnej zwierciadła wody w rowie melioracji wodnej szczegółowej G, za pomocą istniejącej zastawki zlokalizowanej w hm 3+76 rowu, do rzędnej 63,40 m n.p.m. w celu poboru wody z rowu G do zasilania stawu.
 1. Pobór wody ze stawu do nawodnień terenu parku pocysterskiego o powierzchni 2,91132 ha z jednoczesną funkcją edukacyjną dzieci niewidomych, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 228/2, obręb Owińska, gm. Czerwonak. 
 2. Podniesienie zwierciadła wody w stawie, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 228/2, obręb Owińska, gm. Czerwonak,  za pomocą mnicha, do rzędnej 62,60 m n.p.m.  

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-07-12 11:52

Poznań, dnia 03.07.2017 r.

WŚ.6341.1.123.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni jezdni, chodników, parkingów oraz dachów budynków, zlokalizowanych w obrębie ulicy Kobylnickiej i Poznańskiej w Sadach, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi – rowu drogowego, poprzez istniejący wylot, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 73/2, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-07-12 11:52

Poznań, dnia 03.07.2017 r.

WŚ.6341.2.66.2017.V

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 03.07.2017 r., na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, została wydana decyzja znak: WŚ.6341.2.66.2017.V, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowów przydrożnych i rowu melioracji wodnej szczegółowej R2, oraz wylotu przelewu awaryjnego z projektowanego zbiornika retencyjnego do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-2,
 • wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów przydrożnych,
 • wykonanie  przepustów pod zjazdami w ciągu przebudowywanego rowu melioracji wodnej szczegółowej R2,
 • wykonanie przepustu pod drogą w ciągu rowu melioracji wodnej szczegółowej R2,
 • wykonanie rowów przydrożnych,
 • przebudowę rowu melioracji wodnej szczegółowej R2, obejmującą odmulenie i wyprofilowanie rowu do rzędnych projektowanych, ujednolicenie szerokości rowu do parametrów rowu drogowego trapezowego,
 • przebudowę kanalizacji rowu przydrożnego w km 0+475,00 drogi powiatowej,   
 • rozbiórkę istniejących przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów przydrożnych,
 • rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą w ciągu rowu melioracji wodnej szczegółowej R2,
 • Rozbiórkę istniejących przepustów pod zjazdami w ciągu rowu melioracji wodnej szczegółowej R2,

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo na odcinku od drogi Krajowej S11 węzeł Gądki do drogi wojewódzkiej 434, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-07-12 11:52

następna strona »

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 26091 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-09-13 08:48 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-09-25 16:30
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.