BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

OP.0022.15.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 183/2017/V z dnia 28 marca 2017 roku

1.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

a)   WA, pismo z 27.03.2017 r.

5.   Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubinski, WD)

a)  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Dworcowej, gm. Komorniki (48),

b)   uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej, gm. Tarnowo Podgórne (49).

6.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2016. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

7.   Wniosek w sprawie rozbudowy systemu alarmowego, którym objęta jest nieruchomość Powiatu Poznańskiego, położona w Skrzynkach, Plac Parkowy 1 – Uchwała. (Członek Zarządu M. Ferenc, ZN)

drukuj ()

  • autor informacji: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-04-18 12:46

OP.0022.17.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 185/2017/V z dnia 7 kwietnia 2017 roku

1.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

a)   KT, pismo z 03.04.2017 r.

b)   ZK, pismo z 05.04.2017 r.

c)   GN, pismo z 06.04.2017 r.

d)   DPS Lisówki, pismo z 03.04.2017 r.

5.  Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, obejmującej „Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia powiatu oraz opinię biegłego rewidenta na temat rocznego sprawozdania finansowego powiatu”. (Wicestarosta T. Łubiński, BR)

6.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zakończenia postępowania w trybie z wolnej ręki na wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

7.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

8.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. w 2016 roku, na współfinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego”. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

9.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych w związku z realizacją programów polityki zdrowotnej w 2016 roku. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. w 2016 roku, na zakup sprzętu medycznego. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. (Członek Zarządu M. Ferenc, WŚ)

12. Interpelacje i wnioski zgłoszone podczas XXVI Sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 29.03.2017 r. (Wicestarosta T. Łubiński, BR)

a)   Wniosek Radnego Powiatu F. Żelaznego,

b)   Interpelacja Przewodniczącego Rady Powiatu P. Burdajewicza,

c)   Interpelacja Radnego Powiatu F. Żelaznego,

d)   Interpelacja Radnego Powiatu Z. Kulczyńskiego.

13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni w obiektach Powiatu Poznańskiego. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie dostawy i montażu drabiny zewnętrznej metalowej na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

17. Informacja o zmianie wynagrodzenia dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. (Wicestarosta T. Łubiński, ZK)

19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”. (Wicestarosta T. Łubiński, ZK)

20. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Bieg Zamoyskiego. (Wicestarosta T. Łubiński, PR)

21. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców w sekcji kolarskiej „UKS – Jedynka Kórnik”. (Wicestarosta T. Łubiński, PR)

22. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem zmiany umowy nr ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r., zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

23. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie dopuszczenia Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na dostawę 140 licencji na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2016 Government. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

24. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

25. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z demontażem, zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest, odebranych od ich posiadaczy, znajdujących się na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach Powiatu Poznańskiego. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

26. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. (Wicestarosta T. Łubiński, KT)

27. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Uchwały nr 1381/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostawy prasy codziennej i publikacji na potrzeby Zamawiającego, zmienioną Uchwałą nr 1596/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2017 roku. (Sekretarz M. Buczkowska, WA)

28. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na sporządzanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo - konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenie SIWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

29. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ulicy Ogrodowej w Paczkowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

30. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania Koordynatora projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. (Członek Zarządu M. Ferenc, PODGiK)

31. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

a)    uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym miasta – etap II i III, miasto Kostrzyn, gm. Kostrzyn,

b)   uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej nr 370) na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Grodziskiej, gm. Buk,

c)    nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap IV,

d)   nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Leśnej, ul. Szkolnej i ul. Bukowej, gm. Rokietnica,

e)   uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej i Szkolnej, gm. Rokietnica,

f)     nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1, 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik,

g)    uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Bugaj, dla terenu dz. 100/4, gm. Pobiedziska,

h)   uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. 174 ark. 25 w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska,

i)    uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska.

32. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2016. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

33. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pieczy zastępczej za rok 2016. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

drukuj ()

  • autor informacji: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-04-19 08:27

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 25871 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-04-19 08:27 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-04-28 15:25
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.