BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

OP.0022.52.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 220/2017/V z dnia 25 września 2017 roku

1.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Wnioski o zmiany w planach finansowych. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

a)   PP-P Puszczykowo, pismo z 14.09.2017 r.

b)   Dom Dziecka w Kórniku – Bninie, pismo z 12.09.2017 r.

c)   ZS w Rokietnicy, pismo z 06.09.2017 r.

d)   ZS w Bolechowie, pismo z 13.09.2017 r.

e)   PP-P Puszczykowo, pismo z 13.09.2017 r.

f)    ZS nr 1 w Swarzędzu, pismo z 19.09.2017 r.

g)   KT, pismo z 19.09.2017 r.

h)   PODGiK, pismo z 18.09.2017 r.

i)    Wniosek Radnego M. Lisa, z 15.09.2017 r.

j)    WD, pismo z 20.09.2017 r.

k)   WE, pismo z 19.09.2017 r.

l)    WA, pismo z 20.09.2017 r.

m) PCPR, pismo z 18.09.2017 r.

n)   SOS-W w Owińskach, pismo z 21.09.2017 r.

o)   SOS-W w Owińskach, pismo z 21.09.2017 r.

p)   ZI, pismo z 22.09.2017 r.

q)   ZS nr 2 w Swarzędzu, pismo z 22.09.2017 r.

5.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację konkursu dla uczniów „Nie daj szansy AIDS”. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

6.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej, ul. Palaczówka do granicy Gminy Tarnowo Podgórne i części ul. Bukowskiej pomiędzy ul. Palaczówką a ul. Jankowicką w m. Ceradz Kościelny, gm. Tarnowo Podgórne. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

7.  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu poznańskiego. (Starosta J. Grabkowski, BR)

8.  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Uchwały Nr II/26/V/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej i Spraw Organizacyjnych. (Starosta J. Grabkowski, BR)

9.   Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidulane dla ucznia LO w Puszczykowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni ekspozycyjnej celem udziału Powiatu Poznańskiego w evencie w ramach kampanii promocyjnej „Szacun dla zawodowców” oraz przeznaczenia środków finansowych na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

11. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na realizację zajęć rewalidacyjnych dla ucznia LO w Puszczykowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (prace żelbetowe). (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

13. Wniosek o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia SOS-W w Owińskach. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

14. Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Eurohotelu w Swarzędzu. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyłączenie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9, do sieci ENEA Operator sp. z o. o. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (wicestarosta T. Łubiński, WD)

a)   uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dębno i Dębienko, gm. Stęszew. (141),

b)  uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej – „Część C”, gm. Tarnowo Podgórne (138).

17. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego – budowa chodnika Lusowo – Tarnowo Podgórne, ul. Wierzbowa – droga nr 2420P. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

18. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki – Szczodrzykowo. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdu, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. (Starosta J. Grabkowski, KT)

20. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zasad i trybu dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. (Starosta J. Grabkowski, WŚ)

21. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na realizację godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej SOS-W w Owińskach. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

22. Informacja dot. przyznania dyrektorom szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański dodatku funkcyjnego i motywacyjnego. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

23. Informacja dotycząca propozycji Miasta Poznania odnośnie zasad współpracy w zakresie partycypacji w ponoszonych przez Miasto Poznań kosztach kształcenia uczniów będących mieszkańcami powiatu poznańskiego w szkołach specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

24. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las – etap IIb, droga gminna 2. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

25. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy pasa drogowego ulicy Dworcowej (drogi gminnej) w m. Złotniki, gmina Suchy Las obejmującej budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku o długości 190,0 m od km 0+0673 do ul. Łagiewnickiej (w ramach przebudowy węzła przesiadkowego w Złotnikach). (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

26. Wniosek w sprawie przyznania Nagród Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej. (Wicestarosta T. Łubiński, WE) – Uchwała.

27. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018, projektu „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”. (Starosta J. Grabkowski, PR)

28. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na budowę systemu odprowadzania wód opadowych wraz z izolacją ścian fundamentowych i drenażem opaskowym w budynku Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

29. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017 – autopoprawka.
      (Skarbnik R.  Ciurlik, FN)

30. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata
      2017- 2021 – autopoprawka. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

31. Pismo Starosty Tucholskiego z dnia 19.09.2017 r. (Starosta J. Grabkowski)

32. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/407/V/2017
      Rady  Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia
      Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
      publiczną drogą powiatową nr 2390P w m. Wiry. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

33. Sprawy bieżące.

drukuj ()

 • autor informacji: Magdalena Krygier
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-17 13:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-17 13:46

OP.0022.53.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 221/2017/V z dnia 28 września 2017 roku

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu z dnia 18.09.2017 r. (Starosta J. Grabkowski, OP, PR)

a)    Odpowiedź Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej z dnia 28.09.2017 r..

5.  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5),  gm. Pobiedziska i Kostrzyn. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

6.  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2400P na odcinku Napachanie – Rokietnica, gm. Rokietnica (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

7.  Wniosek w sprawie wyznaczenia nowego członka komisji inwentaryzacyjnej do spraw nabywania mienia przez Powiat Poznański. (Starosta J. Grabkowski, GN)

8.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie: rozpatrzenia i stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Taneczne integracje 2018. (Starosta J. Grabkowski, PR)

9.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy naukowych, z podziałem na 4 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

drukuj ()

 • autor informacji: Magdalena Krygier
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-18 09:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 09:51

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 26627 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-10-18 09:51 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-10-23 15:48
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.