BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

OP.0022.8.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 176/2017/V z dnia 17 lutego 2017 roku

1.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.   Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
a)   WŚ, pismo z 15.02.2017 r.
b)   PODGiK, pismo z 15.02.2017 r.
5.   Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r. zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przteragu nieograniczonego  na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
6.   Uchwała Zarzadu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przteragu nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
7.   Uchwała Zarzadu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030  r. (Wicestarosta T. Łubiński, PP)
8.   Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
a)   uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Komorniki, z uwagą uwzględniającą nowe granice działki drogowej przy wyznaczaniu terenu 3.KD-L. (17)
b)   uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy  Pobiedziska (20)
9.   Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z izolacją fundamentów  budynku ZS w Kórniku, ul. Poznańska 2. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
10. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (WD.6740.1.2017). (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
11. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (WD.6740.2.2017). (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
12. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (WD.6740.54.2016) (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania Komisji  konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2017 w dziedzinie  zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wskazane w art. 15 ust. 1 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. (Wicestarosta T. Łubiński, PR)
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania przedstawiciela samorządu terytorialnego reprezentującego Powiat Poznański w Stałym Zespole Ekspertów ds. polityki senioralnej działającego przy Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.(Wicestarosta T. Łubiński, PR)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. (Wicestarosta T. Łubiński, KT)
16. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017. - autopoprawka (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
17. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. - autopoprawka  (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

drukuj ()

 • autor informacji: Justyna Nowakowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-23 09:27
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-06 13:56

OP.0022.9.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 177/2017/V z dnia 24 lutego 2017 roku


1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
a) DD Kórnik – Bnin, pismo z 15.02.2017 r.
b) DD Kórnik – Bnin, pismo z 16.02.2017 r.
c) ZS w Mosinie, pismo z 21.02.2017 r.
5. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8. (Sekretarz M. Buczkowska, WI)
6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ulic: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2017 roku (lekarz neurolog). (Członek Zarządu Z. Jeżewski, PZ)
8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2017 roku (chirurg internista). (Członek Zarządu Z. Jeżewski, PZ)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych w 2016 r. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
10. Wniosek o wyrażenie zgody na nauczanie indywidulane dla ucznia Szkoły Podstawowej w SOS-W w Mosinie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkoł ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2017. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Uchwały Nr 1400/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu „Szkolny Klub Sportowy”. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
a) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie ul. Czereśniowej, gm. Komorniki,
b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej – działka nr ewid. 94/2, obręb Kocanowo, gm. Pobiedziska,
c) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca kolejowego w Owińskach, gm. Czerwonak,
d) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Promno, gm. Pobiedziska,
e) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark 11 –w dwóch etapach I i II – ETAP I, gm. Puszczykowo,
f) ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, pomiędzy ulicami Dobieżyńską i Otuską, miasto Buk, gm. Buk,
g) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Żydowo, rejon ul. Rostworowskiej, ul. Jesionowej i ul. Obornickiej, gm. Rokietnica.
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2017. (Członek Zarządu M. Ferenc, WŚ)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na zamieszczenie w prasie codziennej, w formie dodatku 4 stronnicowego, czasopisma promocyjnego Powiatu Poznańskiego „Prasowa SIEDEMNASTKA17.” (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie rozbudowy sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. (Sekretarz M. Buczkowska, WI)
18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji pn.:  Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

 

 • autor informacji: Magdalena Krygier
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-06 13:46
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-06 13:49

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 25716 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-03-06 13:56 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-03-27 16:34
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.