BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

OP.0022.27.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 195/2017/V z dnia 26 maja 2017 roku

1.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Wnioski o zmiany w planach finansowych. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

a)   ZD, pismo z 19.05.2017 r.

b)   SOS-W w Owińskach, pismo z 18.05.2017 r.

c)   PCPR, pismo z 19.05.2017 r.

d)   PPP Puszczykowo, pismo z 22.05.2017 r.

5.  Wystąpienie pokontrolne w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. (starosta J. Grabkowski, KO)

6.   Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały nr 1473/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2017 r. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

7.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy do czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (III)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego (Małgorzata Pawlak). (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy do czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ (Małgorzata Pawlak). (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy do czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (III)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego (Ewa Śniatała). (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy do czynności związanych z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ (Ewa Śniatała). (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy ulicy Średzkiej na odcinku od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie, gmina Swarzędz. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Puszczykowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WD) 

13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Międzynarodowe Frisbee. (Starosta J. Grabkowski, PR)

14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Orinoko nad Wartą – w Puszczykowie i Poznaniu. (Starosta J. Grabkowski, PR)

15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Środki na działalność statutową sekcji lekkiej atletyki. (Starosta J. Grabkowski, PR)

16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych, z podziałem na 3 części. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu  w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, z podziałem na 2 części, dotyczącej wykonania systemu oddymiania klatek schodowych. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

20. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie dopuszczenia Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na dostawę 140 licencji na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2016 Government. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

21. Informacja dot. stanu prawnego związanego ze stosowaniem prze Powiat Poznański odliczeń podatku VAT od zakupów służących jednocześnie działalności publicznej i działalności gospodarczej. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

22. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją Festynu Integracyjnego „Dzieci Dzieciom” Poznań 2017. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

23. Informacja w sprawie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez  Powiat Poznański na rok szkolny 2017/2018. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

24. Informacja Zarządu Powiatu do umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

25. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

a)   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Baranowie, w rejonie ulicy Białej, gm. Tarnowo Podgórne (76).

b)   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Malinowej i Poziomkowej, gm. Dopiewo (79).

drukuj ()

  • autor informacji: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-06-06 12:20

OP.0022.30.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 198/2017/V z dnia 9 czerwca 2017 roku

1.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Wnioski o zmiany w planach finansowych. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

a)   PP-P w Luboniu, pismo z 01.06.2017 r.

b)   OWR w Kobylnicy, pismo z 31.05.2017 r.

c)   ZD, pismo z 06.06.2017 r.

d)   WD, pismo z 30.05.2017 r.

e)   DPS Lisówki pismo z 01.06.2017 r.

f)   ZDP, pismo z 02.06.2017 r.

g)  KO, pismo z 06.06.2017 r.

h)  WA, pismo z 06.06.2017 r.

i)   ZDP , pismo z 06.06.2017 r.,

j)   ZS Nr 2 w Swarzędzu, pismo z 05.06.2017 r.,

k)  ZS Nr 2 w Swarzędzu, pismo z 06.06.2017 r.

l)   ZK, pismo z 07.06.2017 r.

m) ZD, pismo z 05.06.2017 r.

n)  WE, pismo z 06.06.2017 r.

o)  ZI, pismo z 06.06.2017 r.

p)  ZI, pismo z 08.06.2017 r.

q)  WP, pismo z 05.06.2017 r.

r)   WP, pismo z 06.06.2017 r.,

s)   WP, pismo z 07.06.2017 r.

t)   WP, pismo z 07.06.2017 r.

u)  ZDP, pismo z 07.06.2017 r.

v)  WD, pismo z 08.06.2017 r. 

w)  WK, pismo z 08.06.2017 r.

x)  WD, pismo z 07.06.2017 r.

y)  ZS w Bolechowie, pismo z 06.06.2017 r.

z)  OIK w Kobylnicy, pismo z 06.06.2017 r.

aa) SOS-w w Mosinie, pismo z 05.06.2017 r.

5.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. (Starosta J. Grabkowski, KT)

6.  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Murowana Goślina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

7.   Informacja związana z interpelacją dot. udostępnienia odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Poznania w sprawie współfinansowania przez Powiat edukacji młodzieży mieszkającej w powiecie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

8.   Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Środki na działalność statutową sekcji lekkiej atletyki. (Starosta J. Grabkowski, PR)

9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Międzynarodowe Frisbee. (Starosta J. Grabkowski, PR)

10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego dot. rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

11. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. (Starosta J. Grabkowski, PR)

12. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym . (Starosta J. Grabkowski, PR)

13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji ds. wyboru wniosków o nagrodę powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2016. (Starosta J. Grabkowski, PR)

14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia zestawienia podziału nagród powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2016. (Starosta J. Grabkowski, PR)

15. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zawiadomienie o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu. (Starosta J. Grabkowski, KO)

16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. (Sekretarz M. Buczkowska, WA)

17. Wystąpienie pokontrolne w związku z uzupełniającymi czynnościami kontrolnymi przeprowadzonymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu. (Starosta J. Grabkowski, KO)

18. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie przejęcia przez Powiat Poznański prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną droga krajową S5. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

19. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną droga powiatową nr 2390P w m. Wiry. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

20. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Kórnik. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

21. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w m. Czapury. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

22.  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/377/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2445P na odcinku Siedlec-Gułtowy. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

23. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały nr XIV/195/V2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zdania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2411P i 2441P.  (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

24. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad dotacji celowej na poszerzenie drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

25. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały nr XXV/348/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Mostowa w m. Mosina. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

26. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczna drogą powiatową nr 2460P – ul. Poznańska w m. Czapury. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

27. Pismo o akceptację wykazu dróg powiatowych na terenie Powiatu dotychczasowej kategorii. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

a)   Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2399P Murowana Goślina – Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina.

b)   Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy powiatu.

28. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały nr 1473/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyznania gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2017 r., zmienionej uchwałą nr 1723/2017 z dnia 26maja 2017 r. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

29. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej wraz z rekuperacją budynku Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

30. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie parku Zespołu Szkół w Rokietnicy”. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

31. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

a)  gm. Puszczykowo (80), uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo stare, arkusze 1 – 18 – część A,

b)  gm. Suchy Las (78), uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko,

c)   na terenie działki o numerze ewid. 95, gm. Suchy Las (82). uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku Z. Jeżewski, ZD)

32. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pt. „Program edukacyjno – korekcyjny Partner”. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)

33. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

34. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

drukuj ()

  • autor informacji: Justyna Nowakowska
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-06-16 11:47

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 26090 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-06-16 11:47 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-06-23 14:55
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.