BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI (WE-04)


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 roku Nr 184, poz. 1436 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki oświatowej.
 2. Poświadczenie  przez kandydata za zgodność oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  -  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  -  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  -  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 4. Oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3.
 5. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego  wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 7. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 168 ze zm.).
 10. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1721 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.
 11. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
 12. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 13. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1379 ze zm.), lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 14. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
 15. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, parter, pokój 002 lub drogą pocztową.
Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko dyrektora ... (nazwa szkoły/placówki)", w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Poznański można uzyskać w Wydziale Edukacji pok. 302 (III piętro) lub pod nr tel. 61-84-10-570.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 31 sierpnia roku, w którym został ogłoszony konkurs.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kandydaci zostają powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Poznański, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.
Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu przeprowadza procedurę konkursową.
Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w głosowaniu tajnym. Kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki zostają powiadomieni o wynikach głosowania przez Przewodniczącego Komisji.
O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia Zarząd Powiatu w Poznaniu.
Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej powierza Zarząd Powiatu w Poznaniu.


OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.

DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 roku Nr 60, poz. 373 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 roku Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1189).

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 , ze zm.).

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 168 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1721 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-07-18
 • autor informacji: Hanna Radomska
  data wytworzenia: 2010.02.01
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-02-01 16:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-18 14:58

Wizytówka

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Poznański

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 3279 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-07-18 14:58 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-12-15 14:03
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.