BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

Dyrektor Wydziału  
Wiesław Biegański
email: wieslaw.bieganski@powiat.poznan.pl 
             

  ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 404

Z-ca Dyrektora Wydziału
Agnieszka Krawczewska
email: agnieszka.krawczewska@powiat.poznan.pl
tel. 61 8418-845
ul. Słowackiego 8
IVpiętro,pok.407      

Sekretariat Wydziału
tel. 61 8418-841
ul. Słowackiego 8
IV piętro, pok. 405

Stanowiska ds. ochrony zabytków nieruchomych

email:
tel. 61 8418-843                                                        
ul. Słowackiego 8
IV piętro, pok. 406           
(gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)                                              

Ewa Grzegorczyk
email: ewa.grzegorczyk@powiat.poznan.pl
tel. 61 8418-844                                                                              
ul. Słowackiego 8
IV piętro, pok. 406
(gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)

Stanowiska ds. ochrony zabytków archeologicznych   
Agnieszka Krawczewska
email: agnieszka.krawczewska@powiat.poznan.pl
tel. 61 8418-845
ul. Słowackiego 8
IVpiętro, pok.407   
(gminy: Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik)     

Agata Karwecka
email: agata.karwecka@powiat.poznan.pl
tel. 61 2228-967
ul. Słowackiego 8
IV piętro, pok. 409 
(gminy: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne, Rokietnica)    
                                                                                      

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodnej 27, 61-781 Poznań złożyło do Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków dokument potwierdzający gotowość Muzeum Archeologicznego do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia wszystkich badań archeologicznych na terenie powiatu poznańskiego, woj. wielkopolskie.

Powiatowy Konserwator Zabytków został powołany na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., nr 85, poz. 1212) w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.

Główne akty prawne:
-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014, poz. 1446 ze zm.),
-
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017.1265),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017.1257 j.t.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1827 j.t.)


Do zadań Wydziału  Powiatowego Konserwatora Zabytków należą następujące czynności:

1) wydawaniem decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących zabytków, określonych  w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych z wyłączeniem spraw dotyczących:

a) prowadzenia rejestru zabytków na terenie województwa wielkopolskiego,
b) wydawania decyzji o wpisie zabytku do rejestru,
c) prowadzenia wojewódzkiej ewidencji zabytków,
d) wydawania pozwoleń na czasowy wywóz zabytku za granicę oraz zaświadczeń, że wywożone przedmioty nie wymagają pozwolenia na wywóz za granicę,
e) wydawania pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
f) zabytków ruchomych,
g) opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz z zakresu uzgadniania projektów planów miejscowych obejmujących teren całej gminy określonych w art. 11 pkt 8 lit. c i  art. 17 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) prowadzeniem spraw dotyczących zabytków nieruchomych, będących cmentarzami, parkami ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
3) sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach,
4) organizowaniem i prowadzeniem kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad  zabytkami,
5) upowszechnianiem wiedzy o zabytkach,
6) prowadzeniem i aktualizowaniem podstawowej dokumentacji zabytków,
7) prowadzeniem dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierającego: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną,
8) umieszczaniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
9) wydawaniem decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
10) ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków,
11) wspieraniem na wniosek zainteresowanych gmin, podjętych przez nie inicjatyw tworzenia parków kulturowych,
12) wspieraniem na wniosek zainteresowanych stron inicjatyw społecznych w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ustanawiania Pomników Historii,
13) współpracą z innymi organami administracji publicznej.

Na mocy porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. z kompetencji Powiatowego Konserwatora Zabytków WYŁĄCZA SIĘ następujące sprawy:

a) prowadzenie rejestru zabytków na terenie województwa wielkopolskiego,
b) wydawanie decyzji o wpisie zabytku do rejestru
c) prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków,
d) wydawanie pozwoleń na czasowy wywóz zabytku za granicę oraz zaświadczeń, że wywożone przedmioty nie  wymagają pozwolenia na wywóz za granicę,
e) wydawanie pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów)  do spółek,
f) zabytki ruchome,
g) opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmin oraz z zakresu uzgadniania projektów planów miejscowych obejmujących ten teren CAŁEJ gminy określonych w art. 11 pkt 8 lit c. art. 17 pkt 7 lit c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym,

 

Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania (art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami):

1. zabytki nieruchome będące, w szczególności:

a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,
f)  cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

2. zabytki ruchome będące, w szczególności:

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
f) instrumentami muzycznymi,
g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

3. zabytki archeologiczne będące, w szczególności:

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Ochronie mogą podlegać również:

a) nazwy geograficzne,
b) nazwy historyczne
c) tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
  • autor informacji: Agnieszka Krawczewska
    data wytworzenia: 2010.02.15
  • opublikował: Pastucha Karolina
    data publikacji: 2010-02-03 10:37
  • zmodyfikował: Krawczewska Agnieszka
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 10:15

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 22621 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-11-03 10:15 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-12-15 14:03
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.