BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Wniosek (DOC)
(dodano: 2016-05-19 14:36)
Wniosek (PDF)
(dodano: 2016-05-19 14:36)

UZYSKANIE DECYZJI ZWIĄZANEJ Z WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW LUB Z PROWADZENIEM PRAC REWALORYZACYJNYCH NA TERENIE ZESPOŁU ZIELENI WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW (ZABYT-07)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac rewaloryzacyjnych lub wykonanie wycinki drzew (formularz do pobrania ze strony internetowej) wraz z odpowiednimi załącznikami, p.w.:

1. Projekt rewaloryzacji parku (jeżeli dotyczy) – 2 komplety. UWAGA! W przypadku planowanych prac rewaloryzacyjnych o charakterze, wymagającym uzyskania - odrębnie - pozwolenia na budowę, ilość kompletów egzemplarzy projektu powinna uwzględniać – oprócz liczby kompletów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę – 1. egzemplarz dodatkowy dla archiwum Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków.

2. Plan sytuacyjny z oznaczeniem lokalizacji drzew przeznaczonych do wycinki.

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami rewaloryzacyjnymi oraz wykonawcę właściwych kwalifikacji do wykonywania prac w zakresie pielęgnacji zespołów zieleni, w tym również terenów zieleni urządzonej wpisanej do rejestru zabytków lub oświadczenie, że zostaną one wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.

5. dowód opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wykonanie rewaloryzacji zespołu parkowego (jeżeli zachodzi taka konieczność) złożonej na konto Urzędu Miasta w Poznaniu nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (patrz: OPŁATY)

6. Upoważnienie właściciela dla osób działających z pełnomocnictwa lub upoważnienia wraz z potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta w Poznaniu nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 - tytuł wpłaty – złożenie pełnomocnictwa.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, IV piętro, pokój 404


Złożenie dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu:
kancelaria - ul. Jackowskiego 18 - pokój nr 002 (parter) lub
kancelaria - ul. Słowackiego 8, - pokój nr 030 (parter)

Odbiór dokumentów: sekretariat Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-821 Poznań, pokój nr 404. Decyzję pozwolenia na prace przy zabytku wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej do odbioru. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Wydziału.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - w przypadku postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności, przed wydaniem decyzji, przeprowadza się weryfikację załączonego projektu rewaloryzacji parku  wraz z dokonaniem oględzin terenowych w wyznaczonym czasie za wiedzą i zgodą właściciela.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, wzywa się osoby do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac rewaloryzacyjnych.

W trakcie postępowania informacji udziela pracownik prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku. Postępowanie administracyjne zostaje zakończone poprzez wydanie przez Starostę Poznańskiego pozwolenia lub poprzez odmowę wydania pozwolenia w drodze decyzji i przesyłane są do wnioskodawcy listem poleconym za dowodem doręczenia. Istnieje możliwość odbioru osobistego po uprzednim umówieniu się.


OPŁATY

 1. W przypadku rozpatrywania wniosków, zawierających projekt rewaloryzacji zabytkowych zespołów parkowych i innych terenów zieleni wpisanych do rejestru zabytków: opłata skarbowa za wydanie pozwolenia konserwatorskiego wynosi 82 zł (zwalnia się z opłaty skarbowej p.w. jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe).
  tytuł wpłaty: wydanie pozwolenia konserwatorskiego
 2. W przypadku rozpatrywania wniosków na usunięcie drzew i krzewów: opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia nie pobiera się. Opłacie podlegać natomiast może samo usunięcie drzew lub krzewów w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.  Jej wysokość ustalana jest indywidualnie, p.w. w zależności od obwodu drzew i gatunków.
 3. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
 • – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
 1. opłacie podlega upoważnienie właściciela dla osób działających z pełnomocnictwa lub upoważnienia w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta w Poznaniu nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 - tytuł wpłaty – złożenie pełnomocnictwa.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań; konto PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków, ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 404, tel. 61 8418 841.


PODSTAWA PRAWNA

 • Porozumienie z dnia 24 marca 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim  w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu części spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009, nr 85, poz. 1212)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014, poz. 1446 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2015, poz. 1789);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z 2006 r. (Dz.U. z 2015, poz. 783 ze zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-05-19

 • autor informacji: Wiesław Biegański
  data wytworzenia: 2012.10.17
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-10-22 15:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-16 09:31

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Powiatowego Konserwatora Zabytków

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 1395 ostatnia aktualizacja tej strony 2016-11-16 09:31 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-09-19 14:59
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.