BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny z inspektorami prowadzącymi postępowania administracyjne
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej możliwy jest w godzinach
od 13.00 do 15.00!

 poniedziałek - piątek:          13:00 - 15:00    

 


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Liliana Buchwald
tel.: 61 8410-515
fax: 61 8410-688
e-mail: liliana.buchwald@powiat.poznan.pl
parter, pok. 007

Z-ca Dyrektora Wydziału
Jan Kędziora
tel.: 61 8410-517
e-mail: jan.kedziora@powiat.poznan.pl
parter, pok. 008 

Sekretariat Wydziału
tel.: 61 8410-504
tel.: 61 8410-550
fax: 61 8410-688
parter, pok. 010

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1) nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
2) sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:
a) zgodności  projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  albo decyzji o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska  w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na   realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony środowiska,
b) zgodności  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu  z  przepisami,  w  tym  techniczno-budowlanymi,
c) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń  i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane,
d) wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy prawo budowlane, także sprawdzenia projektu  przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym  na  dzień  opracowania  projektu  lub jego sprawdzenia-zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane,
3) prowadzeniem rejestru  wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy a także przekazywanie do organu wyższego stopnia, wprowadzonych do nich danych,
4) uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianiem  wszelkich  dokumentów  i  informacji  związanych z tymi czynnościami,
5) wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,
6) przyjmowaniem zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
7) nakładaniem w drodze decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 5 ustawy prawo budowlane, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust.1 wymienionej ustawy, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
c) pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie  bądź  zwiększenie ograniczeń  lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,
8) przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym,
9) przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora,
10) wydawaniem pozwoleń na budowę,  przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora oraz orzekaniem o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
11) wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
12) przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania,
13) wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, ze dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym oraz potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
14) sporządzaniem sprawozdań o ubytkach zasobów mieszkaniowych,
15) wydawaniem dzienników budowy.

 

  Zobacz także:
 ⇒ Wykazy
  • autor informacji: Violetta Ciężka
    data wytworzenia: 25.09.07
  • opublikował: Ciężka Violetta
    data publikacji: 2003-06-12 13:57
  • zmodyfikował: Ciężka Violetta
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-13 10:20

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 87022 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-11-13 10:20 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-11-21 15:09
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.