BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

WYDZIAŁ EDUKACJI

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Monika Lis-Nożyńska
e-mail: monika.nozynska@powiat.poznan.pl
tel. 61 2228-969
III piętro, pok. 330

Z-ca Dyrektora Wydziału
Piotr Pietryga
e-mail: piotr.pietryga@powiat.poznan.pl
tel.: 61 8410-564
III piętro, pok. 329 A


Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-701
tel.: 61 8410-754
tel.: 61 8410-570
tel.: 61 8418-807

tel.: 61 2269-204
tel.: 61 2228-968
III piętro, pok. 302, 329 oraz pok. 331

Do podstawowych zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznański publicznych szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków dokształcania zawodowego, internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zwanych dalej placówkami oświatowymi:

1) zakładaniem nowych placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją placówek publicznych,
2) ustalaniem planów sieci szkół,
3) nadzorem nad  zgodnością z przepisami prawa projektów statutów, regulaminów placówek oświatowych,
4) kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
5) sprawowaniem nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych i procedurami przekazywania danych statystycznych,
6) sprawozdawczością oświatową, przekazywaną innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy i inne),
7) kontrolą naliczeń subwencji oświatowej, dokonywanej  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
8) występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
9) przygotowywaniem i realizacją projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych we współpracy z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów,
10) pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla placówek oświatowych,
11) realizacją zadań oświatowych przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12) promocją oraz kreowaniem wizerunku szkół prowadzonych przez Powiat Poznański,

2. w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych:

1) zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
2) przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu powiatu poznańskiego do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
3) monitorowaniem egzaminów w szkołach, prowadzonych przez Powiat Poznański,
4) monitorowanie przebiegu rekrutacji i współpracą ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat poznański oraz analizą skutków działań szkół w tym zakresie,
5) prowadzeniem przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
6) stworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć fakultatywnych i zajęć pozalekcyjnych,
7) wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez stypendia i nagrody,
8) prowadzeniem spraw, związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów i studentów, realizowanych przez  inne instytucje,
9) wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego,
10) koordynowaniem i pomocą w realizacji przez placówki oświatowe projektów związanych z wymianą uczniów i nauczycieli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” i innych,

3. w zakresie  kadry placówek oświatowych:

1) prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
2) sporządzaniem oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
3) nadzorowaniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych placówek oświatowych,
4) przeprowadzaniem procedury dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej,
5) przeprowadzaniem procedury awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) tworzeniem regulaminów dodatków płacowych w placówkach oświatowych,
7) wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
8)  pomocą zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,

4. w zakresie szkolnictwa niepublicznego:

1) prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu powiat poznańskiego,
2) przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
3) przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
4) wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
5) wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
6) prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół niepublicznych,
7) kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli.
 

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 • autor informacji: Piotr Pietryga
  data wytworzenia: 05.11.2009
 • opublikował: Pietryga Piotr
  data publikacji: 2005-02-16 12:33
 • zmodyfikował: Pietryga Piotr
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-07 12:30

Podstawowa kwota dotacji w roku 2017 oraz statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie SIO wg stanu na dzień 30.09.2016

 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-02-28 09:45
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-28 09:46

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w miesiącu październiku w roku 2017 oraz zaktualizowana statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2016 oraz 30.09.2017 roku

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-11-09 07:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-09 07:45

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 18870 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-11-09 07:45 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-11-21 15:09
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.