BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

WYDZIAŁ EDUKACJI

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Monika Lis-Nożyńska
e-mail: monika.nozynska@powiat.poznan.pl
tel. 61 2228-969
III piętro, pok. 330

Z-ca Dyrektora Wydziału
Piotr Pietryga
e-mail: piotr.pietryga@powiat.poznan.pl
tel.: 61 8410-564
III piętro, pok. 329 A


Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-701
tel.: 61 8410-754
tel.: 61 8410-570
tel.: 61 8418-807

tel.: 61 2269-204
tel.: 61 2228-968
III piętro, pok. 302, 329 oraz pok. 331

Do podstawowych zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznański publicznych szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków dokształcania zawodowego, internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zwanych dalej placówkami oświatowymi:

1) zakładaniem nowych placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją placówek publicznych,
2) ustalaniem planów sieci szkół,
3) nadzorem nad  zgodnością z przepisami prawa projektów statutów, regulaminów placówek oświatowych,
4) kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
5) sprawowaniem nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych i procedurami przekazywania danych statystycznych,
6) sprawozdawczością oświatową, przekazywaną innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy i inne),
7) kontrolą naliczeń subwencji oświatowej, dokonywanej  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
8) występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
9) przygotowywaniem i realizacją projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych we współpracy z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów,
10) pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla placówek oświatowych,
11) realizacją zadań oświatowych przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12) promocją oraz kreowaniem wizerunku szkół prowadzonych przez Powiat Poznański,

2. w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych:

1) zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
2) przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu powiatu poznańskiego do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
3) monitorowaniem egzaminów w szkołach, prowadzonych przez Powiat Poznański,
4) monitorowanie przebiegu rekrutacji i współpracą ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat poznański oraz analizą skutków działań szkół w tym zakresie,
5) prowadzeniem przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
6) stworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć fakultatywnych i zajęć pozalekcyjnych,
7) wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez stypendia i nagrody,
8) prowadzeniem spraw, związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów i studentów, realizowanych przez  inne instytucje,
9) wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego,
10) koordynowaniem i pomocą w realizacji przez placówki oświatowe projektów związanych z wymianą uczniów i nauczycieli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” i innych,

3. w zakresie  kadry placówek oświatowych:

1) prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
2) sporządzaniem oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
3) nadzorowaniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych placówek oświatowych,
4) przeprowadzaniem procedury dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej,
5) przeprowadzaniem procedury awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
6) tworzeniem regulaminów dodatków płacowych w placówkach oświatowych,
7) wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
8)  pomocą zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,

4. w zakresie szkolnictwa niepublicznego:

1) prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu powiat poznańskiego,
2) przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
3) przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
4) wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
5) wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
6) prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół niepublicznych,
7) kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli.
 

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 • autor informacji: Piotr Pietryga
  data wytworzenia: 05.11.2009
 • opublikował: Pietryga Piotr
  data publikacji: 2005-02-16 12:33
 • zmodyfikował: Pietryga Piotr
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-11 12:41

Rejestr zmian

 • 30.08.07; dodanie przekierowania do działu Sprawy
 • 12.09.07; dodanie nazwisko Dyrektora Wydziału
 • 13.09.07 dodanie adresu e-mail Dyrektora Wydzialu
 • 17.09.07; korekta edytorska
 • 26.09.07; korekta edytorska
 • 13.12.07; zmiana przkierowania
 • 13.02.08; dodanie informacji dot. p. o. z-cy dyrektora Wydzialu
 • 06.09.10; kontrola danych
 • 06.07.10; kontrola danych
 • 26.02.08; korekta edytorska
 • 08.08.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 07.10.08; korekta
 • 27.04.09; korekta
 • 05.11.09; korekta
 • 23.11.09; korekta
 • 04.12.09; aktualizacja numerów telefonów
 • 23.12.09; aktualizacja numerów telefonów
 • 28.01.10; korekta edytorska
 • 01.03.10; kontrola stanu danych
 • 10.05.10; kontrola stanu danych
 • 24.05.10; dodanie przekierowania w spr. naboru do szkół ponadgimnazjalnych
 • 07.06.10; kontrola danych
 • 21.09.10; zmiana numeru telefony z-cy dyrektora oraz pracownika
 • 28.10.10; kontrola danych
 • 31.12.10; kontrola danych
 • 28.01.11; kontrola danych
 • 07.03.11; kontrola danych
 • 08.04.11; aktualizacja informacji
 • 12.04.11; kontrola danych
 • 04.05.11; kontrola danych
 • zmieniono 2011-05-20 11:47 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja treści po zmianie regulaminu organizacyjnego
 • zmieniono 2011-05-20 13:19 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-06-06 09:37 przez Pietryga Piotr: kontrola danych
 • zmieniono 2011-07-18 11:42 przez Pietryga Piotr
 • zmieniono 2011-08-08 10:47 przez Pietryga Piotr
 • zmieniono 2011-11-09 09:11 przez Pietryga Piotr: Kontrola danych
 • zmieniono 2011-12-05 12:13 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2012-02-13 10:02 przez Pietryga Piotr: Kontrola danych
 • zmieniono 2012-03-05 13:21 przez Pietryga Piotr: Kontrola danych
 • zmieniono 2012-04-02 14:05 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2012-05-25 13:54 przez Pietryga Piotr: Kontrola danych
 • zmieniono 2012-06-26 13:34 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2012-07-10 11:04 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2012-08-14 12:19 przez Administrator Systemu: zmiana graficzna elementu "Zobacz zmiany"
 • zmieniono 2012-08-14 12:21 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-12-13 12:24 przez Pietryga Piotr: kontrola danych
 • zmieniono 2013-02-22 14:13 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2013-06-27 08:54 przez Magdalena Krygier: Dodanie adresu
 • zmieniono 2013-12-09 10:44 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja stanu osobowego Wydziału Edukacji
 • zmieniono 2014-01-23 16:48 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2014-03-17 12:45 przez Pietryga Piotr: Uaktualnienie stanu osobowego w Wydziale Edukacji
 • zmieniono 2014-05-28 15:08 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2014-06-24 15:00 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2014-09-05 11:04 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2014-10-03 14:46 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2014-10-06 16:09 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja numerów biur Wydziału Edukacji
 • zmieniono 2014-11-25 14:11 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2015-01-28 10:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta adresu e-mail
 • zmieniono 2015-02-04 08:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta adresu e-mail
 • zmieniono 2015-02-04 08:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-02-04 08:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-02-10 13:09 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja treści zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • zmieniono 2015-02-10 13:14 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2015-03-17 10:10 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2015-04-14 08:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-07-07 13:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-07-21 08:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-02-19 14:40 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2016-09-15 11:16 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja numeru pokoju z-cy dyrektora oraz dopisanie nowych numerów telefonów pracowników Wydziału Edukacji
 • zmieniono 2016-12-30 14:31 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-02-09 12:18 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-03-06 14:18 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-05-19 13:59 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-09-07 12:26 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-11-07 12:30 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-12-11 12:41 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści

« wstecz

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 19406 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-12-11 12:41 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-01-18 10:43
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.