BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

  ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Dyrektor Wydziału:
Maciej Andraszyk
tel. 61-84-10-673
e-mail: maciej.andraszyk@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, I piętro, pok. 141

Z-ca Dyrektora Wydziału:
Joanna Kostrzewska
tel. 61-84-10-690
e-mail: joanna.kostrzewska@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, I piętro, pok. 142

 

Pracownicy Wydziału:

ul. Słowackiego 8, I piętro, pok. 142

 

- w zakresie zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego:

tel. 61-22-69-200

tel. 61-22-69-205

tel. 61-22-69-226

tel. 61-84-10-690

 

- w zakresie dróg publicznych:

tel. 61-84-10-690

tel. 61-84-10-796

tel. 61-84-10-742

 

- w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji planistycznej:

tel. 61-84-10-562

tel. 61-84-10-796

tel. 61-84-10-742

 

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

 

1. w zakresie zarządzania ruchem i  bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 1. wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 2. uzgadnianiem wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 3. uzgadnianiem wykorzystania dróg publicznych powiatowych i gminnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby imprez o charakterze religijnym,
 4. rozpatrywaniem projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
 5. opracowywaniem lub zlecaniem do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 6. zatwierdzaniem organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów na drogach publicznych powiatowych i gminnych,
 7. przekazywaniem zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
 8. przechowywaniem projektów organizacji ruchu i prowadzeniem ich ewidencji,
 9. kontrolowaniem na drogach publicznych powiatowych i gminnych wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu,
 10. kontrolowaniem na drogach publicznych powiatowych i gminnych prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 11. opiniowaniem projektów stałej organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich  w zakresie skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi,
 12. opiniowaniem projektów strefy płatnego parkowania,
 13. opiniowaniem geometrii drogi w projektach budowlanych,
 14. współpracą w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami,

2. w zakresie dróg publicznych:

 1. współpracą z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu,
 2. współpracą z innymi zarządcami dróg,
 3. realizowaniem zadań wynikających z zawartych porozumień z burmistrzami miast na terenie powiatu poznańskiego, wykonujących funkcje zarządcy dla dróg powiatowych, przebiegających w granicach administracyjnych miast,
 4. realizowaniem zadań wynikających z zawartych porozumień  w sprawie powierzenia gminom zarządzania drogami powiatowymi,
 5. realizowaniem zadań wynikających z zawartych umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań na drogach publicznych,
 6. opiniowaniem zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie powiatu lub kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu sąsiedniego,
 7. zaliczaniem i pozbawianiem dróg kategorii dróg powiatowych,
 8. ustalaniem przebiegu dróg powiatowych,
 9. wprowadzaniem zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,
 10. sprawdzaniem projektów budowlanych we wnioskach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 11. wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg powiatowych i gminnych,
 12. wydawaniem dzienników budowy dla inwestycji wykonywanych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3. w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji:

 1. uzgadnianiem następujących projektów:

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych,

b) decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     w zakresie zadań samorządowych,

 1. opiniowaniem projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 2. opiniowaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 3. opiniowaniem dokumentacji w sprawie uzyskania następujących decyzji:

a) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

b) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

c) o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

d) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego,

e) o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

f) o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

g) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

 

 

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 ⇒ WYKAZY
 • autor informacji: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 27.11.2009
 • opublikował: Kostrzewska Joanna
  data publikacji: 2003-06-12 13:39
 • zmodyfikował: Kostrzewska Joanna
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-09 10:12

Wszystkie sprawy dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (należące do kompetencji starosty i zarządcy drogi) rozpatrywane będą przez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań.

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 19005 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-02-09 10:12 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-02-23 14:15
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.