BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego
  ul. Jackowskiego 18
  60 - 509 Poznań


  Tel. centrala:  61 8410 500
  Fax:  61 8480 556               
  E-mail: 
starostwo@powiat.poznan.pl
  E-mail Kancelarii Ogólnej: kancelaria@powiat.poznan.pl

drukuj ()

 • autor informacji: Łukasz Sobolewski
  data wytworzenia: 2011.10.27
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2003-07-07 16:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-27 11:23

Podstawy prawne, zadania i skład komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Poznańskiego

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego działa na postawie art. 38 a, 38 b i 38 c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 poz. 1868).

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego powołana została przez Starostę Poznańskiego Zarządzeniem nr 102/2014 z dnia 10 października 2014 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 1/2015 dnia 12 stycznia 2015 roku oraz zmienionym Zarządzeniem nr 74/2016 z dnia 28 września 2016 roku.

 

Zadania komisji, wynikające z przepisów ustawy, obejmują m.in:
1. ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania  z  zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5. opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
8. wspieranie działań powiatowych służb, inspekcji i straży, organizacji pozarządowych i innych jednostek organizacyjnych na rzecz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na ternie Powiatu Poznańskiego.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, określa szczegółowo przepis ustawy.
W skład komisji wchodzą:
1. starosta jako przewodniczący komisji,
2. dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,
3. trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,
4. dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.

Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. W pracach komisji uczestniczą oni z głosem doradczym.

Kadencja Komisji trwa 3 lata.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

1. Jan Grabkowski – Starosta Poznański – Przewodniczący Komisji;

2. Dariusz Szmyt – delegowany przez Radę Powiatu Poznańskiego;

3. Leszek Przybylski – delegowany przez Radę Powiatu Poznańskiego;

4. Maciej Szuba – przedstawiciel Starosty Poznańskiego, Z-ca Przewodniczącego Komisji;

5. Marek Borowczak – przedstawiciel Starosty Poznańskiego;

6. Dariusz Piechocki – przedstawiciel Starosty Poznańskiego;                                          

7. mł. insp. Maciej Nestoruk – Komendant Miejski Policji w Poznaniu;

8. podkom. Przemysław Kusik – przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu;

9. Jerzy Woźniak – przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.


Ponadto do udziału w pracach Komisji powołano z głosem doradczym:

1. mł. bryg. Jacka Michalaka – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;          
2. Witolda Drabera – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,                                     
3. Ireneusza Sobiaka – Powiatowego Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
4. Ryszarda Biernackiego – przedstawiciela Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

5. Marcina Zielińskiego - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
 

Do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego z głosem doradczym Przewodniczący może doraźnie zaprosić funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

 • autor informacji: Łukasz Sobolewski
  data wytworzenia: 2012.03.01
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2003-07-09 15:03
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-28 08:28

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego

Dnia 11 marca 2015 roku Starosta Poznański na podstawie regulaminu pkt 4.1 Powiatowej Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 102/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2014 roku powołał zespół ds. opracowania  „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

W skład którego weszli:

mł. insp. Roman Kuster - Komendant Miejski Policji w Poznaniu - przewodniczący zespołu

Paweł Kurosz - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu - zastępca przewodniczącego

nadkom.  Hubert  Haegenbarth –Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu

podinsp. Łukasz Chilomer –Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu

asp. Piotr Gruszka - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KMP w Poznaniu

st. bryg.  Witold Rewers – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

mł. bryg. Michał Szymaniak - Naczelnik Wydziału Kontrolno Rozpoznawczego  KMPSP w Poznaniu

st. kpt. Tomasz Skorlinski - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowy (+SKKM)  KMPSP w Poznaniu

W dniu 26 maja 2015 roku Przewodniczący zespołu ds. opracowania „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” przekazał Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opracowany projekt programu i wyniki prac.

Dnia 08 lipca 2015 roku projekt   „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. 

Dnia 04 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Przewodniczącego zespołu opracowującego projekt programu z Radnymi Rady Powiatu w Poznaniu na którym  przedstawiono w/w program.          

Dnia 25 listopada 2015 Uchwałą Nr XII/142/V/2015 Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

drukuj ()

 • Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony...
  Strona tytułowa opracowania
 • opublikował: Twardecka Izabela
  data publikacji: 2016-01-14 14:34
 • zmodyfikował: Twardecka Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-14 14:37

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 8293 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-11-28 08:34 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-01-18 10:43
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.