BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

 • opublikował: Pietryga Piotr
  data publikacji: 2006-08-04 09:38

 UZYSKANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI (WE-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Oferta organizacji pozarządowej / jednostki organizacyjnej na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji (obowiązuje druk: Oferta realizacji zadania publicznego wraz z załącznikami dostępna w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
 • umowa partenerska lub oświadczenie pomiędzy oferentami / w przypadku wskazania w ofercie partnera/ (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
 • statut, potwierdzony przez oferenta za zgodność z oryginałem

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Edukacji.
Pobranie druków: III piętro, pokój 329, wejście D od ul. Kraszewskiego, lub ze strony  internetowej.
Złożenie dokumentów: oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego, parter, pokój 002 (wejście od ul. Jackowskiego) lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), z zaznaczeniem na ofercie - Wydział Edukacji.
 
Wszelkie informacje w sprawach związanych z uzyskaniem dotacji, można uzyskać pod numerem tel. 61 8410- 701.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od wyznaczonego terminu złożenia (podanego na stronie internetowej powiatu: www.powiat.poznan.pl oraz w BIP).


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po zakończeniu terminu składania ofert, Zarząd Powiatu w drodze uchwały powołuje Komisję Konkursową, która ocenia oferty. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej wniosków i wskazuje w protokole wnioski zaopiniowane pozytywnie wraz z proponowaną kwotą dotacji; zatwierdzenia tych wniosków dokonuje Zarząd Powiatu. Uchwała o przyznaniu dotacji jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i na stronie internetowej.


OPŁATY
Brak.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
Ze względu na charakter zadania - nie przysługuje.
 

DODATKOWE INFORMACJE
Podmiotem uprawnionym do wystąpienia o dotację na zadania z zakresu edukacji  są organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego.

Konkurs ofert realizowany jest na przełomie roku lub w I kwartale każdego roku. Ogłoszenie dotyczące konkursu jest  publikowane na stronie internetowej Powiatu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Oferent po otrzymaniu dotacji zobowiązuje się do zamieszczania w informacjach reklamowych zapisu: "Zrealizowano przy pomocy finansowej Powiatu Poznańskiego" oraz logotypu powiatu poznańskiego, a po zakończeniu zadania do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Zadanie realizowane jest w oparciu o corocznie wydawaną uchwałę Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592, ze zm.)
 • Art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536, tj.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2011-03-21

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Turkiewicz-Ziółkowska
  data wytworzenia: 20.07.2006
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-20 10:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-22 11:24

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2285
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-22 11:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-23 13:44