BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


DOKONANIE ZGŁOSZENIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (AB-09)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału, parter, pokój Nr 010.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-504, 61 8410-550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. W przypadku wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu na żądanie wnioskującego.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność zgłoszenia.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.


OPŁATY
Zgłoszenie wolne od opłat.
W sekretariacie Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej (pokój 010), w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej.
Za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata  na konto nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
Do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
a. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
b.  narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o   warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
c.   może spowodować niedopuszczalne:
d.   zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
e.   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
f.    pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
g. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek

Pełnomocnictwo

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia działając przez pełnomocnika. Pełnomocnik w imieniu inwestora może również złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W tym kontekście należy wskazać, że ze względu na sankcję karną przewidzianą za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia oraz w celu uniknięcia wątpliwości do co zakresu pełnomocnictwa zasadnym jest, by zawierało ono wskazanie, że inwestor udzielający pełnomocnictwa do złożenia wniosku o pozwolenie  na budowę albo do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zarazem upoważnia pełnomocnika do złożenia oświadczenia o posiadanym przez inwestora prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o ile inwestor nie składa takiego oświadczenia osobiście.
 


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-02-26

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-25 12:21
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 09:59

Rejestr zmian

 • 04.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 03.01.07; zmiana treści informacji - zmiana opłat skarbowych
 • 24.07.07; korekta/update systemu
 • 17.08.07; wprowadzenie autora informacji
 • 30.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 01.09.08; zmiany w ustawie o opłacie skarbowej
 • 19.04.10; aktualizacja treści informacji - opłata skarbowa
 • 10.06.10; aktualizacja treści informacji
 • 29.06.10; zmiana karty usług
 • 02.08.10; aktualizacja informacji - zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • 19.08.10; aktualizacja treści - opłaty
 • 07.01.11; aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2012-05-15 11:46 przez Administrator Systemu: dodanie informacji dot. punktów poboru opłat
 • zmieniono 2013-04-08 15:41 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-06-13 12:13 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-06-13 15:02 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-18 12:46 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-01-14 09:02 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-02-11 11:23 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-11-19 12:50 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2014-12-15 15:29 przez Agata Tomaszewska : zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 13:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-01-30 08:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-04-15 14:46 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-08-05 14:55 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-10-15 13:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-04-19 09:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-10-13 07:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-11-24 12:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-12-13 14:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-12-20 08:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-07-14 10:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-07-05 08:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-12-05 07:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-09-10 13:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-31 11:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-02-26 08:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-10-30 09:59 przez Agata Poleska

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13591
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-09 09:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:13