BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UZYSKANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO (WŚ-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zawierający krótki opis przedmiotu wniosku, spełniający wymagania określone w art. 131 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

Załączniki:

 • operat wodnoprawny (minimum 2 egz.), w formie pisemnej oraz na elektronicznych nośnikach danych, jako dokument tekstowy, zaś część graficzna w postaci plików typu rastrowego lub wektorowego.
 • kserokopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana (z klauzulą ostateczności i potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ, który ją podjął) - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • zgody właścicieli urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego,
 • uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnych, niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
 • dokumentacja hydrogeologiczna (1 egz.) w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych,
 • projekt instrukcji gospodarowania wodą w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. gospodarki wodnej i ochrony powietrza.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 207.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
jeden miesiąc, w przypadkach skomplikowanych dwa miesiące.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie przez Starostę Poznańskiego decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych, piętrzenie wód i inne) oraz na wykonanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, urządzenia melioracyjne i piętrzące, pomosty itd.).


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł za każdy rodzaj udzielonego pozwolenia, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. gospodarki wodno-ściekowej-
II piętro, pok. 207, tel. 61 8410- 507, 61 8410-576,  61 8410-579, 61 8410-545,  61 8418-827.

Wszczęcie procedury administracyjnej o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego podawane jest do publicznej wiadomości (w tym zainteresowanym stronom) za pośrednictwem właściwego urzędu gminy. W momencie zawiadomienia stron o złożonym wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wnioskodawca jest o tym informowany listem poleconym.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.11.2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1988 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-04-29
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-24 14:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-27 09:55

Wizytówka

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 14032
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2016-10-27 09:55
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-30 10:36