BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


WYMIANA LUB UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY PO ZATRZYMANIU ZA BRAK WAŻNOŚCI DOKUMENTU (KT-31) 


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami dotyczy kategorii: C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D1+E, D+E prawa jazdy,
 • kserokopia pokwitowania o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku zatrzymania terminowego prawa jazdy),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • oryginał pokwitowania o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał pokwitowania z policji o zatrzymaniu prawa jazdy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu,  Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami.
Złożenie dokumentów: parter, sala operacyjna, stanowisko nr 11 i 12.
Odbiór dokumentów: parter, sala operacyjna, stanowisko nr 10.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wymiana lub wydanie prawa jazdy, a także odmowa wymiany lub wydania prawa jazdy następują w drodze decyzji administracyjnej. 


OPŁATY
Na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu, nr konta 77103012470000000034916241, uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej wymiany lub wydania wtórnika prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego. 


DODATKOWE INFORMACJE
Prawa jazdy wydane przed 01.07.1999 r. (oraz wydane po tym dniu na blankietach starego typu) straciły ważność z dniem 30.06.2006 r.

Dokumenty nie wymienione w wyznaczonym terminie podlegają wymianie w dowolnym czasie.

O wymianę lub o wydanie wtórnika prawa jazdy po zatrzymaniu za brak ważności może ubiegać się  osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z wymianą prawa jazdy można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Komunikacji  i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, lub pod numerem telefonu: 61 841-06-03, 61 841-06-58, 61 841-06-00.

UWAGA

Na stronie internetowej:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • oraz przepisy wykonawcze.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2019-06-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Taszarek Renata
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 08:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 12:57

Wizytówka

Wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy po zatrzymaniu za brak ważności dokumentu

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 27722
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-25 12:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-07 14:59