BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU KRADZIEŻY (KT-16)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

 Załączniki:

 • oryginał oświadczenia dotyczącego kradzieży pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży pojazdu albo oryginał postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawionego przez właściwy organ,
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • oryginał aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oryginał zaświadczenia o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych  w KRS.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej jego rejestracji.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu,  Referat ds. rejestracji pojazdów - parter, sala operacyjna lub w jednej z Filii Wydziału Komunikacji i Transportu:

Czerwonak ul. Gdyńska 53
tel. 61 226-92-35 lub 36
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

pon.   9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Pobiedziska ul. Kościuszki 4               
tel. 61 8 977-171
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.   9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Stęszew, ul. Poznańska 20               
tel. 61 8 130-077 lub 014

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.   9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Swarzędz ul. Poznańska 25
tel. 61 651-12-65 lub 66 lub 67
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

                                             
pon.   9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96
tel. 61 8 959-241

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.   9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wyrejestrowanie pojazdu lub odmowa wyrejestrowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 • Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na ul. Jackowskiego 18, na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach, na konto Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, nr konta:
  41 1020 4027 0000 1102 1108 0050;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, nr konta:
  13 1600 1084 1843 0348 6000 0004;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, na konto Urzędu Gminy Stęszew, nr konta:
  54 9048 0007 0027 3550 2000 0001;
   
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym, na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, nr konta: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
 • Filia WKiT w Czerwonaku, na konto Urzędu Gminy Czerwonak, nr konta: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Pojazd odzyskany po kradzieży podlega powtórnej rejestracji.
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z wyrejestrowaniem pojazdu można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, lub pod numerem telefonu: 61 8410- 598, 61 8410- 756.
Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl
W zakresie rejestracji pojazdów można korzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet - www.bip.powiat.poznan.pl - zakładka Rezerwacja wizyt.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-02-06

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Błażej Prajs
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 10:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 08:54

Rejestr zmian

 • 24.08.06; Dariusz Doliński - korekta treści informacji
 • 17.08.07; korekta/update systemu
 • 06.09.07; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 17.09.07; korekta edytorska
 • 16.10.07; usunięcie filii BUK
 • 28.04.08; korekta
 • 21.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 10.12.08; zmiana podstawy prawnej
 • 02.02.09; zmiana godzin urzędownia filii KT
 • 24.02.09; uruchomienie filii w Swarzędzu, aktualizacja
 • 17.03.09; korekta
 • 20.03.09; uruchomienie filii w Tarnowie Podgórnym, aktualizacja
 • 02.02.10; likwidacja fili w Kostrzynie
 • 05.07.10; zmiana kodu karty
 • 02.09.10; aktualizacja karty
 • zmieniono 2011-07-08 12:33 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-07-12 10:43 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2011-09-07 09:15 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2012-04-04 11:24 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-12-19 08:51 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2013-01-07 09:40 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-02-08 08:56 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-02-08 08:56 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-11 09:03 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-01-22 10:43 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-01-23 12:39 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2014-07-03 10:08 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-07-22 11:11 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-12-16 14:24 przez Administrator Systemu: zmiana numeru konta opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 09:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-01-22 10:39 przez Agata Tomaszewska : aktualizacja treści
 • zmieniono 2015-03-02 11:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-04-10 08:46 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-09-30 10:55 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-10-16 09:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-03-31 12:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-09-27 09:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-10-10 13:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2017-03-08 13:23 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-08 13:24 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-08 13:38 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-07-20 09:47 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-10-05 12:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-09 10:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-15 12:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-01-22 09:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-09-27 13:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-04-25 09:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie filii w Murowanej Goślinie
 • zmieniono 2019-04-25 09:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-04-25 09:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-08-02 08:34 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-12-31 10:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-02-06 12:02 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2020-02-25 08:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-02-25 08:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8382
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-25 08:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40