BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE DODATKOWEGO WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB Z LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY (KT-39) 


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

Załączniki:

W przypadku wnioskowania o dodatkowe wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy wydanej przed 15.08.2013:

1)  kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawo du przewoźnika drogowego.

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego  (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

2)   Dowód wpłaty za wydanie dodatkowego wypisu z licencji.

Po wydaniu dodatkowych wypisów przedsiębiorcą jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający:
markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

W przypadku wnioskowania o dodatkowe wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą:

1)  dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji i po 5000 EURO na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji.  Sytuację finansową, potwierdza się:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym,
 • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.

2) aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

3)   Dowód wpłaty za wydanie dodatkowego wypisu z licencji.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.
Złożenie dokumentów: parter, pokój 036, tel.: 61 8410 608, 61 8410 727, 61 222 89 63
Sprawy prowadzą - Dorota Lehmann, Michał Pąk, Daniel Kucharski
Odbiór dokumentów: parter, pokój 036

 Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 


OPŁATY
Za wydanie wypisu pobiera się  opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie dokumentu, z którego wypis jest wydawany.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu (parter) lub na konto:
nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu konto nr Bank Handlowy O/Poznań 77103012470000000034916241

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY 
Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od  dnia doręczenia decyzji stronie.   


PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie  drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. 2013 poz. 713)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-08-05

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 02.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 13:00
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-05 13:38

Rejestr zmian

 • 02.08.06; Dariusz Doliński - korekta edytorska
 • 03.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 16.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 23.08.07; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 24.08.07; korekta edytorska
 • 05.12.07; zmiana treści - usunięcie nazwiska pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy
 • 23.01.08; zmiana podstawy prawnej
 • 12.03.08; zmiana treści informacji (reorganizacja referatu)
 • 30.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 13.09.08; dodanie załącznika do wniosku o wydanie dodatkowego wypisu z licencji
 • 02.03.09; aktualizacja informacji
 • 08.04.09; aktualizacja informacji
 • 07.12.09; aktualizacja informacji
 • 06.07.10; zmiana kodu karty
 • zmieniono 2011-07-11 12:57 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-10-05 09:49 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2011-12-09 08:07 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-02-20 12:39 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2013-01-28 12:32 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-01-28 12:32 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-03-04 09:55 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści
 • zmieniono 2013-08-23 11:34 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-10-15 08:44 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-07-04 09:47 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-11-06 10:36 przez Kurek Bartosz: aktualizacja
 • zmieniono 2014-11-06 11:03 przez Kurek Bartosz: aktualizacja
 • zmieniono 2014-12-16 08:54 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 11:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-10-19 10:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-02-24 12:55 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-11-30 10:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-01-10 14:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-12-13 09:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-02-25 10:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-08-05 13:38 przez Bartosz Kurek

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6198
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-08-05 13:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46