BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW (KT-46)


WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • wniosek (do pobrania)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami szczególnymi praktykę (oryginał do wglądu)
 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów (oryginał do wglądu)
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej

Do wglądu:

 • dowód osobisty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.

Złożenie dokumentów: pokój 030 (parter), sprawy prowadzą:
           Jarosław Świątkowski - tel.: 61 8410-778
           Piotr Biskupski - tel.: 61 8418-811
           Radosław Kijak - tel.: 61 2228-974
Odbiór dokumentów: pokój 030 (parter)
 

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
 


OPŁATY

 •  48 zł – opłata skarbowa za wydane uprawnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej uprawnień wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 


DODATKOWE INFORMACJE

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada    wyższe    wykształcenie  w obszarze nauk technicznych   o   specjalności     samochodowej  i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
 2. posiada    średnie    wykształcenie   techniczne lub wykształcenie średnie branżowe,  o   specjalności    samochodowej  i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
 3. posiada   wyższe  wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej  niż  samochodowa  i udokumentowany rok praktyki w stacji kontrli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
 4. posiada  średnie  wykształcenie  techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności   innej  niż  samochodowa  i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy  pojazdów,

oraz odbyła szkolenie dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów i uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.


* Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

* Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem, że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty.

 


PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada  2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1836).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-02-27

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 02.08.2006
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 13:14
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 07:42

Wizytówka

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4778
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-02-27 07:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-23 11:39