BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

OP.0022.32.2018

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 278/2018/V z dnia 5 czerwca 2018 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski w sprawie zmian w planach finansowych. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

a) PUP, pismo z 28.05.2018 r.
b) KZ, pismo z 29.05.2018 r.
c) WD, pismo z 04.06.2018 r.
d) ZDP, pismo z 05.06.2018 r.

5. Wnioski zgłoszone podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 23.02018 r. (Starosta J. Grabkowski, OP)
6. Pismo Radnej Powiatu E. Kuleczki – Drausowskiej z dnia 23.05.2018 r. (Starosta J. Grabkowski, OP)
7. Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23.05.2018 r. (Starosta J. Grabkowski, OP)
8. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, gm. Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy obejmującej swoim zakresem wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na I i II piętrze w segmencie D oraz pomieszczeń archiwum nr 9 i 10 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. (Sekretarz M. Buczkowska, WA)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacji budynku szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
11.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursu prawa jazdy kat. B, kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, kursu prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną, zatwierdzenia ogłoszenia, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG, zatwierdzenia ogłoszenia, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 2 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem udzielenia zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00078.2015 z dnia 02.02.2016 r. zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, Plac Przemysława 9, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie rozbudowy instalacji systemu monitoringu wizyjnego we filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Czerwonaku. (Sekretarz M. Buczkowska, WI)
16.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie rozbudowy systemu kontroli dostępu we filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Czerwonaku. (Sekretarz M. Buczkowska, WI)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy świadczenia usług transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dla potrzeb Powiatu Poznańskiego nr ZP.272.00068.2016. (Sekretarz M. Buczkowska, WI)
18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją Festynu Integracyjnego „Dzieci – Dzieciom” Poznań 20 (Wicestarosta T. Łubiński, ZD)
19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

a) uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Północ”, gm. Luboń (80),
b) uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek – rejon ul. Wirowskiej”, gm. Luboń (85),
c) uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ul. Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich, gm. Suchy Las  (87),
d) uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Zespołowej, gm. Komorniki (88),
e) uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie między torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulica Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb niwka, arkusz 8,9, 10 i 12 – Część A, gm. Puszczykowo (89).
f) uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Kasztanowej w Uzarzewie” (91),
g) uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej i Nizinnej (81).

20.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gm. Suchy Las”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
21.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury dla realizacji projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań”, w ramach POIiŚ 5.1-2 „Modernizacja linii kolejowej na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek
Czempiń – Poznań, faza II”, w zakresie budowy infrastruktury kolejowej przy wiadukcie kolejowym w ul. Śremskiej w Mosinie. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
22. Pismo w sprawie zaopiniowania przebiegu drogi ekspresowej S-11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
23. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2387P – ul. Szkolna w m. Plewiska. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
24. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/394/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Buk. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
25. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w m. Wiry. (Wicestarosta T. Lubiński, WD)
26. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
27. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Stolarczykowi administratorowi nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, prowadzącemu działalność gospodarcza pod nazwą FALO Nieruchomości z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 104, NIP: 779-202-44-96. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
28. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Leśnej w m. Chludowo. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
29. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Perłowej w m. Suchy Las. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
30. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 50.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
31. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały Nr 2508/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej instalacji gazowej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół w im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
32. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Poznańskiego. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
33. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ulicy Poziomkowej w Zalasewie od ulicy Rivoliego do skrzyżowania z ulicą Przybylskiego oraz ulicy Poziomkowej w kierunku północnym do istniejącej nawierzchni i południowej do ul. Agrestowej. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
34. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy drogi gminnej ulicy Podgórnej w Czerwonaku. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-21 11:45

OP.0022.34.2018

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 280/2018/V z dnia 19 czerwca 2018 roku

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski w sprawie zmian w planach finansowych. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

 1. ZS w Mosinie, pismo z 12.06.2018 r.,
 2. ZS w Bolechowie, pismo z 13.06.2018 r.
 3. PUP, pismo z 07.06.2018 r.
 4. ZS nr 2 w Swarzędzu, pismo z 11.06.2018 r.
 5. ZDP, pismo z 12.06.2018 r.
 6. Pismo z Urzędu Miasta Poznania z dnia 06.06.2018 r.
 7. LO w Puszczykowie, pismo z dnia 15.06.2018 r.
 8. OWR w Kobylnicy, pismo z dnia 15.06.2018 r.
 9. ZN, pismo z 15.06.2018 r.
 10. ZS Nr 1 w Swarzędzu, pismo z 13.06.2018 r. (dot. projektu „Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych”)
 11. ZS Nr 1 w Swarzędzu, pismo z 13.06.2018 r. ( dot. projektu „Urządzenia mechatronice w procesie produkcyjnym samochodów”)
 12. ZS Nr 1 w Swarzędzu, pismo z 13.06.2018 r. (ZS1.3001.08.2018)
 13.  ZS Nr 1 w Swarzędzu, pismo z 13.06.2018 r. (ZS1.3001.09.2018)
 14. WP, pismo z 15.06.2018 r.
 15. PCPR, pismo z 18.06.2018 r.
 16. FN, pismo z 15.06.2018 r.
 17. ZI, pismo z 18.06.2018 r.
 18. PR, pismo z 19.06.2018 r.
 19. ZDP, pismo z 15.06.2018 r.

5. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/221/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2429P i 2440P, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/332/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/502/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
6. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2478P – ul. Dworzyskowa w m. Radzewo. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
7. Zawiadomienie o odwołaniu od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, gm. Komorniki. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
8. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/374/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2017 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przyjęcia treści umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Kartuskim o treści określonej w Załączniku nr 1. (Starosta J. Grabkowski, GS)
11.Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursu prawa jazdy kat. B, kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, kursu prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu wieloletniego „Niepodległa”. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

      a) uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach, w rejonie ulicy Technicznej – część” A”„ gm Tarnowo Podgórne (94),
      b) uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sierosławiu – dla działki nr 169/1, gm. Tarnowo Podgórne (96),
      c) uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Cmentarz, gm. Suchy Las (95).

17. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
18. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2439P – ul. Średzka w m. Paczkowo. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie II etapu ulicy Fabrycznej w Kicinie, gmina Czerwonak. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
20. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 60/2PB2/BOZR1/18. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
21. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 51/2PB2/BOZR1/18. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
22. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Wykonanie instalacji wentylacji budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1.  (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
23. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
24. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
25. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
26. Sprawy bieżące.
27.
Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały Nr 2351/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. (Starosta J. Grabkowski)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-04 10:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-04 10:39

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 28398 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-07-04 10:39 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-07-16 16:23
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.