BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu

OP.0022.39.2019

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 47/2019/VI z dnia 30 maja 2019 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)

- PODGiK, pismo z 25.04.2019 r.

5. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Koziegłowach, gm. Czerwonak, dz. nr 191/130 (powstałej z działki nr 190/125). (Starosta J. Grabkowski, ZN)
6. Rozliczenie powierzonego Gminie Tarnowo Podgórne do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz przebudowy/rozbudowy pasa drogowego w związku wykonaniem na odcinku ul. Wierzbowej od ul. Sojowej do ul. Stefana Batorego w m. Wysogotowo pobocza po zachodniej stronie drogi, gm. Tarnowo Podgórne. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
7. Rozliczenie powierzonego Gminie Tarnowo Podgórne do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej oraz przebudowy przecięcia się ul. Poznańskiej z ul. Admiralską w m. Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
8. Rozliczenie dla powierzonego Gminie Mosina do realizacji zadania polegającego na wykonaniu budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2463P - ul. Mostowej przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

 1.  Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego – część A - etap II, gm. Dopiewo (48)
 2. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Szarotkowej, gm. Dopiewo (49)
 3. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czołowie, dla działki o numerze ewidencyjnym 83/1, gm. Kórnik (50)
 4. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Pasieki i Kwiatowej, gm. Komorniki (46)

10Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pt. „Program edukacyjno-korekcyjny Partner”. (Członek Zarządu A. Kalisz, PCPR)
11. Pismo Pana J.K. dot. bezpieczeństwa przy ul. Błażejewskiej w Kórniku. (Starosta J. Grabkowski,  WD)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Polnej od km 0+001,00 do km 0+348,00 oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0+207,00 i od km 0+418,30 do km 0+545,10 (odc. od ul. Lipowej do ul. Polnej) oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0+302,75 (odc. od ul. Polnej do ul. Czereśniowej) w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy Las, wykonywana w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las"". (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
13.
Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polegającej na budowie ścieżki rowerowej”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
14.
Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ul. Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej w Paczkowie, gmina Swarzędz”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
15.
Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych, z podziałem na 5 części. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, z podziałem na 3 części. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Nowakowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-10 10:43

OP.0022.40.2019

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 48/2019/VI z dnia 4 czerwca 2019 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)

 1. FN, pismo z dnia 31.05.2019 r.
 2. PUP, pismo z dnia 04.06.2019 r.
 3. RDR w Swarzędzu, pismo z 3.06.2019 r.

5Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej, polegającej na zastępstwie procesowym. (Sekretarz M. Buczkowska, OP)
6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie nieodpłatnego przekazania klocków edukacyjnych LEGO Mindstorms w ramach projektu pt. „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” do Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu. (Wicestarosta T. Łubiński, WP)
7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie do projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez usługi asystenckie”. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Mazur – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z realizacją projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez usługi asystenckie”. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w imieniu Powiatu Poznańskiego w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2019 roku. (Starosta J. Grabkowski, PR)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmianę zapisów w umowie, dotyczącej wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, a także usuwania drobnych awarii i dokonywania napraw w obiektach Powiatu Poznańskiego. (Sekretarz M. Buczkowska, WA)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisu w umowie nr ZP.272.00030.2019 dotyczącej świadczenia usług pocztowych polegających na przyjmowaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych i druków bezadresowych, w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, dokonywaniu ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, prowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na sporządzanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,  ul. Poznańska 91.(Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 – etap I. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie opracowania archeologicznego w oparciu o pełniony nadzór i pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 – etap I. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości opłaty za przyłączenie obiektu do sieci gazowej PSG instalacji gazowej, zgodnie z umową nr 15351/05/18/W3005004/0 z dnia 14.09.2018 r., w związku z realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw substycyjnych, radcy prawnemu Jakubowi Ścibiszowi z Kancelarii „Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni” sp.p. z siedzibą w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę wody, za pomocą sieci wodociągowej, z urządzeń zaopatrzenia w wodę do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
20. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/264/V/2016 Rady powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.   (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Nowakowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-06-11 08:45

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 29740
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-06-13 10:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-14 15:11