BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu

OP.0022.66.2018

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 312/2018/V z dnia 14 listopada 2018 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

 1. WP, pismo z 09.11.2018 r.
 2. WP, pismo z 05.11.2018 r.
 3. ZS w Mosinie, pismo z 09.11.2018 r.
 4. ZDP, pismo z 08.11.2018 r. (ZDP.WF.3111.46/18.R.K.)
 5. ZDP, pismo z 08.11.2018 r. (ZDP.WF.3111.47/18.R.K.)
 6. PP-P w Swarzędzu, pismo z 08.11.2018 r.
 7. PCPR, pismo z 09.11.2018 r.
 8. WE, pismo z 14.11.2018 r.
 9. ZN, pismo z 07.11.2018 r.
 10. Pismo Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.10.2018 r.

5Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2023.  (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019.  (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na rok 2018 – 2023. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa ul. Malinowej w m. Przeźmierowo”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zmówienia z wolnej ręki w ramach zadania, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP. 272.00045.2017 z dnia 27.12.2017 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka – Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności. (Starosta J. Grabkowski, PR)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy mikołajkowo - gwiazdkowej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 70/2PB2/BOZR1/18. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

 1.  uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dachowie, w rejonie ulic Nowina i Chabrowa, gm. Kórnik (188),
 2.  uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, obręb geodezyjny Kórnik, gm. Kórnik (189),
 3. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Robakowie w rejonie ulicy Polnej, gm. Kórnik (190).

16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę pomocy naukowych obejmujących swoim zakresem materiały dydaktyczne na potrzeby zajęć dodatkowych (wyrównawczych) i zajęć z doradztwa zawodowego. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
17.
 Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych, wykorzystywanych do działań promocyjnych Powiatu Poznańskiego, z podziałem na 3 części. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały Nr 2854/18 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu IX edycji Powiatowego konkursu ekologicznego pt. „Kochajmy nasze małe ojczyzny” orz przeznaczenia środków finansowych na organizację konkursu. (Starosta J. Grabkowski, WŚ)
19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na administrowanie w roku 2019 udziałem Powiatu Poznańskiego w wysokości 25/100 części w prawie własności budynku biurowo usługowego, położnego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 oraz udziałem w wysokości 25/100 części w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest wspomniany budynek z Wojciechem Stolarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FALO Nieruchomości. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
20. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
21. Wniosek dotyczący przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
22. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 11 na nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
23. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 11 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
24. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 11 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
25. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 11 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
26. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4a położonego w budynku nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
27. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4b położonego w budynku nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
28. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
29. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
30. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
31. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3a położonego w budynku nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
32. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
33. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 7 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
34. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
35. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego – drukarka 3D w ramach projektu pt. „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” do Zespołu
Szkół nr 2 w Swarzędzu. (Wicestarosta T. Łubiński, WP)
36. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego – drukarka 3D w ramach projektu pt. „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” do LO w Puszczykowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WP)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krygier Magdalena
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-13 12:01

OP.0022.69.2018

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 2/2018/V z dnia 30 listopada 2018 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

 1. ZS w Bolechowie, pismo z 27.11.2018 r.
 2. ZN, pismo z 22.11.2018 r.,
 3. ZD, pismo z 26.11.2018 r.,
 4. Dom Rodzinny w Swarzędzu, pismo z 26.11.2018 r.
 5. ZI, pismo z 27.11.2018 r.
 6.    WA, pismo z 29.11.2018 r.

5.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)
6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018 - 2023. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)
7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zaprojektowanie, wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”. (Wicestarosta T. Łubiński, WP)
8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały Nr 2199/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typa A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr 2587/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2018 r. (Wicestarosta T. Łubiński, ZD)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenia usługi konserwacyjno – serwisowej. (Sekretarz M. Buczkowska, WI)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeniesienia gniazd w obrębie pokoju nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. (Sekretarz M. Buczkowska, WI)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mosinie przy ul. Topolowej 2. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Mosinie przy ul. Topolowej 2. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
15. Interpelacja Radnego Powiatu F. Żelaznego z dnia 28.11.2018 r. (Starosta J. Grabkowski, OP)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 5/MG/Z z dnia 4 czerwca 2018 r. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2738P na terenie powiatu nowotomyskiego dotychczasowej kategorii. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
18. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. (Starosta J. Grabkowski, KT)
19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

 1. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie – część A, gm. Murowana Goślina  (196),
 2. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy Malinowej, gm. Kórnik (197),
 3. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Rzeki Głównej”, gm. Swarzędz (198),
 4. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa, gm. Swarzędz (203),
 5. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zborowo, w rejonie ulicy Wioślarskiej, gm. Dopiewo (199),
 6. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Batorowskiej, Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307, gm. Dopiewo (200),
 7. nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 40 ha), gm. Swarzędz (201).

20.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r. dotyczącej przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
21. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie użytkowania wyposażenia Pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
22. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem miejsc postojowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
23. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wznowienie serwisów na urządzenia serwerowe.  (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
24. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/413/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Rokietnica zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2424P w m. Kiekrz oraz 2425P w m. Rokietnica i w m. Rostworowo zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nr XIII/176/V/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. i XXIV/333/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
25. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2019 roku. (Członek Zarządu A. Kalisz, ZD)
26. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Suchym Lesie”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

27. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: Dopiewo – budowa ul. Wysokiej wraz z oświetleniem”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-14 09:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-17 13:34

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 28978
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-12-17 13:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2018-12-19 09:04