BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu

OP.0022.69.2019

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 77/2019/VI z dnia 23 września 2019 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)

 1. ZDP, pismo z 12.09.2019 r.
 2. WD, pismo z 17.09.2019 r.
 3. ZI, pismo z 12.09.2019 r.
 4. TP, pismo z 23.09.2019 r.

5Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. (Starosta J. Grabkowski, PR)
6. Wniosek w sprawie nauczania indywidualnego dla:

 1. uczennicy ZS w Rokietnicy, pismo z 18.09.2019 r.
 2. 3 uczniów ZS w Bolechowie, pismo z 18.09.2019 r.
 3. uczennicy LO w Puszczykowie, pismo z 20.09.2019 r.
 4. uczennicy ZS Nr 1 w Swarzędzu, pismo z 20.09.2019 r. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

7Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Renowacja elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie III etap: weranda oraz ochrona przed zawilgoceniem i odpryskiem wody opadowej” przez Panią Katarzynę i Zbigniewa Bekasiak. (Starosta J. Grabkowski, PR)
8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Poznańskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. (Wicestarosta T. Łubiński, WE) 
9. Informacja dotycząca wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów
i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)   
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku przy ulicy Jackowskiego 18, w Wydziale Komunikacji i Transportu. (Sekretarz M. Buczkowska, WI)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na dostawę urządzeń sieciowych wraz z usługami dla dostarczonego sprzętu. (Sekretarz M. Buczkowska, WI)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2019 roku (kontynuacja). (Członek Zarządu A. Kalisz, ZD)
13. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019 – autopoprawka. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)
14. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023 – autopoprawka. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Koziołkiewicz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-14 16:12

OP.0022.70.2019

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 78/2019/VI z dnia 25 września 2019 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)

 1. ZS w Bolechowie, pismo z 23.09.2019 r.
 2. PCPR, pismo z 23.09.2019 r.
 3. PP-P w Luboniu, pismo z 24.09.2019 r.
 4. OIK w Kobylnicy, pismo z 23.09.2019 r.

5Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie:

 1. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych – cześć Ceradz Kościelny i Jankowice – dla terenów położonych w centrum Jankowic – część II, gm. Tarnowo Podgórne,
 2. uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w Tarnowie Podgórnym,
 3. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walerianowo i części wsi Szreniawa w rejonie ulicy Poznańskiej, gm. Komorniki,
 4. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie, gm. Buk,
 5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej w Murowanej Goślinie – etap I,
 6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kiekrz – Północ – ETAP I, gm. Rokietnica.  (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

6Informacja uzupełniająca dotycząca podstawowych kwot dotacji w 2019 r. dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Poznańskiego. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
7.
Pismo Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu dot. Kontroli realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. (Starosta J. Grabkowski, BR)
8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie na zawarcie aneksu do zawartej w dniu 27.08.2019 r. umowy nr 3/2019 najmu powierzchni użytkowej pod automaty spożywcze w budynku zlokalizowanym na działce nr 45/12 w Bolechowie oraz w budynku zlokalizowanym na działce nr 277/5 w Murowanej Goślinie. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
9.
Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest realizacja szkoleń dla nauczycieli matematyki i informatyki ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 3 części; zatwierdzenia Ogłoszenia; powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę oświetlenia na energooszczędne, wraz z malowaniem sufitów, w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Lema wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mosina”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę nowego i rozbiórkę istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna w pasie drogi powiatowej nr 2393P ul. Gnieźnieńska w m. Murowana Goślina. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa dróg gminnych, ul. Bocznej od km 0+000,00 do km 0+377,63 oraz ul. Polnej od km 0+592,05 do km 0+752,62 (odcinek pomiędzy ul. Rolną, a ul. Boczną) od km 0+000,00 do km 0+039,07 (odcinek pomiędzy ul. Boczną, a ul. Dworcową), wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Boczną, w miejscowości Golęczewo, gmina Suchy Las, wykonywana w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w gminie Suchy Las”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie monitoringu osuwiska zlokalizowanego w Czapurach, gm. Mosina (nr ewidencyjny w bazie SOPO 30-31-105-084301). (Członek Zarządu A. Kalisz, WŚ)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr ZP.272.00039.2019 z dnia 19.07.2019 r. na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. (Członek Zarządu A. Kalisz, WŚ)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Koziołkiewicz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-15 10:37

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 30342
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-10-15 10:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05