BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu

OP.0022.51.2019

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 59/2019/VI z dnia 11 lipca 2019 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)

 1. RP, pismo z dnia 10.07.2019 r.
 2. WP, pismo  10.07.2019 r.

5Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej opracowania, wydania i dostarczenia albumu nt. kompleksu cysterskiego w Owińskach, w ramach projektu „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. (Starosta  J. Grabkowski, GS)
6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego SA dotacji na zakup sprzętu medycznego. (Członek Zarządu A. Kalisz, ZD)
7. Uchwala Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na najem długoterminowy czterech samochodów osobowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia  SIWZ, powołania komisji przetargowej. (sekretarz M. Buczkowska, ZP)
8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia porozumienia  z wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w Warszawie w przedmiocie określenia zasad wspólnego korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia („SOW”).  (Członek Zarządu A. Kalisz, PCPR)
9. Uchwala Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz. (Wicestarosta T. Lubiński, WD)
10. Uchwala Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna w pasie drogi powiatowej nr 2393P ul. Gnieźnieńska w m. Murowana Goślina”. (Wicestarosta T. Lubiński, WD)
11. Uchwala Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ul. Malinowej w m. Przeźmierowo”. (Wicestarosta T. Lubiński, WD)
12. Uchwala Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie  wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Gen. Sikorskiego oraz ul. Podgórnej w m. Rogalinek gm. Mosina. (Wicestarosta T. Lubiński, WD)
13. Propozycje do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku oraz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027. (Wicestarosta T. Lubiński, PP)
14. Akceptacja podziału działek w Kórniku-Bninie. (Członek Zarządu A. Kalisz, ZN)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Nowakowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-08-20 08:20

OP.0022.52.2019

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 60/2019/VI z dnia 18 lipca 2019 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)

 1. ZDP, pismo z dnia 11.07.2019 r.
 2. OIK w Kobylnicy, pismo z dnia 08.07.2019 r.
 3. WŚ, pismo z dnia 16.07.2019 r.
 4. WK, pismo z dnia 18.07.2019 r.
 5. OIK w Kobylnicy, pismo z dnia 12.07.2019 r.

5Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej, ul. Żuczka, m. Skórzewo, gm. Dopiewo. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

 1. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach. (61)
 2. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Leśnej i Swarzędzkiej w Gruszczynie”, gm. Swarzędz. (63)
 3. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kozakowej, obręb Konarskie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  w Radzewie dla wschodniej części ulicy Wapiennej, gmina Kórnik. (64)
 4. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Ziołowej i Tymiankowej w Jasinie oraz ulicy Dożynkowej w Gortatowie”, gm. Swarzędz. (65)
 5. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Korniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik – ETAP I. (66)
 6. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie ulic: Jarzębinowej i Rosnowskiej. (62)

8Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych dwóch lokali użytkowych nr U6 i U7, znajdujących się w budynku położonym w Luboniu, przy ul. Wschodniej 26B. (Sekretarz M. Buczkowska, ZN)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 30.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. (sekretarz M. Buczkowska, ZP)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Michałowi Kostrzewie (nr wpisu PZ-2943/11) ze spółki Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, do występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniu pracowni komputerowej budynku dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn.: Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00045.2017 z dnia 27.12.2017 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest realizacja szkoleń dla nauczycieli matematyki i informatyki ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 4 części, zatwierdzenia ogłoszenia, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usługi cateringowej, z podziałem na 2 części. (Sekretarz M. Buczkowska, GS)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 7 części, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
19.
Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację elewacji zabytkowego budynku szkoły zlokalizowanej w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP).

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Świercz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-08-20 08:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-20 08:31

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 29985
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-08-20 08:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-20 14:28