BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW (KT-48)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek (do pobrania)
 • dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.

Złożenie dokumentów: pokój 030 (parter)

sprawy prowadzą -      Piotr Biskupski - tel.: 61 8418-811
                                    Radosław Kijak - tel.: 61 2228-974   

                                    Jarosław Świątkowski - tel.: 61 8410-778

Odbiór dokumentów: pokój 030 (parter)

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
 


OPŁATY

 • 500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu (parter) lub na konto:
nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu konto nr Bank Handlowy O/Poznań 77103012470000000034916241

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 


DODATKOWE INFORMACJE
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
1)  posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

a)  salę wykładową,
b)  pomieszczenie biurowe,
c)  plac manewrowy oraz
d)  pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
 


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r, w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016, poz. 327)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz 1827)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-04-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 02.08.2006
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-08-02 13:06
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-30 09:09

Wizytówka

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4420
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-04-30 09:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2018-12-14 13:48