BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY (KT-49)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (do pobrania),
 • fotografia,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów dla instruktorów,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • dowód wpłaty za wpis do ewidencji

Do wglądu:

 • dowód osobisty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.
Złożenie dokumentów: pokój 030 (parter)

sprawy prowadzą:
                                   Radosław Kijak -  tel.: 61 2228-974
                                   Piotr Biskupski - tel.: 61 8418-811
                                   Jarosław Świątkowski - tel.: 61 8410-778
 

Odbiór dokumentów: pokój 030 (parter)
 

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY

 • 50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów, płatne na konto:

Opłatę można uiścić kartą płatniczą we wpłatomacie zlokalizowanym w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
Bank Handlowy O/Poznań 77 10301247 0000 0000 3491 6241

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu lub w kasie Urzędu Miasta Poznania/u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:

Miasto Poznań, Wydział Finansowy,

Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;

konto PKO Bank Polski S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE
Instruktorem jest osoba , która:

 1. posiada prawo jazdy:
  a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
  d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
 2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 5. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 8. jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-01-03

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 13:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 12:16

Rejestr zmian

 • 12.04.07; korekta edytorska
 • 17.09.07; update systemu
 • 11.03.08; zmiana treści informacji (miejsce załatwienia sprawy)
 • 25.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 07.12.09; aktualizacja informacji
 • 07.05.10; korekta przekierowania dot. opłaty skarbowej
 • 07.07.10; zmiana kodu karty
 • zmieniono 2011-07-12 09:05 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-05-10 08:32 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-05-10 08:33 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-28 16:56 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-01-29 12:49 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-02-18 16:41 przez Magdalena Krygier: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2013-02-18 16:42 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-03-01 13:47 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści
 • zmieniono 2013-10-15 14:14 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-10-28 12:36 przez Magdalena Krygier: aktualizacja treści karty
 • zmieniono 2013-10-28 12:36 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-10-28 12:37 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-10-28 12:37 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-12-12 09:31 przez Magdalena Krygier: zmiana numeru telefonu
 • zmieniono 2014-07-04 10:13 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-11-06 11:43 przez Kurek Bartosz: aktualizacja
 • zmieniono 2015-01-02 11:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-03-04 11:26 przez Kurek Bartosz: aktualizacja
 • zmieniono 2015-03-05 08:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2015-04-16 11:32 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-10-19 10:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-01-13 10:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-01-13 11:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-01-13 12:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-02-24 13:00 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-04-07 11:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-20 14:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-11-15 09:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-11-30 10:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-12-05 15:39 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-12-05 15:40 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-04-04 12:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-05-22 16:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-04-12 13:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-02-26 08:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-07-02 11:08 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktulizacja
 • zmieniono 2019-07-17 12:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-31 11:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-01-03 08:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-01-03 12:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8541
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-03 12:16
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44