BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ (KT-03)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny na stronie internetowej lub w Urzędzie).

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał dowodu odprawy celnej przewozowej lub dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju samochodu osobowego nabytego wewnątrz wspólnotowego lub braku obowiązku zapłaty tej akcyzy,
 • oryginał świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenie indywidualnego WE pojazdu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • oryginał dowodu osobistego,

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. rejestracji pojazdów- parter, Sala operacyjna
lub w jednej z Filii Wydziału Komunikacji i Transportu:

Czerwonak ul. Gdyńska 53
  
  tel. 61 2269-235
lub 236
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

pon.     9:00 - 16:30,
wt - Pt.
8:00 - 15:00

Pobiedziska ul. Kościuszki 4               
  
  tel. 61 8977-171

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9:00 - 16:30,
wt - Pt.
8:00 - 15:00

Stęszew, ul. Poznańska 20               
  
  tel. 61 8130-077
lub 014

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9:00 - 16:30,
wt - Pt.
8:00 - 15:00

Swarzędz ul. Poznańska 25
  
  tel. 61 6511-265
lub 266 lub 267
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

                                             
pon.       9:00 - 16:30,
wt. - Pt.
8:00 - 15:00

Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96
  
  tel. 61 8959-241

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9:00 - 16:30,
wt - Pt.
8:00 - 15:00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna na konto: nazwa odbiorcy  Starostwo Powiatowe w Poznaniu nr konta: 77103012470000000034916241, w wysokości:

 • 256.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) -
  w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 197.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) -
  w przypadku motocykli,
 • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
 • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -
  w przypadku motorowerów.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 • Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na ul. Jackowskiego 18, na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach, na konto Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska,
  nr konta: 41 1020 4027 0000 1102 1108 0050;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz,
  nr konta: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, na konto Urzędu Gminy Stęszew,
  nr konta: 54 9048 0007 0027 3550 2000 0001;
   
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym, na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne,
  nr konta:
  32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
 • Filia WKiT w Czerwonaku, na konto Urzędu Gminy Czerwonak,
  nr konta: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431.

TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego. 


DODATKOWE INFORMACJE

Przy braku dołączonego do wniosku o rejestrację pojazdu dowodu odprawy celnej przywozowej dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia (druk oświadczenia do pobrania), że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokumenty te zostaną złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pod nr telefonu 61 8410-756, 61 8410- 598. Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl
W zakresie rejestracji pojazdów można korzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet - www.bip.powiat.poznan.pl - zakładka Rezerwacja wizyt.

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu do wniosku należy załączyć oświadczenie, którego wzór jest dostępny do pobrania.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-02-10

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Błażej Prajs
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 11:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-23 13:04

Rejestr zmian

 • 08.08.06; korekta edytorska
 • 21.08.06; Dariusz Doliński - zmiana treści informacji
 • 04.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 17.08.07; wprowadzenie autora informacji
 • 04.09.07; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 16.10.07; usunięcie filii BUK
 • 19.12.07; zmiana treści informacji - załączniki
 • 20.12.07; korekta edytorska
 • 02.01.08; zmiana podstawy prawnej - opłaty
 • 10.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 02.02.09; zmiana godzin urzędowania filii KT
 • 24.02.09; uruchomienie filii w Swarzędzu, aktualizacja
 • 17.03.09; korekta
 • 20.03.09; uruchomienie filii w Tarnowie Podgórnym, aktualizacja
 • 07.10.09; aktualizacja informacji
 • 02.02.10; likwidacja filii w Kostrzynie
 • 16.02.10; zmiana wysokości opłaty
 • 05.07.10; zmiana kodu karty
 • 01.09.10; aktualizacja treści karty
 • 02.09.10; aktualizacja treści karty
 • 04.04.11; korekta
 • zmieniono 2011-06-07 08:09 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2011-07-08 11:17 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-07-19 14:31 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2011-08-16 09:01 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2011-09-06 14:38 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści
 • zmieniono 2012-01-10 11:02 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2012-04-03 12:54 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-04-03 14:10 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-12-18 09:38 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2012-12-18 09:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-03 08:47 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-02-08 08:16 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-10-10 12:27 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-10 12:27 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-11-22 13:54 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2014-01-21 12:32 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-07-03 09:20 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-07-21 12:00 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-12-15 14:35 przez Administrator Systemu: zmiana numeru konta opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 08:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-01-02 08:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-01-02 08:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-01-22 10:21 przez Agata Tomaszewska : aktualizacja treści
 • zmieniono 2015-03-02 10:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktulizacja
 • zmieniono 2015-05-27 10:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-30 10:43 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-10-16 09:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-02-24 10:51 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-03-30 08:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-03-31 07:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-03-31 08:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-05-19 08:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-08-23 15:03 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-09-27 08:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-10-10 09:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-11-07 15:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-03-08 11:48 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-08 13:49 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-08 14:07 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2017-07-20 09:30 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-10-05 11:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-10-09 14:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-10-10 09:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-01-09 09:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-10 10:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualności
 • zmieniono 2018-01-10 10:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-01-15 12:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-01-22 09:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-09-27 11:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-04-23 14:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie filii w Murowanej Goślinie
 • zmieniono 2019-05-28 14:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2019-08-02 08:04 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-12-31 10:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-02-06 11:26 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2020-02-06 11:37 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2020-02-24 09:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: zmiana publikacji podstawy prawnej
 • zmieniono 2020-02-24 09:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-02-24 09:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-07-28 14:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-09-10 09:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2020-10-29 08:31 przez Agata Poleska : korekta zapisu godzin i numerów telefonów
 • zmieniono 2020-11-23 13:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normyw WCAG 2.1

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7934
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-23 13:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 09:13