BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UZGADNIANIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE GRUNTÓW ROLNYCH  (WD-01)


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek wójta/burmistrza gminy wraz z projektem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142,
tel.: 61 8 410-562, 61 8 410-796, 61-8 410-742
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18  (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Postanowienie Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostaje przesłane listem poleconym do Wnioskodawcy i pozostałych stron. 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Maksymalnie 14 dni od otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postanowienie Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów i stwierdzeniu, że  wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1827 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej. 


TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie inwestorowi służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 7 dni od jego doręczenia. 


DODATKOWE INFORMACJE 

Projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu analizowany jest w zakresie ochrony gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Przez przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne rozumie się ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposób użytkowania gruntów rolnych lub leśnych (art. 4 pkt. 6 ustawy). Przeznaczenia takiego należy dokonać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).  Jednakże inwestycje zlokalizowane na gruntach klas I – III zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nie wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne jeżeli grunty te spełniają łącznie warunki:

 1. co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;
 2. położone są w odległości nie większej niż 50m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.);
 3.  położone są w odległości nie większej niż 50m od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
 4. ich powierzchnia nie przekracza 0,5ha, bez względu na to czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz.1073 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-08-07

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2008-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2008-11-13 08:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-07 11:21

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5246
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-08-07 11:21
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17