BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2009 ROK <br> - Archiwum -

Numer

Data

W sprawie

Nr 1/09

05.01.2009

zmiany Zarządzenia Nr 120/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Zmiana Zarządzenia 120/08 z 11.12.2008 r.

Zarządzenie traci moc z dniem 07.01.2009r.

Nr 2/09

05.01.2009

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

Traci moc Zarządzenie 140/07 z 16.10.2007 r.

Traci moc Zarządzeniem 54/09 z 27.03.2009r.

Nr 3/09

07.01.2009

powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych.

Traci moc Zarządzenie 157/07 z 05.12.2007 r.

Traci moc Zarządzeniem 127/09 z 01.12.2009

Nr 4/09

07.01.2009

powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska" oraz  zasad planowania, monitorowania i rozliczania zadań Zespołu.

Traci moc Zarządzenie 13/07 z 05.02.2007 r.

Traci moc Zarządzeniem 126/09 z 01.12.2009 r.

Nr 5/09

15.01.2009

powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: ds. turystyki, ds. public relations, ds. przedsiębiorczości w Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

Zarządzenie traci moc z dniem 16.07.2009 r.

Nr 6/09

16.01.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Traci moc Zarządzenie 12/08 z 01.02.2008 r.

Traci moc Zarządzeniem 57/09 z 23.03.2009r.

Nr 7/09

16.01.2009

powołania komisji konkursowej doi przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Organizacyjnym.

Zarządzenie traci moc z dniem 11.02.2009r.

Nr 8/09

16.01.2009

przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Załączniki

Traci moc Zarządzenie 141/06 z 02.10.2006r.

Traci moc Zarządzeniem 81/09 z 27.05.2009r.

Nr 10/09

29.01.2009

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Traci moc Zarządzeniem 47/10 z 16.06.2010r.

Nr 11/09

29.01.2009

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Traci moc Zarządzeniem Nr 48/10 z dnia 16.06.2010r.

Nr 13/09

05.02.2009

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu.

Zmiana Zarządzeniem Nr 14/09 z 9.02.2009r.

Traci moc Zarządzeniem 20/09 z 11.02.2009r.

Nr 14/09

9.02.2009

zmiany Zarządzenia Nr 13/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu

Zmiana Zarządzenia Nr 13/09 z 5.02.2009r.

Traci moc Zarządzeniem 20/09 z dnia 11.02.2009r.

Nr 15/09

11.02.2009

przeprowadzenia inwentaryzacji uzupełniającej składników majątku

Nr 16/09

11.02.2009

powołania komisji mającej na celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Traci moc Zarządzenie Nr 13/08 z 12.02.2008r.

Traci moc Zarządzeniem 14/10 z 19.02.2010r.

Nr 18/09

11.02.2009

zmiany Regulaminu Pracy

Zmiana Zarządzenia 101/06 z 18.08.2006r.

Traci moc Zarządzeniem Nr 59/10 z dnia 20.07.2010r.

Nr 19/09

11.02.2009

określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załączniki

Sprostowanie Zarządzeniem 58/09 z 31.03.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem 59/11 z 01.07.2011r.

Nr 20/09

11.02.2009

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu.

Traci moc Zarządzenie 13/09 z 05.02.2009r. 

Zarządzenie traci moc z dniem 06.03.2009r.

Nr 21/09

11.02.2009

przeprowadzenia ćwiczebnej ewakuacji osób w związku z zagrożeniem zdrowia i życia.

Zarządzenie traci moc z dniem 31.03.2009r.

Nr 22/09

11.02.2009

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami (VII części).
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Traci moc Zarządzeniem 27/09 z 20.03.2009r.

Nr 23/09

11.02.2009

powołania Komisji przetargowej dla potrzeb sprzedaży  w trybie bezprzetargowym w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Mostowej 4, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Murowana Goślina, arkusz mapy nr 12, działka nr 806/1, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO2P/00102483/8

Nr 24/09

24.02.2009

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: podinspektor ds. kontroli z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zmiana Zarządzeniem 28/09 z 20.03.2009 r.

Zarządzenie traci moc z dniem 27.03.2009r.

Nr 25/09

02.03.2009

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Traci moc Zarządzeniem 33/11 z 18.04.2011r.

Nr 26/09

09.03.2009

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu

Traci moc Zarządzeniem 64/09 z 27.04.2009r.

Nr 27/09

13.03.2009

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami (VII części).

Traci moc Zarządzenie 22/09 z 11.02.2009 r.

Nr 28/09

20.03.2009

zmiany Zarządzenia Nr 24/2009 z dnia 24 lutego 2009r., w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: podinspektora ds. kontroli z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zmiana Zarządzenia 24/09 z 24.02.2009 r.

Zarządzenie traci moc z dniem 27.03.2009r.

Nr 29/09

23.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 59/08 z 10.07.2008 r.

Traci moc Zarządzenie 43/05 z 31.03.2008 r.

Traci moc Zarządzeniem 49/10 z 16.06.2010 r.

Nr 30/09

23.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 92/08 z 13.10.2008 r.

Traci moc Zarządzenie 143/06 z 2.10. 2006 r.

Traci moc Zarządzeniem 7/10 z 01.02.2010r.

Nr 31/09

23.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Gabinet Starosty oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 59/06 z 12.06.2006r.

Traci moc Zarządzenie 124/05 z 14.12.2005r.

Traci moc Zarządzeniem Nr 41/2011 z 19.05.2011 r.

Nr 32/09

23.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 3/07 z 09.01.2007 r.

Traci moc Zarządzenie 167/06 z 11.10.2006 r.

Traci moc Zarządzeniem 97/09 z 18.08.2009 r.

Nr 33/09

23.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 65/07 z 18.05.2007 r.

Traci moc Zarządzeniem 90/09 z 17.07.2009r.

Nr 35/09

23.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 152/06 z 3.10.2006 r.

Traci moc Zarządzenie 50/08 z 13.06.2008 r.

Traci moc Zarządzeniem 37/11 z 12.05.2011r.

 

Nr 39/09

23.03.2009

organizacji wewnętrznej oraz wewnętrznej procedury kontroli Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.

Traci moc Zarządzenie 153/06 z 03.10.2006 r.


Traci moc Zarządzenie 166/06 z 06.10.2006 r.

Traci moc Zarządzeniem 5/10 z 22.01.2009 r.

Nr 40/09

23.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 161/06 z 06.10.2006r.

Traci moc Zarządzenie 162/06 z 06.10.2006r.

Zmiana Zarządzeniem 67/10 z 13.08.2010r.

Traci moc Zarządzeniem 61/11 z 01.07.2011r.

Nr 45/09

26.03.2009

powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na 4 stanowiska urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu

Zmiana Zarządzeniem 60/09 z 16.04.2009 r.

Zarządzenie traci moc z dniem 08.05.2009r.

Nr 46/09

27.03.2009

zawarcia umowy na wykonanie prac porządkowych  
i zabezpieczających na działkach nr 94/10, 90/32 i 90/8 położonych w Przebędowie, stanowiących własność Skarbu Państwa

Nr 47/09

27.03.2009

zawarcia umowy na wykonanie remontu dachu na budynku znajdującym się przy ul. Poprzecznej 2 w Owińskach, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Nr 49/09

27.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej

Załączniki 1-2

Traci moc Zarządzenie 93/08 z 17.10.2008r.

Traci moc Zarządzenie 133/08 z 31.12.2008r.

Traci moc Zarządzeniem 28/11 z 17.03.2011r.

Nr 51/09

27.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich oraz procedur kontroli wewnętrznej

Załącznik


Traci moc Zarządzenie 11/08 z 01.02.2008 r.

Traci moc Zarządzenie 41/08 z 05.05.2008 r.

Traci moc Zarządzeniem 6/10 z 29.01.2010r.

Nr 52/09

27.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 100/06 z 16.08.2006r.

Traci moc Zarządzenie 156/06 z 04.10.2006r.

Traci moc Zarządzenie 61/08 z 18.07.2008r.

Traci moc Zarządzeniem 89/10 z 03.11.2010 r.

Nr 53/09

27.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji oraz procedur kontroli wewnętrznej

Załącznik

Traci moc Zarządzenie 134/06 z 27.09.2006 r.

Traci moc Zarządzenie 2/08 z 08.01.2008 r.

Zmiana Zarządzeniem 85/09 z 23.06.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem  Nr  42/2011 z 19.05.2011 r.

Nr 54/09

27.03.2009

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 2/09 z 05.01.2009 r.

Traci moc Zarządzenie 28/07 z 19.03.2007 r.

Traci moc Zarządzeniem 106/09 z 17.09.2009r.

Nr 55/09

27.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz procedury kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzeniem 17/10 z 10.03.2010r.

Nr 56/09

27.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Audyt Wewnętrzny oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 3/08 z 08.01.2008 r.

Traci moc Zarządzeniem 90/09 z 17.07.2009r.

Nr 57/09

27.03.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli wewnętrznej

Załącznik

Traci moc Zarządzenie 06/09 z 16.01.2009 r.

Traci moc Zarządzenie 34/05 z 09.03.2005 r.

Traci moc Zarządzeniem 10/10 z 09.02.2010 r.

Nr 58/09

31.03.2009

sprostowanie oczywistej pomyłki

Zmiana w Zarządzeniu 19/09 z 11.02.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem 59/11 z 01.07.2011r.

Nr 59/09

01.04.2009

zasad redagowania i opracowania aktów prawnych

Załączniki 1 - 4

Traci moc Zarządzeniem 11/10 z 10.02.2010r.

Nr 60/09

16.04.2009

zmiany Zarządzenia nr 45/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzania naboru na 4 stanowiska urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu

Zmiana Zarządzenia 45/09 z 26.03.2009 r.

Zarządzenie traci moc z dniem 08.05.2009r.

Nr 61/09

21.04.2009

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: inspektor ds. zarządzania nieruchomościami w Wydziale Gospodarowania Mieniem

Zarządzenie traci moc z dniem 23.06.2009r.

Nr 62/09

21.04.2009

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: referent/specjalista/inspektor w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Zarządzenie traci moc z dniem 19.05.2009r.

Nr 63/09

21.04.2009

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kontroli

Zmiana Zarządzeniem 75/09 z 12.05.2009 r.

Zarządzenie traci moc z dniem 19.05.2009r.

Nr 64/09

27.04.2009

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku.

Traci moc Zarządzenie 26/09 z 09.03.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem 82/09 z 27.05.2009r.

Nr 73/09

11.05.2009

1.Ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - magazynowym, położonej w miejscowości Wojnowo gm.Murowana Goślina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Wojnowo, arkusz mapy nr 3, działka nr 568, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1P/00133478/6.
2.Powołania komisji Przetargowej.

Nr 75/09

12.05.2009

zmiany Zarządzenia 63/2009 Starosty Poznańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: głównego specjalisty w Wydziale Kontroli

Zmiana Zarządzenia 63/09 z 21.04.2009 r.

Zarządzenie traci moc z dniem 19.05.2009r.

Nr 76/09

12.05.2009

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: od podinspektora do inspektora, sprawy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko oraz gospodarki odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zarządzenie traci moc z dniem 05.06.2009r.

Nr 77/09

12.05.2009

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: młodszego referenta ds. rozliczeń inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Zarządzenie traci moc z dniem 14.10.2009r.

Nr 78/09

12.05.2009

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: inspektora w Wydziale Biuro Zamówień Publicznych

Zarządzenie traci moc z dniem 1.09.2009r.

Nr 79/09

14.05.2009

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: podinspektora ds. obsługi Zarządu Powiatu Poznańskiego w Wydziale Gabinet Starosty

Zarządzenie traci moc z dniem 26.06.2009r.

Nr 80/09

18.05.2009

zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Traci moc Zarządzenie 22/08 z 11.03.2008 r.

Zmiana załącznika nr 4 Zarządzeniem nr 103/09 z dnia 09.09.2009r.

Zmiana Zarządzeniem 110/09 z dnia 07.10.2009r.

Traci moc Zarządzeniem 62/11 z 04.07.2011r.

Nr 82/09

27.05.2009

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku.

Traci moc Zarządzenie 64/09 z 27.04.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem 91/09 z 24.07.2009 r.

Nr 83/09

04.06.2009

odwołania członka Powiatowego  Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Traci moc Zarządzenie 57/06 z 12.06.2006 r.

Nr 84/09


17.06.2009

zmiany Regulaminu Pracy

Zmiana Zarządzenia 101/06 z 18.08.2006r. 

Traci moc Zarządzniem Nr 59/10 z dnia 20.07.2010r.

Nr 85/09

23.06.2009

zmiany Zarządzenia Nr 53/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji oraz procedur kontroli wewnętrznej.

Zmiana Zarządzenia 53/09 z 27.03.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem  Nr  42/2011 z 19.05.2011 r.

Nr 89/09

02.07.2009

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w trzecim kwartale 2009 r.

Zarządzenie nieaktualne

Nr 90/09

17.07.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 33/09 z 23.03.2009r.

Traci moc Zarządzenie 56/09 z 27.03.2009r.

Traci moc Zarządzeniem 88/10 z 29.10.2010r.

Nr 91/09

24.07.2009

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku

Traci moc Zarządzenie Nr 82/2009 z 27.05.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem 115/09 z 12.10.2009 r.

Nr 93/09

05.08.2009

wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Instrukcja

Załączniki

Traci moc Zarządzenie nr 26/03 z 26.09.2003r.

Traci moc Zarządzeniem Nr 22/11 z dnia 24.02.2011 r.

Nr 94/09

14.08.2009

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3. Powołania komisji przetargowej.

Załącznik

Traci moc Zarządzeniem 102/09 z 09.09.2009 r.

Nr 95/09

14.08.2009

wyrażenia zgody  na wykonanie przyłącza energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przebędowie 6/9, gmina Murowana Goślina, działka 80/24

Nr 97/09

18.08.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 32/09 z 23.03.2009r.
 

Traci moc Zarządzeniem 104/10 z 21.12.2010r.

Nr 98/09

18.08.2009

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie 165/07 z 27.12.2007r.

Traci moc Zarządzenie 150/06 z 3.10.2006r.

Traci moc Zarządzeniem 52/10 z 05.07.2010r.

Nr 99/09

01.09.2009

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Traci moc Zarządzeniem Nr 46/10 z 16.06.2010r.

Nr 101/09

04.09.2009

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik A
Załącznik B
Załącznik C
Załącznik D
Załącznik E
Załącznik F

Traci moc Zarządzenie  98/07 z 23.07.2007r.

Zmiana Zarządzeniem 111/09 z 07.10.2009r.

Zmiana Zarządzeniem  27/10 z 06.04.2010r.

Traci moc Zarządzeniem Nr 45/2011 z 31.05.2011r.

Nr 102/09

9.09.2009

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb zadań  z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami

Traci moc Zarządzenie 94/09 z 14.08.2009 r.

Nr 103/09

09.09.2009

zmiany załącznika nr 4 do Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 80/2009 z dnia 18 maja 2009r.

Zmiana załącznika do Zarządzenia nr 80/09 z dnia 18.05.2009r.

Traci moc Zarządzeniem 62/11 z 04.07.2011r.

Nr 104/09

09.09.2009

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 1 z dnia 18 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Traci moc Zarządzenie Nr 15/06 z dnia 21.02.2006r.

Traci moc Zarządzenie Nr 127/08 z dnia 19.12.2008r.

Zmiana Zarządzenia 1/99 z 18.01.1999r.

Traci moc Zarządzeniem 69/10 z 26.08.2010 r.

Nr 106/09

17.09.2009

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

Traci moc Zarządzenie Nr 54/09 z dnia 27.03.2009r.

Traci moc Zarządzeniem Nr 13/10 z 12.02.2010r.

Nr 107/09

21.09.2009

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Traci moc Zarządzeniem Nr 45/10 z dnia 16.06.2010r.

Nr 108/09

23.09.2009

wykonania ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 272 położonej przy ul. Śremskiej 7 w Bninie, gmina Kórnik

Nr 109/09

02.10.2009

powołania zespołu powypadkowego

Nr 110/09

07.10.2009

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 80/2009 z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 

Zmiana Zarządzenia 80/09 z 18.05.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem 62/11 z 04.07.2011r.

Nr 111/09

07.10.2009

zmiany załącznika nr do Zarządzenia nr 101/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 4 września 2009r. w sprawie wprowadzania regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Zmiana Zarządzenia 101/09 z 04.09.2009r.

Traci moc Zarządzeniem Nr 45/2011 z 31.05.2011r.

Nr 112/09

07.10.2009

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Traci moc Zarządzenie 42/07 z 05.04.2007 r.

Nr 113/09

07.10.2009

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Traci moc Zarządzenie 122/08 z 15.12.2008 r.

Nr 115/09

12.10.2009

zmian w planie podziału środków Fundusz Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku.

Traci moc Zarządzenie 91/09 z 24.07.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem 120/09 z 25.11.2009 r.

Nr 119/09

13.11.2009

zawarcia umowy na wykonanie prac na nieruchomości położonej w Owińskach, działka nr 191/53, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Nr 120/09

25.11.2009

zmian w planie podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku.

Traci moc Zarządzenie 115/09 z 12.10.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem 129/09 z 15.12.2009 r.

Nr 121/09

26.11.2009

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, znaczków skarbowych i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2009 r.

Zmiana Zarządzeniem 134/09 z 30.12.2009 r.

Nr 122/09

30.11.2009

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w czwartym kwartale 2009 r.

Nr 128/09

15.12.2009

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wojnowo gmina Murowana Goślina 

Nr 129/09

15.12.2009r.

zmian w planie podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009r.

Traci moc Zarządzenie Nr 120/09 z 25.11.2009 r.

Traci moc Zarządzeniem Nr 132/09 z 22.12.2009r.

Nr 130/09

22.12.2009

wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Trzaskowo gmina Czerwonak

Nr 132/09

22.12.2009r.

zmian w planie podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2009 roku

Załącznik - Plan podziału środków Funduszu Pracy

Traci moc Zarządzenie Nr 129/09 z 15.12.2009r.

Nr 133/09

28.12.2009

zmiany Regulaminu Pracy

Zmiana Zarządzenia 101/06 z 18.08.2006 r.

Traci moc Zarządzeniem Nr 59/10 z dnia 20.07.2010r.

Nr 134/09

30.12.2009

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 121/2009 z dnia 26 listopada 2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, znaczków skarbowych i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2009 r.

Zmiana Zarządzenia Nr 121/09 z 26.11.2009 r.

drukuj (REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2009 ROK - Archiwum -)

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-02-12 12:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 14:19

Banery