BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI (WE-04)


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz. 1597).

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) powinny zawierać:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

       - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
       - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
       - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

       - imię (imiona) i nazwisko,
       - datę i miejsce urodzenia,
       - obywatelstwo,
       - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku  o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca.
7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1311 ze zm.).
11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 roku poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530 i 1909) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
14. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa a art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów:  Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, parter, pokój 002, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej. Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru kontaktowego, adresu e-mail oraz z dopiskiem „konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły/placówki)”, w terminie podanym w treści ogłoszenia.
Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty należy składać w terminie podanym w treści ogłoszenia.

Adres skrytki Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
Skrytka ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Poznański można uzyskać w Wydziale Edukacji pok. 302 (III piętro) lub pod nr tel. 61 84 10 570.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 31 sierpnia roku, w którym został ogłoszony konkurs.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kandydaci zostają powiadomieni pisemnie w postaci papierowej o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Poznański, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.
W przypadku złożenia przez kandydatów swojej oferty w postaci elektronicznej, mogą tą samą drogą zostać powiadomieni o terminie konkursu. 
Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu przeprowadza procedurę konkursową nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu.
Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w głosowaniu tajnym.
Kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki zostają powiadomieni o wynikach głosowania przez przewodniczącego komisji.
O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia Zarząd Powiatu w Poznaniu.
Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza Zarząd Powiatu w Poznaniu.


OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.

DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku poz.1868).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1587).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce(Dz. U. z 2017 roku poz. 1597).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 roku poz. 1189 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 roku poz. 2183 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1311 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 roku poz. 2186).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2011 roku Nr 43 poz. 224 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-01-15
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Radomska
  data wytworzenia: 2010.02.01
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-02-01 16:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 11:34

Wizytówka

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Poznański

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4007
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-05-29 11:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-02-19 07:42