BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI (WE-04)


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz. 1597).

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) powinny zawierać:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

       - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
       - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
       - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

       - imię (imiona) i nazwisko,
       - datę i miejsce urodzenia,
       - obywatelstwo,
       - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku  o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca.
7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1458 ze zm.).
11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 roku poz. 2186 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
14. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa a art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
16. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przestawić oryginały dokumentów, o których mowa w w pkt. 4-7 i 13-14.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów:  Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, parter, pokój 002, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej. Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru tel. kontaktowego, adresu e-mail oraz z dopiskiem „konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły/placówki)”, w terminie podanym w treści ogłoszenia.
Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty należy składać w terminie podanym w treści ogłoszenia.

Adres skrytki Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
Skrytka ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Poznański można uzyskać w Wydziale Edukacji pok. 302 (III piętro) lub pod nr tel. 61 84 10 570.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 31 sierpnia roku, w którym został ogłoszony konkurs.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kandydaci zostają powiadomieni pisemnie w postaci papierowej o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Poznański, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.
W przypadku złożenia przez kandydatów swojej oferty w postaci elektronicznej, mogą tą samą drogą zostać powiadomieni o terminie konkursu. 
Komisja konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu przeprowadza procedurę konkursową nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu.
Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w głosowaniu tajnym.
Kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki zostają powiadomieni o wynikach głosowania przez przewodniczącego komisji.
O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia Zarząd Powiatu w Poznaniu.
Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza Zarząd Powiatu w Poznaniu.


OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.

DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-04-10
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Radomska
  data wytworzenia: 2010.02.01
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-02-01 16:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 13:29

Rejestr zmian

 • 02.02.10; korekta (wyjustowanie)
 • 16.04.10; korekta w wybieraniu numeru połączenia telefonicznego
 • 06.05.10; aktualizacja treści po zmianie Rozporządzenia MEN z dnia 27.10.2009r.
 • 25.06.10; zmiana kodu karty
 • 21.10.10; korekta
 • zmieniono 2012-10-23 11:28 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-06-07 13:35 przez Magdalena Krygier: aktaulizacja publikatora
 • zmieniono 2013-11-21 13:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-11-21 13:48 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-09-27 12:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-09-27 12:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-11-07 15:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-03-02 11:17 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-02 11:21 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-02 11:25 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-02 14:41 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2017-07-18 14:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-15 15:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-16 13:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2018-05-29 11:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-02-20 11:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja,
 • zmieniono 2019-02-20 12:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-04-10 13:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5374
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-04-10 13:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-28 14:27