BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.27.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.

 

STANOWISKO: podinspektor ds. z zakresu budownictwa wodnego i melioracji

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICTWA I LEŚNICTWA,   REFERAT DS. GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY POWIETRZA

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących spółek wodnych, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), a w szczególności:

- nadzór nad działalnością spółek,

- zatwierdzanie statutu spółek,

- orzekanie o nieważności uchwał organów spółek, które naruszają obowiązujące prawo,

- ustalanie wysokości świadczeń na rzecz spółek wodnych dla osób oraz jednostek niebędących członkami spółek za odnoszone korzyści z urządzeń spółek lub przyczynianie się do zanieczyszczania wód,

- ustanawianie zarządu komisarycznego spółki,

- rozwiązywanie spółki,

- decyzyjne podwyższanie składek wnoszonych na rzecz spółki przez jej członków;

2) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

3) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych i podziemnych, piętrzenia oraz retencjonowania wód powierzchniowych, regulacji wód, korzystania z wód do celów energetycznych, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

4) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz rolnicze wykorzystanie ścieków, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

5) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

 

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. gospodarki wodnej i ochrony powietrza.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe związane z inżynierią środowiska, ochroną środowiska lub naukami przyrodniczymi;
 2. Znajomość ustawy Prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz zagadnień wymienionych w opisie stanowiska oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Obywatelstwo polskie

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

Udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów: potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe, dowodu osobistego;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21.11.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2011-11-10 08:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-14 11:22

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1823
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-14 11:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15