BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM (KT-55)


Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1990 z późn. zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)  pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2)  nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego  przez osoby  wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą  uprawnienia do kierowania  pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienia do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.
7) pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)  kierowała nim osoba:
     a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo
          środka działającego podobnie do alkoholu,
     b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub
          używania pojazdu;
2)  jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje
     uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Na terenie Powiatu Poznańskiego podmiotami odpowiedzialnym za usuwanie i umieszczenie na parkingu oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi są przedsiębiorcy:

 1. AUTO - CHARA Transport Specjalny Pomoc Drogowa Marian Chara z siedzibą w Poznaniu  ul. Grzybowa 31.
  Parking strzeżony tego przedsiębiorcy znajduje się w Wysogotowie ul. Skórzewska 59.
 2. Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa Andrzej Mocydlarz z siedzibą/adresem parkingu w Poznaniu ul. Ptasia 26.
 3. „PERS” Roman Pers  z siedzibą / adresem parkingu w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 4.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Do odbioru pojazdu niezbędne są:

 • zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
 • dowód wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu.

OPŁATY:

Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu (parter) lub na konto Starostwa Powiatowego w Poznaniu nr 77 10301247 0000 0000 3491 6241 (Bank Handlowy O/Poznań)

Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/38/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. w stawki opłat brutto za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych wynoszą:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata

za usunięcie

za każdą dobę przechowywania

1.

Rower lub motorower

100 zł

15 zł

2.

Motocykl

200 zł

22 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

450 zł

35 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
pow. 3,5 t do 7,5 t

550 zł

45 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
pow. 7,5 t do 16 t

780 zł

65 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.16 t

1 150 zł

120 zł

7.

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

1 400 zł

180 zł


Koszty brutto w przypadku wydania dyspozycji usunięcia i ustania przyczyn usunięcia pojazdu wynoszą (art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym):

- w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata

1.

Rower lub motorower

75 zł

2.

Motocykl

150 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t

350 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t do 7,5 t

400 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16 t

570 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  pow.16 t

830 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1000 zł

- w przypadku dojazdu i załadowania pojazdu
 

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata

1.

Rower lub motorower

90 zł

2.

Motocykl

175 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t

400 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t do 7,5 t

480 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16 t

680 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  pow.16 t

1000 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1250 zł

 


DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji  jego usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).
 • Uchwała Nr III/38/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-02-21

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 2013-06-03
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-06-05 15:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-21 14:17

Wizytówka

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3211
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-02-21 14:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-09-19 12:21