BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI W TRYBIE ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM (KT-55)


Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz.1990 z późn. zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1)  pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2)  nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego  przez osoby  wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą  uprawnienia do kierowania  pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienia do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.
7) pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1)  kierowała nim osoba:
     a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
     b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
2)  jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania  ochrony środowiska.

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym. Na terenie Powiatu Poznańskiego podmiotami odpowiedzialnym za usuwanie i umieszczenie na parkingu oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi są przedsiębiorcy:

 1. AUTO - CHARA Transport Specjalny Pomoc Drogowa Marian Chara z siedzibą w Poznaniu  ul. Grzybowa 31.
  Parking strzeżony tego przedsiębiorcy znajduje się w Wysogotowie ul. Skórzewska 59.
 2. Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa Andrzej Mocydlarz z siedzibą/adresem parkingu w Poznaniu ul. Ptasia 26.
 3. „PERS” Roman Pers  z siedzibą / adresem parkingu w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 4.
 4. "MOCY-HOL" Marcin Mocydlarz z siedzibą/adresem parkingu w Poznaniu, ul. Ptasia 26.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Do odbioru pojazdu niezbędne jest okazanie zezwolenia na odbiór pojazdu wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.


OPŁATY:

Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

Opłatę można uiścić kartą płatniczą we wpłatomacie zlokalizowanym w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
Bank Handlowy O/Poznań nr 77 10301247 0000 0000 3491 6241

Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/146/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 r. zmienionej Uchwałą nr XV/180/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., stawki opłat brutto za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych wynoszą:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata

za usunięcie

za każdą dobę przechowywania

1.

Rower lub motorower

115 zł

18 zł

2.

Motocykl

232 zł

20 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

500 zł

40 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
pow. 3,5 t do 7,5 t

610 zł

50 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
pow. 7,5 t do 16 t

880 zł

50 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.16 t

1 300 zł

135 zł

7.

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

1 500 zł

200 zł


Koszty brutto w przypadku wydania dyspozycji usunięcia i ustania przyczyn usunięcia pojazdu wynoszą (art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym):

- w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata

1.

Rower, motorower

115 zł

2.

Motocykl

115 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t

400 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t do 7,5 t

400 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16 t

400 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej  pow.16 t

400 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

400 zł

 


DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji  jego usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Uchwała Nr XIII/146/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 • Uchwała Nr XV/180/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/146/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienie od usunięcia pojazdu.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-01-13

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 2013-06-03
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-06-05 15:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-13 14:05

Wizytówka

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4260
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-13 14:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14