BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Treść archiwalna rok 2013

 

Poznań, dnia 11.12.2013 r.

WŚ.6341.2.171.2013.VIII                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kostrzyn Wielkopolski, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kostrzyn Wielkopolski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Kostrzyn, na przebudowę urządzenia wodnego w postaci  przebudowy przepustu na rowie melioracji wodnej szczegółowej „Strumień”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 558, 658, 705, 929/4, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski, oraz na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej „Strumień”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 673, obręb Kostrzyn Wielkopolski, gm. Kostrzyn Wielkopolski.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-23 14:14
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 13:44

Poznań, dnia 11.12.2013 r.

WŚ.6341.1.262.2013.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kostrzyn Wielkopolski, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kostrzyn Wielkopolski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Kostrzyn, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanej ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie Wielkopolskim, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „Strumień”.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-23 14:12
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 13:45

Poznań, dnia 18.12.2013 r.

WŚ.6341.1.257.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych w Jeziorze Głęboczek (działka o nr ewid. 261/2, obręb Głęboczek, gm. Murowana Goślina), za pomocą zastawki zlokalizowanej w km 17+140 rzeki Trojanka, oraz retencjonowania wód powierzchniowych w Jeziorze Głęboczek w ilości 3400 m3.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-23 14:11
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 13:46

Poznań, dnia 19.12.2013 r.

WŚ.6341.1.258.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „EKO-TOM” Turguła s.j., ul. Poligonowa 1 Bolechowo, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz „EKO-TOM” Turguła s.j., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych
i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 310/4, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „A”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-23 14:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 13:46

Poznań, 10.12.2013 r.

WŚ.6222.17.2013.XIV                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

STAROSTA POZNAŃSKI

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładów Drobiarskich Koziegłowy Sp. z o. o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-17 08:53
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 13:59

Poznań, dnia 06.12.2013 r.

WŚ.6341.2.170.2013.VIII                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Chronos Development Sp. z o. o. sp. k. a., ul. Kołłątaja 6, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Chronos Development Sp. z o. o. sp. k. a., ul. Kołłątaja 6, 62-030 Luboń, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu na rowie M-25, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 9/9, obręb Rabowice, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-16 12:23
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 14:00

Poznań, dnia 11.12.2013 r.

WŚ.6341.3.30.2013.XI                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j. t.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, Kostrzyn Wlkp., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz Jeronimo Martins Polska S.A., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładu zlokalizowanego w Kostrzynie Wlkp., przy ul. Żniwnej 5.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.61 8410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-16 12:21
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 14:03

Poznań, dnia 13.12.2013 r.

WŚ.6341.1.252.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o. o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 59, 61 i 62 w miejscowości Pobiedziska, gm. Pobiedziska, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410-576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-16 12:20
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 14:05

Poznań, dnia 12.12.2013 r.

WŚ.6341.3.29.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładów Drobiarskich „KOZIEGŁOWY” Sp. z o. o., ul. Piaskowa 3, 62-028 Koziegłowy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładów Drobiarskich „KOZIEGŁOWY” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 345/53, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-16 12:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 14:07

Poznań, dnia 13.12.2013 r.

WŚ.6341.1.261.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Przetwórstwa Mleka „MLECZ” Sp. z o. o. Oddział w Buku, ul. Bohaterów Bukowskich 15a, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Przetwórstwa Mleka „MLECZ” Sp. z o. o. Oddział w Buku, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków, pochodzących z oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 11/1, 11/2 i 12, obręb Buk, gm. Buk, do rowu melioracji wodnej szczegółowej RMWC 41.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418-827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-16 12:18
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 14:09

Poznań, dnia 5.12.2013 r.

WŚ.6341.1.251.2013.XI                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Fabryki Armatur Swarzędz Sp. z o.o., Rabowice, ul. Świerkowa 27, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania  oczyszczonych  ścieków bytowych z terenu ww. Zakładu zlokalizowanego w miejscowości Rabowice, dz. 67/10,  do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej K-1.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.61 8410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:39
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 14:11

Poznań, dnia 05.12.2013 r.

WŚ.6341.2.159.2013.VIII                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 4 studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 69/6, obręb Rogalin, gm. Mosina, odprowadzających oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu chodnika i parkingu, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 61 8410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:36
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 14:15

Poznań, dnia 05.12.2013 r.

WŚ.6341.1.259.2013.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek KIMBALL ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o., ul. Poznańska 1c, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz KIMBALL ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o., ul. Poznańska 1c, 62-080 Tarnowo Podgórne, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego Kimball Electronics Poland Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 132/1, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, oraz na dz. nr ewid. 757/5, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodne szczegółowej F w km 5+500 istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:34

Poznań, dnia 05.12.2013 r.

WŚ.6341.1.242.2013.VIII                                                                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu chodnika i parkingu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/6, obręb Rogalin, gm. Mosina, do ziemi za pomocą 4 projektowanych studni chłonnych.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:32

Poznań, dnia 04.12.2013 r.

WŚ.6341.1.247.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Artura Kaczmarczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wycięcia roślin z wód i brzegu Jeziora Kórnickiego, na wysokości dz. o nr ewid. 959 obręb Kórnik, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:31

Poznań, dnia 06.12.2013 r.

WŚ.6341.2.169.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wójta Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr Wied. 304/1, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:30

Poznań, dnia 05.12.2013 r.

WŚ.6341.2.163.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Szpital w Ludwikowie, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Szpital w Ludwikowie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 30/2, obręb Krosinko, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:29

Poznań, dnia 06.12.2013 r.

WŚ.6341.1.260.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wójta Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulic: Sportowej, Szkolnej i Niecałej w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej -Skórzynka.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:27

Poznań, dnia 05.12.2013 r.

WŚ.6341.1.245.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Szpital w Ludwikowie, ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Szpital w Ludwikowie, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z dachów budynków Szpitala w Ludwikowie, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 30/1 i 30/2, obręb Krosinko, gm. Mosina, do rowu otwartego i dalej do Jeziora Budzyńskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-09 14:25

Poznań, dnia 22.11.2013 r.

WŚ.6341.2.167.2013.VIII                                                                                        

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., Wybrzeże Kościuszkowskie 43 m.2, 00-347 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., Wybrzeże Kościuszkowskie 43 m.2, 00-347 Warszawa, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej „F” w km 4+556, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 185, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 132/2, 133/2, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 135, 136, 137, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:14

Poznań, dnia 25.11.2013 r.

WŚ.6341.2.160.2013.VIII                                            

                                                   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-14-1, zlokalizowanego na dz. nr 531, obręb Chomęcice, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:12

Poznań, dnia 22.11.2013 r.

WŚ.6341.1.249.2013.VIII                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., Wybrzeże Kościuszkowskie 43 m.2, 00-347 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., Wybrzeże Kościuszkowskie 43 m.2, 00-347 Warszawa, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 132/2, 133/2, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 135, 136, 137, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej F, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr 185, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:11

Poznań, dnia 25.11.2013 r.

WŚ.6341.1.243.2013.VIII                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanej ul. Środkowej w Chomęcicach, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 531, obręb Chomęcice, gm. Komorniki, do rowu melioracji wodnej szczegółowej WA-14-1, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:09

Poznań, dnia 28.11.2013 r.

WŚ.6341.1.255.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o. o., ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie WCHiRZ w Tulcach, do stawu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 74/26 obręb Tulce, gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:08

Poznań, dnia 28.11.2013 r.

WŚ.6341.1.254.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o. o., ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie WCHiRZ w Tulcach, na działce o nr ewid. 74/26 obręb Tulce, gm. Kleszczewo, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:07

Poznań, dnia 27.11.2013 r.

WŚ.6341.2.158.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Andrzejaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ul. Poligonowej w miejscowości Bolechowo, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „A”, oraz do rowów przydrożnych:
 • wylot R1 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 306, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R2 – rów melioracji wodnej szczegółowej „A”, km 3+311, działka o nr ewid. 303, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R3 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 306, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R6 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 75/7, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak.
 1. przebudowę urządzenia wodnego – odcinka rowu przydrożnego w ciągu ulicy Poligonowej, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 75/3, 75/7, 306, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, polegającą na skanalizowaniu odcinka rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:06

Poznań, dnia 27.11.2013 r.

WŚ.6341.1.241.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Andrzejaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ul. Poligonowej w miejscowości Bolechowo, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „A” oraz rowów przydrożnych, za pomocą projektowanych wylotów:

 • wylot R1 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 306, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R2 – rów melioracji wodnej szczegółowej „A”, km 3+311, działka o nr ewid. 303, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R3 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 306, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak,
 • wylot R6 – rów przydrożny, działka o nr ewid. 75/7, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:05

Poznań, dnia 28.11.2013 r.

WŚ.6341.1.253.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „HÖRMANN-POLSKA” Sp. z o. o., ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz „HÖRMANN-POLSKA” Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 492/5, 992/9, 991/9 i 990/11, obręb, Komorniki, gm. Komorniki, do ziemi - istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-12-03 10:04

Poznań dnia 18.11.2013 r.

WŚ.6341.2.161.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Rafała Nowickiego – EP PUE Enregobud Leszno Sp. z o. o. Oddział Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, występującego w imieniu ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia  wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej Wr-5 w km 3+423 na przepust, pod zjazdem na działkę o nr ewid. 90/2, obręb Stęszewko, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-22 13:45

Poznań, dnia 20.11.2013 r.

WŚ.6341.2.155.2013.VIII                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 224/2, obręb Bogucin, gm. Swarzędz, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu przebudowywanej ul. Zielonej w Bogucinie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-22 13:44

Poznań, dnia 20.11.2013 r.

WŚ.6341.1.235.2013.VIII                                           

     INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu przebudowywanej ul. Zielonej w Bogucinie do rowu melioracji wodnej szczegółowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 224/2, obręb Bogucin, gm. Swarzędz, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-22 13:42

Poznań, dnia 14.11.2013 r.

WŚ.6341.2.154.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Dawida Szłapka – PBT Zachód S. A., ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn, występującego w imieniu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa telekomunikacyjnych linii światłowodowych w powiecie poznańskim: odcinek I Kleszczewo - Gułtowy, odcinek II Poznań Starołęka - Borówiec”, pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie przejścia linią światłowodową w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Męcina w km 23+283 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 7/1, obręb Drzazgowo, gmina Kostrzyn.
 2. Wykonanie przejścia linią światłowodową w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Głuszynka w km 0+665 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 1, obręb Czapury, gmina Mosina.
 3. Wykonanie przejścia linią światłowodową w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Głuszynka w 10+735 jej biegu – przepustu zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej 2461P, na działce o nr ewid. 202/2, obręb Borówiec, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-18 10:26

Poznań, dnia 07.11.2013 r.

WŚ.6341.1.239.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, 62-095 Murowana Goślina, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Maję Sroczyńską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 158 w miejscowości Łupochówko, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-12 16:54

Poznań, dnia 04.11.2013 r.

WŚ.6341.1.238.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Czesława Fiedlera zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na potrzeby Gospodarstwa Rolnego w Wierzonce przy ul. Gminnej 1, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej G-31 w km 0+156, na terenie działki o nr ewid. 17/56, obręb Wierzonka, gmina Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:55

Poznań, dnia 04.11.2013 r.

WŚ.6341.1.237.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Czesława Fiedlera zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych trzeciorzędowych z ujęcia wody, składającego się ze studni głębinowej nr 1 i nr 2, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 13/26, obręb Wierzonka, gmina Swarzędz, do celów zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Rolnego w Wierzonce przy ul. Gminnej 1.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:54

Poznań, dnia 30.10.2013 r.

WŚ.6341.2.156.2013.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Kleszczewo, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rzeki Kopla II w km 17+430, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 53, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu ul. Polnej w Gowarzewie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:52

Poznań, dnia 30.10.2013 r.

WŚ.6341.2.148.2013.VIII                                            

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Czerwonak, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu przydrożnego na odcinku 10 m na przepust o średnicy 600 mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 59/1, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, ark. 22.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:50

Poznań, dnia 30.10.2013 r.

WŚ.6341.1.236.2013.VIII                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Kleszczewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Kleszczewo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ul. Polnej w Gowarzewie, do rzeki Kopla II w km 17+430, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 53,  obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:48

Poznań, dnia 6.11.2013 r.

WŚ.6341.3.25.2013.XI                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j. t.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek „Fabryka Okuć Kuczyński” Sp. z o.o. Sp. K., Baranowo, ul. Nowina 14, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz na rzecz „Fabryka Okuć Kuczyński” Sp. z o.o. Sp. K. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładu zlokalizowanego w m. Baranowo, ul. Nowina 14 (dz. o nr ewid. 337/5 i 337/8, obręb Baranowo).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:46

Poznań, dnia 04.11.2013 r.

WŚ.6341.2.146.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek ENEA Operat Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Gniezno, ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz ENEA Operat Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Gniezno, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem telekomunikacyjnym, pod dnem rzeki Główna, w km 29+420, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 51/1, obręb Główna, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-11-05 12:45

Poznań, dnia 24.10.2013 r.

WŚ.6341.2.149.2013.VI              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Dawida Klonowskiego – Biuro Projektowe Dawid Klonowski, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz, występującego w imieniu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie przejścia łączem kanalizacji teletechnicznej z rury rHDPE 40/3,7 mm w korpusie zapory głównej zbiornika wodnego „Kowalskie”, wraz z przejściem przez rzekę Głowna w km 19+888, w przepuście ochronnym z rury stalowej 100/5 mm ułożonym na przyczółkach budowli upustowo-piętrzącej, na działkach o nr ewid. 124/4, 275, 274, 77/1, 103 i 90, obręb Jerzykowo, gmina  Pobiedziska.
 2. Wykonanie przejścia łączem kanalizacji teletechnicznej z rury rHDPE 40/3,7 mm w przepuście ochronnym kablowym rHDPE 110/6,3 mm pod dnem Kanału Wronczyńskiego w km 2+978, na działce o nr ewid. 37, obręb Wronczyn, gmina Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:23

Poznań, dnia 24.10.2013 r.

WŚ.6341.1.222.2013.VI              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Otockiego, występującego w imieniu Poczty Polskiej S. A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego w miejscowości Komorniki, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-A, istniejącym w km 2+070 wylotem, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 4/4, obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:22

Poznań, dnia 29.10.2013 r.

WŚ.6341.1.203.2013.VI               

INFORMACJA

o toczącym się postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że w związku z doprecyzowaniem zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, na wniosek R2 INVESTMENT Sp. z o. o. S. K. A., ul. Powstańców Wlkp. 91, 62-002 Suchy Las, w tutejszym urzędzie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność  R2 INVESTMENT Sp. z o. o.
  S. K. A., zlokalizowanych przy ul. Stara Droga w Suchym Lesie, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1, poprzez zbiornik retencyjny znajdujący się na początku ww. rowu,
 2. wprowadzania mieszaniny wód drenażowych oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych, znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność  R2 INVESTMENT Sp. z o. o. S. K. A., zlokalizowanych przy ul. Stara Droga w Suchym Lesie, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:21

Poznań, dnia 23.10.2013 r.

WŚ.6341.2.144.2013.VIII                                            

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Masters Sp. z o. o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Masters Sp. z o. o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu projektowanego zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, 62/5, 65/12, 61/54, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:19

Poznań, dnia 23.10.2013 r.

WŚ.6341.1.227.2013.VIII                                                                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Masters Sp. z o. o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Masters Sp. z o. o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, 62/5, 65/12, 61/54, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 69/2, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:18

Poznań, dnia 25.10.2013 r.

WŚ.6341.1.232.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16.12.2010 r., znak: WŚ.V.6223-13-06/10, zmienionego decyzją z dnia  07.08.2012 r., znak: WŚ.6341.1.109.2012.V, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z terenu Szpitala w Ludwikowie (dz. nr ewid. 30/1, 30/2, 31), gm. Mosina, do rowu otwartego i dalej poprzez rozlewisko do Jeziora Budzyńskiego, w zakresie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-31 14:16

Poznań, dnia 24.10.2013 r.

WŚ.6341.2.138.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO WISTA WITT I WSPÓLNICY Spółka Jawna, ul. Śremska 75D, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO WISTA WITT I WSPÓLNICY Spółka Jawna, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie WAKEPARKU – toru wodnego i dwóch wyciągów do nart wodnych na Jeziorze Lipno w miejscowości Stęszew, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-24 13:12

Poznań, dnia 17.10.2013 r.

WŚ.6341.2.147.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Hasta Sp. z o. o., ul. Robotnicza 72e, 53-608 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu tuneli rozsączających, składającego się z dwóch zespołów tuneli, na terenie działki o nr ewid. 118/8, obręb Komorniki, gmina Komorniki, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu Hasta Sp. z o. o. zlokalizowanego w miejscowości Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-22 09:48

Poznań, dnia 17.10.2013 r.

WŚ.6341.1.229.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Hasta Sp. z o. o., ul. Robotnicza 72e, 53-608 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu Hasta Sp. z o. o., zlokalizowanego na działce o nr ewid. 118/8, obręb Komorniki, gmina Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanego systemu tuneli rozsączających.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-22 09:47

Poznań, dnia 16.10.2013 r.

WŚ.6341.2.145.2013.VIII                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Sebastiana Michalaka, Kąkolewo 40, 62-066 Granowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pana Sebastiana Michalaka, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu melioracji wodnej szczegółowej Str-11 na drenokolektor o średnicy 200 mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 123, obręb Modrze, gm. Stęszew, w km 2+480 – 2+663.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-21 12:49

Poznań, dnia 16.10.2013 r.

WŚ.6341.2.121.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Marię Urbaniak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 04.04.2006 r., znak: WŚ-V-6224-17-1/2/2006, udzielającej Gminie Tarnowo Podgórne pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w pkt I.2 decyzji, dotyczącym wykonania zbiornika ziemnego na rowie „Przeźmierka”, w miejscowości Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne.  

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-21 12:47

Poznań, dnia 15.10.2013 r.

WŚ.6341.2.130.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Danuty i Tomasza Mruków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Państwa Danuty i Tomasza Mruków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepustu na rowie melioracji wodnej szczegółowej St-34-3, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 267, 268 i 270, obręb Krąplewo, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-15 12:18

Poznań, dnia 10.10.2013 r.

WŚ.6341.1.218.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 462/4, obręb Strykowo, gm. Stęszew, do rowu melioracji wodnej szczegółowej STR-12, w km 20+90, dalej do Rowu Żydowskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-15 12:17

Poznań, dnia 10.10.2013 r.

WŚ.6341.2.136.2013.XXIV
 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek GTS POLAND Sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz GTS POLAND Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem telekomunikacyjnym, pod dnem cieku Michałówka, w km 0+740 w miejscowości Koninko, gm. Kórnik.
 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 09:45

Poznań, dnia 10.10.2013 r.

WŚ.6341.1.216.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Usług Komunalnych Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków bytowych, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 466/12 i 466/21, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B, w km 2+775, mającego ujście w cieku Wirynka, w km 15+950.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-10 14:46

                                                                                                Poznań, dnia 08.10.2013r.

WŚ.6341.2.126.2013.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek Pana Arkadiusza Szczerek – GRUPA PROJEKTOWA PORT, ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującego w imieniu GOODMAN POLAND Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Swadzimskiego w km 2+991, wraz z wykonaniem umocnienia koryta Kanału Swadzimskiego w rejonie wylotu, na działkach o nr ewid. 14, obręb Chyby, oraz o nr ewid. 22/54, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne.
 2. Wykonanie konserwacji Kanału Swadzimskiego polegającej na jego odmuleniu na odcinku w km od 2+360 do 3+000.
   

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 10:13

                                                                                                Poznań, dnia 08.10.2013r.  

WŚ.6341.1.209.2013.VI                                                                                                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Arkadiusza Szczerek – GRUPA PROJEKTOWA PORT, ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującego w imieniu GOODMAN POLAND Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej na terenie działki o nr ewid. 22/55, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, do wód - Kanału Swadzimskiego, poprzez projektowany w km 2+991 wylot kanalizacji deszczowej.
 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 09:34

Poznań, dnia 07.10.2013r.

WŚ.6341.2.131.2013.VIII                                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 4 S.K.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 4 S.K.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 146/129, obręb Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzających oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki nr ewid. 16/129, obręb Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi.

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 10:07

  Poznań, dnia 07.10.2013r.

WŚ.6341.1.208.2013.VI                  
 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o. o., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 13/6, obręb Bednary, gmina Pobiedziska, eksploatującego trzeciorzędowy poziom wodonośny, w celu uzupełnienia ubytków parowania wody z płaszczyzn poślizgowych na terenie ośrodka treningowego doskonalenia jazdy pojazdami.


Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 10:02

                                                                                            Poznań, dnia 07.10.2013r.

 WŚ.6341.1.210.2013.VIII   
 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,
 

że na wniosek Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 4 S.K.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o. o. 4 S.K.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działki nr ewid. 16/129, obręb Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi za pomocą projektowanych studni chłonnych, zlokalizowanych na wyżej wymienionej działce.
 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-10-11 09:52

Poznań, dnia 03.10.2013 r.

WŚ.6341.2.134.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Bogusława Waliszki, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Jerzego Balcerowicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu, na działce o nr ewid. 12/1, obręb Rabowice, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-03 13:25

Poznań, dnia 02.10.2013 r.

WŚ.6341.1.201.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych – Jeziora Lusowskiego, za pomocą zastawki zlokalizowanej w km 41+600 rzeki Sama, oraz retencjonowania wód Jeziora Lusowskiego w ilości 731 000 m3, obręb Lusowo i Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne.

Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – pokój 207, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem (61) 8410576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-03 13:24

Poznań, dnia 01.10.2013 r.

WŚ.6341.2.122.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Trzaskowo Golf Club Sp. z o. o., Trzaskowo 4, 62-005 Trzaskowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia służącego do poboru wody z istniejącego stawu położonego na działce o nr ewid. 453, obręb Trzaskowo, gmina Czerwonak;
 2. Odbudowę urządzenia wodnego – mnicha spustowego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 453, obręb Trzaskowo, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 10:02

Poznań, dnia 25.09.2013 r.

WŚ.6341.2.119.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Grażyny i Piotra Włodarczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem wodociągowym ułożonym na dnie jeziora Łomno, na działce o nr ewid. 1, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 10:01

Poznań, dnia 01.10.2013 r.

WŚ.6341.1.204.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Trzaskowo Golf Club Sp. z o. o., Trzaskowo 4, 62-005 Trzaskowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody, za pomocą projektowanego urządzenia wodnego, z istniejącego stawu położonego na działce o nr ewid. 453, obręb Trzaskowo, gmina Czerwonak, w celu nawadniania 4,5 ha pola golfowego w okresie od kwietnia do września każdego roku.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:58

Poznań, dnia 24.09.2013 r.

WŚ.6341.1.203.2013.VI              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek R2 INVESTMENT Sp. z o. o. S. K. A., ul. Powstańców Wlkp. 91, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych znajdujących się na terenie dziełek o nr ewid. 856/10, 855/6 i 1129/3, obręb Suchy Las, gmina Suchy Las, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1, poprzez zbiornik retencyjny znajdujący się na początku ww. rowu,
 2. wprowadzania mieszaniny wód drenażowych oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych, znajdujących się na terenie działek o nr ewid. 856/10, 855/6 i 1129/3, obręb Suchy Las, gmina Suchy Las, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:56

Poznań, dnia 30.09.2013 r.

WŚ.6341.2.123.2013.VIII                                     

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Protea Development Sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 10/6, 61-731 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Protea Development Sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 10/6, 61-731 Poznań, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. o nr 444/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 444/1, 444/2, 445/4, 445/5, 446/1, 443/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:54

Poznań, dnia 23.09.2013 r.

WŚ.6341.1.194.2013.VIII                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zlewni ulicy Słonecznej w m. Lusowo, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej L-2, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 28, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:48
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-02 09:51

Poznań, dnia 25.09.2013 r.

WŚ.6341.1.195.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek „Sokołów” S.A. ul. Aleja 550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski Oddział „Sokołów” S.A. w Robakowie, ul. Poznańska 14, Robakowo, 62-023 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na cele produkcyjne i socjalno – bytowe zakładu, z ujęcia wody, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 118/23 i 118/27 obręb Robakowo, gm. Kórnik, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:47

Poznań, dnia 24.09.2013 r.

WŚ.6341.1.211.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Piotra Kaczmarka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy przy ul. Osiedle Nowe w Kicinie (dz. nr 81/5), do ziemi, za pomocą projektowanych skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 81/5 obręb Kicin, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:46

Poznań, dnia 24.09.2013 r.

WŚ.6341.2.133.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Piotra Kaczmarka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 81/5 obręb Kicin, gm. Czerwonak, służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy przy ul. Osiedle Nowe w Kicinie (dz. nr 81/5), do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:45

Poznań, dnia 20.09.2013 r.

WŚ.6341.2.116.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Katarzyny Siczyńskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót – budowy garażu z budynkiem gospodarczym, na działce o nr ewid. 15, obręb Lasek, w miejscowości Luboń, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:43

Poznań, dnia 19.09.2013 r.

WŚ.6341.1.188.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Bartosza Brzozowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulic Więckowskiej i Gromadzkiej w miejscowości Dopiewo, do rowu melioracyjnego St-45 oraz rowu przydrożnego, za pomocą projektowanych wylotów, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 251/2 obręb Więckowice, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:42

Poznań, dnia 19.09.2013 r.

WŚ.6341.2.113.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Bartosza Brzozowskiego , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych: wylotu Wt do rowu melioracyjnego St-45, oraz wylotów Ws1 i Ws2 do rowu przydrożnego, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 251/2 obręb Więckowice, gm. Dopiewo, służących do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ulic Więckowskiej i Gromadzkiej w miejscowości Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:42

Poznań, dnia 25.09.2013 r.

WŚ.6341.3.21.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek FIRMY KARLIK Spółka Jawna ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań, Karlik Spółka Jawna ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań, GRUPA KARLIK Spółka Jawna ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań, oraz R. Karlik Spółka Komandytowa ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz FIRMY KARLIK Spółka Jawna, Karlik Spółka Jawna, GRUPA KARLIK Spółka Jawna, oraz R. Karlik Spółka Komandytowa, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 22 oraz 28-30 w miejscowości Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:40

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.2.117.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek CARDAN POLSKA Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 262, 60-406 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz CARDAN POLSKA Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 158/49, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:39

Poznań, dnia 30.09.2013 r.

WŚ.6341.1.217.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Dopiewo, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu boisk do koszykówki i piłki nożnej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 48, obręb Palędzie, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-C.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:38

Poznań, dnia 24.09.2013 r.

WŚ.6341.1.207.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 6/7 i 6/4, obręb Wierzonka, gm. Swarzędz, do rzeki Główna.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:37

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.1.196.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek CARDAN POLSKA Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 262, 60-406 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz CARDAN POLSKA Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu CARDAN Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 158/49, obręb, Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi - istniejącego sztucznego stawu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:36

Poznań, dnia 30.08.2013 r.

WŚ.6341.1.189.2013.VIII                                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Watis Sp. z o. o., Aleja Wyszyńskiego 3, 62-420 Strzałkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Watis Sp. z o. o., Aleja Wyszyńskiego 3, 62-420 Strzałkowo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu istniejącej stacji paliw, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 45/2, obręb Bylin, gm. Kleszczewo do ziemi za pomocą studni chłonnej, zlokalizowanej na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-10-02 09:49

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
przebudowę i budowę elementów infrastruktury kolejowej na odcinku Mosina-Luboń k. Poznania od km 137.930 do km 159.248 Zadanie 2- Elementy infrastruktury kolejowej w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań w m.Puszczykowo, Niwka gm. Puszczykowo, w m. Łęczyca, Wiry, gm. Komorniki, w m. Lasek, Luboń, gm. Luboń.
(AB.6740.13.426.2012.X)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
  data wytworzenia: 2013-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-09-16 13:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-10 12:10

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.2.118.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Katarzyny Cimoch – Easy Project Sp. z o. o., ul. Marcelińska 52/4, 60-354 Poznań, występującej w imieniu Alfatec Sp. z o. o., ul. Ostródzka 61, 60-461 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia  wodnego –  istniejącego przepustu na rowie melioracji wodnej szczegółowej B, zlokalizowanego wzdłuż ul. Poznańskiej w miejscowości Bolechowo, na działce o nr ewid. 391, obręb Bolechowo, gmina Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 12:05

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.2.117.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek CARDAN POLSKA Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 262, 60-406 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz CARDAN POLSKA Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 158/49, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 12:03

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.1.196.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek CARDAN POLSKA Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 262, 60-406 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz CARDAN POLSKA Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu CARDAN Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 158/49, obręb, Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi - istniejącego sztucznego stawu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 12:02

Poznań, dnia 10.09.2013 r.

WŚ.6341.1.173.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Budowa Domów Jednorodzinnych „Ławica-Zachód” ul. Łobeska 16, 60-182 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Budowa Domów Jednorodzinnych „Ławica-Zachód”, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu osiedla domów jednorodzinnych – Skórzewo V, zlokalizowanego w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej WB.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 12:01

Poznań, dnia 13.09.2013 r.

WŚ.6341.1.198.2013.XI                            

                                                                                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Fabryka Okuć Kuczyński Sp. z o.o. i Sp. K.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych  z terenu ww. zakładu do ziemi, na dz. o nr ewid. 337/4, w m. Baranowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 11:59

Poznań, dnia 13.09.2013 r.

WŚ.6341.1.190.2013.XI                            

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Wielkopolski Indyk W.Z.H.G Glinkowscy Sp. J. Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz ww. podmiotu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych  z terenu ww. zakładu do ziemi, na dz. o nr ewid. 30/1, obręb Bolesławiec, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-17 11:54
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-17 11:55

Poznań, dnia 03.09.2013 r.

WŚ.6341.1.185.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań, reprezentowanych przez pełnomocnika – Pana Dariusza Listkiewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych z Jeziora Modrego (działka o nr ewid. 237, obręb Zielonka, gm. Murowana Goślina) do celów nawodnień szkółki leśnej Wronczyn, za pomocą istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 235, 237 i 398 obręb Zielonka, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:55
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-17 11:54

Poznań, dnia 05.09.2013 r.

WŚ.6341.2.108.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Firmy Handlowej Barbara Napierała, ul. Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Firmy Handlowej Barbara Napierała pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 73/2,  obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:53

Poznań, dnia 05.09.2013 r.

WŚ.6341.1.174.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Firmy Handlowej Barbara Napierała, ul. Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Firmy Handlowej Barbara Napierała, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu budynku usługowego o funkcji hotelowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 73/2, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:52

Poznań, dnia 14.08.2013 r.

WŚ.6341.2.106.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Artura Kaczmarczyka, występującego w imieniu Gminy Kórnik, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany punktu I. e, f i g decyzji wydanej przez Starostę Poznańskiego w dniu 13.01.2012 r., znak: WŚ.6341.02.79.2011.V, udzielającej na rzecz Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego przepustu zlokalizowanego na cieku Struga Średzka w km 4+175, na działce o nr ewid. 48, obręb Dachowa, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:51

Poznań, dnia 14.08.2013 r.

WŚ.6341.1.159.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTNIKI” w Złotnikach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie ROD „ZŁOTNIKI” w Złotnikach, za pomocą istniejących studni chłonnych, do ziemi, na terenie działki o nr ewid. 1/12, obręb Złotniki, gmina Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:50

Poznań, dnia 14.08.2013 r.

WŚ.6341.1.158.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTNIKI” w Złotnikach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1/12, obręb Złotniki, gmina Suchy Las, składającego się ze studni nr 1 ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny oraz studni nr 2 ujmującej trzeciorzędowy poziom wodonośny.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:47

Poznań, dnia 04.09.2013 r.

WŚ.6341.2.111.2013.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci systemu skrzynek rozsączających oraz studni chłonnej, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 269/46, obręb Puszczykowo Stare, m. Puszczykowo, odprowadzających oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Krętej w Puszczykowie, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:46

Poznań, dnia 29.08.2013 r.

WŚ.6341.2.107.2013.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Mosina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Mosina wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu W-5-1, w km 5+184, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2269, obręb Mosina, gm. Mosina, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenów istniejących utwardzonych dróg i chodników oraz z rejonu ulic: Leśmiana, Śremskiej, Czwartaków, Wybickiego, Klonowej, Podgórnej, Szpaków, Wrzosowej, Krosińskiej, Leśnej, Nadleśnej, Kwiatowej, Sosnowej, Jasnej, Słonecznej i Ptasiej, zlokalizowanych w Mosinie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:43
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-09 08:43

Poznań, dnia 19.08.2013 r.

WŚ.6341.2.104.2013.VIII                                            

ZAWIADOMIENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6  i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Dopiewo, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- przebudowy rowu Ju-5-1, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 178, 263/3, 408, 409, 182, 183/2, 183/1, 186/2, 186/1, 188, 191/3, 191/4, 191/5, 191/1, 192/1, 192/2, 195, 196, 199, 200, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, na rurociąg,

- wykonanie wylotu ww. urządzenia wodnego do rowu przydrożnego, zlokalizowanego wzdłuż ul. Poznańskiej, na dz. nr 305/17, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, w postaci studni na przepuście,

- wykonanie wylotu kanalizacji do rowu Ju-5-1 w postaci studni oznaczonej na planie jako D15, zlokalizowanej na dz. nr 200, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:41

Poznań, dnia 20.08.2013 r.

WŚ.6341.2.102.2013.VIII                                                                          

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, reprezentującego Miasto Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu skrzynek rozsączających, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 915/5, 915/6, obręb Puszczykowo, m. Puszczykowo, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych pochodzące z terenu ulicy Magazynowej w Puszczykowie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:39

Poznań, dnia 04.09.2013 r.

WŚ.6341.1.182.2013.VIII                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Krętej w Puszczykowie, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 219, 249/1, 253/3, 269/3, 269/4, obręb Puszczykowo Stare, m. Puszczykowo, do ziemi za pomocą projektowanego systemu skrzynek rozsączających oraz projektowanej studni chłonnej, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 269/46, obręb Puszczykowo Stare, m. Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:37

Poznań, dnia 04.09.2013 r.

WŚ.6341.1.178.2013.VIII                                                                                                                                                                                                          INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Benedykt i Rafał Bródka POL-PLAN Zakład Produkcji Plandek Sp. j., Zamysłowo, ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Benedykt i Rafał Bródka POL-PLAN Zakład Produkcji Plandek Sp. j., Zamysłowo, ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 285, 286, 279/2, 293/3, obręb Zamysłowo, gm. Stęszew, do rowu melioracji szczegółowej St-9-3-1, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 280, obręb Zamysłowo, gm. Stęszew, w km 0+180.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:34

Poznań, dnia 29.08.2013 r.

WŚ.6341.1.171.2013.VIII                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Mosina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Mosina na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów istniejących utwardzonych dróg i chodników oraz z rejonu ulic: Leśmiana, Śremskiej, Czwartaków, Wybickiego, Klonowej, Podgórnej, Szpaków, Wrzosowej, Krosińskiej, Leśnej, Nadleśnej, Kwiatowej, Sosnowej, Jasnej, Słonecznej i Ptasiej, zlokalizowanych w Mosinie, do rowu melioracji szczegółowej W-5-1, projektowanym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 2269, obręb Mosina, gm. Mosina,
w km 5+184.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:29

Poznań, dnia 12.08.2013 r.

WŚ.6341.1.170.2013.VIII                                                                                                                                                                                                                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Janusza Gruntkowskiego, ul. Sowia 35, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pana Janusza Gruntkowskiego, ul. Sowia 35, 62-080 Tarnowo Podgórne, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1239, 1240, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej G-3, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 910/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, i 250/3, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:26

Poznań, dnia 19.08.2013 r.

WŚ.6341.1.166.2013.VIII                                            

ZAWIADOMIENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6  i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Dopiewo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ul. Stawnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 263/3, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, do rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poznańskiej w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo, projektowanym wylotem.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że
z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:24

Poznań, dnia 20.08.2013 r.

WŚ.6341.1.164.2013.VIII                                            

         INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, reprezentującego Miasto Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta Puszczykowo, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Magazynowej w Puszczykowie, zlokalizowanej na dz. nr ewid.923/1, 915/5, 915/6, 923/2, 915/4, 928, 915/7, 915/8, 907/2, 907/3, obręb Puszczykowo, m. Puszczykowo, do ziemi, projektowanym systemem skrzynek rozsączających.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-09-09 08:22

Poznań, dnia 07.08.2013 r.

WŚ.6341.2.105.2013.VI              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Daniela Meryszczakowskiego - General Engineering Co., ul. Błażeja 4E/29, 61-608 Poznań, występującego w imieniu Pana Zygmunta Zaleszczyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego – nieprzepływowego stawu ziemnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 76/4, obręb Sierosław, gmina Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 10:11

Poznań, dnia 08.08.2013 r.

WŚ.6341.2.101.2013.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jana Wosewicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego – pomostu rekreacyjnego, zlokalizowanego na Jeziorze Strykowskim, stanowiącym działkę o nr ewid. 445, obręb Strykowo, gmina Stęszew (na wysokości działki o nr ewid. 277/1, obręb Strykowo).

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 10:09

Poznań, dnia 01.08.2013 r.

WŚ.6341.2.96.2013.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Artura Kaczmarczyka, występującego w imieniu Pana Władysława Piotrowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego – nieprzepływowego stawu ziemnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 138/2, obręb Czmoniec, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 10:07

Poznań, dnia 30.07.2013 r.

WŚ.6341.1.157.2013.VIII                                                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanej drogi ul. Leśnej w Czapurach, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 244/1, obręb Czapury, gm. Mosina, do ziemi poprzez 15 projektowanych studni chłonnych, zlokalizowanych na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 10:00

Poznań, dnia 01.08.2013 r.

WŚ.6341.2.103.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Marcina Szlapsa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablem energetycznym SN 15 kV pod dnem Kanału Przybrodzkiego, w km 19+942 kanału, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 140, obręb Kokoszczyn, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
wa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 09:58

Poznań, dnia 23.07.2013 r.

WŚ.6341.1.155.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” w Murowanej Goślinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie ROD „Bratek”, na działce o nr ewid. 169/2 obręb Trojanowo, gm. Murowana Goślina, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 09:57

Poznań, dnia 23.07.2013 r.

WŚ.6341.3.20.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 32, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 09:56

Poznań, dnia 22.07.2013 r.

WŚ.6341.2.93.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią kablową 0,4 kV, pod dnem Kanału Junikowskiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 8/2, obręb Luboń, gm. Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-08-09 09:50

Obwieszczenie
 

Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego o wydaniu pozwoleń  wodno - prawnych w związku z planowaną przebudową/rozbudową drogi powiatowej 2387P Poznań-Komorniki w m. Plewiska, gm. Komorniki od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 13:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-10 12:09

Poznań, dnia 17.07.2013 r.

WŚ.6341.1.153.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Wielkopolski Indyk W.Z.H.G. Glinkowscy Sp. j., Bolesławiec 12A, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie zakładu Wielkopolski Indyk W.Z.H.G. Glinkowscy Sp. j. w miejscowości Bolesławiec, na działce o nr ewid. 30/1 obręb Bolesławiec, gm. Mosina, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:52

Poznań, dnia 15.07.2013 r.

WŚ.6341.2.90.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy  w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Dorotę Tullin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociągiem średniego ciśnienia pod dnem rzeki Wirynki, w km 9+550 cieku, na działce o nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:51

Poznań, dnia 12.07.2013 r.

WŚ.6341.2.88.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Julii Labijak, występującej w imieniu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – kanałów rozsączających, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 174 i 192 w miejscowości Rosnówko, gm. Komorniki, służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z przebudowywanej drogi ul. Krętej i skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Rosnówko, gm. Komorniki, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:46

Poznań, dnia 12.07.2013 r.

WŚ.6341.1.149.2013.XXIV
 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Instalcompact Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Instalcompact Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu Instalcompact Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 810/8 i 810/6, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do Kanału Lusowskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:26

Poznań, dnia 12.07.2013 r.

WŚ.6341.1.148.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Julii Labijak, występującej w imieniu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z przebudowywanej drogi ul. Krętej i skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Rosnówko, gm. Komorniki, do ziemi, za pomocą projektowanych kanałów rozsączających, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 174 i 192 w miejscowości Rosnówko, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:43

Poznań, dnia 09.07.2013 r.

WŚ.6341.3.19.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Solaris Bus § Coach S.A., ul. Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Solaris Bus § Coach S.A., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu myjni dla autobusów, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 45/43 i 45/54, obręb Bolechowo- Osiedle, gm. Czerwonak, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-07-19 12:22

Poznań, dnia 09.07.2013 r.

WŚ.6341.1.145.2013.VI               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego NIWAPOL Sp. z o. o., Niepruszewo, ul. Starowiejska 52, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 4/18, obręb Wielka Wieś, gmina Buk, eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-07-09 09:21

Poznań, dnia 03.07.2013 r.

WŚ.6341.2.76.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek INEA S.A., ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Dawida Klonowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie przejścia projektowaną linią kablową światłowodową Mosina – Rogalin pod dnem rzeki Warty, w km 264+850 rzeki, na działkach o nr ewid. 103/3 obręb Rogalinek, gm. Mosina i 1086 obręb Puszczykowo – Niwka.
 2. wykonanie prac na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią polegających na ułożeniu ww. linii kablowej, na działkach o nr ewid.: 1186/6 obręb Puszczykowo Niwka oraz 98, 110 i 107/1 obręb Rogalinek, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-07-09 09:20

Poznań, dnia 02.07.2013 r.

WŚ.6341.1.146.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Karola Stasiaka, prowadzącego działalność pn. Gospodarstwo Rolno – Warzywnicze Karol Stasiak, Sarbinowo ul. Dobra 10, 62-021 Paczkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęć wody, zlokalizowanego na terenie Gospodarstwa Rolno – Warzywniczego w Sarbinowie, na działce o nr ewid. 48, obręb Sarbinowo, gm. Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-07-09 09:17

Poznań, dnia 03.07.2013 r.

WŚ.6341.2.91.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EKO-TOM Turguła s.j., ul. Poligonowa 1, Bolechowo, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz EKO-TOM Turguła s.j., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno – infiltracyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 310/4, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2013-07-09 09:14

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8305
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-03-03 14:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-11 15:27