BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


Poznań, 06.02.2013 r.

WŚ.6222.1.2013.XIV                                                                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Fabryki Papieru Czerwonak Sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego WŚ.II.7645-02/05/06 z 22.02.2007 r., zmienionego decyzją WŚ.XI.7644-04/09 z 13.01.2010, na prowadzenie instalacji do produkcji papieru higienicznego na terenie zakładu zlokalizowanego w Czerwonaku, przy ulicy Gdyńskiej 131.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zmieniającej pozwolenie jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie  w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od 12.02.2013 r. do 07.03.2013 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:   

  • w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
  • ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 – pon. 9.00-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130 poz. 1450 ze zm.) - na adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 618-410-541

  • opublikował: Agata Sibila
    data publikacji: 2013-02-12 08:18
  • zmodyfikował: Agata Sibila
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-12 08:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3553
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-15 11:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-23 14:56