BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Przedstawiona poniżej tabela zawiera terminy obowiązujące w relacjach konsument - przedsiębiorca.

Terminy dotyczą m.in. sprzedaży konsumenckiej, umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, umów kredytu konsumenckiego, imprez turystycznych, usług pocztowych i kurierskich.

Uwaga! Od dnia 25 grudnia 2014 r. w stosunku do umów sprzedaży konsumenckiej oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość stosuje się przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do umów zawartych przed tą datą zastosowanie mają ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego i ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Uwaga! W związku z wejściem w życie 1 lipca 2018 r. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do umów o imprezę turystyczną zawartych od tej daty, nie obowiązują już terminy 30 - stu dni na złożenie reklamacji przez konsumenta i udzielenie odpowiedzi na reklamację przez organizatora imprezy. (patrz: Poradnik dotyczący imprez turystycznych)

 

Termin

Przepis

Akt prawny

Znaczenie

Sprzedaż konsumencka
(dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 roku)

 

14 dni

 

Art.5615

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 Czas jaki ma przedsiębiorca na ustosunkowanie się do żądania naprawy lub wymiany towaru albo żądania obniżenia ceny towaru. W razie przekroczenia terminu uważa się, że przedsiębiorca uznał żądanie za uzasadnione.

Brak terminu

 

 

 

 

Czas na złożenie reklamacji przez Konsumenta. W Kodeksie ustawodawca nie określił terminu na wniesienie reklamacji, jednak z ostrożności najlepiej to uczynić jak najszybciej.

 

1 rok

 

Art.5562

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 

1 rok

 

Art.568 §2

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 Czas od momentu stwierdzenia wady w jakim przedawniają się roszczenia kupującego do żądania naprawy, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

 

2 lata

 

Art.568 §1

  

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 Jest to czas od dnia wydania rzeczy, w jakim sprzedawca odpowiada za wady rzeczy. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Sprzedaż konsumencka
(dla towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 roku)

 

14 dni

 

Art. 8 ust. 3

 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Czas jaki ma przedsiębiorca na ustosunkowanie się do żądania naprawy lub wymiany towaru. W razie przekroczenia terminu uważa się, że przedsiębiorca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

2 miesiące

 

Art. 9 ust. 1

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Tyle czasu ma kupujący na zgłoszenie wady towaru do sprzedawcy od momentu jej zauważenia. Przekroczenie tego terminu skutkuje utratą uprawnień wynikających z ustawy.

 

6 miesięcy

 

Art. 4 ust. 1

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

 Jeżeli w tym okresie od dnia wydania towaru wystąpi wada w zakupionym produkcie istnieje domniemanie, że produkt był wadliwy w momencie wydania.

 

1 rok

 

Art. 10 ust. 2

 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

 Czas od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową w jakim przedawniają się roszczenia kupującego do żądania naprawy, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

 

2 lata

 

Art. 10 ust. 1

 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

 Jest to czas od dnia wydania towaru, w jakim sprzedawca odpowiada za wady towaru.

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość  
(dla umów zawartych po 25 grudnia 2014 roku)

 

14 dni

 

Art. 27

 Ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 Czas w jakim konsument może bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa  np.  w mieszkaniu konsumenta i umowy zawartej na odległość np. za pośrednictwem Internetu, przez telefon.

 14 dni.

 Art. 40 ust. 1

 Ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 Okres od dnia zawarcia umowy podczas którego konsument może odstąpić bez podania przyczyny od umowy usług finansowych zawieranych na odległość.

 

14 dni

 

Art. 32

 Ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 Termin od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, w którym przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 

14 dni

 

Art. 34

 Ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 Termin w jakim konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 30 dni

 Art. 40
ust. 2

 Ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 Okres od dnia zawarcia umowy podczas którego konsument może odstąpić bez podania przyczyny od umowy ubezpieczenia zawieranych na odległość.

 

12 miesięcy

 

Art. 29

 Ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 Okres w jakim wygasa prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość w przypadku nie przekazania informacji przez przedsiębiorcę o prawie do odstąpienia od umowy.

Usługi turystyczne

30 dni

 Art. 16b
ust. 3

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

 Czas jaki ma konsument na złożenie reklamacji od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

30 dni

 Art. 16b
ust. 5

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

 Tyle czasu ma organizator imprezy na rozpatrzenie reklamacji konsumenta. W razie nieudzielenia odpowiedzi w tym terminie uważa się, że organizator uznał reklamację konsumenta za uzasadnioną.

Prawo pocztowe

 

7 dni

 Art. 87
ust. 6

 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

 Czas od przyjęcia przesyłki jaki ma odbiorca na zgłoszenie operatorowi pocztowemu roszczeń związanych z  ubytkami i uszkodzeniami przesyłki, które nie dają się zauważyć z zewnątrz.

 12 miesięcy

Art. 92 ust. 3

 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

 Termin od dnia nadania przesyłki w jakim należy zgłosić do operatora pocztowego reklamację w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem usługi np. niedostarczeniem przesyłki.

Prawo przewozowe

 7 dni

 Art. 74
ust. 3

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

 Czas od dnia odbioru przesyłki jaki ma odbiorca na zgłoszenie żądania ustalenia stanu przesyłki przewoźnikowi w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się zauważyć z zewnątrz.

 

30 dni

§ 6 ust 1
w związku
z § 10

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek i postępowania reklamacyjnego

 Termin od dnia przyjęcia reklamacji jaki ma przewoźnik na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

2 miesiące

 Art. 77
ust. 2

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

 Czas po upływie którego przedawniają się roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 1 rok

 Art. 77
ust. 1

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

 Okres po upływie którego przedawniają się roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo Przewozowe np. utraty przesyłki, ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu przesyłki.

Ustawa o kredycie konsumenckim

 14 dni

 Art. 53
ust. 1

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

 Czas liczony od dnia zawarcia umowy w jakim konsument może odstąpić bez podania przyczyny od umowy kredytu konsumenckiego.

 

30 dni

 

Art. 54

 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

 Najpóźniej w takim terminie, w razie odstąpienia od umowy, konsument obowiązany jest zwrócić kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu razem z odsetkami od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu

Ubezpieczenia

 

7 dni

 

Art. 811 §1

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 Termin jaki ma ubezpieczający na zgłoszenie sprzeciwu do ubezpieczyciela, jeżeli dokument ubezpieczenia dostarczony w odpowiedzi na ofertę ubezpieczenia zawiera postanowienia odbiegające na niekorzyść ubezpieczającego od złożonej oferty.

 

30 dni

 

Art. 812 §4

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 Okres w którym ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawieranej na czas dłuższy niż 6 miesięcy

Prawo telekomunikacyjne

 

30 dni

 

Art. 106 ust. 2

 Ustawa z 16 lipca2004 r. Prawo Telekomunikacyjne

 Czas w jakim operator telekomunikacyjny powinien rozpatrzyć reklamację usługi telekomunikacyjnej. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w tym terminie uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

 12 miesięcy

 Art. 108
ust. 1

 Ustawa z 16 lipca2004 r. Prawo Telekomunikacyjne

 Okres po upływie którego przedawniają się roszczenia dotyczące przerw w świadczeniu usługi powszechnej np. przerwy w świadczeniu usługi telefonicznej.

Timeshare

14 dni

 Art. 25
ust. 1

 Ustawa z dnia 16 września 20011 r. o timeshare

 Czas jaki ma konsument na odstąpienie od umowy timeshare,  o długoterminowy produkt wakacyjny, umowy pośrednictwa w  odsprzedaży oraz umowy o uczestnictwo w systemie sprzedaży. Termin rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy lub dostarczenia dokumentu umowy jeżeli jest to dzień późniejszy.

Umowa o dzieło (np. naprawa, montaż)

(dla umów zawartych przed 25 grudnia 2014 roku)

 

1 miesiąc

 

Art. 563 §1

(zmieniony)

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w związku z Ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 Czas od wykrycia wady dzieła jaki ma kupujący na zawiadomienie przyjmującego zamówienie  o wadzie.

 

2 lata

 

Art. 646

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 Czas od oddania dzieła lub od dnia kiedy miało być oddane po upływie którego przedawniają się roszczenia z umowy o dzieło.

Umowa o dzieło (np. naprawa, montaż)

(dla umów zawartych po 25 grudnia 2014 roku)

 

Brak terminu

 

 

 Czas od wykrycia wady dzieła jaki ma kupujący na zawiadomienie przyjmującego zamówienie  o wadzie. W Kodeksie ustawodawca nie określił terminu na wniesienie reklamacji, jednak z ostrożności najlepiej to uczynić jak najszybciej.

 2 lata

 Art. 646

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 Czas od oddania dzieła lub od dnia kiedy miało być oddane po upływie którego przedawniają się roszczenia z umowy o dzieło.

Rękojmia za wady fizyczne budynku

(dla umów zawartych przed 25 grudnia 2014 roku)

 

 1 miesiąc

 Art. 563 §1

(zmieniony)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w związku z Ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 Czas od wykrycia wady rzeczy jaki ma kupujący na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie.

 3 lata

Art. 568 §1

(zmieniony)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  w związku z Ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 Okres od dnia wydania po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku.

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości

(dla umów zawartych po 25 grudnia 2014 roku)

 

Brak terminu

 

 

Czas od wykrycia wady nieruchomości jaki ma kupujący na zawiadomienie przyjmującego zamówienie  o wadzie. W Kodeksie ustawodawca nie określił terminu, jednak z ostrożności najlepiej to uczynić jak najszybciej

 

5 lat

 Art. 568 §1

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 Okres od dnia wydania po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.

Reklamacje u podmiotów rynku finansowego

(np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, SKOK –i)

 

Do 30 dni

 Art. 6

Art. 7

Art. 8

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

 Termin w jakim podmiot rynku finansowego powinien rozpatrzyć reklamację klienta. W przypadku niedotrzymania tego terminu reklamacje uważa się za rozpatrzona zgodnie z wola klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin wynosi 60 dni.

Gwarancja „komercjalna”

(dla towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 roku)

Dowolny

 Art. 13 ust. 4

 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

 Termin obowiązywania gwarancji jest ustalany dobrowolnie przez gwaranta i powinien być określony w dokumencie gwarancyjnym wydanym kupującemu.

Gwarancja przy sprzedaży

(dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 roku)

Określony w gwarancji lub

2 lata

Art. 577 §4

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Termin obowiązywania gwarancji jest ustalany dobrowolnie przez gwaranta i powinien być określony w dokumencie gwarancyjnym wydanym kupującemu. W przypadku braku określenia terminu przez gwaranta termin wynosi 2 lata.

Odwrócony kredyt hipoteczny

 30 dni

Art. 12 ust. 1

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Termin w jakim kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego od dnia jej zawarcia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Kaczmarek
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-03-27 11:58
 • zmodyfikował: Dawid Kaczmarek
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 08:50

Ważne terminy w prawie konsumenckim

drukuj (Ważne terminy w prawie konsumenckim)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Kaczmarek
  data wytworzenia: 2014-02-05
 • opublikował: Dawid Kaczmarek
  data publikacji: 2014-02-05 08:01
 • zmodyfikował: Dawid Kaczmarek
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 13:58

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6192
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-07-23 13:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-08-05 14:10