BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.34.2014 z dnia 13.05.2014 r.

STANOWISKO: inspektor

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 2. Prowadzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej udzielanych zamówień publicznych;
 3. Przygotowywanie umów, jak również ich projektów, dotyczących realizacji zamówień publicznych;
 4. Prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania;
 5. Prowadzenie rejestru postępowań oraz rejestru odwołań;
 6. Zamieszczanie ogłoszeń dotyczących prowadzonych postępowań w internecie (BIP), na stronie UZP oraz UOPWE;
 7. Opracowywanie sprawozdań z prowadzonych postępowań;
 8. Archiwizacja dokumentów;
 9. Kompletowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu.

 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Minimum trzy lata stażu pracy;
 3. Minimum dwa lata doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego (potwierdzone np. opiniami, referencjami, zakresem czynności);
 4. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. Umiejętność obsługi komputera;
 6. Dobra organizacja pracy;
 7. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej;
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Nieposzlakowana opinia;
 11. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, budowlane;
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 3. Znajomość systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
 4. Wysoka kultura osobista;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Odporność na stres i pracę pod presją czasu;
 7. Komunikatywność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagane doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23.05.2014 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2014-05-14 07:41

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1170
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2014-04-16 12:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-16 14:52