BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.39.2014 z dnia 4.06.2014 r.

 

STANOWISKO: główny specjalista, samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: SAMODZIELNE STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Nadzorowanie realizacji zintegrowanego planu rozwoju transportowego publicznego;
2) Przygotowanie aktualizacji planu transportowego, wynikających z przyjmowanych przez gminy studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i mpzp, tworzenie nowych generatorów ruchu na terenie powiatu, zmian w planach transportowych wyższego rzędu i zmian w strategii rozwoju powiatu;
3) Przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z wymaganiami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
4) Koordynowanie  działań promujących transport publiczny na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy powiatem, a urzędem marszałkowskim i pomiędzy powiatem a gminami;
5) Przygotowywanie projektów nowych linii komunikacyjnych i rozpisywaniem przetargów na obsługę linii komunikacyjnych wpisanych do planu transportowego;
6) Wstępna analiza wniosków składanych przez przedstawicieli gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego o dofinansowanie międzygminnych linii komunikacyjnych, mających istotne znaczenie dla rozwoju powiatu;
7) Analiza pobieranych opłat za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, znajdujących się w pasie dróg powiatowych;
8) Wspomaganie rozwoju systemu transportu osób niepełnosprawnych na terenie powiatu poznańskiego;
9) Opracowanie planów wprowadzenia wspólnego systemu informacji pasażerskiej dla gmin i operatów wewnętrznych funkcjonujących na terenie powiatu;
10) Koordynowanie działań w zakresie powiązania linii kolejowych organizowanych przez marszałka województwa i linii autobusowych organizowanych przez gminy w rejonie węzłów przesiadkowych, zlokalizowanych przy drogach powiatowych;
11) Udział z ramienia powiatu w pracach nad stworzeniem struktury niezależnego organizatora publicznego dla wszystkich gmin powiatu poznańskiego (w przypadku tworzenia porozumień lub związków międzypowiatowych lub wprowadzenia możliwości tworzenia związków gminno-powiatowych).

2. Zależność służbowa: Wicestarosta Poznański.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe ;
 2.  Minimum 4 lata stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w obszarze organizacji transportu publicznego;
 3.  Znajomość ustaw o: samorządzie terytorialnym, finansach publicznych, publicznym transporcie zbiorowym;
 4. Znajomość strategii rozwoju: powiatu poznańskiego i aglomeracji poznańskiej;
 5. Umiejętność kalkulowania kosztów transportu.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane studia wyższe na kierunkach: transport, ekonomika transportu itp.;
 2. Studia podyplomowe lub kursy w zakresie zarządzania projektami i inwestycjami w transporcie publicznym;
 3. Znajomość MS Office;
 4. Znajomość wymagań technicznych stawianych środkom transportu publicznego, infrastrukturze przystankowej oraz systemom informacji pasażerskiej i systemom pobierania opłat;
 5. Prawo jazdy kategorii B.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.06.2014 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2014-06-05 11:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 11:12

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1659
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2014-06-05 11:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22