BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.55.2014 z dnia 11.08.2014 r.

 

STANOWISKO: inspektor

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych;
 2. Przeprowadzanie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu;
 3. Przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 4. Opiniowanie projektów organizacji ruchu na publicznych drogach krajowych i wojewódzkich w zakresie skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi;
 5. Wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 6. Uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych;
 7. Opiniowanie projektów realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 8. Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu;
 9. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej.

 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu poznańskiego.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 18, 60-823 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Minimum trzyletni staż pracy, w tym dwuletni w zakresie inżynierii ruchu;
 3. Dobra znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym;
 4. Dobra znajomość: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 5. Podstawowa znajomość ustawy o drogach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 6. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 7. Prawo jazdy kategorii B;
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Nieposzlakowana opinia;
 11. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne, kierunki: budownictwo, transport;
 2. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania ruchem;
 3. Bardzo dobra organizacja pracy;
 4. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 5. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21.08.2014 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2014-08-11
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2014-08-12 08:14
 • zmodyfikował: Bernard Raczkowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-16 09:45

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1210
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2014-09-16 09:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-03-02 12:17