BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Poznań, dnia 30.06.2014 r.

WŚ.6341.1.124.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 za zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Wojciecha Budzyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. „BUD-RENTAL” Wojciech Budzyński, z siedzibą ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 308, obręb Bugaj, gmina Pobiedziska, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych  – plejstoceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22

Poznań, dnia 27.06.2014 r.

WŚ.6341.1.123.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 za zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Stadniny Koni „IWNO” Sp. z o. o., ul. Park Mielżyńskich 1/1, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

1. Piętrzenia i retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych – rzeki Cybinki w czterech zbiornikach wodnych, połączonych koralikowo, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 37/7, obręb Wiktorowo, gmina Kostrzyn, w okresie od 18 marca do 12 października każdego roku:

 1.  w „stawie nr 1” o powierzchni 0,646 ha:
  - maksymalny poziom piętrzenia - 101,18  m n. p. m.,
  - ilość retencjonowanej wody -  9 377,0 m3,
 2. w „stawie nr 2” o powierzchni 0,559 ha:
  - maksymalny poziom piętrzenia  - 97,10  m n. p. m.,
  - ilość retencjonowanej wody -  8 105,0 m3,
 3. w „stawie nr 3” o powierzchni 0,631 ha,
  - maksymalny poziom piętrzenia - 96,32  m n. p. m.,
  - ilość retencjonowanej wody -  9 208,0 m3,
 4. w „stawie nr 4” o powierzchni 0,292 ha,
  - maksymalny poziom piętrzenia – 95,85  m n. p. m.,
  - ilość retencjonowanej wody –  4 334,0 m3.

2. Pobór wód z odgałęzienia rzeki Cybinki, zasilanego wodami rzeki Cybinki (za pomocą budowli rozdzielczej nr 19) oraz wodami prowadzonymi przez „rów Sannicki”, do napełnienia stawu nr 5 o powierzchni 0,32 ha, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 37/9, obręb Wiktorowo, gmina Kostrzyn, w okresie od 18 marca do 27 kwietnia każdego roku, oraz na uzupełnienie strat spowodowanych parowaniem i przesiąkami.

3. Odprowadzania wód ze stawu nr 5, o powierzchni 0,32 ha, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 37/9, obręb Wiktorowo, gmina Kostrzyn, w okresie od 12 października do 15 listopada każdego roku, do rzeki Cybinki.

4. Piętrzenia wód prowadzonych odgałęzieniem rzeki Cybinki, zasilanym wodami rzeki Cybinki (za pomocą budowli rozdzielczej nr 19) oraz wodami prowadzonymi przez „rów Sannicki”, za pomocą zastawki nr 11 do rzędnej 96,44 m n. p. m oraz za pomocą zastawki nr 8 do rzędnej 95,40 m n. p. m., zlokalizowanych działce o nr ewid. 37/8, obręb Wiktorowo, gmina Kostrzyn, w okresie od 18 marca do 12 października każdego roku. 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22

Poznań, dnia 17.06.2014 r.

WŚ.6341.2.90.2014.VIII                               

                                                     INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „ORDO” Marek Friebe, ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz „ORDO” Marek Friebe, ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie wykonanej studni chłonnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 8/17, obręb Czerwonak, gm. Czerwonak, odprowadzającej do ziemi oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22

Poznań, dnia 16.06.2014 r.

WŚ.6341.2.73.2014.VIII                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa  5, 61-894  Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa  5, 61-894  Poznań, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

-   drenażu melioracyjnego (opaskowego) przejmującego wody drenarskie pochodzącez istniejącego drenażu rolniczego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7698, obręb Komorniki, gm. Komorniki,

-   drenażu budowlanego odwadniającego doki dojazdowe do hali, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 7698, obręb Komorniki, gm. Komorniki,

-   przebudowy istniejącego drenokolektora o średnicy ø 200 mm na drenokolektor o średnicy ø 400 mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 31/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki,

-   przebudowy istniejącego wylotu do rzeki Wirynki w km 9+750 ze średnicy ø 200 mm
na średnicę ø 400 mm, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 38/3, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22

Poznań, dnia 17.06.2014 r.

WŚ.6341.1.120.2014.VIII                                                                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zakładu „ORDO” Marek Friebe, ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz „ORDO” Marek Friebe,
ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 8/17, obręb Czerwonak, ark. 20, gm. Czerwonak,  do ziemi za pomocą istniejącej studni chłonnej, zlokalizowanej na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22

Poznań, dnia 16.06.2014 r.

WŚ.6341.1.103.2014.VIII                                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Aquanet S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Aquanet S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej „A”, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 341, obręb Szlachęcin, gm. Czerwonak, w km 0+800.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22

Poznań, dnia 16.06.2014 r.

WŚ.6341.1.102.2014.VIII                                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa  5, 61-894  Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa  5, 61-894  Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z terenu inwestycji zlokalizowanej na dz. nr ewid. 7698, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do wód – rzeki Wirynki w km 9+750, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22

Poznań, dnia   23.06.2014 r.

WŚ.6341.1.92.2014.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Portfolio Real Estate 17 Sp. z o. o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Portfolio Real Estate 17 Sp. z o. o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 263/6, obręb Jasin, gm. Swarzędz, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej C-A istniejącym wylotem, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 225/6 obręb Jasin, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22

Poznań, dnia 30.06.2014 r.

WŚ.6341.2.88.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MAG GRAF Maciej Lewandowski ul. Źródlana 8, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz MAG GRAF Maciej Lewandowski, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – systemu skrzynek rozsączających, drenażu oraz zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 174/3, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22

Poznań, dnia 30.06.2014 r.

WŚ.6341.2.87.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Kajetana Koprowiaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Pana Kajetana Koprowiaka, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wyciągów do nart wodnych na Jeziorze Biezdruchowskim w miejscowości Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 14:00

Poznań, dnia 30.06.2014 r.

WŚ.6341.1.115.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MAG GRAF Maciej Lewandowski ul. Źródlana 8, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz MAG GRAF Maciej Lewandowski, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 174/3, obręb Mrowino, gm. Rokietnica, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-07-03 14:22

Poznan, dnia 13.06.2014 r.

WŚ.6341.2.85.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Beaty Rajch – WEBA Beata Rajch, Os. Czecha 28/6, 61-287 Poznań, występującej w imieniu  Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 150 mm, na działce o nr ewid. 50/30, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego w miejscowości Swadzim – węzeł drogi gminnej 322018P z drogą krajową DK 92, do Kanału Swadzimskiego (w miejscu istniejącej studni o średnicy 1000 mm).

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-17 14:38

Poznań, dnia 13.06.2014 r.

WŚ.6341.1.111.2014.VI                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Beaty Rajch – WEBA Beata Rajch, Os. Czecha 28/6, 61-287 Poznań, występującej w imieniu  Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego w miejscowości Swadzim – węzeł drogi gminnej 322018P z drogą krajową DK 92, do wód - Kanału Swadzimskiego, stanowiącego działkę o nr ewid. 50/30, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne. 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-17 14:38

INFORMACJA

w sprawie prac nad projektem planu zadań ochronnych Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 sporządzanym na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-10 13:44
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-10 13:43

Poznań, dnia 06.06.2014 r.

WŚ.6341.2.81.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Darii Krupy-Palacz, występującej w imieniu Pana Rafała Bródki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego – pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na Jeziorze Strykowskim, stanowiącym działkę o nr ewid. 1, obręb Słupia, gmina Stęszew (na wysokości działek o nr ewid. 108/12 i 108/13, obręb Sapowice).

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-10 13:44

Poznań, dnia 09.06.2014 r.

WŚ.6341.2.77.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Solaris Bus & Coach S. A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu ziemnego wraz z mnichem stawowym i studnią rewizyjną, na terenie działki o nr ewid. 70, obręb Trojanowo, gmina Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-10 13:44

Poznań, dnia 06.06.2014 r.

WŚ.6341.1.113.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Stadniny Koni „Iwno” Sp. z o. o., ul. Park Mielżyńskich 1/1, 62-025 Kostrzyn Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Sannikach do stawu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 61/2 obręb Sanniki, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-10 13:44

Poznań, dnia 06.06.2014 r.

WŚ.6341.1.112.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Stadniny Koni „Iwno” Sp. z o. o., ul. Park Mielżyńskich 1/1, 62-025 Kostrzyn Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 61/3 obręb Sanniki, gm. Kostrzyn, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-10 13:44

Poznań, dnia 30.05.2014 r.

WŚ.6341.2.72.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek ENEA Operator  Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Dominikę Rohde - Serba, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią elektroenergetyczną kablową SN-15kV, pod dnem Kanału Strykowskiego, w km 11+500 kanału,  na działce o nr ewid. 27/2 obręb Strykowo, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-04 10:53

Poznań, dnia 22.05.2014 r.

WŚ.6341.2.67.2014.VIII                                                                                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek AUTO MOTO TRANS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE Michał Tronowski, ul. Starogardzka 31, 60-446 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz AUTO MOTO TRANS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE Michał Tronowski, ul. Starogardzka 31, 60-446 Poznań, decyzji o legalizacji urządzeń wodnych, wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie wykonanych dwóch studni chłonnych, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 450/8, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, odprowadzających do ziemi oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-10 13:44

Poznań, dnia 22.05.2014 r.

WŚ.6341.1.91.2014.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek AUTO MOTO TRANS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE Michał Tronowski, ul. Starogardzka 31, 60-446 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz AUTO MOTO TRANS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE Michał Tronowski, ul. Starogardzka 31, 60-446 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 450/8, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne do ziemi poprzez dwie istniejące studnie chłonne, zlokalizowane na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-10 13:44

Poznań, dnia 27.05.2014 r.

WŚ.6341.3.7.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Shell Polska Sp. z o. o. Stacja Paliw R 4027, ul. Żabikowska 68, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Shell Polska Sp. z o. o. Stacja Paliw R 4027, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu stacji paliw Shell Polska Sp. z o. o., zlokalizowanej przy ul. Żabikowskiej 68 w Luboniu, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-04 10:53

Poznań, dnia 29.05.2014 r.

WŚ.6341.1.109.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, reprezentującego Gminę Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wycięcia trzciny i roślin z brzegu Jeziora Bnińskiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 28/3, obręb Biernacki, gm. Kórnik.    

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-06-04 10:53

Poznań, dnia 26.05.2014 r.

WŚ.6341.2.78.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Jolanty Cichockiej - Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, działającej w imieniu AQUANET S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – awaryjnego ujęcia wody nr 3, służącego do ujmowania wód podziemnych z trzeciorzędowego (mioceńskiego) poziomu wodonośnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 23/2, obręb Dębiec, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

znak: WŚ.6530.5.2014.XXVII z dnia 16.05.2014 r.

Na podstawie art. 41  ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański zawiadamia

o wydaniu dnia 16.05.2014 r. decyzji znak: WŚ.6530.5.2014.XXVII zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich dla projektu i budowy stacji ORLEN na działce nr ewid. 668 w Plewiskach przy ul. Kolejowej i Grunwaldzkiej, gm. Komorniki, pow. poznański, woj. wielkopolskie”.

Od niniejszej decyzji służy prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

W związku z powyższym Starosta Poznański informuje, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Gminy Komorniki, właściwego ze względu na lokalizację przedmiotowych robót geologicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie tut. Urzędu.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

Poznań, dnia 23.05.2014 r.

WŚ.6341.2.74.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Roberta Jaszczura – HFC Systems Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo, występującego w imieniu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią telekomunikacyjną w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Samica Stęszewka w km 21+150 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 15, obręb Podłoziny, gmina Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

Poznań, dnia 21.05.2014 r.

WŚ.6341.2.69.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Lubońskiego, prowadzącego działalność pn. „Maciej Luboński”, ul. Lawendowa 29, 63-004 Gowarzewo, występującego w imieniu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią telekomunikacyjną w przepuście kablowym RHDPE 125/7,1 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Sama w km 41+510 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 308/1, obręb Lusówko, gmina Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

Poznań, dnia 22.05.2014 r.

WŚ.6341.1.86.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Renaty Witko – Ferma Kresek Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującej w imieniu TALA INVESTMENSTS Sp. z o. o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Centrum Logistycznego w Gądkach, znajdującego się na terenie działek 83/5, 83/7, 84/5, 84/9, 84/11, 84/13 i 85/2, obręb Gądki,  do wód - rzeki Kopli w km 6+357 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 40/4, obręb Żerniki, gmina Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

Poznań, dnia 19.05.2014 r.

WŚ.6341.2.64.2014.VIII                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii telekomunikacyjnej (światłowodowej) pod dnem rzeki Wirynki w km 3+315, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 281/5, obręb Wiry, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

Poznań, dnia 16.05.2014 r.

WŚ.6341.2.58.2014.VIII                                                                                           

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego i Handlowego „AGROBEX” Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego i Handlowego „AGROBEX” Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji w postaci włączenia kanalizacji do nabudowanej studni na skanalizowanym rowie melioracji szczegółowej M-25-6, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 218/3, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

Poznań, dnia 06.05.2014 r.

WŚ.6341.1.84.2014.VIII                               

                                                      INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Western Poland Management Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Panattoni Western Poland Management Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu planowanej budowy magazynu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 31/7, obręb Komorniki, gm. Komorniki, do wód – rzeki Wirynki w km 9+414, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

Poznań, dnia 16.05.2014 r.

WŚ.6341.1.83.2014.VIII                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego i Handlowego „AGROBEX” Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie udzielenia na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego i Handlowego „AGROBEX” Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zespołu mieszkaniowego przy ul. Radosnej w Zalasewie, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 222/4, 22/5, 222/6, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, do skanalizowanego rowu melioracji szczegółowej M-25-6 w km 4+030, zlokalizowanym na działce nr 218/3, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, poprzez istniejącą studnię.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

Poznań, dnia 23.05.2014 r.

WŚ.6341.1.93.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Łukasza Szubę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z przebudowywanej drogi ul. Podgórnej w miejscowości Murowana Goślina, do rzeki Trojanka, za pomocą projektowanego wylotu, zlokalizowanego w km 5+625 rzeki, na działce o nr ewid. 448/2 obręb Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

Poznań, dnia 23.05.2014 r.

WŚ.6341.2.68.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Łukasza Szubę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rzeki Trojanki, w km 5+625 rzeki, na działce o nr ewid. 448/2, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-26 13:37

Poznań, dnia 09.05.2014 r.

WŚ.6341.2.66.2014.VI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Katarzyny Horaček-Szwoch – GRUPA PROJEKTOWA PORT, ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującej w imieniu  Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 4 wylotów otwartych ścieków skarpowych, na działce o nr ewid. 22/54, obręb Swadzim, służących do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z przebudowywanego odcinka drogi gminnej, stanowiącej działkę o nr ewid. 24/2, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, do ziemi - rowu odwadniającego, w km 0+521, 0+532, 0+552 i 0+571 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-14 14:26

Poznań, dnia 12.05.2014 r.

WŚ.6341.2.57.2014.VI                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 za zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Czesława Wenc, prowadzącego działalność pn. Transport Specjalistyczny Czesław Wenc, Zakrzewo, ul. Łąkowa 5, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej, służącej do ujmowania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich, na działce o nr ewid. 110/6, obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-14 14:26

Poznań, dnia 09.05.2014 r.

WŚ.6341.1.90.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Katarzyny Horaček-Szwoch – GRUPA PROJEKTOWA PORT, ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującej w imieniu  Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z przebudowywanego odcinka drogi gminnej, stanowiącej działkę o nr ewid. 24/2, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, do ziemi - rowu odwadniającego (w km 0+521, 0+532, 0+552 i 0+571 rowu), planowanego do wykonania na terenie działek o nr ewid. 22/54 i 24/2, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, uchodzącego do Kanału Swadzimskiego w km 3+137 jego biegu.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-14 14:26

Poznań dnia 12.05.2014 r.

WŚ.6341.1.82.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 za zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Czesława Wenc, prowadzącego działalność pn. Transport Specjalistyczny Czesław Wenc, Zakrzewo, ul. Łąkowa 5, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 110/6, obręb Komorniki, gmina Komorniki, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-14 14:26

Poznań, dnia 13.05.2014 r.

WŚ.6341.3.6.2014.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek P.U. WIERCENIA I CIĘCIA Maciej Chlebanowski, ul. Gen. Kutrzeby 2/44, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz P.U. WIERCENIA I CIĘCIA Maciej Chlebanowski, ul. Gen. Kutrzeby 2/44, 62-010 Pobiedziska, na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu ww. zakładu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/7, obręb Biskupice, gm. Pobiedziska, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-14 14:24

Poznań, dnia 12.05.2014 r.

WŚ.6341.2.47.2014.VIII                               

  INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INDUSTRIAL CENTER 21 Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz INDUSTRIAL CENTER 21 Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rzeki Michałówki, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 43/18, obręb Koninko, gm. Kórnik, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu inwestycji, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 43/8, 43/18, obręb Koninko, gm. Kórnik, do wód – rzeki Michałówki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-14 14:24
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-14 14:34

Poznań, dnia 12.05.2014 r.

WŚ.6341.1.73.2014.VIII                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INDUSTRIAL CENTER 21 Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz INDUSTRIAL CENTER 21 Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu inwestycji, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 43/8, 43/18, obręb Koninko,gm. Kórnik, do wód – rzeki Michałówki za pomocą projektowanego wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 43/18, obręb Koninko, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-14 14:24

Poznań, dnia 09.05.2014 r.

WŚ.6341.3.4.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowego IDMAR, ul. Zielona 1 Krosno, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Produkcyjno-Usługowego IDMAR, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu IDMAR, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 174/1, obręb Krosno, gm. Mosina, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-14 14:24

Poznań, dnia 12.05.2014 r.

WŚ.6341.1.81.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek GIZEH Dispoform Sp. z o. o., ul. 23 Października 61, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz GIZEH Dispoform Sp. z o. o.,  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu GIZEH Dispoform Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 114/19, 114/20, 114/21 i 114/22, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-59.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-14 14:24

Poznań, dnia 08.05.2014 r.

WŚ.6341.2.86.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Olejniczaka – GRUPA PROJEKTOWA PORT, ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującego w imieniu GOODMAN POLAND Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

 1. Rowu odwadniającego o długości 576,5 m, wraz z dwoma przepustami o średnicy 500 mm
  i 600 mm, uchodzącego do Kanału Swadzimskiego w km 3+137 jego biegu, na terenie działek
  o nr ewid. 22/54 i 24/2, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne,
 2. Wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm w km 0+315 rowu odwadniającego, na terenie działki o nr ewid. 22/54, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, służącego do odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu centrum logistycznego,

w związku z planowaną na terenie działki o nr ewid. 22/85, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, realizacją inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z zespołem socjalno-biurowym.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-09 08:10
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-14 14:27

Poznań, dnia 06.05.2014 r.

WŚ.6341.2.61.2014.VI                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Jolanty Cichockiej - Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Jolanta Cichocka, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, działającej w imieniu AQUANET S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – awaryjnego ujęcia wody nr 5, służącego do ujmowania wód podziemnych z trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 445, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-09 08:10

Poznań, dnia 08.05.2014 r.

WŚ.6341.1.89.2014.VI                      

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marcina Olejniczaka – GRUPA PROJEKTOWA PORT, ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, występującego w imieniu GOODMAN POLAND Sp. z o. o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej wraz z zespołem socjalno-biurowym, na terenie działki o nr ewid. 22/85, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej, do ziemi - rowu odwadniającego (w km 0+315 rowu), planowanego do wykonania na terenie działek o nr ewid. 22/54 i 24/2, obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne, uchodzącego do Kanału Swadzimskiego w km 3+137 jego biegu.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-09 08:10

Poznań, dnia 08.05.2014 r.

WŚ.6341.2.63.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwa Emilii Stańko i Zbigniewa Stańko, reprezentowanych przez pełnomocnika – Panią Elżbietę Kujawę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – stawu rekreacyjno - krajobrazowego oraz wylotu służącego do odprowadzania nadmiaru wód ze stawu do rowu melioracyjnego, na działce o nr ewid. 130, obręb Promnice, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-09 08:10

Poznań, dnia 08.05.2014 r.

WŚ.6341.1.87.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwa Emilii Stańko i Zbigniewa Stańko, reprezentowanych przez pełnomocnika – Panią Elżbietę Kujawę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania nadmiaru wód z urządzenia wodnego – stawu rekreacyjno – krajobrazowego do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 130, obręb Promnice, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-09 08:10

Poznań, dnia 06.05.2014 r.

WŚ.6341.2.51.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Fabryki Armatury Hawle Sp. z o. o., ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegłowy, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Jaromira Mikołajczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – zbiornika retencyjno - infiltracyjnego oraz wylotu urządzeń kanalizacyjnych do zbiornika, na działce o nr ewid. 182/81, w miejscowości Koziegłowy, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-09 08:10

Poznań, dnia 06.05.2014 r.

WŚ.6341.1.77.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Fabryki Armatury Hawle Sp. z o. o., ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegłowy, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Jaromira Mikołajczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Fabryki Armatury Hawle Sp. z o. o. w Koziegłowach (dz. nr 182/81, 193/25, 194/49, rejon ul. Piaskowej), do ziemi – projektowanego zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, za pomocą projektowanego wylotu, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 182/81, obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-09 08:10

Poznań, dnia 28.04.2014 r.

WŚ.6341.2.49.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Rytter – TRiM- tech Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz Sp. j., ul. Kokosowa 2, 60-185 Skórzewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, metodą przewiertu sterowanego, przejścia dwoma rurociągami instalacji wodociągowej przeciwpożarowej DN350 w rurach osłonowych DN600 pod dnem rzeki Wirynka w km 9+564 i 9+565 jej biegu, stanowiącej działkę o nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-05 08:11

Poznań, dnia 28.04.2014 r.

WŚ.6341.1.66.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Paszczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód drenarskich, odprowadzanych z drenażu wykonanego w ulicy Polnej i ulicy Chmielnej, oraz ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z odwodnienia ulicy Polnej, w miejscowości Suchy Las, gm. Suchy Las, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1a (działka nr 930, obręb Suchy Las), za pomocą wylotu zlokalizowanego w km 1+140 rowu, oraz na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych na działkach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Polnej i Chmielnej w miejscowości Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-05-05 08:11

Poznań, dnia 22.04.2014 r.

WŚ.6341.2.52.2014.VIII                                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, w związku z planowaną inwestycją pn. „budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż odcinka drogi powiatowej 2025P w Raduszynie”,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- wylotu kanalizacji do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 226/2, obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina,
- budowy 4 nowych przepustów P2, P3, P5 i P6, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 226/2, 211/9, 211/7, obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina,
- przebudowy 4 istniejących przepustów P1, P4, P7 i P8, poprzez ich przedłużenie, zlokalizowanych na dz. nr 226/2, 211/3, 211/9, obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina,
- budowy rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 226/2, 211/9, obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-25 14:02

Poznań, dnia 23.04.2014 r.

WŚ.6341.2.40.2014.VIII                                   

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu Ju-5, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 191, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez nabudowanie studni na istniejącym przepuście, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych,  pochodzących z terenu pasa drogowego ul. Długiej w Wysogotowie.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-25 14:02

Poznań, dnia 22.04.2014 r.

WŚ.6341.1.78.2014.VIII                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, w związku z planowaną inwestycją pn. „budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż odcinka drogi powiatowej 2025P w Raduszynie”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Miasta i Gminy Murowana Goślina, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej zatoki autobusowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 226/2, obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina, do ziemi - rowu przydrożnego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-25 14:02

Poznań, dnia 23.04.2014 r.

WŚ.6341.1.61.2014.VIII                                         

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu pasa drogowego ul. Długiej w Wysogotowie, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 189, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do istniejącego przepustu o średnicy 500 mm na rowie Ju-5.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-25 14:02

Poznań, dnia 24.04.2014 r.

WŚ.6341.2.55.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Murowana Goślina, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu przydrożnego, na rurociąg o średnicy KD500, zlokalizowanego wzdłuż ulicy Poznańskiej, na dz. o nr ewid. 1255, obręb Murowana Goślina, oraz na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1010/2, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-25 14:02

Poznań, dnia 24.04.2014 r.

WŚ.6341.1.80.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Murowana Goślina,  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulicy Krokusowej w miejscowości Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-24.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-25 14:02

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

znak: WŚ.6530.5.2014.XXVII z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 41  ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.)  oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Starosta Poznański zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Jana Koniecznego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich dla projektu i budowy stacji ORLEN na działce nr ewid. 668 w Plewiskach przy ul. Kolejowej i Grunwaldzkiej, gm. Komorniki, pow. poznański, woj. wielkopolskie” zwanego dalej „Projektem …”.

Zadaniem geologicznym postawionym w przedmiotowym projekcie jest wykonanie sześciu otworów badawczych o głębokości od 6 do  8 m p.p.t.  w celu rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych w rejonie planowanej inwestycji – budowy stacji paliw na działce o nr ewid. 668 w miejscowości Plewiska. Projekt określa niezbędny zakres prac geologicznych i badań, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji postawionego zadania geologicznego.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.  Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Poznańskiego, ul. Jackowskiego 18 (pok. 204 A), w poniedziałki w godz. 930 -  1630 oraz od wtorku do piątku w godz. 800 - 1500.

Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska,
tel. 61 8418 – 817, pok. 204 A

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-17 14:29

Poznań, dnia 15.04.2014 r.

WŚ.6341.2.43.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INEA S. A., ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Kewler – HFC Systems Sp. z o. o., ul. Klaudyny Potockiej 25, 62-211 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, metodą przewiertu sterowanego, przejścia przyłączem kabla światłowodowego w przepuście kablowym RHDPEp 110/6,3 mm, pod dnem cieku naturalnego – rzeka Samica Kierska w km 32+840 jej biegu, w pasie drogi powiatowej nr 2400P Napachanie-Złotkowo, na terenie działki o nr ewid. 151/8, obręb Napachanie, gmina Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-17 14:29

Poznań, dnia 15.04.2014 r.

WŚ.6341.2.38.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – Schronisko” z/s w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Drożdżyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – stawu retencyjno - chłonno - odparowującego oraz wylotu urządzeń kanalizacyjnych do stawu, na działce o nr ewid. 84/10, w miejscowości Skałowo, gm. Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-17 14:29

Poznań, dnia 14.04.2014 r.

WŚ.6341.1.72.2014.VIII                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek P. H. BIS-BEL Marian Belter, ul. Mieszka I 1, 62-007 Biskupice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz P. H. BIS-BEL Marian Belter, ul. Mieszka I 1, 62-007 Biskupice, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu istniejącej stacji paliw, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 38, obręb Biskupice, gm. Pobiedziska, do ziemi za pomocą istniejącego drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-15 08:53

Poznań, dnia 11.04.2014 r.

WŚ.6341.1.70.2014.VIII                                              

                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek P.U. WIERCENIA I CIĘCIA Maciej Chlebanowski, ul. Gen. Kutrzeby 2/44, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz P.U. WIERCENIA I CIĘCIA Maciej Chlebanowski, ul. Gen. Kutrzeby 2/44, 62-010 Pobiedziska, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachu budynku ww. zakładu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2/7, obręb Biskupice, gm. Pobiedziska, do ziemi – poprzez istniejącą studnię chłonną, zlokalizowaną na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-15 08:53

Poznań, dnia 09.04.2014 r.

WŚ.6341.2.35.2014.VIII                                                                                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Baumit Sp. z o. o., Zakład w Pobiedziskach, Główna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Baumit Sp. z o. o., Zakład w Pobiedziskach, Główna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 83, obręb Główna, gm. Pobiedziska, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych pochodzących z trenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 112/2, obręb Główna, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-15 08:53

Poznań, dnia 03.04.2014 r.

WŚ.6341.2.34.2014.VIII                                              

                                                               

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Chronos Development Sp. z o. o. sp. k. a., ul. Kołłątaja 6, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Chronos Development Sp. z o. o. sp. k. a., ul. Kołłątaja 6, 62-030 Luboń, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu na rowie M-25, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 9/9, obręb Rabowice, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-15 08:53

Poznań, dnia 03.04.2014 r.

WŚ.6341.1.57.2014.VIII                                             

                                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych, pochodzących z terenu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 132/5, 133/2, 134/6, 134/8, 134/11, 134/3, 134/4, 134/13, 135/2, 136/2, 137/2, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej F, zlokalizowanym na dz. nr 185, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-15 08:53

Poznań, dnia 09.04.2014 r.

WŚ.6341.1.55.2014.VIII                                                                            

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Baumit Sp. z o. o., Zakład w Pobiedziskach, Główna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Baumit Sp. z o. o., Zakład w Pobiedziskach, Główna, ul. Partnerska 3, 62-010 Pobiedziska, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. zakładu, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 112/2, obręb Główna, gm. Pobiedziska, do rowu melioracji wodnej szczegółowej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 83, obręb Główna, gm. Pobiedziska, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-15 08:53

Poznań, dnia 07.04.2014 r.

WŚ.6341.2.36.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Industrial Center 15 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Bartosza Całka, przedstawiciela Fermy Kresek Sp. z o .o. Sp. k., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – odcinków istniejącego drenażu oraz wykonanie urządzenia wodnego – drenażu brzegowego (opaskowego) na działkach o nr ewid. 132/5, 133/2, 134/6, 134/8, 134/11, 134/3, 134/4, 134/13, 135/2, 136/2 i 137/2, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne,

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-15 08:53

Poznań, dnia 03.04.2014 r.

WŚ.6341.1.65.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwa Hanny i Jana Andrzejewskich, prowadzących działalność pn. Gospodarstwo Rolne Hanna i Jan Andrzejewscy, Sarbinowo ul. Dzika 3, 62-021 Paczkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr ewid. 5/1 w miejscowości Sarbinowo, gm. Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów trzeciorzędowych – mioceńskich.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-04 08:09

Poznań, dnia 01.04.2014 r.

WŚ.6341.2.41.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Jolanty Cichockiej - Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Jolanta Cichocka, ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań, działającej w imieniu AQUANET S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – awaryjnego ujęcia wody nr 3, służącego do ujmowania wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 874, obręb Kamińsko, gmina Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-04 07:43

Poznań, dnia 02.04.2014 r.

WŚ.6341.1.46.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Patelskiego, występującego w imieniu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „LACPOL” Sp. z o. o., ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Zakładu Przetwórczego Kazeiny w Murowanej Goślinie, do wód – rzeki Goślinki (Kanału Goślinka), wylotem zlokalizowanym w km 0+700 biegu cieku, na terenie działki o nr ewid. 772/1, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-04 07:41

Poznań, dnia 31.03.2014 r.

WŚ.6341.1.47.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek GE TIP Sp. z o. o., ul. Szkolna 60, 62-023 Robakowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz GE TIP Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu GE TIP Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 180/6, obręb Robakowo, gm. Kórnik,  do istniejącego zbiornika chłonnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-04-04 07:40

Poznań, dnia 26.03.2014 r.

WŚ.6341.2.23.2014.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki w związku z inwestycją pn. „Budowa drogi łączącej ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki z ul. Tęczową w m. Głuchowo – etap II: od rz. Wirynki do ul. Tęczowej”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

-     przepustu drogowego DN800 (zjazd na posesję), o długości 15 m, łączącego projektowany rów przydrożny z rzeką Wirynką, lokalizacja przepustu, dz. nr ewid. 31/6, obręb Komorniki, gm. Komorniki, km projektowanej drogi 0+366 – 0+380, oznaczenie PD1,

- wylotu z ww. przepustu drogowego DN800, odprowadzającego ścieki wód opadowych i roztopowych z projektowanego rowu przydrożnego do rzeki Wirynki, lokalizacja dz. nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki, km projektowanej drogi 0+366, km rzeki Wirynki 9+550, oznaczenie W,

- przepustu drogowego 2xDN400 (zjazd na ścieżkę rowerową), o długości 2x25 m, na projektowanym rowie przydrożnym, lokalizacja przepustu, dz. nr ewid. 31/6, obręb Komorniki, gm. Komorniki, km projektowanej drogi 0+506 – 0+530, oznaczenie PD2,

- przepustu drogowego 2xDN400 (przejście dla pieszych), o długości 2x10 m, na projektowanym rowie przydrożnym, lokalizacja przepustu, dz. nr ewid. 1061/54, obręb Komorniki, gm. Komorniki, km projektowanej drogi 0+574 – 0+584, oznaczenie PD3,

- przepustu drogowego 2xDN400 (skrzyżowanie), o długości 2x40 m, na projektowanym rowie przydrożnym, lokalizacja przepustu, dz. nr ewid. 1061/91, 1061/54, 1061/86, 1061/66, obręb Komorniki, gm. Komorniki, km projektowanej drogi 0+937 – 0+977, oznaczenie PD4,

- rowu przydrożnego trawiastego, o długości ok 617,51 m, miejscowo umocnionego płytami betonowymi-ażurowymi, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 38/5, 31/6, 1061/91, 106/66, 1061/69, obręb Komorniki, gm. Komorniki,

- trzech wylotów ze ścieków podchodnikowych, odprowadzających ścieki wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinków projektowanej drogi do projektowanego rowu przydrożnego, oznaczenia SP1, SP2, SP3, lokalizacja dz. nr ewid. 31/6, obręb Komorniki, gm. Komorniki, w km drogi odpowiednio: 0+397, 0+442, 0+470.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-27 14:43

Poznań, dnia 26.03.2014 r.

WŚ.6341.1.40.2014.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki z ul. Tęczową w m. Głuchowo – etap II: od rz. Wirynki do ul. Tęczowej”, do wód – rzeki Wirynki, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki, oraz do ziemi – rowu przydrożnego, zlokalizowanego po lewej stronie projektowanej drogi, na dz. nr ewid. 38/5, 31/6, 1061/91, 1061/66, 1061/69, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-27 14:40

Poznań, dnia 18.03.2014 r.

WŚ.6341.2.30.2014.VIII                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MAT-OIL Sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz MAT-OIL Sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-51-3-1a, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 28, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu planowanej rozbudowy stacji paliw, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 25/81, 25/3, 24/3, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-27 14:39

Poznań, dnia 18.03.2014 r.

WŚ.6341.1.51.2014.VIII                                                                                

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MAT-OIL Sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz MAT-OIL Sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu planowanej rozbudowy stacji paliw, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 25/81, 25/3, 24/3, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej G-51-3-1a, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-27 14:37

Poznań, dnia 20.03.2014 r.

WŚ.6341.1.50.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek NIJHOF WASSINIK Autoryzowanego Dealera Volvo Sp. z o. o., ul. Krucza 2, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz NIJHOF WASSINIK Autoryzowanego Dealera Volvo Sp. z o. o.,  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu serwisu samochodowego „Volvo”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1266/5, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne,  poprzez rów przydrożny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „L-10”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-27 14:34

Poznań, dnia 14.03.2014 r.

WŚ.6341.2.19.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kórnik, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu przydrożnego DW 434, w km 31-267, polegającej na wykonaniu przepustu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 144/8 i 144/11, obręb Skrzynki, gm. Kórnik, oraz na zasypanie odcinka rowu o długości 12,5 m.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-18 10:16

Poznań,  04.03.2014 r.

WŚ.6222.17.2013.XIV                                                                             

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.17.2013.XIV z 28.02.2014 r. zmieniającej pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do uboju drobiu oraz produkcji wędlin i konserw, na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Koziegłowy, przy ul. Piaskowej 3, gm. Czerwonak.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-11 13:57
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-11 13:57

Poznań, dnia 05.03.2014 r.

WŚ.6341.2.13.2014.VIII                                                                                                       

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek HYPRED POLSKA Sp. z o. o., ul. Śremska 75A, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz HYPRED POLSKA Sp. z o. o., ul. Śremska 75A, 62-050 Mosina, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 235, obręb Niepruszewo, gm. Buk, do rowu melioracji wodnej szczegółowej RJNC, odprowadzającego oczyszczone ścieki wód opadowych i roztopowych, pochodzące z terenu inwestycji, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 297/86, obręb Niepruszewo, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-07 13:39

Poznań, dnia 05.03.2014 r.

WŚ.6341.1.25.2014.VIII                                                                              

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek HYPRED POLSKA Sp. z o. o., ul. Śremska 75A, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz HYPRED POLSKA Sp. z o. o., ul. Śremska 75A, 62-050 Mosina, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu inwestycji, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 297/86, obręb Niepruszewo, gm. Buk, do rowu melioracji wodnej szczegółowej RJNC, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-07 13:38

Poznań, dnia 05.03.2014 r.

WŚ.6341.1.29.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek REMARK – KAYSER Sp. z o. o., ul. Skośna 4, 62-080 Batorowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz REMARK – KAYSER Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z zakładu REMARK-KAYSER Sp. z o. o., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 199 i 200/3, obręb Batorowo, gm. Tarnowo Podgórne,  do istniejącego zbiornika chłonnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-05 14:14

Poznań, dnia 28.02.2014 r.

WŚ.6341.2.17.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pani Małgorzaty Drzewieckiej, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Jerzego Balcerowicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu, na działce o nr ewid. 18/4, obręb Babki, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-05 14:13
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-05 14:13

Poznań, dnia 26.02.2014 r.

WŚ.6341.3.2.2014.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek P. H. U. KUJAWA TJA KUJAWA s.c., ul. Sienkiewicza 31, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz P. H. U. KUJAWA TJA KUJAWA s.c., pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu warsztatu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 43 i 44, obręb Żabikowo, gm. Luboń, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-03-05 14:10

Poznań, dnia 25.02.2014 r.

WŚ.6341.2.12.2014.VI                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Szablewskiego – SABRE Tomasz Szablewski, ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina, występującego w imieniu Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia nad Kanałem Trzcielińskim kładką pieszą w ciągu chodnika drogi powiatowej 2457P w miejscowości Trzcielin, wraz z umocnieniem koryta Kanału Trzcielińskiego pod ww. kładką, na działkach o nr ewid. 41/2 i 60, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Uzarek,
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-02-25 12:20

Poznań, dnia 24.02.2014 r.

WŚ.6341.2.11.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek spółki EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o.o. w Poznaniu, Pl. Andersa 5, 61-894 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Marią Urbaniak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia wodociągiem pod dnem rzeki Wirynki, w km 9+566 rzeki, oraz rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej, w km 9+577 rzeki Wirynki, w miejscowości Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-02-25 12:18

Poznań, dnia 20.02.2014 r.

WŚ.6341.2.7.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Daniela Paczki, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Paszczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej RM-S na rurociąg o średnicy Ø 600 mm, na odcinku od km 5+080 do km 5+253 rowu, w miejscowości Szewce, gm. Buk,
 2. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej RMP-32 na rurociąg o średnicy Ø 800 mm, od km 1+760 do km 1+892 rowu, w miejscowości Dakowy Suche, gm. Buk,
 3. wykonanie rurociągów drenażu opasowego PCV o średnicy Ø 80 mm, wzdłuż odcinków projektowanych rurociągów rowów melioracyjnych RM-S i RMP-32,
 4. rozbiórkę istniejącego przepustu zlokalizowanego w km 1+840 rowu RMP-32.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-02-25 12:17

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Schur Flexible Poland Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w miejscowości Bogucin, przy ul. Pilotów 12.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-02-18 08:23

Poznań, dnia 14.02.2014 r.

WŚ.6341.2.6.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych – studni nr 1, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 22/10, obręb Żerniki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-02-18 08:09

Poznań, dnia 11.02.2014 r.

WŚ.6341.2.10.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek FIRMY GRZEŚKOWIAK Spółka Jawna, ul. Śremska 29, 62-035 Kórnik, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Michała Kubiaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-N, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 453 obręb Błażejewko, gm. Kórnik, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Firmy Grześkowiak Spółka Jawna w miejscowości Błażejewko.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-02-12 10:57

Poznań, dnia 11.02.2014 r.

WŚ.6341.1.18.2014.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek FIRMY GRZEŚKOWIAK Spółka Jawna, ul. Śremska 29, 62-035 Kórnik, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Michała Kubiaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących  z terenu Firmy Grześkowiak Spółka Jawna w miejscowości Błażejewko, do rowu melioracji wodnej szczegółowej R-N, na działce  o nr ewid. 453, obręb Błażejewko, gm. Kórnik, za pomocą wylotu zlokalizowanego w km 0+911 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-02-12 10:56

Poznań, dnia 06.02.2014 r.

WŚ.6341.2.1.2014.VIII                  

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MD Inwestycje Sp. z o. o. MONDAY Suchy Las Spółka komandytowa, ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz MD Inwestycje Sp. z o. o. MONDAY Suchy Las Spółka komandytowa, ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji do rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa – 10  w km 7+700, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 600, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, odprowadzającego oczyszczone ścieki deszczowe, pochodzące z terenu dz. nr ewid. 1149/1, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-02-12 10:42

Poznań, dnia 06.02.2014

WŚ.6341.1.9.2014.VIII                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MD Inwestycje Sp. z o. o. MONDAY Suchy Las Spółka komandytowa, ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz MD Inwestycje Sp. z o. o. MONDAY Suchy Las Spółka komandytowa, ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu dz. nr ewid. 1149, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10, projektowanym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-02-12 10:41

Poznań, dnia 3.02.2014 r.

WŚ.6341.1.8.2014.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 pkt 6-8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Schur Flexible Poland Sp. z o.o., ul. Pilotów 12, 62-006 Bogucin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z dachów budynków zlokalizowanych na terenie dz. o nr ewid. 241/7, 241/6 i 241/12, obręb Bogucic, do ziemi (studni chłonnych oraz rowów odwadniających), na terenie ww. działek.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Ociepa,
tel.618-410-545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-02-12 10:39

Poznań, dnia 28.01.2014 r.

WŚ.6341.2.2.2014.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Komorniki, reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Gminy Komorniki, na wykonanie obiektu mostowego w postaci przepustu na rzece Wirynce w km 9+800, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki wraz z umocnieniem koryta.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-31 11:22

Poznań, dnia 13.01.2014 r.

WŚ.6341.1.271.2013.VIII                                                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek MACHURA BROS CORPORATION S.J., ul. Podjazdowa 3, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz MACHURA BROS CORPORATION S.J., ul. Podjazdowa 3, 62-002 Suchy Las, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Hali Magazynowo-Produkcyjnej, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 65/16, obręb Gądki, gm. Kórnik, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-B-15, istniejącym wylotem.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-31 11:19

Poznań, dnia 10.01.2014 r.

WŚ.6341.1.269.2013.VIII                               

ZAWIADOMIENIE

w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek ELEWARR Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz ELEWARR Sp. z o. o., ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu ELEWARR Sp. z o. o., Oddział Spółki w Gądkach, ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki, istniejącymi 6 wylotami do rowu R-B15.

Jednocześnie Starosta Poznański informuję, iż:

- z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 204 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 61 8410 579,

- stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje także, że z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsza sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-31 11:17

Poznań, dnia 13.01.2014 r.

WŚ.6341.1.266.2013.VIII                                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu istniejącej stacji paliw PKN ORLEN S. A., nr 4142, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 843/10, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las, do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1, zlokalizowanego na dz. nr 857, obręb Suchy Las, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-31 11:15

Poznań, dnia 14.01.2014 r.

WŚ.6341.2.173.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o. o., ul. Skośna 16 Batorowo, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 157/5, obręb Batorowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-31 11:12

Poznań, dnia 10.01.2014 r.

WŚ.6341.1.274.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz INDUSTRIAL CENTER 15 Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu węzła układu komunikacyjnego w miejscowości Sady, gm. Tarnowo Podgórne, do Rowu Marianowskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-31 11:12

Poznań, dnia 14.01.2014 r.

WŚ.6341.1.270.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o. o., ul. Skośna 16 Batorowo, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu parkingu dla samochodów osobowych, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 157/5, 156/7 i 156/11, obręb  Batorowo, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez projektowany system rozsączający.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-31 11:11

Poznań, dnia 09.01.2014 r.

WŚ.6341.2.175.2013.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., ul. Andersa 5, 61-894 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia na rzecz EDUARDO INVESTMENTS Sp. z o. o., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia liniami elektroenergetycznymi SN-15 kV i nn 0,4 kV, pod dnem rzeki Wirynka, w km 9+580, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 38/5, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-09 12:49

Poznań, dnia 02.01.2014 r.

WŚ.6341.1.201.2013.V

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 02.01.2014 r., na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, została wydana decyzja znak: WŚ.6341.1.201.2013.V, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie  z wód, w zakresie:

1.piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych – Jeziora Lusowskiego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 331 obręb Lusówko i 408/2 obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, za pomocą zastawki zlokalizowanej w km 41+600 rzeki Sama, do maksymalnej rzędnej 79,30 m n.p.m., w celu wyrównania przepływów wody w rzece Samie poniżej zastawki w km 41+600, oraz stabilizacji poziomu wody w Jeziorze Lusowskim:

2.retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych w Jeziorze Lusowskim między MinPP – 78,70 m n.p.m. i NPP – 79,30 m n.p.m., corocznie w ilości 731 000,0 m3.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-09 12:53

Poznań, dnia 03.01.2014 r.

WŚ.6341.1.273.2013.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Żerniki”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie ROD „Żerniki”, na działce o nr ewid. 53/19 obręb Żerniki, gm. Kórnik, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka,
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-09 12:54

Poznań, dnia 30.12.2013 r.

WŚ.6341.1.267.2013.VIII                            

   INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek AQUANET S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 17.07.2013 r., znak: WŚ.6341.1.125.2013.VIII udzielającej zakładowi AQUANET S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowości Borówiec, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 231, obręb Borówiec, gm. Kórnik, do wód – rzeki Kopla I, istniejącym wylotem, zlokalizowanym w km 6+300.

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Czarny,
tel. 618-410-507

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2014-01-09 13:47

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3372
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-05-12 10:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21