BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.34.2015 z dnia 22.07.2015 r.

 

STANOWISKO: podinspektor

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ BIURO RADY

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Rady Powiatu Poznańskiego;

2) Przygotowywanie oraz zbieranie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej Komisji;

3) Wykonywanie technicznej i administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady – sporządzanie protokołów i wniosków z posiedzeń;

4) Prowadzenie rejestrów uchwał Rady oraz rejestrów postanowień, stanowisk i wniosków jej Komisji;

5) Przekazywanie Zarządowi postanowień i wniosków Komisji;

6) Prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań Radnych;

7) Prowadzenie rejestru prawa miejscowego i porozumień zawartych przez powiat oraz wykonywanie zadań związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych;

8) Przygotowywanie dokumentów w celu aktualizacji postanowień i informacji zamieszczanych na stronie BIP oraz www;

9) Organizowanie wyjazdowych oraz wspólnych posiedzeń Komisji Rady Powiatu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami – prowadzenie protokolarnej obsługi tych spotkań.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Biuro Rady.
 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Częste wyjazdy służbowe na teren powiatu poznańskiego.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 4. Posługiwanie się bezbłędną polszczyzną w mowie i piśmie;
 5. Umiejętność pisania protokołów, przygotowywania i redagowania tekstów;
 6. Umiejętność organizacji spotkań;
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Nieposzlakowana opinia;
 10. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej;
 2. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 3. Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą;
 4. Umiejętności organizacyjne, operatywność;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 7. Komunikatywność, kreatywność;
 8. Posiadanie prawa jazy kat. B.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 3.08.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2015-07-22
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2015-07-23 07:37
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-22 11:05

drukuj całą stronę

Banery