BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.47.2015 z dnia 04.12.2015 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT DS. GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY POWIETRZA

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

- załatwianie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza,

- przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,

- uczestniczenie w wydawaniu pozwoleń zintegrowanych w zakresie ochrony powietrza,

- przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony powietrza;

2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

 

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. gospodarki wodnej i ochrony powietrza.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, chemii lub nauk przyrodniczych;
 2. Udokumentowany minimum trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska;
 3. Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
 4. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z ochroną powietrza lub gospodarką wodną;
 2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14.12.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2015-12-04 09:58

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 985
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-11-19 11:03
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43