BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA CZYNNOŚCI, ROBÓT LUB URZĄDZEŃ WODNYCH WYMAGANEGO USTAWĄ PRAWO WODNE (WŚ-24)


 WYMAGANE DOKUMENTY

I. Zgłoszenie - spełniające wymagania określone w art. 123a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zmienionej ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 ze zm.).

Zgłoszenie winno być podpisane przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale lub poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

II. W zgłoszeniu należy:

 • podać oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenie z podaniem jego siedziby i adresu;
 • określić cel planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych;
 • określić wpływ planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
 • przedstawić opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
 • podać termin ich rozpoczęcia.

III. Załączniki do zgłoszenia:

 • kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;
 • odpowiednie szkice lub rysunki;
 • oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (druk do pobrania);
 • zgoda właściciela wody lub właściciela lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. gospodarki wodnej i ochrony powietrza.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do rozpoczęcia wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.


OPŁATY
Brak


TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJEDodatkowe informacje udzielane są przez pracowników referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej - II piętro, pok. 207, tel. 61 8410- 507, 61 8410-576,  61 8410-579, 61 8410-545,  61 8418-827.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zmieniona ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-01-18

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2016-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-01-18 14:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-19 09:19

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1751
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2016-01-19 09:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-20 14:48