BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYDZIAŁ PROMOCJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Andrzej Wróblewicz
tel.: 61 2228-970
e-mail: andrzej.wroblewicz@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 234

Zastępca Dyrektora:
Tomasz Skupio
tel.: 61 8410-740

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-557 - Kinga Cenkier
tel.: 61 8410-671 - Weronika Golińska
tel.: 61 8410-671 - Weronika Gospodarek
tel.: 61 8418-812 - Anna Jaworska
tel.: 61 8410-703 - Joanna Michalak
tel.: 61 8410-736 - Andrzej Och

tel.: 61 2228-975 - Maciej Pawlik
tel.: 61 2228-986 - Natalia Siejek
tel.: 61 8410-763 - Tomasz Sikorski

tel.: 61 8410-758 - Anna Skalska
tel.: 61 8410-788 - Agata Mazurkiewicz

tel.: 61 8410-737 - Weronika Frąckowiak

II piętro, pok. 228

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1.  w zakresie promocji i public relations:

 1. kreowaniem wizerunku Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych, wynikających z założeń dokumentów strategicznych Powiatu Poznańskiego,
 2. inicjowaniem, opracowaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie i działaniach mających z nim związek,
 3. organizacją imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów i wystaw oraz prowadzeniem kalendarza imprez z zakresu kultury, sportu i turystyki, oświaty, ochrony i promocji zdrowia Powiatu Poznańskiego oraz innych przedsięwzięć,
 4. promocją Powiatu z wykorzystaniem mediów,
 5. współpracą z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu,
 6. budowaniem i rozwojem marki „Powiat Poznański”,
 7. wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 8. inspirowaniem społeczności lokalnej do aktywności na rzecz wspólnego dobra a także seniorów w Powiecie Poznańskim,

2. w zakresie kultury i sztuki:

 1. upowszechnianiem kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
 2. podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
 3. organizacją imprez, mających znaczenie dla kultury i integracji społeczności Powiatu Poznańskiego,
 4. wydawaniem i współwydawaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu Poznańskiego,
 5. organizowaniem i prowadzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej,
 6. udzielaniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 7. współpracą z gminnymi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność kulturalną,
 8. współpracą i koordynowaniem działań z zakresu kultury, realizowanych przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego,   

3. w zakresie ochrony dóbr kultury: udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

4. w zakresie kultury fizycznej:

 1. udziałem w organizacji przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych, mających znaczenie dla Powiatu Poznańskiego
 2. promowaniem i wspieraniem  działalności sportowej i rekreacyjnej w tym programów sportowych, służących upowszechnianiu kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży a także seniorów,
 3. udzielaniem nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
 4. współpracą z gminnymi ośrodkami sportu oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność sportową,

5. w zakresie turystyki:

 1. upowszechnianiem aktywnej rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów,
 2. promowaniem atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie Powiatu (udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze turystycznym o zasięgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),
 3. współpracą z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki oraz organizacji imprez turystycznych,
 4. współpracą z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną,

6. w zakresie pożytku publicznego:

 1. zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. kontrolowaniem i oceną realizacji wskazanych zadań pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,
 3. realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
 4. obsługą administracyjno-organizacyjną Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim.
Zobacz także:
  ⇒ Sprawy
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadeta Jaśkowiak
  data wytworzenia: 2009-09-10
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2003-06-13 12:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-30 08:45

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                    d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-05-25 14:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 13:21

drukuj całą stronę

Banery