BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

WYDZIAŁ PROMOCJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Andrzej Wróblewicz
tel.: 61 2228-970
e-mail: andrzej.wroblewicz@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 234

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1.  w zakresie promocji i public relations :

1)  kreowaniem wizerunku Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych, wynikających z założeń dokumentów strategicznych Powiatu Poznańskiego,

2) inicjowaniem, opracowaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjno- informacyjnych o Powiecie,

3) organizacją imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów i wystaw oraz prowadzeniem kalendarza imprez z zakresu kultury, sportu i turystyki, oświaty, ochrony i promocji zdrowia Powiatu Poznańskiego,

4)  promocją Powiatu z wykorzystaniem mediów elektronicznych i społecznościowych,

5)  współpracą z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu,

6) budowaniem i rozwojem marki „Powiat Poznański”,

2. w zakresie kultury i sztuki:

1) upowszechnianiem kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,

2) podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,

3) organizacją imprez, mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności Powiatu Poznańskiego,

4) wydawaniem i współwydawaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu Poznańskiego,  

5) organizowaniem i prowadzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej,

6) współpracą z gminnymi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność kulturalną,           

3. w zakresie ochrony dóbr kultury: udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,

4. w zakresie kultury fizycznej:

1) udziałem w organizacji przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,

2) promowaniem i wspieraniem  działalności sportowej i rekreacyjnej w tym programów sportowych, służących upowszechnianiu kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

3) udzielaniem nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

4) współpracą z gminnymi ośrodkami sportu oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność sportową,

5. w zakresie turystyki:

1) promowaniem atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie Powiatu (udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze turystycznym o zasięgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),

2) współpracą z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki oraz organizacji imprez turystycznych,

6. w zakresie pożytku publicznego:

1) zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) kontrolowaniem i oceną realizacji wskazanych zadań pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,

3)  realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Zobacz także:
  ⇒ Sprawy
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadeta Jaśkowiak
  data wytworzenia: 10.09.2009
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2003-06-13 12:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 15:14

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017.1868 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 j.t.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2017.1463 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.2187 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.2018.574 j.t.)
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2017.862 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej
  oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017.2030 j.t.)
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U.1984.5.24 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 j.t. ze zm.).

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                    d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-05-25 14:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-01 08:36

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 17378 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-06-01 08:36 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-07-18 15:34
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.