BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
 • ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu się odpadów
 • ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej 
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • ustawy z dnia 30 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-22 08:47
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-23 09:14

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-05-23 09:14 przez Agata Sibila

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 50445
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-05-23 09:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-27 09:58