BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Rękojmia za wady fizyczne towaru a gwarancja przy sprzedaży – różnice

Konsumenci składając reklamację towaru często nie zdają sobie sprawy z różnicy pomiędzy reklamacją z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, a reklamacją z gwarancji. Bardzo często utożsamiają reklamację z rękojmi z reklamacją z gwarancji stosując obydwa terminy zamiennie.

Jest to bardzo istotny błąd popełniany przy reklamowaniu wad rzeczy, mogący skutkować nawet utratą możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw w związku z zakupem wadliwego produktu.

Często zdarza się także, że sprzedawcy odsyłają nieświadomych konsumentów do gwaranta, starając się uwolnić od odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa.

Jak wynika z poniższej tabeli, różnice w uprawnieniach konsumenta między rękojmią a gwarancją są bardzo istotne. W szczególności dotyczą żądań jakie konsument może wystosować względem sprzedawcy i gwaranta oraz terminów rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia roszczeń, odpowiedzialności i okresu trwania ochrony.

Rękojmia reguluje kwestie pomiędzy sprzedającym (podmiotem wskazanym na dokumencie zakupu np. paragonie) a kupującym. Istnieją trzy możliwości relacji przy rękojmi. Sprzedaż pomiędzy osobami fizycznymi, sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami oraz sprzedaż pomiędzy osobą fizyczną (konsumentem) a przedsiębiorcą.

Poniższa tabela dotyczy tylko relacji konsument – przedsiębiorca.

W stosunku do pozostałych sytuacji  niektóre terminy, uprawniania i odpowiedzialność kształtują się inaczej.

Poniższe przepisy mają zastosowanie do umów zawartych od 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed tą datą stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumentciej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) tzw. niezgodność towaru z umową.

 

 

Rękojmia

Gwarancja przy sprzedaży

Podstawa prawna

Art. 556 – 5764 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

Art. 577 – 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

Zakres zastosowania

Powyższe przepisy stosuje się do umów sprzedaży, a także umów o dzieło zawartych pomiędzy konsumentem a sprzedawcą.

Powyższe przepisy stosuje się do rzeczy  lub wykonanego dzieła jeżeli na rzecz lub dzieło udzielono gwarancji.

Kto odpowiada za wady

Sprzedawca (osoba wskazana na dokumencie sprzedaży np. paragonie)

Gwarant określony w gwarancji (zazwyczaj producent towaru).

Czas trwania odpowiedzialności

2 lata od dnia wydania rzeczy, w przypadku nieruchomości 5 lat.

Dowolny – ustala go gwarant. W przypadku braku ustalenia terminu wynosi od dwa lata od dnia wydania towaru.

Przedłużenie terminu odpowiedzialności

Brak, chyba, że sprzedawca wadę podstępnie zataił (co bardzo trudno udowodnić).

Jeżeli gwarant rzecz wymienił lub dokonał istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku wymiany części rzeczy, termin biegnie na nowo w stosunku do wymienionej części. W innych przypadkach termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas w ciągu którego konsument był pozbawiony możliwości korzystania z rzeczy.

Termin na zgłoszenie wady

W chwili obecnej brak terminu (z ostrożności jednak dokonać tego jak najszybciej).

Określony w gwarancji.

Czas rozpatrzenia reklamacji

14 dni – tyle czasu ma sprzedawca na ustosunkowanie się do żądania usunięcia wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad lub obniżenia ceny. W razie przekroczenia tego terminu uważa się, że uznał żądanie za uzasadnione.

Określony w gwarancji – może to być na przykład 14 dni, 30 dni.

Czas na usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy

Kodeks posługuje się ogólnym stwierdzeniem „w rozsądnym czasie”. Oznacza to, że interpretacja terminu jest uzależniona od wielu czynników, w tym charakteru rzeczy.

Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez konsumenta.

Uprawnienia kującego

Konsument może żądać jednego z czterech uprawnień:

-usunięcia wady

-wymiany rzeczy na nową wolną od wad

-obniżenia ceny rzeczy

-odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny rzeczy

Odstąpienie od umowy jest możliwe jednak tylko w przypadku jeżeli wada towaru jest istotna np. towar nie nadaje się do użytku, jest inny aniżeli wynikający z umowy.

Zawarte w gwarancji. Najczęściej kupujący może żądać naprawy lub ewentualnie wymiany towaru na nowy. Czasami, zazwyczaj po dokonaniu kilku napraw,  istnieje możliwość obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy i zwrotu ceny towaru.

W przypadku braku określenia uprawnień w dokumencie gwarancyjnym, poczytuje się, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Reklamację należy kierować do

Sprzedawcy od którego zakupiliśmy towar. Adres sprzedawcy znajduje się np. na paragonie.

Gwarantowi, którego nazwa i adres znajdują się w dokumencie gwarancyjnym.

 

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy a gwarancja przy sprzedaży

  • opublikował: Dawid Kaczmarek
    data publikacji: 2016-03-11 10:25
  • zmodyfikował: Dawid Kaczmarek
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-30 13:43

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5242
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-30 13:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 09:27