BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach

 

25 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923).

 

Do najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą, które obowiązywać będą od 20 maja 2016 r., należy:

 1. przyznanie stowarzyszeniom uprawnienia do reprezentowania w zakresie swoich celów statutowych interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej,
 2. wprowadzenie zapisu o możliwości zatrudnienia członka stowarzyszenia oraz wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji. Wynagradzanie członków zarządu będzie możliwe, tylko wówczas, kiedy statut stowarzyszenia wyraźnie taką możliwość będzie przewidywał. Ponadto ustawa przewiduje, że w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nimi, stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków lub delegatów,
 3. zredukowanie minimalnej liczby członków założycieli stowarzyszenia z obecnych 15 do 7 członków,
 4. wprowadzenie wymogu określenia w statucie warunków jakie muszą być spełnione, aby terenowa jednostka organizacyjna mogła uzyskać osobowość prawną, jeżeli taką możliwość przewiduje statut. Dookreślono również, że terenowa jednostka organizacyjna z osobowością prawną, działa na podstawie statutu organizacji macierzystej w zakresie i w sposób w nim określony oraz, że pozostały po jej likwidacji majątek pozostaje majątkiem stowarzyszenia,
 5. umożliwienie wprowadzenia do terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną zarządu komisarycznego uchwałą określonego w statucie organu stowarzyszenia, jeżeli jej działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia i statut stowarzyszenia tak stanowi,
 6. rezygnacja z udziału w postępowaniu rejestrowym organu nadzorującego. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, sąd zobowiązany jest zawiadomić organ nadzoru o wpisie stowarzyszenia do rejestru wraz z obowiązkiem przesyłania statutu stowarzyszenia, listy założycieli oraz podjętych uchwał,
 7. wprowadzenie obowiązku badania przez sąd rejestrowy, w postępowaniu o wpis terenowej jednostki organizacyjnej do KRS, czy zostały spełnione przez nią warunki uzyskania osobowości prawnej określone w statucie,
 8. dookreślenie, że postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia oraz terenowych jednostek organizacyjnych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych (...) jest wolne od opłat sądowych,
 9. dookreślenie, że organ nadzoru wykonuje swoje uprawnienia wyłącznie w zakresie legalności działalności stowarzyszenia oraz w przypadku żądania wyjaśnień winien wskazać uzasadnienie ich żądania,
 10. upodmiotowienia stowarzyszeń zwykłych, przyznając im zdolność prawną, czyniąc z nich „ułomne" osoby prawne, jednocześnie określając zakres odpowiedzialności za zaciągane zobowiązania oraz warunki ich zaciągania. Stowarzyszenia zwykłe będą mogły finansować swoją działalność również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, z ofiarności publicznej, a także będą mogły na ogólnych zasadach uzyskiwać dotacje oraz prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Zmiany do ustawy przewidują możliwość reprezentowania stowarzyszenia przez przedstawiciela albo przez zarząd, a także powołanie organu kontroli – Komisji Rewizyjnej,
 11. wprowadzono ewidencję stowarzyszeń zwykłych prowadzoną przez organ nadzoru, który dokonywać będzie wpisu w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Stowarzyszenia będą miały okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, na dostosowanie swoich statutów do nowych przepisów. Ten sam okres przewidziany jest na wpis stowarzyszeń zwykłych do ewidencji. Brak wpisu w przywołanym terminie skutkował będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Natomiast od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będą przepisy umożliwiające przekształcenie stowarzyszeń zwykłych liczących co najmniej 7 członków, w stowarzyszenia rejestrowane w KRS.

Poza zmianami dotyczącymi Prawa o stowarzyszeniach, ustawa przewiduje nowelizację ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa o szkolnictwie wyższym i Kodeksu wyborczego. Są to głównie konsekwencje wprowadzonych zmian.

Więcej informacji na stronie internetowej „Portal organizacji pozarządowych” - http://poradnik.ngo.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Koziołkiewicz
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2016-04-12 12:48
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 09:46

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1530
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2016-04-22 09:46
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24