BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

I półrocze 2017 roku


WŚ.6222.6.2017.XIV                                                          Poznań, 26.06.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Klar Glass Sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z 19.12.2007 r., znak: WŚ.II.7644-06/07, zmienionego decyzją  z 25.01.2010 r., znak WŚ.XI.7644-03/09, decyzją z 27.02.2013 r. znak: WŚ.6222.17.2012.XIV, decyzją z 05.12.2014 r. znak: WŚ.6222.17.2014.XIV oraz decyzją z 30.12.2014 r. znak: WŚ.6222.25.2014.XIV na prowadzenie instalacji do produkcji szkła na terenie zakładu w Pobiedziskach, przy ul. Fabrycznej 4.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 03.07.2017 r. do 24.07.2017 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

   -   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,

  -   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207A – pon. 9.30-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,

  -   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262 ze zm.) - na adres e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl .

Sprawę prowadzi:

Dominik Olejniczak

Tel. 0618410541

 

 • opublikował: Stranz Elżbieta
  data publikacji: 2017-06-29 12:57
 • zmodyfikował: Stranz Elżbieta
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-29 12:59

WŚ.6222.10.2017.XIV                                                                               Poznań, 04.05.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2017 r. poz. 519) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wielkopolski Indyk Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę oraz instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, eksploatowanych na terenie zakładu w Bolesławcu 12a, na dz. o nr ew. 30/1, gm. Mosina.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 11.05.2017 r. do 01.06.2017 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

    -   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,

    -   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207A – pon. 9.30-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,

     -   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262 ze zm.) - na adres e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:

Dominik Olejniczak

Tel. 0618410541

 

 • opublikował: Stranz Elżbieta
  data publikacji: 2017-06-28 08:16
 • zmodyfikował: Stranz Elżbieta
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-28 08:22

Poznań, dnia 27.06.2017 r.

 

WŚ.6341.2.93.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Planet-Bud Development Aleja Wiśniowa Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 1/4,
62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rurociągu Dn400, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 28/3, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, oraz na likwidację starego rurociągu.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Paech

Inspektor

tel. 61 8418 827

 • opublikował: Stranz Elżbieta
  data publikacji: 2017-06-27 09:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-27 09:49

 


     Poznań, 20.06.2017 r.

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Romana Kierzkowskiego, Jasin ul. Kazimierza 20, 62 – 020 Jasin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce o nr ewid. 94, obręb Jasin, gm. Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Rudowska, tel. 61 8418817

 

 • opublikował: Stranz Elżbieta
  data publikacji: 2017-06-27 08:50
 • zmodyfikował: Stranz Elżbieta
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-27 09:38

Poznań, dnia 21.06.2017 r.

 

WŚ.6341.3.18.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek AUTORYZOWANEJ STACJI DEALERSKIEJ TOYOTA UKLEJA Spółka Jawna, ul. Pilska 45, 64-850 Ujście, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu serwisu blacharsko-lakierniczego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 34/17 i 35/43, obręb Złotkowo, gm. Suchy Las, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
Inspektor
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-22 08:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-22 08:02

Poznań, dnia 20.06.2017 r.

WŚ.6341.1.116.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Development Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego centrum logistycznego wraz z infrastrukturą oraz zapleczem biurowym – działki o nr ewid. 50/40, 50/37, 50/10, 52/8, 53/71, 53/72, 53/73, 53/66, obręb Żerniki, gm. Kórnik, do ziemi – rowu R-Kp-7 „Krzesinka”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 20, obręb Koninko, gm. Kórnik, za pomocą wylotu zlokalizowanego w km 0+328 rowu.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-22 07:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-22 07:59

Poznań, dnia 20.06.2017 r.

WŚ.6341.2.83.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Panattoni Development Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracyjnego R-Kp-7 „Krzesinka”, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 20, obręb Koninko oraz 50/51, obręb Żerniki, gm. Kórnik, w km 0+328 rowu, w celu wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego centrum logistycznego wraz z infrastrukturą oraz zapleczem biurowym w miejscowości Żerniki, gm. Kórnik.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-22 07:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-22 07:57

Poznań, dnia 19.06.2017 r.

WŚ.6341.1.85.2012.V

Zawiadomienie

W związku z uchyleniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu (decyzja z dnia 30.05.2017 r., znak: ZOO.4410.23.2017.729) zaskarżonej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 14.02.2017 r., znak: WŚ.6341.1.85.2012.V, zmieniającej pozwolenie wodnoprawne z dnia 30.03.2007 r., znak: WŚ.V.6223-9-1/6/2006, udzielone Panu Józefowi Lazarkowi prowadzącemu działalność pod nazwą „ELKA” Józef Lazarek ul. Szkolna 69a, 43-230 Goczałkowice, na piętrzenie wód Kanału Mosińskiego za pomocą jazu zlokalizowanego w km 8+820 kanału do rzędnej maksymalnej 63,11 m n.p.m., w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego, oraz na pobór wody powierzchniowej z Kanału Mosińskiego w ilości Qmax = 3,0 m3/sek w ciągu całego roku dla celów małej elektrowni wodnej – z równoczesnym zrzutem, w ten sposób, że ustalono maksymalną rzędną piętrzenia wód Kanału Mosińskiego wynoszącą 62,80 m n.p.m., Starosta Poznański zawiadamia, że akta sprawy zostały przekazane do Starostwa Powiatowego  w Poznaniu, natomiast sprawa podlega ponownemu rozpatrzeniu.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 7, art. 77 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Starosta Poznański zawiadamia, iż przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony mogą zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem oraz dowodami, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – pokój 207 (te. 61 8410-576).

Zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Poznański informuje, że w związku z wyznaczonym terminem możliwości zapoznania się przez strony  z zebranym w sprawie materiałem sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 31.07.2017 r.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-20 09:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-20 09:03

Poznań, dnia 14.06.2017 r.

WŚ.6341.1.102.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu przed budynkiem Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn, do rowu odsiąkowego – Młynówki, na działce o nr ewid. 379/8, obręb Biedrusko, gm. Suchy Las.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-20 08:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-20 09:00

Poznań, dnia 08.06.2017 r.

WŚ.6341.2.85.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek CENTRUM BIZNESU Marcin Jakubiec, ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Kórnickim, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 961/17, na wysokości działek 9/2 i 961/18, obręb Kórnik, gm. Kórnik.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Paech

Inspektor

tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-20 08:57

Poznań, dnia 14.06.2017 r.

WŚ.6341.2.75.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1)      przebudowę budowli upustowej zbiornika Łysy Młyn znajdującej się na rowie odsiąkowym – Młynówce,

2)      likwidację istniejącego wylotu z drenażu opaskowego budynku i odpływu z odwodnienia liniowego,

3)      wykonanie wylotu deszczówki w postaci wyprofilowania terenu przy budynku Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn tworzącego „rynnę” powierzchniową kierującą ścieki opadowe i roztopowe do koryta rowu odsiąkowego,

zlokalizowanych na działce o nr ewid. 379/8, obręb Biedrusko, gm. Suchy Las.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka

tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-19 16:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 16:13

Poznań, dnia 13.06.2017 r.

WŚ.6341.1.125.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu drogi powiatowej nr 1859 P w miejscowości Żydowo, gm. Rokietnica, do ziemi - istniejącego stawu ziemnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 24/1, obręb Żydowo.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
Inspektor
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-19 16:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 16:15

Poznań, dnia 09.06.2017 r.

WŚ.6341.2.72.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy MLP Bieruń I Sp. z o. o. ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

1)   wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 142/7, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, w km 0+678,98 drogi;

2)      rowu przydrożnego wraz z przepustami, na działkach o nr ewid. 142/7, 142/8. obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, uchodzącego do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B-3, na dz. o nr ewid. 144, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-19 16:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 16:11

Poznań, dnia 09.06.2017 r.

WŚ.6341.1.100.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy MLP Bieruń I Sp. z o. o. ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1)     odwadnianie obiektu budowlanego – projektowanej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 142/7 i 142/9, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo – odcinek od km 0+000,00 do km 0+650,00, polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi do ziemi - projektowanego rowu przydrożnego;  

2)   szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 142/7 i 142/9, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo – odcinek od km 0+650,00 do km 0+780,00,  do rowu przydrożnego, za pomocą projektowanego wylotu urządzeń kanalizacyjnych, zlokalizowanego w km 0+678,98 drogi, na dz. o nr ewid. 142/7, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo.

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-19 16:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 16:07

Poznań, dnia 08.06.2017 r.

WŚ.6341.1.105.2017.X

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

 

że, na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Kruszewnia ul. Spółdzielcza 37, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

1.   wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce o nr ewid. 39/3, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych,

2.  wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia wody (ze studni nr 2) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 39/3 w miejscowości Kruszewnia, gm. Swarzędz, udzielonego decyzją Starosty poznańskiego z dnia 20.02.2013 r. znak: WŚ.6341.1.233.2012.V.

 

Sprawę prowadzi:
Stanisława Krzyżanowska
tel. 61 8410 692

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-19 16:01

Poznań, dnia 06.06.2017 r.

WŚ.6341.1.104.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Jarosława Dąbrowskiego, Kruszewnia ul. Spółdzielcza 37, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kruszewnia, do rowu melioracyjnego K-1, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 35/6, obręb Kruszewnia, gm. Swarzędz, za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego w km 3+316 rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Poznań, dnia 06.06.2017 r.

WŚ.6341.2.73.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu kanalizacji deszczowej oraz rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 23/1 i 23/3, obręb Dębogóra, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Poznań, dnia 06.06.2017 r.

WŚ.6341.1.120.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Dopiewie, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 761/2, obręb Dopiewo, gm. Dopiewo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej T-28-1, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 325, obręb Trzcielin.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Poznań, dnia 06.06.2017 r.

WŚ.6341.1.101.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Dębowej, zlokalizowanej w Dębogórze, gm. Czerwonak, do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 23/1 i 23/3, obręb Dębogóra.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Poznań, dnia 02.06.2017 r.

WŚ.6341.3.14.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Komunikacji Gminnej Tarnowo Podgórne „TPBUS” Sp. z o. o., ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni na terenie zajezdni autobusowej „TPBUS” Sp. z o. o., zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 556/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

 Poznań,  01.06.2017r.

WŚ.6233.35.2017.I                                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016r. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6233.35.2017.I z dnia 31 maja 2017r. – zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie zakładu przy ul. Głównej 59b w Krośnie, na działce o nr ew. 209/2, obręb Krosno, gmina Mosina, Pani Julii Stachowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą JULIA STACHOWSKA FIRMA USŁUGOWA.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus
Tel. (61) 8410 509

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Poznań, dnia 01.06.2017 r.

WŚ.6341.2.66.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U.  z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-2, obejmującą wykonanie przepustu pod drogą, w km 2+133 DP2477P, na dz. o nr ewid. 124, obręb Dachowa, gm. Kórnik;
 2. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-2, obejmującą wykonanie przepustów pod zjazdami:
 • przepust P9: w km 2+211 DP2477P, na dz. o nr ewid. 124, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • przepust P10: w km 2+265 DP2477P, na dz. o nr ewid. 124 i 140, obręb Dachowa, gm. Kórnik;
 1. wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów przydrożnych:
 • przepust P0: w km 0+048 DP2477P, na dz. o nr ewid. 38/13 i 38/19, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • przepust P1: w km 0+185 DP2477P, na dz. o nr ewid. 37/2 i 38/16, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • przepust P2: w km 0+297 DP2477P, na dz. o nr ewid. 38/11, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • przepust P3: w km 0+324 DP2477P, na dz. o nr ewid. 37/2, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • przepust P4: w km 0+362 DP2477P, na dz. o nr ewid. 41/19, 41/21 i 41/38, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • przepust P5: w km 0+386 DP2477P, na dz. o nr ewid. 37/2, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • przepust P6: w km 0+811 DP2477P, na dz. o nr ewid. 118/20, 118/22, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 • przepust P7: w km 1+101 DP2477P, na dz. o nr ewid. 118/20 i 118/27, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 • przepust P8: w km 1+160 DP2477P, na dz. o nr ewid. 118/16 i 118/18, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 1. wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych:
 • w km 0+000 ÷ 0+070 DP2477P (prawy), na dz. o nr ewid. 38/13 i 38/19, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • w km 0+055 ÷ 1+242 DP2477P (lewy), na dz. o nr ewid. 38/16, 37/2, 41/20, 41/39, obręb Gądki, gm. Kórnik, oraz 117/1, 118/22, 120/1, 118/20, 118/18, 118/16, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 • w km 0+200 ÷ 0+529 DP2477P (prawy), na dz. o nr ewid. 38/21, 38/11, 41/19, 41/21, 41/38, 41/39 i 41/41, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • w km 2+133 ÷ 2+316 DP2477P (lewy), na dz. o nr ewid. 124, 2, 3, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • w km 3+655 ÷ 3+917 DP2477P (lewy), na dz. o nr ewid. 37, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • w km 3+659 ÷ 3+958 DP2477P (prawy), na dz. o nr ewid. 105/5 i 124, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • w km 3+995 ÷ 4+670 DP2477P (lewy), na dz. o nr ewid. 89, 91, 92, obręb Dachowa, gm. Kórnik, oraz 35/3, 34, obręb Szczodrzykowo, gm. Kórnik,
 • w km 4+046 ÷ 4+590 DP2477P (prawy), na dz. o nr ewid. o nr ewid. 92, 93, obręb Dachowa, gm. Kórnik, oraz 26/1 i 34, obręb Szczodrzykowo, gm. Kórnik,
 • w km 4+800 ÷ 5+346 DP2477P (prawy), na dz. o nr ewid. 33 i 34, obręb Szczodrzykowo, gm. Kórnik,
 • w km 4+895 ÷ 5+314 DP2477P (lewy), na dz. o nr ewid. 34 i 35/8, obręb Szczodrzykowo, gm. Kórnik,
 1. przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-2:
 • w km 2+064 ÷ 2+133 DP2477P (lewy), na dz. o nr ewid. 124 i 1, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • w km 2+133 ÷ 2+270 DP2477P (prawy), na dz. o nr ewid. 124 i 140, obręb Dachowa, gm. Kórnik;
 1. wykonanie wylotu przelewu awaryjnego z projektowanego zbiornika retencyjnego do rowu melioracyjnego R-2, zlokalizowanego w km 2+006 DP2477P, na dz. o nr ewid. 137, obręb Robakowo, gm. Kórnik;
 2. wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych:
 • wylot 4: w km 3+660 DP2477P, na dz. o nr ewid. 37, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • wylot z przykanalika: w km 0+418 DP2477P, na dz. o nr ewid. 41/38, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • wylot z przykanalika: w km 0+444 DP2477P, na dz. o nr ewid. 41/38, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • wylot z przykanalika: w km 0+464 DP2477P, na dz. o nr ewid. 41/38, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • wylot z przykanalika: w km 0+488 DP2477P, na dz. o nr ewid. 41/41, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 1. wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-2;
 • wylot 3: w km 2+257 DP2477P, na dz. o nr ewid. 124, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • wylot z przykanalika: w km 2+115 DP2477P, na dz. o nr ewid. 124, obręb Dachowa, gm. Kórnik;
 1. wykonanie przebudowy kanalizacji rowu przydrożnego, w km  0+475 DP2477P, na dz. o nr ewid. 41/39 i 41/41, obręb Gądki, gm. Kórnik;
 2. rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą w ciągu rowu melioracyjnego R-2, zlokalizowanego w km 2+129 DP2477P, na dz. o nr ewid. 124, obręb Dachowa, gm. Kórnik;
 3. rozbiórkę przepustów pod zjazdami w ciągu rowu melioracyjnego R-2:
 • w km 2+194 DP2477P, na dz. o nr ewid. 124, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • w km 2+265 DP2477P, na dz. o nr ewid. 124 i 140, obręb Dachowa, gm. Kórnik;
 1. rozbiórkę istniejących przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanego rowu przydrożnego:
 • w km 0+183 DP2477P, na dz. o nr ewid. 38/13, 38/21, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • w km 0+186 DP2477P, na dz. o nr ewid. 38/16, 37/1, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • w km 0+297 DP2477P, na dz. o nr ewid. 38/11, 38/21, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • w km 0+362 DP2477P, na dz. o nr ewid. 38/21, 41/19, 41/21 i 41/38, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • w km 0+397 DP2477P, na dz. o nr ewid. 41/38, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • w km 0+545 DP2477P, na dz. o nr ewid. 41/39, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • w km 0+811 DP2477P, na dz. o nr ewid. 118/20, 118/22, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 • w km 1+101 DP2477P, na dz. o nr ewid. 118/20, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 • w km 1+187 DP2477P, na dz. o nr ewid. 118/16, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 • w km 1+209 DP2477P, na dz. o nr ewid. 118/16, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 • w km 1+696 DP2477P, na dz. o nr ewid. 165, 183, 184, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 • w km 1+714 DP2477P, na dz. o nr ewid. 165, 184, 186, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 • w km 1+912 DP2477P, na dz. o nr ewid. 157/9, 157/6, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
 • w km 2+046 DP2477P, na dz. o nr ewid. 369, obręb Robakowo, gm. Kórnik,

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądki do drogi wojewódzkiej 434, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

Wnioski i uwagi w ww. sprawie strony mogą  zgłaszać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – pokój 207 ( tel. 61 8410576).

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania  z nich notatek i odpisów.

Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Kpa, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 35 § 5 do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Poznań, dnia 01.06.2017 r.

WŚ.6341.1.90.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni drogi powiatowej 2477P Gądki – Szczodrzykowo:

 1. do ziemi – rowu melioracyjnego R-2, projektowanymi wylotami:
 • wylot nr 3 – w km 2+257 drogi, na dz. o nr ewid. 124, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • wylot z przykanalika – w km 2+115 drogi, na dz. o nr ewid. 124, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • przelew awaryjny ze zbiornika – km 2+006, na dz. o nr ewid. 137, obręb Robakowo, gm. Kórnik;
 1. do ziemi – rowów przydrożnych, projektowanymi wylotami:
 • wylot nr 4 – w km 3+660 drogi, na dz. o nr ewid. 37, obręb Dachowa, gm. Kórnik,
 • wylot z przykanalika – w km 0+418 drogi, na dz. o nr ewid. 41/38, obręb Gądki, gm. Kórnik,
 • wylot z przykanalika – w km 0+444 drogi, na dz. nr ewid. 41/38, obręb Gądki, gm. Kórnik, 
 • wylot z przykanalika – w km 0+464 drogi, na dz. nr ewid. 41/38, obręb Gądki, gm. Kórnik, 
 • wylot z przykanalika – w km 0+488 drogi, na dz. nr ewid. 41/41, obręb Gądki, gm. Kórnik, 

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądki do drogi wojewódzkiej 434, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Poznań, dnia 30.05.2017 r.

WŚ.6341.2.81.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Parku Narodowego, Jeziory, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 325, obręb Trzebaw, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Poznań, dnia 30.05.2017 r.

WŚ.6341.1.113.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek TOP FARMS WIELKOPOLSKA Sp. z o. o., Piotrowo Pierwsze 6, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z istniejącego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 666/18, obręb Modrze, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Poznań, dnia 30.05.2017 r.

WŚ.6341.1.114.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wielkopolskiego Parku Narodowego, Jeziory, 62-050 Mosina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 362, obręb Trzebaw, gm. Stęszew, poprzez projektowany drenaż rozsączający, do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-06-06 14:20

Poznań, dnia 26.05.2017 r.

WŚ.6341.1.109.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw Shell Polska 4009, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 28/10, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej B w km 0+920, poprzez istniejący wylot, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 218/1, obręb Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

Poznań, dnia 26.05.2017 r.

WŚ.6341.2.74.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika rekreacyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1722 i 1723, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

Poznań, dnia 19.05.2017 r.

WŚ.6341.2.65.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 356/1, obręb Puszczykowo Stare, miasto Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

Poznań, dnia 19.05.2017 r.

WŚ.6341.1.94.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu chodnika, jezdni, ścieżki rowerowej oraz zatok, zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 2417P w miejscowości Lusowo, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej „F”,  za pomocą dwóch istniejących wylotów, zlokalizowanych w km 1+410 rowu, na działce o nr ewid. 386, obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

Poznań, dnia 19.05.2017 r.

WŚ.6341.1.89.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Miasta Puszczykowo, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Rolnej, zlokalizowanej w mieście Puszczykowo, do ziemi, poprzez projektowany system rozsączający, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 356/1, obręb Puszczykowo Stare, miasto Puszczykowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

Poznań, dnia 18.05.2017 r.

WŚ.6341.2.63.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Kaczmarka, prowadzącego działalność pod nazwą P.H.U. Maciej Kaczmarek, ul. Malwowa 152, 60-184 Skórzewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Macieja Kaczmarka, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 45/7, obręb Biedrusko, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

Poznań, dnia 18.05.2017 r.

WŚ.6341.1.96.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Hilding Anders Polska Sp. z o.o., ul. Polna 17, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Hilding Anders Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni dachów obiektów kubaturowych oraz z powierzchni placów manewrowych, parkingów i dróg, zlokalizowanych na terenie dz. o nr ewid. 141/6, 141/7, 142/1, 142/2, 135/2, 140/1, 179/2, 134/2, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do ziemi – rowu melioracji szczegółowej R-T-9 w km 2+850, poprzez istniejący wylot.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

Poznań, dnia 18.05.2017 r.

WŚ.6341.1.88.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Macieja Kaczmarka, prowadzącego działalność pod nazwą P.H.U. Maciej Kaczmarek, ul. Malwowa 152, 60-184 Skórzewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Macieja Kaczmarka, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw płynnych przy ul. Jesionowej w Biedrusku, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 45/7, obręb Biedrusko, gm. Suchy Las, do ziemi – poprzez system rozsączający, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 45/7, obręb Biedrusko, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

 Poznań,  17.05.2017r.

WŚ.6233.27.2017.I                                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016r. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6233.27.2017.I z dnia 15 maja 2017r. – zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie zakładu przy ul. Średzkiej 48 w Swarzędzu na działce o nr ew. 2767, obręb Swarzędz, Panu Łukaszowi Szczepaniakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą KOLMET Łukasz Szczepaniak.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus
tel. (61) 8410 509

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

Poznań, dnia 16.05.2017 r.

WŚ.6341.1.91.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Jana Koniecznego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 58/19, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne, do Kanału Swadzimskiego, w km 5-460 kanału.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

Poznań, dnia 16.05.2017 r.

WŚ.6341.2.42.2017.V

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 16.05.2017 r., na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, została wydana decyzja znak: WŚ.6341.2.42.2017.V, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowów przydrożnych i Kanału Czachurskiego, oraz wylotów drenarskich, na działkach o nr ewid.: 57/1, 278, 267, 55, 69/11, 278, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska; 6/2, obręb Kapalica, gm. Pobiedziska; 175, obręb Promienko, gm. Pobiedziska;
 • przepustów na rowach przydrożnych, Kanale Czachurskim, rowie melioracji wodnej szczegółowej Sz42, Kanale Szkutelniak, na działkach o nr ewid. 1 (ark. 41), 2 (ark. 44), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska; 92/1, obręb Wójtostwo, gm. Pobiedziska; 2/5, 4/1, 5/2, 6/1, 6/2, 1/1, 9/1, 5/1, 10/1, obręb Kapalica, gm. Pobiedziska; 3/2,75, 278, 14, 57/1, 16, 53, 54, 267, 283, 55, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska; 166, obręb Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn; 3/4, 3/3, 8/2, obręb Wiktorowo, gm. Kostrzyn; 272/4, 272/3, obręb Iwno, gm. Kostrzyn;
 • rowów przydrożnych, na działkach o nr ewid. 10, 1 (ark. 41), 2 (ark. 44), 2 (ark. 43), 2 (ark. 44), 1 (ark. 44), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska; 92/1, 89/2, obręb Wójtostwo, gm. Pobiedziska; 2/5, 1/2, 4/1, 4/2, 1/1, 5/2, 5/3, 5/1, 10/1, 2/1, 8/1, 319, 2/4, 2/3, obręb Kapalica, gm. Pobiedziska; 3/2, 75, 278, 57/1, 14, 16, 283, 54, 267, 55, 56, 33/1, 71/1, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska; 259, 175, 280, obręb Promienko, gm. Pobiedziska; 166, 161/2, 162, 168/3, 168/2, 165/2, 165/1, obręb Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn; 272/4, 272/3, obręb Iwno, gm. Kostrzyn; 3/4, 2/17, 3/3, 8/2, 9/5, obręb Wiktorowo, gm. Kostrzyn;
 • drenażu odwadniającego, na działkach o nr ewid. 55, 39/1, 57/1, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska.

w związku z realizacją inwestycji  pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie”.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 – tel. 61 8410 576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

Poznań, dnia 16.05.2017 r.

WŚ.6341.2.62.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy PODGAJE Sp. z o. o., ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu rybnego o powierzchni 0,495 ha, na dz. o nr ewid. 125/2, obręb Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-29 11:52

WŚ.6222.10.2017.XIV Poznań, 04.05.2017 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A P O Z N A Ń S K I

p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wielkopolski Indyk Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę oraz instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, eksploatowanych na terenie zakładu w Bolesławcu 12a, na dz. o nr ew. 30/1, gm. Mosina.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 11.05.2017 r. do 01.06.2017 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w następujący sposób:

- w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
- ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207A –  pon. 9.30-16.30, wt.-piąt. 8.00-15.00,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262 ze zm.) - na adres e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl .

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 061 8410-541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-09 12:17

Poznań, dnia 12.05.2017 r.

WŚ.6341.1.77.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Pobiedziska, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z ul. Drawskiej w Pobiedziskach, do wód – rzeki Głównej, poprzez planowany do wykonania wylot, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 9/12, obręb 0001 Pobiedziska, arkusz 1, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-15 09:02

Poznań, dnia 12.05.2017 r.

WŚ.6341.2.54.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Pobiedziska, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rzeki Głównej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 9/12, obręb 0001 Pobiedziska, arkusz 1, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-15 09:02

Poznań, dnia 05.05.2017 r.

WŚ.6341.2.57.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 381/2, obręb Bolechówko, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-09 12:17

Poznań, dnia 05.05.2017 r.

WŚ.6341.1.84.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Cinna – Produkty Zdrowotne Sp. z o. o., ul. Poznańska 88, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu Centrum Produkcyjno-Magazynowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 4/1, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-51.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-09 12:17

Poznań, dnia 05.05.2017 r.

WŚ.6341.1.82.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów ulic: Cisowej, Jodłowej i Modrzewiowej, zlokalizowanych w miejscowości Bolechówku, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej C-10, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 380/14, obręb Bolechówko.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-09 12:17

Poznań, dnia 04.05.2017 r.

WŚ.6341.2.58.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rowu drogowego, na działkach o nr ewid. 1256/15, 1256/13, 1256/18, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, uchodzącego do rowu melioracji wodnej szczegółowej L-13, na dz. o nr ewid. 969/3, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-09 12:17

Poznań, dnia 04.05.2017 r.

WŚ.6341.1.83.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie obiektu budowlanego – projektowanej drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 963/9, 1256/13, 1256/15, 1256/18, 1257/3, 1256/11 w miejscowości Tarnowo Podgórne, polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi do ziemi - projektowanego rowu drogowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1256/15, 1256/13, 1256/18, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-09 12:17

Poznań, dnia 28.04.2017 r.

WŚ.6341.2.61.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Topolowa 6 Bytkowo, 62-090 Rokietnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 319/45, obręb Mrowino, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-09 12:17

Poznań, dnia 25.04.2017 r.

WŚ.6341.1.74.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy Mitax Invest 1 Sp. z o. o. s.k., Al. Niepodległości 31, 61-714 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni dachowych i nawierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, parkingi), na terenie działki o nr ewid. 333, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej M-26, projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym w km 19+070 rowu, na działce o nr ewid. 333, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-09 12:17

Poznań, dnia 25.04.2017 r.

WŚ.6341.2.51.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek firmy Mitax Invest 1 Sp. z o. o. s.k., Al. Niepodległości 31, 61-714 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni dachowych i nawierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, parkingi), na terenie działki o nr ewid. 333, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz, do rowu melioracyjnego M-26, zlokalizowanego w obrębie ww. działki (km 19+070 rowu).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-09 12:17

Poznań, dnia 25.04.2017 r.

WŚ.6341.1.71.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Rodzinnych Ogródków Działkowych „Orkan” w m. Jaryszki, 62-023 Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Rodzinnych Ogródków Działkowych „Orkan”, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód popłucznych z płukania filtrów stacji uzdatniania wody, do ziemi – poprzez odstojnik infiltracyjny, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 1/19, obręb Żerniki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-05-09 12:17

Poznań, dnia 24.04.2017 r.

WŚ.6341.2.59.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociągiem DN500, pod dnem rzeki Cybina, w km 12+380 rzeki, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 341/1, obręb Gruszczyn, oraz na dz. o nr ewid. 1/1, obręb Gortatowo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-24 14:59

Poznań, dnia 19.04.2017 r.

WŚ.6341.1.68.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy F1G Sp. z o. o. Sp. komandytowa, Oddział Plewiska, ul. Zielarska 120E 17, 62-064 Plewiska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 292/100, 292/101, 292/62, 292/59, przy ul. Cisowej w miejscowości Skórzewo, do ziemi – za pomocą projektowanego systemu retencyjno – rozsączającego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 292/100, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-24 14:59

Poznań, dnia 19.04.2017 r.

WŚ.6341.2.47.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek firmy F1G Sp. z o. o. Sp. komandytowa, Oddział Plewiska, ul. Zielarska 120E 17, 62-064 Plewiska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu retencyjno - rozsączającego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 292/100, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 292/100, 292/101, 292/62, 292/59, przy ul. Cisowej w miejscowości Skórzewo.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-24 14:59

Poznań, dnia 19.04.2017 r.

WŚ.6341.1.80.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „NICO POLSKA” Sp. z o. o., ul. Częstochowska 36, 32-085 Modlnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu „NICO POLSKA” Sp. z o. o. Filia w Swadzimiu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 22/32, 22/33, 22/34, 22/77, obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne, do Kanału Swadzimskiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 52/6, obręb Swadzim.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-24 14:59
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-24 14:51

Poznań, dnia 18.04.2017 r.

WŚ.6341.2.55.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 381/3, obręb Bolechówko, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-24 14:59

Poznań, dnia 18.04.2017 r.

WŚ.6341.1.79.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów ulic: Sosnowej, Daglezjowej i Akacjowej, zlokalizowanych w miejscowości Bolechówku, gm. Czerwonak, do rowu melioracji wodnej szczegółowej C-10, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 381/3, obręb Bolechówko.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-24 14:59

Poznań, dnia 13.04.2017 r.

WŚ.6341.76.2017.XXIV

NFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o. o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu południowo – wschodniej części miasta Pobiedziska, poprzez istniejący zbiornik retencyjny, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „A”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 26, obręb Pobiedziska,
gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-24 14:59

Poznań, dnia 11.04.2017 r.

WŚ.6341.1.72.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentującego Gminę Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenów nawierzchni dróg i chodników, zlokalizowanych w miejscowościach: Przeźmierowo, Baranowo oraz Baranówko, gm. Tarnowo Podgórne, poprzez istniejący zbiornik retencyjny, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 325/2, 324, 343/1, obręb Baranowo, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „B”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 325/1, obręb Baranowo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-24 14:59

Poznań, dnia 11.04.2017 r.

WŚ.6341.2.53.2017.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek podmiotu Leśna Ostoja Sp. z o.o., ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów do rowu melioracji szczegółowej R-B, zlokalizowanymi na dz. o nr ewid. 257/3, obręb Kamionki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-24 14:59

INFORMACJA

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC, który służy do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

 
 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-27 10:00

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, sporządzonych przez Starostę Poznańskiego dla obrębów ewidencyjnych: Łęczyca (gmina Komorniki), Trzcielin (gmina Dopiewo), Mirosławki, Rybojedzko, Tomice (gmina Stęszew), Baranówko, Sowinki (gmina Mosina), Białęgi, Długa Goślina, Nieszawka (gmina Murowana Goślina) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Projekty przedmiotowych dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko są udostępnione do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 204 A (tel. 61 84-10-765, 61 84-10-577, 61 84-18-809). Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty obwieszczenia. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Poznański.


Poznań, dnia 07.04.2017 r.

WŚ.6341.2.48.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Luboń, reprezentującego Gminę Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 2/4, obręb Luboń-Lasek, miasto Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-11 08:04

Poznań, dnia 07.04.2017 r.

WŚ.6341.1.69.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Luboń, reprezentującego Gminę Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Spokojnej, zlokalizowanej w miejscowości Luboń, miasto Luboń, do rowu – „Kocie Doły”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-11 08:04

Poznań, dnia 06.04.2017 r.

WŚ.6341.2.44.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść gazociągami DN500, pod dnem rzeki Kopla, w km 11+620 rzeki, pod dnem rzeki Męcina, w km 0+920 rzeki, oraz pod dnem rzeki Średzka Struga, w km 5+250 rzeki, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 122, 121/4, 127/3, obręb Tulce, gm. Kleszczewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-11 08:04

Poznań, dnia 4.04.2017 r.

WŚ.6341.2.20.2017.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegółowej „C”, na dz. o nr ewid. 221 i 249/11, obręb Owińska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-11 08:04

Poznań, dnia 4.04.2017 r.

WŚ.6341.1.32.2017.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Cysterek w m. Owińska do ziemi – rowu melioracji szczegółowej „C”, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 221 i 249/11, obręb Owińska.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-11 08:04

Poznań, dnia 04.04.2017 r.

WŚ.6341.2.43.2017.X

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – otworu hydrogeologicznego (studni nr 4), zlokalizowanego na działce nr ewid. 176/4, obręb Kalwy, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Stanisława Krzyżanowska
tel. 61 8410 692

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-04-11 08:04

Poznań, dnia 30.03.2017 r.

WŚ.6341.2.41.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Marcina Nagórskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w wodach, polegających na zasypaniu wyrobisk po eksploatacji kruszywa naturalnego, na działce o nr ewid. 163/4, obręb Rybojedzko, gm. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-31 13:57

Poznań, dnia 28.03.2017 r.

WŚ.6341.1.66.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 1. wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni drogi powiatowej 2486P:
 1. do wód – Kanału Czachurskiego, projektowanym wylotem nr 4, zlokalizowanym w km 6+370,00, na dz. o nr ewid. 6/2, obręb Kapalica, gm. Pobiedziska;
 2. do ziemi – rowów przydrożnych, projektowanymi wylotami:
 • nr 1 i nr 3, na dz. nr ewid. 57/1, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska,
 • WP1, na dz. nr ewid. 2, ar. 44, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska,
 • WP2, na dz. nr ewid. 278, , obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska,
 • WP3 i WP4, na dz. nr ewid. 175, obręb Promienko, gm. Pobiedziska,
 • WP5, WP6, WP7, WP8 i WP9, na dz. nr ewid. 267, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska;
 1. odprowadzania wód drenażowych do rowów przydrożnych, projektowanym wylotami:
 • WD1, na dz. nr ewid. 57/1, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska,
 • WD2, na dz. nr ewid. 55, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska,

w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie”.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-31 13:57

Poznań, dnia 28.03.2017 r.

WŚ.6341.2.42.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

zawiadamia strony oraz podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

 • wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowów przydrożnych i Kanału Czachurskiego, oraz wylotów drenarskich, na działkach o nr ewid.: 57/1, 278, 267, 55, 69/11, 278, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska; 6/2, obręb Kapalica, gm. Pobiedziska; 175, obręb Promienko, gm. Pobiedziska;
 • przepustów na rowach przydrożnych, Kanale Czachurskim, rowie melioracji wodnej szczegółowej Sz42, Kanale Szkutelniak, na działkach o nr ewid. 1 (ark. 41), 2 (ark. 44), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska; 92/1, obręb Wójtostwo, gm. Pobiedziska; 2/5, 4/1, 5/2, 6/1, 6/2, 1/1, 9/1, 5/1, 10/1, obręb Kapalica, gm. Pobiedziska; 3/2,75, 278, 14, 57/1, 16, 53, 54, 267, 283, 55, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska; 166, obręb Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn; 3/4, 3/3, 8/2, obręb Wiktorowo, gm. Kostrzyn; 272/4, 272/3, obręb Iwno, gm. Kostrzyn;
 • rowów przydrożnych, na działkach o nr ewid. 10, 1 (ark. 41), 2 (ark. 44), 2 (ark. 43), 2 (ark. 44), 1 (ark. 44), obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska; 92/1, 89/2, obręb Wójtostwo, gm. Pobiedziska; 2/5, 1/2, 4/1, 4/2, 1/1, 5/2, 5/3, 5/1, 10/1, 2/1, 8/1, 319, 2/4, 2/3, obręb Kapalica, gm. Pobiedziska; 3/2, 75, 278, 57/1, 14, 16, 283, 54, 267, 55, 56, 33/1, 71/1, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska; 259, 175, 280, obręb Promienko, gm. Pobiedziska; 166, 161/2, 162, 168/3, 168/2, 165/2, 165/1, obręb Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn; 272/4, 272/3, obręb Iwno, gm. Kostrzyn; 3/4, 2/17, 3/3, 8/2, 9/5, obręb Wiktorowo, gm. Kostrzyn;
 • drenażu odwadniającego, na działkach o nr ewid. 55, 39/1, 57/1, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska.

w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie”.

Wnioski i uwagi w ww. sprawie strony mogą zgłaszać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – pokój 207 ( tel. 61 8410576).

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-31 13:57

Poznań, dnia 27.03.2017 r.

WŚ.6341.1.41.2017.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek podmiotu Leśna Ostoja Sp. z o.o., ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych istniejącego budynku do ziemi – rowu melioracji szczegółowej R-B, dwoma wylotami, zlokalizowanymi na dz. o nr ewid. 257/3, obręb Kamionki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 27.03.2017 r.

WŚ.6341.1.65.2017.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek p. Włodzimierza Bochata, działającego w imieniu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z nawierzchni i chodników dróg gminnych – ulic Ostatniej, Zachodniej, Nowej w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne do ziemi - rowu melioracji szczegółowej Sk-59 -11 w km 0+000.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 27.03.2017 r.

WŚ.6341.1.39.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu, ul. Łąkowa 1A, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Dopiewa, Fiałkowa, Zborowa, Więckowic, Drwensy, Podłozin, Lisówki, Trzcielina, Żarnowca oraz części Konarzewa i Dopiewca, z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 742/22 i 744/22, obręb Dopiewo, gm. Dopiewo, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 24.03.2017 r.

WŚ.6341.2.39.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ul. Malwowej i Słonecznikowej w miejscowości Pobiedziska, do rowu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 28, ark. 20, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 24.03.2017 r.

WŚ.6341.1.64.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ul. Malwowej i Słonecznikowej w miejscowości Pobiedziska, do rowu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 28, ark. 20, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 24.03.2017 r.

WŚ.6341.1.44.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ul. Sportowej, Poprzecznej oraz części ul. Parkowej w Owińskach, gm. Czerwonak, do ziemi – rowu drogowego C-7-1 w km 0+010, poprzez wylot w nabudowanej studni na istniejącym przepuście, zlokalizowanym na terenie dz. o nr ewid. 187, obręb Owińska, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 24.03.2017 r.

WŚ.6341.2.26.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – przepustu na rowie C-7-1, poprzez nabudowanie studni wraz z wylotem, zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 187, obręb Owińska, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 23.03.2017 r.

WŚ.6341.2.31.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ul. Rutkowskiego w miejscowości Luboń, do rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, miasto Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 23.03.2017 r.

WŚ.6341.1.52.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

          Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni ul. Rutkowskiego w miejscowości Luboń, do rowu „Kocie Doły”, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2/4, ark. 26, obręb Lasek, miasto Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 22.03.2017 r.

WŚ.6341.1.62.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Luboń, reprezentującego Gminę Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Wawrzyniaka, zlokalizowanej w miejscowości Luboń, miasto Luboń, do rowu – „Kocie Doły”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 22.03.2017 r.

WŚ.6341.2.37.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta Luboń, reprezentującego Gminę Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 2/4, obręb Luboń-Lasek, miasto Luboń.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-27 14:15

Poznań, dnia 21.03.2017 r.

WŚ.6341.1.48.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „BUDMAR” Judkowiak sp. j., ul. Poznańska 20 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu „BUDMAR” Judkowiak sp. j., zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 695, obręb Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „B”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-22 08:40

Poznań, dnia 20.03.2017 r.

WŚ.6341.2.36.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PRFABEST III Sp. z o.  o. Sp. k, ul. Św. Marcin 29/8, 61-809 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – drenaży rolniczych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 1061/116 i 1061/118, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-22 08:40

Poznań, dnia 15.03.2017 r.

WŚ.6341.1.58.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentującego Gminę Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z nawierzchni dróg, parkingów, dachów budynków oraz podjazdów do posesji Osiedla Domków Jednorodzinnych, zlokalizowanych w Przeźmierowie, gm. Tarnowo Podgórne, do Kanału Swadzimskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-22 08:40

Poznań, dnia 14.03.2017 r.

WŚ.6341.2.34.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Lidii i Krzysztofa Robińskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 246/2 i 249/1, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia 14.03.2017 r.

WŚ.6341.2.19.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Remigiusza Adamskiego, ul. Zakątek 2, 62-004 Kicin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Remigiusza Adamskiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 167/11, obręb Łęczyca, gm. Komorniki. 

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia 14.03.2017 r.

WŚ.6341.1.57.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Państwa Lidii i Krzysztofa Robińskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu drogi wewnętrznej projektowanej dla budowy parku magazynowego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 245/7, 245/10, 245/11, 245/13, 245/14, 250/5, 250/6, 250/8, 250/9, 250/12, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej „W-B”.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia 14.03.2017 r.

WŚ.6341.1.31.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Remigiusza Adamskiego, ul. Zakątek 2, 62-004 Kicin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Remigiusza Adamskiego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania  wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu obiektu handlowego, zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 167/11 i 167/28, obręb Łęczyca, gm. Komorniki, do ziemi, poprzez drenaż rozsączający, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 167/11, obręb Łęczyca, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia  9.03.2017 r. 

WŚ.6341.1.45.2017.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Szczepanowskiego, reprezentującego Miasto Poznań, ul. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Poznania pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację w latach 2018 – 2027 wód powierzchniowych Jeziora Rusałka, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 3/4, obręb 0020 Golęcin, Poznań.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia 08.03.2017 r.

WŚ.6341.1.30.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stadionu lekkoatletycznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku, do wód – Jeziora Kórnickiego, na działce o nr ewid. 961/17, obręb Kórnik, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia 08.03.2017 r.

WŚ.6341.2.18.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stadionu lekkoatletycznego na terenie Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kórniku, do Jeziora Kórnickiego, na działce o nr ewid. 961/17, obręb Kórnik, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia 08.03.2017 r.

WŚ.6341.2.17.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1.      wykonanie urządzeń wodnych  – 3 muld trawiastych (rowów odwadniająco – odparowujących):

-        mulda nr 1 – na dz. o nr ewid. 812/1, 812/3, 791/4, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne,

-        mulda nr 2 – na dz. o nr ewid. 814/3, 814/1, 791/4, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne,

-        mulda nr 3 – na dz. o nr ewid. 1294/1, 791/4, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne;

2.      likwidację urządzenia wodnego – odcinka rowu przydrożnego, na dz. o nr ewid. 1297/1, 791/4, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne,

w ramach inwestycji „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Tarnowo Podgórne – Lusowo w ul. Wierzbowej (droga powiatowa nr 2420P)” w miejscowości Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 

 

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 07:29

Poznań, dnia 08.03.2017 r.

WŚ.6341.2.13.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Roberta Pajszczyka i Pana Krzysztofa Szewczyka, prowadzących działalność pod nazwą DECO-SUN Sp. C., ul. Mickiewicza 28, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Roberta Pajszczyka i Pana Krzysztofa Szewczyka prowadzących działalność pod nazwą DECO-SUN Sp. C. z siedzibą w Kostrzynie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 200/3 obręb Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia 08.03.2017 r.

WŚ.6341.1.28.2017.VIII

 INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

 Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Roberta Pajszczyka i Pana Krzysztofa Szewczyka, prowadzących działalność pod nazwą DECO-SUN Sp. C., ul. Mickiewicza 28, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Roberta Pajszczyka i Pana Krzysztofa Szewczyka prowadzących działalność pod nazwą DECO-SUN Sp. C. z siedzibą w Kostrzynie, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną, zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 200/3, obręb Kostrzyn, gm. Kostrzyn, do ziemi poprzez drenaż rozsączający, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 200/3 obręb Kostrzyn.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia 7.03.2017 r.

WŚ.6341.1.46.2017.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Piotra Szczepanowskiego, reprezentującego Miasto Poznań, ul. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Poznania pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację w latach 2018 – 2027 wód powierzchniowych Jeziora Strzeszyńskiego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 1, obręb 0025 Strzeszyn, arkusz 08, Poznań.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8418 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia 3.03.2017 r.

WŚ.6341.1.42.2017.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu  odcinka drogi powiatowej nr 2391P, tj. ul. Polnej w Komornikach oraz osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Polnej i ul. Kaczmarka, do wód rzeki Wirynki, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 202, obręb Komorniki, istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 8+950 biegu rzeki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-14 13:57

Poznań, dnia 03.03.2017 r.

WŚ.6341.1.38.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek „SOKOŁÓW” S.A. ul. Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski, „SOKOŁÓW” S.A. Oddział w Robakowie, ul. Poznańska 14 Gądki, 62-023 Robakowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu „SOKOŁÓW” S.A. Oddział w Robakowie, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 118/24, 118/26, 118/27, 107/1, 107/2, 118/23, obręb Robakowo, gm. Kórnik, do rzeki Struga Średzka.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-03 12:14

Poznań, dnia 02.03.2017 r.

WŚ.6341.1.37.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

 że na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni dróg i chodników, z rejonu ul. Olszynowej w Przeźmierowie oraz z rejonu ul. Wierzbowej w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podgórne, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej JU-5, poprzez istniejący wylot, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 144/1, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-03 12:14

Poznań, dnia 02.03.2017 r.

WŚ.6341.2.25.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe urządzenia wodnego - przepustu drogowego na rzece Michałówka, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 257/4, 258, 264/15, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-03 12:14

Poznań, dnia 02.03.2017 r.

WŚ.6341.2.24.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, reprezentującego Gminę Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach polegające na wyprofilowaniu, pogłębieniu koryta oraz na wykonaniu umocnień skarp rzeki Michałówka, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 257/4, 258, 264/15, obręb Zalasewo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-03 12:14

Poznań, dnia 01.03.2017 r.

WŚ.6341.1.191.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód popłucznych oraz wód podziemnych z terenu stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 149/2, 145/6, 149/1, 145/2, obręb Trzcielin, gm. Dopiewo, do Kanału Trzcielińskiego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-03 12:14

Poznań, dnia 28.02.2017 r.

WŚ.6341.1.16.2017.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Marmite S.A., ul. Przemysłowa 4, Zakrzewo, gm. Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania z terenu dz. o nr ewid. 140/3, 140/1, 141/4 i 141/5 obręb 12, Zakrzewo, ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi projektowanego zbiornika infiltracyjno – odparowującego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-03 12:14

Poznań, dnia 28.02.2017r.

WŚ.6341.2.29.2017.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Marmite S.A., ul. Przemysłowa 4, Zakrzewo, gm. Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika infiltracyjno – odparowującego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 140/3 i 141/5, obręb 0012 Zakrzewo oraz wylotu kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika retencyjno – odparowującego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 140/3; obręb 0012 Zakrzewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-03 12:14

Poznań, dnia 27.02.2017 r.

WŚ.6341.2.9.2017.X                        

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – otworu hydrogeologicznego (studni nr 3), zlokalizowanego na działce nr ewid. 133/4, obręb Gortatowo, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Stanisława Krzyżanowska
tel. 61 8410 692

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-03-03 12:14

Poznań, dnia 27.02.2017 r.

WŚ.6341.2.14.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Bogusława Kaczmarka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy zbiornika małej retencji na dz. o nr ewid. 325/1 i 325/2 w miejscowości Gruszczyn, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-27 13:42

Poznań, dnia 24.02.2017 r.

WŚ.6341.1.24.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o. o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu Osiedla Armii Poznań w Pobiedziskach, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej G-52-3, istniejącym wylotem, zlokalizowanym w km 0+382 rowu, na dz. o nr ewid. 41, ark. 30, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska.  

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-27 13:42

Poznań, dnia 23.02.2017 r.

WŚ.6341.1.20.2017.X                       

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce o nr ewid. 23/6, obręb Głęboczek, gm. Murowana Goślina, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Stanisława Krzyżanowska
tel. 61 8410692

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-27 13:42

Poznań, dnia 17.02.2017 r.

WŚ.6341.1.12.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Czerwonak, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachu pałacu w Owińskach, do ziemi – stawu, zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 196/2, obręb Owińska, gm. Czerwonak, poprzez istniejący wylot.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-27 13:42

Poznań, 17.02.2017 r. 

WŚ.6341.1.15.2017.XXVII                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 163/3 w miejscowości Zielątkowo, gm. Suchy Las, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska
tel. 61 8418817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-27 13:42

Poznań, dnia 17.02.2017 r.

WŚ.6341.1.248.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do wód Jeziora Bochenek (dz. o nr ewid. 595 obręb Stęszew), z drogi krajowej nr 5 w km 197 + 100 w m. Stęszew.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-27 13:42

Poznań, dnia 16.02.2017 r.

WŚ.6341.1.17.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Pawła Spaloniaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw płynnych, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 247/15, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, do ziemi – istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-16 11:59

Poznań, dnia 14.02.2017 r.

WŚ.6341.1.85.2012.V

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Starosta Poznański zawiadamia, że dnia 14.02.2017 r., z urzędu, została wydana decyzja znak: WŚ.6341.1.85.2012.V, zmieniająca pozwolenie wodnoprawne z dnia 30.03.2007 r., znak: WŚ.V.6223-9-1/6/2006, udzielone Panu Józefowi Lazarkowi prowadzącemu działalność pod nazwą „ELKA” Józef Lazarek ul. Szkolna 69a,43-230 Goczałkowice, na piętrzenie wód Kanału Mosińskiego za pomocą jazu zlokalizowanego w km 8+820 kanału do rzędnej maksymalnej 63,11 m n.p.m., w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego, oraz na pobór wody powierzchniowej z Kanału Mosińskiego w ilości Qmax = 3,0 m3/sek w ciągu całego roku dla celów małej elektrowni wodnej – z równoczesnym zrzutem, w ten sposób, że ustalono maksymalną rzędną piętrzenia wód Kanału Mosińskiego wynoszącą 62,80 m n.p.m.

Jednocześnie Starosta Poznański informuje, że:

 • od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • doręczenie niniejszej decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia, w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • z powyższą decyzją strony mogą się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pokój 207 – tel. 61 8410 576.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-16 11:59

Poznań, dnia 13.02.2017 r.

WŚ.6341.2.7.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Czerwonak., ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowanej przez Wójta Gminy Czerwonak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji szczegółowej „C-2”, obejmującą przebudowę istniejącego przepustu zlokalizowanego w km 0+100 rowu, na dz. o nr ewid. 196/2, obręb Owińska, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-13 14:31

Poznań, dnia 13.02.2017 r.

WŚ.6341.2.12.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Klaudii Michalak, ul. Żydowska 29/7, 61-761 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracji wodnej szczegółowej R-A4, polegającą na zamianie otwartego odcinka rowu na rurociąg o średnicy Ø 400 mm, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 41/78, obręb Kamionki, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-13 14:31

Poznań, dnia 10.02.2017 r.

WŚ.6341.2.10.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Macieja Kaczmarka, prowadzącego działalność pn. P.H.U. Maciej Kaczmarek, ul. Malwowa 152, 60-184 Skórzewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – układu drenów rozsączających, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 134/5, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ww. działki do ziemi.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-13 14:31

Poznań, dnia 10.02.2017 r.

WŚ.6341.1.25.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Macieja Kaczmarka, prowadzącego działalność pn. P.H.U. Maciej Kaczmarek, ul. Malwowa 152, 60-184 Skórzewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw – działka o nr ewid. 134/5, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo, do ziemi, za pomocą projektowanego układu drenów rozsączających, zlokalizowanego na ww. działce.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-13 14:31

Poznań, dnia 08.02.2017 r.

WŚ.6341.2.8.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentującego Gminę Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracji wodnej szczegółowej S-1-2-1d i S-1-2-1c, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 117/7, 117/8, 124, 120, 125/6, 126, 177/3, 177/4, 177/5, 130/4, obręb Rumianek, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-13 14:31

Poznań, dnia 08.02.2017 r.

WŚ.6341.1.16.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zielątkowo, do wód – rzeki Samicy Kierskiej, istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 17+100 rzeki, dz. o nr ewid. 131/1, obręb Zielątkowo, gm. Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-13 14:31

Poznań, dnia 08.02.2017 r.

WŚ.6341.1.21.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, do ziemi, istniejącymi wylotami: 

 1. ze zlewni A – część ul. Szkolnej w Rumianku, do rowu melioracji szczegółowej S-1-2-1a, wylotem W3, na działce o nr ewid. 69, obręb Rumianek, gm. Tarnowo Podgórne,
 2. ze zlewni B – część ul. Szkolnej i część ul. Nowej w Rumianku, do rowu melioracji szczegółowej S-1-2-1, wylotem W1, na działce o nr ewid. 17, obręb Rumianek, gm. Tarnowo Podgórne,
 3. ze zlewni C – część ul. Szkolnej w Rumianku, do rowu melioracji szczegółowej S-1-1-1, wylotem W4, na działce o nr ewid. 2/14, obręb Rumianek, gm. Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne,
 4. ze zlewni D – część ul. Nowej w Tarnowie Podgórnym, do rowu melioracji szczegółowej S-1-2-1e, wylotem W2, na działce o nr ewid. 25/3, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-13 14:31

 Poznań,  08.02.2017 r.

WŚ.6233.126.2016.XXVI                                                                                                

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016 r. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.126.2016.XXVI z 06.02.2017 r. – zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie zakładu zlokalizowanego przy  ul. Zwierzynieckiej 4 w Kórniku w obrębie działek o nr ewid. 214 i 216/1, udzielonego Panu Adrianowi Warteckiemu prowadzącemu działalność pod nazwą PHU Ol-Stal Adrian Wartecki ul. Zwierzyniecka 4, 62-035 Kórnik.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Agata Chęcińska
tel. (61) 8410 547

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-13 14:31

Poznań, dnia 07.02.2017 r.

WŚ.6341.1.3.2017.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Rogalinie, do starorzecza zlokalizowanego w dolinie rzeki Warty, w ciągu Kanału Radzewickiego, na działce o nr ewid. 74/3, obręb Rogalin, gm. Mosina.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-13 14:31

Poznań, 07.02.2017 r.

WŚ.6341.1.10.2017.XXVII                 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Orkan” w m. Jaryszki, 62 – 023 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1/19 w miejscowości Jaryszki, ob. Żerniki, gm. Kórnik, eksploatującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska
tel. 61 8418817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-13 14:31

Poznań, dnia 03.02.2017 r.

WŚ.6341.1.19.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, reprezentującego Gminę Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu ulic: Nowej i Poznańskiej, zlokalizowanych w miejscowości Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej S-21, a dalej do rzeki Sama.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-03 14:16

Poznań, dnia 03.02.2017 r.

WŚ.6341.1.6.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o. o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu południowej części miasta Pobiedziska – z terenu Osiedla Kostrzyńska III, zlokalizowanego
w miejscowości Pobiedziska, gm. Pobiedziska, do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-51.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-02-03 14:16

Poznań, dnia 26.01.2017 r.

WŚ.6341.2.6.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Buk, reprezentującego Miasto i Gminę Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 80/2 i 90, obręb Buk, gm. Buk.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-27 09:53

Poznań, dnia 26.01.2017 r.

WŚ.6341.2.3.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 38/5 i 31/9, obręb Komorniki, gm. Komorniki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-27 09:53

Poznań, dnia 26.01.2017 r.

WŚ.6341.1.5.2017.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu  inwestycji, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1067/57, 1061/74, 1061/78, 1061/83, 1061/105, 1061/109, obręb Komorniki gm. Komorniki, do rzeki Wirynki.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-27 09:53

Poznań,  24.01.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2016 r. poz. 353 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.115.2016.XXVI z 20.01.2017 r. – zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie zakładu zlokalizowanego przy  ul. Szkolnej 15 w Rokietnicy na części działki o nr ewid. 12/16, udzielonego podmiotowi Punkt Recycling EVRA Spółka z o.o. Sp. k. ul. Kowanowska 19, 64-600 Oborniki.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

Sprawę prowadzi:
Agata Chęcińska
tel. (61) 8410 547

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-27 09:53

Poznań, dnia 23.01.2017 r.

WŚ.6341.1.243.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Tomasza Murawy, ul. Działkowa 38, 62-090 Kobylniki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz Ermont Kazimierz Woliński Bogdan Zieliński Sp. J., ul. Szkółkarska 59, 62-002 Suchy Las oraz Euroklimat Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie podczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu działek o nr ewid. 839/22, 839/19, obręb Suchy Las, do rowu melioracji wodnej szczegółowej Wa-10-2-1, dz. o nr ewid. 8442/2, 8404 obręb Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 23.01.2017 r.

WŚ.6341.2.175.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Tomasza Murawy, ul. Działkowa 38, 62-090 Kobylniki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz Ermont Kazimierz Woliński Bogdan Zieliński Sp. J., ul. Szkółkarska 59, 62-002 Suchy Las oraz Euroklimat Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szczepanowskiego 11, 60-541 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu Wa-10-2-1, dz. o nr ewid. 8442/2, 8404 obręb Suchy Las.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 19.01.2017 r.

WŚ.6341.3.1.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Marka Nowickiego, prowadzącego działalność pod nazwą SECRET GARDEN Marek Nowicki, ul. Przykop 11, 64-320 Buk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pana Marka Nowickiego, prowadzącego działalność pod nazwą SECRET GARDEN Marek Nowicki z siedzibą w Buku, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu samoobsługowej myjni samochodowej, ul. Dobieżyńska, 64-320 Buk, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1135/8, obręb Buk, gm. Buk, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 19.01.2017 r.

WŚ.6341.2.186.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Mencfelda, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 321/7, obręb Jasin, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 19.01.2017 r.

WŚ.6341.1.257.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pana Tomasza Mencfelda, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, z projektowanego ujęcia wody, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 321/7, obręb Jasin, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 18.01.2017 r.

WŚ.6341.2.183.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Prebet Urbano Mieszkania Sp. z o .o., ul. Bema 184/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegółowej „A”, w km 26+900 rowu, na działce o nr ewid. 51/10, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 18.01.2017 r.

WŚ.6341.1.250.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi – zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 1260/4, obręb 0016 Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 18.01.2017 r.

WŚ.6341.1.252.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Prebet Urbano Mieszkania Sp. z o .o., ul. Bema 184/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu działek o nr ewid. 51/16, 51/21, 51/22, 51/23, 51/24, 51/13, 51/20, 51/18, 55, 61, 62, 72/2, 282, 281, 274/3, 274/4, 274/8, 274/5, 274/22, 274/21, 274/7, obręb Bolechowo, gm. Czerwonak, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej „A”, projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym, w km 26+900 rowu, na działce o nr ewid. 51/10, obręb Bolechowo, Czerwonak.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 17.01.2017 r.

WŚ.6341.1.4.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Lidii Marii Robińskiej i Pana Krzysztofa Zdzisława Robińskiego, ul. Lawendowa 1, 60-172 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pani Lidii Marii Robińskiej i Pana Krzysztofa Zdzisława Robińskiego zamieszkałych w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z budynków magazynowych z częścią biurowo-socjalną, zlokalizowanych na terenie dz. o nr ewid. 149/22, 247/11, 247/12, 248/2, 248/6, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B, planowanym do wykonania wylotem kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 249/1 obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 17.01.2017 r.

WŚ.6341.3.47.2016.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek PROVITIM – Paulina Plenkiewicz i Wojciech Florysiak S.J., ul. Stefana Stefańskiego 34, 62-002 Suchy Las, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz PROVITIM – Paulina Plenkiewicz i Wojciech Florysiak z siedzibą w Suchym Lesie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z czyszczenia posadzek hali oraz elementów instalacji, zlokalizowanych w hali produkcyjnej, na terenie dz. o nr ewid. 527/8, obręb 0004 Suchy Las, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 17.01.2017 r.

WŚ.6341.2.2.2017.VIII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Pani Lidii Marii Robińskiej i Pana Krzysztofa Zdzisława Robińskiego, ul. Lawendowa 1, 60-172 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Pani Lidii Marii Robińskiej i Pana Krzysztofa Zdzisława Robińskiego zamieszkałych w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 249/1, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, do rowu melioracji wodnej szczegółowej W-B, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 249/1 obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 16.01.2017 r.

WŚ.6341.1.255.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, reprezentowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z nawierzchni i chodników dróg gminnych – ul. 27 Grudnia, Sadowej, Cichej, Kalinowej, Modrakowej, Gerberowej i Wrzosowej w Tarnowie Podgórnym, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej Sk-59, istniejącymi wylotami zlokalizowanymi:

 1. wylot W1 – w km 7+630 rowu, na działce o nr ewid. 158, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne,
 2. wylot W2 – w km 7+020 rowu, na działce o nr ewid. 157/2, obręb Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, 16.01.2017 r.:

WŚ.6341.2.181.2016.XXVII

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62 – 070 Dopiewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr ewid. 81, obręb Zakrzewo, gm. Dopiewo.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska
tel. 61 8418817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-23 13:02

Poznań, dnia 12.01.2017 r.

WŚ.6341.1.241.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek p. Elżbiety Zbytniewskiej, Pracownia Eliton, ul. Szkolna 23, 62-060 Tomice, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu skarpowego do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-25, dz. o nr ewid. 14/5. Obręb Wierzenica (służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do rowu G-25 z terenu drogi przy ul. Wierzenickiej, Śliwkowej i dojazdu do kościoła wraz z uzupełnieniem dróg na pl. Cieszkowskiego w m. Wierzenica, gm. Swarzędz).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-12 14:15

Poznań, dnia 12.01.2017 r.

WŚ.6341.1.254.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu drogi krajowej nr 5 w miejscowości Dębienko, gm. Stęszew, do rowu melioracji wodnej szczegółowej TB-17.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-12 14:15

Poznań, dnia 11.01.2017 r.

WŚ.6341.1.261.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Clip Logistics Sp. z o. o., ul. Rabowicka 6 Jasin, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu zakładu Clip Logistica Sp. z o. o.,, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 300/7, 300/8, 301/1, 301/3, 301/4, 302/1, 302/3, 303/18, 303/22, 303/23, 303/27, 303/40, 303/44, 303/46, 303/47, 303/57, 303/58, 303/63, 303/66, 303/68, 303/71, 303/72, 303/73, 305/1, 305/5, 306/2, 307/1, 307/3, 307/4, 307/9, 307/13, 307/14, 307/15, 307/17, 308/2, 309/2, 310/2, obręb Jasin, oraz dz. o nr ewid. 242/3, 250/4, 250/5, 251/8, 252/1, 252/2, 252/3, obręb Paczkowo, gm. Swarzędz, do rowu melioracji wodnej szczegółowej C-A.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-12 14:15

Poznań, dnia 09.01.2017 r.

WŚ.6341.2.178.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Hendi Sp. z o.o., ul. Magazynowa 5, 62-032 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Hendi Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 108/5, obręb Robakowo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-12 14:15

Poznań, dnia 09.01.2017 r.

WŚ.6341.1.247.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Hendi Polska Sp. z o.o., ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Hendi  Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, z terenu działki o nr ewid.  108/5 obręb Robakowo, gm. Kórnik, do ziemi – poprzez drenaż rozsączający, zlokalizowany na dz. o nr ewid. 108/5, obręb Robakowo, gm. Kórnik.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-12 14:15

Poznań, dnia 05.01.2017 r.

WŚ.6341.2.170.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Chronos Development Sp. z o. o. Sp. k. Bartosz Grycz, ul. Kołłątaja 6, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 9/9, obręb Rabowice, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-12 14:15

Poznań, dnia 05.01.2017 r.

WŚ.6341.1.236.2016.V

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Chronos Development Sp. z o. o. Sp. k. Bartosz Grycz, ul. Kołłątaja 6, 62-030 Luboń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Olszynowej w Rabowicach, do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 9/9, obręb Rabowice, gm. Swarzędz, projektowanymi wylotami kanalizacji deszczowej W-1 i W-2.

 

Sprawę prowadzi:
Ewa Robacka
tel. 61 8410 576

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-12 14:15

Poznań, dnia 04.01.2017 r.

WŚ.6341.2.162.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Murowana Goślina, reprezentującego Gminę Murowana Goślina, ul. Poznańska 115, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, na przebudowę urządzenia wodnego – rowu, polegającą na wykonaniu przepustu pod drogą, oraz na likwidację istniejącego przepustu pod drogą – ulicą Szkolną, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 288/3, 310/3, 320/3, obręb Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-12 14:15

Poznań, 05.01.2017 r.

WŚ.6341.2.187.2016.XXVII             

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Pana Rafała Matczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Symbol Rafał Matczuk, os. Bolesława Śmiałego 37/8, 60 – 682 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr ewid. 66/33 obręb Bytkowo, gm. Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Rostkowska
tel. 61 8418817

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-12 14:15

Poznań, dnia 4.01.2017 r.

WŚ.6341.1.241.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek p. Elżbiety Zbytniewskiej, Pracownia Eliton, ul. Szkolna 23, 62-060 Tomice, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu skarpowego do rowu melioracji wodnej szczegółowej G-25, dz. o nr ewid. 14/5. Obręb Wierzenica (służącego do wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do rowu G-25 z terenu drogi przy ul. Wierzenickiej, Śliwkowej i dojazdu do kościoła wraz z uzupełnieniem dróg na pl. Cieszkowskiego w m. Wierzenica, gm. Swarzędz).

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-12 14:15

Poznań, dnia 2.01.2017 r.

WŚ.6341.1.245.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Rogera Kołomockiego, reprezentującego Towarzystwo Gospodarcze Meblopol Sp. z o.o., ul. Bogusławskiego 11, 60-214 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do wód Kanału Lusowskiego w km 3+080, dz. o nr ewid. 810/7, obręb Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

Poznań, dnia 4.01.2017 r.

WŚ.6341.2.176.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek Pana Rogera Kołomockiego, reprezentującego Towarzystwo Gospodarcze Meblopol Sp. z o.o., ul. Bogusławskiego 11, 60-214 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej na Kanale Lusowskim, w km 3+080, dz. o nr ewid. 810/7, obręb Tarnowo Podgórne.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

Poznań, dnia 4.01.2017 r.

WŚ.6341.1.241.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek p. Elżbiety Zbytniewskiej, Pracownia Eliton, ul. Szkolna 23, 62-060 Tomice, 61-623 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na rzecz Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych do rowu G-25 z terenu drogi przy ul. Wierzenickiej, Śliwkowej i dojazdu do kościoła wraz z uzupełnieniem dróg na pl. Cieszkowskiego w m. Wierzenica, gm. Swarzędz.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

Poznań, dnia 4.01.2017 r.

WŚ.6341.1.222.2016.XI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek CCL Label Sp. z o.o., ul. Kierska 78, 62-090 Kiekrz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania podczyszczonych ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, projektowanego zbiornika, na dz. o nr ewid. 325/14, obręb 0010 Rokietnica.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

Poznań, dnia 4.01.2017 r.

WŚ.6341.2.144.2016.XI                     

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek p. Bogny Gonoza – Świerczek, Abaris Projekt Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 28 A, 61-311 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Radaway Sp. z o.o., ul. Rabowicka 59, 62-020 Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu systematycznego o łącznej długości 1035,8 m wraz ze studniami rewizyjnymi na dz. o nr ewid. 303/65, 305/5 i 307/3 obręb Jasin.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

Poznań, dnia  4.01.2017 r.

WŚ.6341.1.239.2016.XI                    

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

że, na wniosek p. Bogny Gonoza – Świerczek, Abaris Projekt Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 28 A, 61-311 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Radaway Sp. z o.o., ul. Rabowicka 59, 62-020 Swarzędz, pozwolenia wodnoprawnego na trwałe obniżenie poziomu wód gruntowych do poziomu 95,85 m n.p.m., na dz. o nr ewid. 303/65, 305/5 i 307/3 obręb Jasin.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410 545

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

Poznań, dnia 04.01.2017 r.

WŚ.6341.1.228.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Burmistrza Gminy Murowana Goślina, reprezentującego Gminę Murowana Goślina, ul. Poznańska 115, 62-095 Murowana Goślina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu ulicy Szkolnej, zlokalizowanej w miejscowości Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina, do rowu melioracji wodnej szczegółowej TR-133.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

Poznań, dnia 04.01.2017 r.

WŚ.6341.1.249.2016.VI

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odcinka drogi powiatowej nr 2061P tj. ulicy Dworcowej w Golęczewie, gm. Suchy Las, do ziemi – rowu melioracji wodnej szczegółowej Ch-C-2, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 97, obręb Golęczewo, gm. Suchy Las, poprzez istniejący wylot, zlokalizowany w km 0+480 ww. rowu.

 

Sprawę prowadzi:
Patrycja Paszczyńska
tel. 61 8410 579

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

Poznań, dnia 02.01.2017 r.

WŚ.6341.3.49.2016.XXIV

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek EKOLAB Sp. z o. o., ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu, zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 345/2, 346, 347, obręb Kobylnica, gm. Swarzędz, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu.

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Paech
tel. 61 8418 827

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2017-01-04 14:37

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2976
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-04-17 09:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17