BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


<< powrót

Treść archiwalna rok 2019


Poznań,  08.10.2019 r.

WŚ.6222.23.2019.I

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

S T A R O S T A   P O Z N A Ń S K I

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji znak WŚ.6222.23.2019.I z 7 października 2019 r. – zmieniającej pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Poznańskiego decyzją z 18 lipca 2014 r., znak WŚ.6222.1.2014.XIV ze zm., na prowadzenie instalacji do  powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie zakładu Schur Flexibles Poland sp. z o.o. w miejscowości Bogucin przy ul. Pilotów 12, w granicach działek nr ew. 241/6, 241/7, 241/12, obręb Bogucin i 242/28, obręb Janikowo, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207 lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus, inspektor
tel. 061 8410-509

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-10-09 07:28
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 10:57

Poznań, 16.09.2019 r.

WŚ.6222.26.2019.XIV

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Kersia Polska Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania substancji chemicznych, przy zastosowaniu procesów chemicznych (instalacja do produkcji środków chemicznych dla rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego) na terenie zakładu w Niepruszewie, przy ul. Kasztanowej 4, gm. Buk.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 24.09.2019 r. do 24.10.2019 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

     -   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,

     -   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207A – pon. 9:30-16:30, wt.-piąt. 8:00-15:00,

     -   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 061 8410-541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-09-19 13:01
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 10:58

Poznań, 21.08.2019 r.

WŚ.6222.25.2019.XIV

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2019 r. poz. 1396) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Eurodruk-Poznań Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, na terenie zakładu w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Wierzbowej 17/19.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 28.08.2019 r. do 28.09.2019 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

     -   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,

     -   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207A – pon. 9:30-16:30, wt.-piąt. 8:00-15:00,

     -   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 61 8410-541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-08-27 10:17
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 11:01

  Poznań, 22.07.2019 r.

WŚ.6222.23.2019.I

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Schur Flexibles Poland sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z 18 lipca 2014 r., znak WŚ.6222.1.2014.XIV, którego brzmienie zostało określone decyzjami z 5 grudnia 2014 r., znak WŚ.6222.13.2014.XIV, 16 listopada 2017 r., znak WŚ.6222.22.2017.XIV i 23 lipca 2018 r., znak WŚ.6222.23.2018.XIV na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, na terenie zakładu w Bogucinie przy ul. Pilotów 12, w granicach działek
nr ew. 241/6, 241/7, 241/12, obręb Bogucin i 242/28, obręb Janikowo, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Poznański. Podstawowe dane o wniosku o zmianę pozwolenia zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

Jednocześnie, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w terminie od 26 lipca 2019 r. do 26 sierpnia 2019 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w następujący sposób:

     -   w formie pisemnej – na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,

     -   ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Starostwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 207 – pon. 9:30-16:30, wtorek-piątek 8:00-15:00,

     -   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

       Sprawę prowadzi:
Ewa Grabus tel. 61 8410-509

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-07-24 11:18
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 12:27

OGŁOSZENIE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło nowe działanie o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska". Działanie daje możliwość skorzystania przez właścicieli lasów ze środków PROW 2014-2020 w ramach szeregu poddziałań, które zostały przedstawione w poniżej załączonym piśmie.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-05-08 11:17
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-08 11:19

Poznań,  18.03.2019 r.

WŚ.6222.40.2018.XIV                                                                                                    

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

S T A R O S T A   P O Z N A Ń S K I

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.40.2018.XIV z 15.03.2019 r. – zmieniającej pozwolenie zintegrowane z 19.12.2007 r., znak: WŚ.II.7644-06/07, zmienione decyzją z 25.01.2010 r., znak WŚ.XI.7644-03/09, decyzją z 27.02.2013 r. znak: WŚ.6222.17.2012.XIV, decyzją z 05.12.2014 r. znak: WŚ.6222.17.2014.XIV, decyzją z 30.12.2014 r. znak: WŚ.6222.25.2014.XIV oraz decyzją z 20.09.2017 r. znak: WŚ.6222.6.2017.XIV udzielone na prowadzenie instalacji do produkcji szkła na terenie zakładu Klar Glass Sp. z o.o. w Pobiedziskach, przy ul. Fabrycznej 4.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak
tel. 61 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-03-19 11:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 12:32

Data: 25.01.2019 r.

WŚ.6164.12.2019.III 

Masowe występowanie kornika ostrozębnego w lasach

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.)

Starosta Poznański

informuje, że w południowej części kraju, w tym w południowej części województwa wielkopolskiego, występuje gradacyjny pojaw kornika ostrozębnego Ips acuminatus (Gylenhal 1827), który atakuje drzewostany sosnowe, stanowiące większość lasów powiatu poznańskiego, zwłaszcza drzewa osłabione, skupiając się na części wierzchołkowej z cienką korowiną oraz na gałęziach. Uszkadzając tkanki odpowiedzialne za transport wody i innych substancji w drzewie doprowadza do jego zamarcia. W związku z tym często pierwszym objawem żerowania są rudziejące igły w wierzchołkowej części korony. Zasiedla starsze drzewostany, głównie wyższe partie koron, żerując pod cienką korowiną. Pierwszymi objawami występowania kornika są szarzejące, a następnie rudziejące igliwie oraz spękana i odstająca kora z otworami wylotowymi. Z uwagi na to, że kornik ten zasiedla na pozór zdrowe drzewa, sprawia trudność z wczesnym rozpoznaniem (nie wysypuje trocinek na zewnątrz, tylko ubija je w chodnikach), przez co staje się jednym z groźniejszych szkodników wtórnych sosny. Skuteczne zapobieganie i ochrona przed kornikiem ostrozębnym polega na bieżącym wyszukiwaniu i usuwaniu drzew zasiedlonych przez cały rok, w szczególności w okresie letnio – jesiennym, paleniu lub zrębkowaniu wierzchołków i gałęzi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Graczyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-25 15:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 13:19

Poznań, dnia 10 stycznia 2019 r.

WŚ.6164.89.2018.III

Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Starosta Poznański

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, sporządzonych przez Starostę Poznańskiego dla obrębów ewidencyjnych: Stęszew, Będlewo, Krąplewo, Łódź, Trzebaw i Witobel (gmina Stęszew) oraz Biskupice, Jankowo, Uzarzewo Huby (gmina Pobiedziska) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Projekty przedmiotowych dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko są udostępnione do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. 204 A (tel. 61 8410-552, 61 8410-765, 61 8418-809). Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty obwieszczenia. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (adres e-mail: sekretariatos@powiat.poznan.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Poznański.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-01-10 12:12
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 12:33

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 880
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-03 12:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00