BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum - rok 2021

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2022 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 17 grudnia 2021 r., uchwałą Nr 2799/2021 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2022 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-12-20 11:16

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na "Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2022 roku"

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 17 grudnia 2021 r. uchwałą Nr 2798/2021 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022 na realizację zadania publicznego pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2022 r".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-12-20 11:16

 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności.

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2021 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój 002) lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu.

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2707/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku.

Ww. uchwała zamieszczona została poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-11-30 11:07

 

OKO 2022

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2022 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna
 4. turystyka
 5. pomoc społeczna
 6. ochrona i promocja zdrowia
 7. ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 25 listopada do dnia 15 grudnia 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja zadań rozpoczyna się:

 1. Nie wcześniej niż 15 stycznia 2022 roku, a kończy najpóźniej 13 lutego 2022 roku dla zadań skierowanych dla dzieci i młodzieży, których realizacja odbywa się w czasie ferii zimowych np. obozy,
 2. Nie wcześniej niż 14 lutego 2022 roku, a kończy się nie później niż 10 grudnia 2022 roku,

Zadania na powierzenie rozpoczynają się w terminach indywidualnie określonych w ogłoszeniu.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektami umów. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta oraz terminami realizacji zadań.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w części VI oferty – Inne informacje.

5 stycznia 2022 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

W przypadku pytań prosimy dzwonić na numer telefonu przypisany do danego obszaru:

 1. edukacja – tel. 61 8410736
 2. kultura i sztuka – tel. 61 8410703
 3. kultura fizyczna – tel. 61 8410557
 4. turystyka – tel. 61 2228986
 5. pomoc społeczna – tel. 61 8410736
 6. ochrona i promocja zdrowia – tel. 61 8410736
 7. ratownictwo i ochrona ludności – tel. 61 8410736

 

 

 


 

Otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.
"Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2022 roku"

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2662/2021 z dnia 16.11.2021 roku  ogłosił otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2022 roku"

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 9 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się godzina wpływu do Starostwa Powiatowego).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-11-17 10:59

Nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2022 r.”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2662/2021 r. z dnia 16 listopada 2021 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2022 r.”

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 24 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pokój 030.

Ogłoszenie o naborze wraz z formularzem Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-11-17 11:04

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2022

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2661/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w roku 2022.

Podmioty zainteresowane złożeniem ofert konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Termin składania ofert: 9 grudnia 2021 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 pok. 030 (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-11-17 11:12

Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku

Zarząd Powiatu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i B na terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 24 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-11-17 11:15

 

Grant – Augustowskie noce – Lisówki

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Obywatelskiej „Czas Jaszczurów”, z siedzibą
w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Augustowskie noce – Lisówki. Zadanie wspierające imprezy mające znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-10-27 13:29

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2588/2021 z dnia 22 października 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie prowadzenia Punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030 (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego).

Ogłoszenie o konkursie oraz formularz oferty do pobrania poniżej.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-10-22 14:35

 

Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia Punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku.

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2588/2021 r. z dnia 22 października 2021 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia Punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie Kandydatury do składu Komisji Konkursowej – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 r.” Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-10-22 14:45

 

Grant – Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Kolejorz”, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Lech Cup U-12 2021”. Celem projektu jest organizacja turnieju piłki nożnej dla chłopców w kategorii do lat 12 m.in. z gmin powiatu poznańskiego tj. Dopiewa, Komornik, Kórnika, Kleszczewa i Swarzędza. Stowarzyszenie zaprosi również trzy grupy zorganizowane ze szkół powiatu poznańskiego, które będą mogły zapoznać się z grą w piłkę nożną na bardzo wysokim poziomie. Organizator przewiduje również udział drużyn z zagranicy m.in. z Anglii i Niemiec.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2021-10-21
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-10-21 10:32

Wybór realizatora
„Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2021 r.

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2550/2021 z dnia 13 października 2021 r. zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2021 r., powierzając jego realizację firmie EDICTUM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31.

Program adresowany do osób po 65 roku życia, zameldowanych w powiecie poznańskim obejmuje działania z zakresu profilaktyki sezonowej w formie szczepień oraz edukacji zdrowotnej.

Szczepienia wykonywane będą w wyznaczonych przychodniach lekarskich zlokalizowanych na terenie
gmin powiatu poznańskiego oraz w siedzibie Wykonawcy Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne tutaj.

 

Program finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-10-18 11:42
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-26 11:07

 

Grant – Spacer po Warszawie

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku, z siedzibą w Luboniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Spacer po Warszawie. Celem projektu jest organizacja wyjazdu dwudniowej wycieczki do Warszawy dla seniorów, zwiedzając m.in. Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Ogród w Wilanowie, Grób Nieznanego Żołnierza oraz udział w Jarmarku Świątecznym.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-10-12 13:22

 

 

Grant – Powiatowi Seniorzy Razem

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, z siedzibą w Puszczykowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt. „Powiatowi Seniorzy Razem„. Zadanie polega na organizacji konferencji oraz zwiększenie dostępu do oferty informacyjno– edukacyjnej dla 68 seniorów. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-09-22
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-09-22 15:28

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2021 r.

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą 2500/2021 z dnia 21 września 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2021 r.

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 7 października 2021 r. do godz. 10:00, Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (pok. 030, parter).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-09-21 14:43
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-21 14:37

 

Grant – Seniorzy zwiedzają Łódź

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Rokietnickiego Klubu Seniorów, z siedzibą w Rokietnicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Seniorzy zwiedzają Łódź. Celem projektu jest organizacja wyjazdu dwudniowej wycieczki do Łodzi dla seniorów zwiedzając m.in. Muzeum Kanału, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Kinematografii i „łódzką filmówkę”.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-09-07
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-09-07 12:13

 

Grant – "Program edukacyjno-korekcyjny Partner"

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w dniu 25 czerwca 2021 r. została zamieszczona na okres 7 dni w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego
 • Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • Na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego

oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej  na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. "Program edukacyjno-korekcyjny Partner".

W myśl art. 19a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 2.07.2021 r. – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) może zgłosić do tej oferty uwagi, które prosimy kierować listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

z dopiskiem „Program edukacyjno-korekcyjny Partner

lub e-mailem na adres adam.biszczanik@pcpr.poznan.pl

 

Oferta  „Program edukacyjno-korekcyjny Partner” w załączniku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Biszczanik, PCPR Poznań
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-06-25 12:42

 

Grant – "Program psychologiczno-terapeutyczny Partner"

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w dniu 25 czerwca 2021 r. została zamieszczona na okres 7 dni w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego
 • Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • Na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego

oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej  na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. "Program psychologiczno-terapeutyczny Partner".

W myśl art. 19a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 2.07.2021 r. – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) może zgłosić do tej oferty uwagi, które prosimy kierować listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul.
Słowackiego 8
60-823 Poznań

z dopiskiem „Program psychologiczno-terapeutyczny Partner

lub e-mailem na adres adam.biszczanik@pcpr.poznan.pl

 

Oferta  „Program psychologiczno-terapeutyczny Partner” w załączniku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Biszczanik, PCPR Poznań
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-06-25 12:50

 

Grant – WART(o)Ą DO OWIŃSK

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta SPORT CHALLENGE Fundacji Wspierania Aktywności Fizycznej, z siedzibą w Mielnie (gm. Czerwonak), na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  WART(o)Ą DO OWIŃSK. Celem projektu jest organizacja czterech wycieczek kajakami lub tramwajem wodnym od  Mariny w Czerwonaku do przystani w Owińskach, zwiedzanie z przewodnikiem atrakcji turystycznych oraz udział w zorganizowanych podchodach.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-06-15
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-06-15 13:38
 • zmodyfikował: Natalia Siejek
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-15 13:41

 

Grant – Na szlaku wspomnień

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Muzeum Arkadego Fiedlera, z siedzibą w Puszczykowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Na szlaku wspomnień. Celem projektu jest stworzenie czterech odcinków filmu dokumentalnego (przewodnika) przedstawiającego miejsca związane z II wojną światową na trasie Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie – Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie  (Luboń) – Muzeum Przyrodnicze WPN w Jeziorach - pałac w Rogalinie. Projekt przyczyni się do poznawania historii powiatu oraz zachęci do odwiedzenia miejsc prezentowanych w filmie.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-06-02 14:43

 

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021 i 2022

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 27 maja 2021 r., uchwałą Nr 2233/2021 zatwierdził wybór ofert oraz preliminarze wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na lata 2021 i 2022 na realizację zadań publicznych z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021 i 2022.

Ww. uchwała z załącznikami zamieszczona została poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-05-27 14:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 07:50

 

Grant – Letnie Warsztaty Medialne

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Filmowiec, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt. Letnie Warsztaty Medialne. Zadanie dotyczące upowszechniania kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2021-05-21
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-05-21 11:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-21 13:05

 

Grant – Konkurs Historyczny Patria Nostra - VI edycja - Wielkopolska

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Konkursu Historycznego Patria Nostra,
z siedzibą w Zielonce, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt. Konkurs Historyczny Patria Nostra - VI edycja – Wielkopolska. Zadanie wspierające różne inicjatywy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w powiecie poznańskim.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Michalak
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-05-14 11:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-17 11:48

 

Grant – MEETin

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Vena Pobiedziska, z siedzibą w Pobiedziskach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  MEETin. Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej, która będzie łączyć ze sobą ludzi poprzez kreatywne spędzanie czasu. Aplikacja będzie posiadała rozbudowaną bazę danych składająca się w początkowej fazie z ponad 1000 najróżniejszych miejsc zlokalizowanych w Poznaniu.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-05-13
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-05-13 14:47

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPVw 2021 roku (kontynuacja)

Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął decyzję o kontynuacji w 2021 r. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, w ramach którego prowadzone są szczepienia profilaktyczne oraz edukacja zdrowotna.

W bieżącym roku Program adresowany jest do:

 • dziewcząt i chłopców urodzonych w 2007 r., zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz
 • uzupełniająco dziewcząt i chłopców, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę szczepionki w ramach Programu realizowanego przez Powiat Poznański w 2020 r.

Realizatorem ww. Programu, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursów ofert, został wybrany podmiot wykonujący działalność leczniczą – EDICTUM PLUS Sp. z o.o.

Poniżej przekazujemy następujące informacje:

SZCZEPIENIA DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2007 – II DAWKA

Planowany termin podania II dawki szczepionki 9-walentnej to listopad/grudzień br. Harmonogram szczepień II dawką dostępny poniżej.

SZCZEPIENIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2006

Dzieci*, które rozpoczęły szczepienia w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowanego w 2020 r. przez Powiat Poznański mogą zgłaszać się na szczepienie, bez wcześniejszej rejestracji:

 • we wtorki w godz. od 16:00 do 18:00

oraz

 • w czwartki w godz. od 14:00 do 16:00.

Dyżury będą odbywać się w siedzibie realizatora Programu tj. Edictum PLUS Sp. z o.o. (Poznań, ul. Mickiewicza 31, 1 piętro, gabinet nr 100).

Warunkiem kontynuowania szczepień w roku 2021 jest zachowanie wymaganych odstępów między kolejnymi dawkami: II dawka min. miesiąc po przyjęciu I; III dawka minimum trzy miesiące po przyjęciu II, przy czym III dawka szczepionki musi zostać podana najpóźniej rok po podaniu I dawki.

(*dotyczy dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni otrzymali pisemną informację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu o możliwości dokończenia cyklu szczepień rozpoczętych w 2020 r.
W przypadku wątpliwości dotyczących uprawnień do szczepień uzupełniających należy kontaktować się z Wykonawcą Programu, pod numerem tel.: 573 149 181).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Realizatorem Programu pod nr tel.: 61 847 04 54 oraz 573 149 181.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy Programu: www.edictum.pl, w zakładce PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021.

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” jest finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2021-07-16
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-04-26 14:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 11:18

 

Otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznego z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2158/2021 z dnia 26.04.2021 roku  ponownie ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznego z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o konkursach.

Termin składania ofert: 18 maja 2021 r. w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-04-26
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-04-26 14:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 10:11

 

Nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2158/2021 r. z dnia 26 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pokój 030. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-04-26
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-04-26 14:03

 

Informacja o unieważnieniu otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

Wobec faktu, iż w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022 nie została złożona żadna oferta Zarząd Powiatu w Pozniu uchwałą Nr 2157/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. unieważnił otwarte konkursy ofert.

Uchwała Nr 2157/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. poniżej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-04-26
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-04-26 14:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 11:21

 

Grant – Międzynarodowy Turniej Tenisowy o awans

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Wielkopolskiego Związku Tenisowego, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Międzynarodowy Turniej Tenisowy o awans do finałów Drużynowych Mistrzostw Europy do lat 14; zadanie polega
na zorganizowaniu turnieju tenisowego dla dzieci i młodzieży. W eliminacjach do finałów Mistrzostw Europy będą mogły również zagrać (w zależności od zajmowanego miejsca w rankingu PZT) mieszkanki powiatu poznańskiego, reprezentujące na co dzień kluby tenisowe z Poznania i powiatu poznańskiego. Planowany udział uczestników: 32. Miejsce turnieju: Centrum Tenisowe Sobota.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-04-15
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-04-15 10:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-19 15:01

 

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2021 roku (kontynuacja)

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2099/2021 z dnia 30.03.2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2021 roku (kontynuacja).

Termin składania ofert: do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 030).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-03-30 13:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:32

 

Otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznego z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 2094/2021 z dnia 30.03.2021 roku  ogłosił otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznego z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o konkursach.

Termin składania ofert: 21.04.2021 r. w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-03-30 12:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-11 11:26

 

Nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2094/2021 r. z dnia 30 marca 2021 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pokój 030. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2021-03-30 12:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:44

 

Grant – NEURO-trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji ORCHidea z siedzibą w Walerianowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  NEURO-trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Projekt ma na celu podjęcie działań wspierających seniorów powiatu poznańskiego poprzez wydrukowanie i przekazanie 100 sztuk książek z ćwiczeniami usprawniającymi pracę i przekazanie ich do min. 7 placówek z terenu powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-03-19
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-03-19 11:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-19 11:38

 

Grant – Projekt OFF Opera 2021 – program edukacyjny

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, z siedzibą
w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Projekt OFF Opera 2021 – program edukacyjny. Zadanie wspierające inicjatywy (wydawnictwa, publikacje, warsztaty) wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w powiecie poznańskim.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

                                                                                                                                                    

 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-03-17 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 11:52

 

Grant – Letni obóz sportowy

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Klubu Sportowego „Avia”, z siedzibą w Kamionkach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Letni obóz sportowy; zadanie polega na zorganizowaniu siedmiodniowego obozu piłkarskiego, sportowo-przygotowawczego. Uczestnikami będą osoby w wieku od 7 do 15 lat (50 zawodników) oraz 4 osoby dorosłe. W trakcie obozu uczestnicy odbywać będą minimum dwa treningi dziennie.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-03-15
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-03-15 13:42

 

Grant – Na szlaku II wojny światowej

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Muzeum Arkadego Fiedlera, z siedzibą w Puszczykowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Na szlaku II wojny światowej. Celem projektu jest stworzenie trzech odcinków przewodnika przedstawiającego miejsca związane z II wojną światową na trasie Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie – Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie  (Luboń) – Muzeum Przyrodnicze WPN w Jeziorach. Projekt przyczyni się do poznawania historii powiatu oraz zachęci do odwiedzenia miejsc prezentowanych w filmie.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-02-23 10:59

 

Grant - Turnieje koszykówki dla dzieci z powiatu poznańskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego GO BASKET, z siedzibą
w Kicinie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. Turnieje koszykówki dla dzieci z powiatu poznańskiego GO BASKET CUP 2021; zadanie ma na celu popularyzować koszykówkę  wśród dzieci z powiatu poznańskiego. UKS GO BASKET zorganizuje dwa turnieje dla chłopców z rocznika 2008-2010 oraz drużyn mieszanych dziewcząt i chłopców z rocznika 2010-2013. Uczestnikami będą dzieci z gmin: Czerwonak, Suchy Las i Swarzędz. Udział około 150 osób z powiatu poznańskiego w hali sportowej AKWEN w Czerwonaku.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-02-17
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-02-17 12:06

 

Grant – Festiwal Batyskaf – VII edycja ‘21

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Smartness, z siedzibą w Mościenicy, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  „Festiwal Batyskaf – VII edycja ‘21”. Zadanie wspierające imprezy mające znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2021-02-10
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-02-10 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-11 10:02

 

Grant – „1 Minuta” Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji „Filmowiec”, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  „1 Minuta” Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Zadanie dotyczące upowszechniania kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2021-02-10
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-02-10 14:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-11 10:03

 

Grant – V Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, z siedzibą
w Szczecinie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  „V Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu”. Zadanie wspierające imprezy mające znaczenie dla rozwoju kultury
i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

                                                                                                                                                  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-02-05 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 11:45

 

Grant – „Letnie spotkania przyrodnicze. Magiczne zwyczaje związane z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”
pt.  „Letnie spotkania przyrodnicze. Magiczne zwyczaje związane z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie”. Realizacja edukacyjnych spotkań przyrodniczo-etnograficznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które objęte są wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

                                                                                                

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-02-04 15:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 11:46

 

Grant – Przygotowanie imprezy plenerowo-rekreacyjnej w Szreniawie, pt. "Poznańska pyra" 

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa, z siedzibą w Szreniawie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Przygotowanie imprezy plenerowo-rekreacyjnej w Szreniawie, pt. Poznańska pyra. Zadanie skierowane jest do mieszkańców powiatu poznańskiego i okolic, celem zadania jest upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji związanych z ziemniakiem. Podczas wydarzenia będzie można odwiedzić wiele stanowisk interaktywnych oraz wziąć udział w różnych konkursach.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2021-02-04 13:11

 

Grant – Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”
pt.  „Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego”. Realizacja 20 spotkań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych podległych Powiatowi Poznańskiemu zmierzające do poszerzenia wiedzy z zakresu bezpiecznego obcowania ze zwierzętami.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-02-03
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-02-03 15:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 11:59

 

Grant – „Mistrzowie smaku”. Działania kulinarne na imprezach plenerowych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa, z siedzibą w Szreniawie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”
pt.  „Mistrzowie smaku”. Działania kulinarne na imprezach plenerowych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Zadanie wspierające imprezy mające znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2021-02-01 16:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-05 11:28

 

Wyniki OKO 2021

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów:

 • Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej,
 • Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

Termin podpisania umów zostanie uzgodniony z Państwem telefonicznie przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2021-01-22
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2021-01-22 14:23

 

drukuj całą stronę

Banery