BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

KOMUNIKAT

W sprawie zakazu wstępu do lasu na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Czerniejewo - do odwołania.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-22 12:49

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 14.07.2017 r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Kapalica, gmina Pobiedziska, oznaczonych numerami 106, 108, 329/4.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2017-07-24 12:58

 

Oferta Fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w dniu 9 czerwca 2017 r. została zamieszczona na okres 7 dni w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego

oferta Fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej pn. „Program edukacyjno-korekcyjny PARTNER”.

W myśl art. 19a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 16.06.2017 r. – liczy się data wpływu do Starostwa) może zgłosić do tej oferty uwagi, które prosimy kierować listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

z dopiskiem „ PARTNER”

lub e-mailem na adres: elzbieta.tonder@powiat.poznan.pl

Oferta Programu edukacyjno-korekcyjnego „Partner” w załączniku

Oferta Fundacji Polskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PDF)
(dodano: 2017-06-09 14:51, ostatnia modyfikacja: 2017-06-12 09:26)
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2017-06-09 14:53

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny z inspektorami prowadzącymi postępowania administracyjne
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej możliwy jest w godzinach
od 13.00 do 15.00!

 poniedziałek - piątek:          13:00 - 15:00    
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-07 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-07 09:05

Programy profilaktyki zakażeń pneumokokowych i zakażeń wirusem HPV dla mieszkańców powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji w 2017 r. programy polityki zdrowotnej:

 • "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego" w 2017 roku (kontynuacja),
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2017 roku (kontynuacja)”.

Wykonawcą Programów jest podmiot leczniczy EDICTUM, ul. Mickiewicza 31, Poznań.

W ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” będą wykonane szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z roczników 2009-2015, które ukończyły 24. miesiące życia na dzień szczepienia i są zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego.

Warunkiem udziału dziecka w Programie jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego.

Ponadto na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego zostaną przeprowadzone spotkania edukacyjne dotyczące profilaktyki zakażeń pneumokokowych adresowane do rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych Programem, na które serdecznie zapraszamy.

W ramach realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV będą przeprowadzone szczepienia (3 dawki) przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt z rocznika 2003 oraz uzupełniająco z rocznika 2002 (dotyczy dziewcząt, które nie skorzystały ze szczepień w ramach Programu realizowanego przez Powiat Poznański w 2016 r. i nie były wcześniej zaszczepione żadną dawką szczepionki przeciwko HPV), zameldowanych na terenie jednej z 17 gmin powiatu poznańskiego.

Jednocześnie na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego przeprowadzona będzie akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych Programem, dziewcząt i chłopców urodzonych w 2003 r. oraz mieszkańców powiatu poznańskiego.

Wykonanie szczepienia będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w szczepieniu.

Programy będą realizowane do 31 grudnia 2017 r.

O udziale w Programach decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szczepieniach jest bezpłatny.

Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2017-04-06 15:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-04 14:43

 

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 3 i art. 78c, Powiat Poznański ogłasza podstawową kwotę dotacji w roku 2017 oraz statystyczną liczbę uczniów ustaloną na podstawie SIO wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

 • autor informacji: Marzena Turkiewicz-Ziółkowska
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-02-28 09:55
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-28 10:00

Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje, że Starosta  Poznański  zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach  administracyjnych,  prowadzonych   przez  tut. Wydział.

     Informację na  temat powyższych  cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • autor informacji: Paweł Klimek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-26 10:51

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działaność lobbingową  

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2017-01-16 12:11
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-18 14:25

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w 2017 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr 1409/2016 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2017 ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B.

Informacja o wynikach do  ściągnięcia poniżej

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2016-12-29 15:23

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 roku do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych ww. zakresie.

 • autor informacji: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-12-12 15:14

 

UWAGA!

Od dnia 01 stycznia 2017 roku zmianie ulegają godziny pracy
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności!

 

  poniedziałek:          7:30 - 16:30             
  wtorek - piątek:          7:30 - 14:30    
 • autor informacji: Mariola Kokocińska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-12-01 09:04

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 28 listopada 2016 roku uchwałą Nr 1316/2016 zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Treść uchwały do ściągnięcia poniżej.


Program profilaktyki grypy dla mieszkańców powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1158/2016 w dniu 12 września 2016 r. wybrał firmę EDICTUM sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31 Poznań, na realizatora "Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

W ramach realizacji "Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” wykonawca przeprowadzi szczepienia przeciwko grypie u osób od 50 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1966 r.), zameldowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego.
Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie.

Szczepienia będą się odbywać do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) w dni robocze na terenie gmin w przychodniach lekarskich wskazanych poniżej (patrz plakat),
2) w soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Wykonawcy - firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, tel. 61 847 04 54 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szczepieniach jest bezpłatny.
Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

 • Obraz/Plakat - informacja o programie szczepień przeciwko...
  Obraz/Plakat - informacja o programie szczepień przeciwko grypie

Oferta Fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, na realizację zadania publicznego pod nazwą Program edukacyjna - korekcyjny "Partner".

 • autor informacji: Maciej Matuszewski
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2016-08-03 12:17
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-05 12:18

                                                           UWAGA !

Informujemy, że w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej nastąpiła zmiana godzin obsługi klienta: przyjmowanie wniosków oraz odbiór decyzji w poniedziałki od 9:30 do 16:00, w pozostałe dni między 8:00 a 14:30.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-05-05 11:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-04 08:19

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działaność lobbingową  

 • opublikował: Agata Poleska
  data publikacji: 2016-02-26 08:55
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 09:33

Już od 1 lutego rozpoczęło się głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2016. Spośród drzew z 15 europejskich krajów plebiscyt wygra to, które otrzyma największą liczbę głosów internautów. Polskim kandydatem jest zwycięzca krajowej edycji konkursu Drzewo Roku, dąb Bolko z Hniszowa (woj. lubelskie). Serdecznie zachęcamy do głosowania na polskie drzewo!

Obraz przedstawiający dąb BolkoPonad 1000-letni dąb Bolko, rosnący w parku podworskim w Hniszowie, według legendy wiekiem i imieniem nierozerwalnie wiąże się z początkami państwa polskiego. To w jego cieniu miał wypoczywać Bolesław Chrobry podczas wyprawy na Kijów w 1018 r. Ten majestatyczny symbol piękna przyrody jest przedmiotem dumy mieszkańców całego regionu. Obchodzone corocznie w sierpniu imieniny dębu, zwane Bolkowaniem przyciągają do gminy Ruda-Huta tysiące osób, które zachwycają się ogromem i potęgą pomnikowego drzewa. Gmina i jej mieszkańcy starają się by informacje o Bolku i sława potężnego dębu rozchodziły się możliwie najszerzej. Wydają ulotki, foldery, reklamujące ścieżkę historyczno-przyrodniczą w Hniszowie, a wydany niedawno przewodnik po gminie ma tytuł „Spacer z Bolkiem”.

Konkurs Europejskie Drzewo Roku zwraca uwagę na ciekawe drzewa w Europie, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. W poprzednich edycjach konkursu polskie drzewa dwukrotnie stawały na podium. W 2013 roku platan z Kóz zdobył 2 miejsce, a w 2014 roku na 3 miejscu uplasował się Dąb Wybickiego z Będomina. W tym roku z polskim dębem konkurować będzie 14 drzew z europejskich krajów: wielki dąb w Liernu z  Belgii, dąb z parku Dunube w Filistrze z Bułgarii, tysiącletnia lipa z Republiki Czeskiej, grusza w Cubbington z Anglii, dąb Tamme-Lauri z Estonii, płaczący niebieski cedr z Francji, niemiecka milenijna lipa w Heede, dąb omszony - najstarsze drzewo w Bátaszék na Węgrzech, buk - irlandzkie drzewo pokoleniowe, dąb - Drzewo Pokoju z Irlandii Północnej, dąb sufrażystek ze Szkocji, grusza w Bošáca – Zabudišová ze Słowacji, hiszpańska sosna zrośnięta z dębem w Canicosa oraz walijski dąb z życiem na włosku.

Głosy na polskie drzewo można oddać na stronie www. treeoftheyear.org lub poprzez stronę www.swietodrzewa.pl.

Źródło: Klub Gaja

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-04 13:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-28 13:26

System Komunikacji Niewerbalnej
 

Informujemy, że w celu ułatwienia załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Poznaniu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, udostępniona została usługa zwana Systemem Komunikacji Niewerbalnej. System, wyposażony w aparat telefoniczny z monitorem i kamerą, zapewnia ciągły dostęp wyspecjalizowanego tłumacza on-line, w godzinach pracy Urzędu. Tłumacze języka migowego w czasie rzeczywistym tłumaczą rozmowę pomiędzy klientem, a pracownikiem Starostwa, co pozwala na swobodną komunikację bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę. Usługa dostępna jest w Punkcie Informacyjnym Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 oraz ul. Słowackiego 8.

 • autor informacji: Roma Czysz
  data wytworzenia: 2013.01.17
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2013-01-18 08:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-27 07:54

Komunikat
 

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 570) od dnia 17 czerwca 2010 roku podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia  mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej jedynie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione  w następujący sposób:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem,
lub
- profilem zaufanym  ePUAP 

Jednocześnie wyjaśniamy, że skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą Państwo składać w formie elektronicznej jak dotychczas tj. na adres mailowy starostwo@powiat.poznan.pl

Jeżeli chcą Państwo złożyć podanie w formie dokumentu elektronicznego  prosimy skorzystać   z następującej skrzynki podawczej:  http://pzpoznan.peup.pl

Od dnia 17 czerwca  2010 roku wszelkie podania (z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej) przesłane na dotychczasowe adresy skrzynek mailowych, niespełniające wymogów określonych powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 • autor informacji: Administrator
  data wytworzenia: 2010.06.16
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-06-16 11:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-02 09:53

 Opłata skarbowa
 

Poniżej przedstawiamy Państwu lokalizację  punktów, w których można dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.: 
 

 • ul. Jackowskiego 18 - Kasa Starostwa Powiatowego w Poznaniu (parter) 
 • ul. Gorzysława 9 - "POL -CAR"
 • ul. Libelta 16/20 - siedziba Urzędu Miasta Poznania - Kiosk "Znaczek"
 • ul. Prusa 3 - Miejska Pracownia Urbanistyczna
 • ul. Woźna 15 a - UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy
 • ul. Gronowa 22 a i b - Usługi Finansowe
 • ul. Grochowe Łąki 6, ul. Dożynkowa 94 - siedziba Sądu Rejonowego - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGENT" 
 • Pl. Wolności 17 - Agencja Bankowa 
 • ul. Kościańska 48A - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło&Topolewski Spółka Komandytowo-akcyjna
 • ul. Gronowa 22 a i b - AGENA Agencja Finansowa
 • Al. Niepodległości 34 - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Wpłatę można również dokonywać na rachunek bankowy 
organu podatkowego:

 

Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

nr rachunku PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

drukuj ()

 • autor informacji: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 02.01.2007
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2007-01-02 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-07 09:40

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 153134 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-08-22 12:50 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-08-22 12:50
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.