BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wyjaśnienia skrótów oraz symboli stosowanych w Biuletynie Informacji Publicznej:
 

DPS    Dom Pomocy Społecznej
ePUAP    elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
JST    Jednostki Samorządu Terytorialnego
KMP    Komenda Miejska Policji
KPRM    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KWP    Komenda Wojewódzka Policji
KWPSP    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
NIK    Najwyższa Izba Kontroli
NFZ    Narodowy Fundusz Zdrowia
NSA    Naczelny Sąd Administracyjny
OIK    Ośrodek Interwencji Kryzysowej
OSK    Ośrodki Szkolenia Kierowców
OSP    Ochotnicza Straż Pożarna
OSW    Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
OWR    Ośrodek Wspomagania Rodziny
PCZK    Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
PCPR    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PFRON    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PINB    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PODGiK    Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
PSSE    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
PUP    Powiatowy Urząd Pracy
PZZK    Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
RCL    Rządowe Centrum Legislacji
RIO    Regionalna Izba Obrachunkowa
SKP    Stacje Kontroli Pojazdów
SKO    Samorządowe Kolegium Odwoławcze
UOKiK    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
WSSE    Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
WUW    Wielkopolski Urząd Wojewódzki
ZDP    Zarząd Dróg Powiatowych
ZUD    Zespół Uzgodnień Dokumentacji

Symbole stosowane przy znakowaniu pism i spraw:

1.           

Biuro Rady

BR

2.                

Gabinet Starosty

GS

3.                

Wydział Organizacyjny

OP

4.                 

Wydział Finansów

FN

5.                

Wydział Budżetu

FB

6.                

Wydział Administracyjny

WA

7.                

Biuro Zamówień Publicznych

ZP

8.                

Wydział Komunikacji i Transportu

KT

9.                

Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

AB

10.             

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

PR

11.               

Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

WP

12.               

Wydział Nieruchomości

GN

13.               

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

14.               

Wydział Radców Prawnych

RP

15.               

Wydział Audytu i Kontroli

KO

16.              

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ZK

17.               

Wydział Edukacji

WE

18.               

Wydział Inwestycji i Remontów

ZI

19.               

Wydział Gospodarowania Mieniem

ZN

20.              

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

ZD

21.               

Wydział  Informatyki

WI

22.               

Wydział Kadr i Płac

WK

23.          

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

PZ

24.      

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

RK

25.     

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

WD

26.               

Powiatowy Konserwator Zabytków

KZ

27.               

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

PN

28.               

Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego

TP

29.               

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

BHP

30.               

Samodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego

PP

31.               

Geodeta Powiatowy

GP

32.            

Inspektor Ochrony Danych

IOD

33.               

Samodzielne stanowisko ds Ppoż

POŻ

           

Pozostałe skróty:

art.   artykuł
BIP   Biuletyn Informacji Publicznej
Dz.U.   Dziennik Ustaw
Dz.Urz.Woj.Wlkp.   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
K.p.a.   Kodeks postępowania administracyjnego
M.P.   Monitor Polski
NIP   Numer Identyfikacji Podatkowej
OC   obrona cywilna
PESEL   Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
p.o.   pełniący/a obowiązki
poz.   pozycja
REGON   Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
SIWZ   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
t.j.   tekst jednolity
TERYT   Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
ust.   ustęp
wz.   w zastępstwie
zał.   załącznik
ze zm.   ze zmianami
z późn.zm.   z późniejszą/ymi zmianą/ami
z up.   z upoważnienia

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2008-12-08
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2008-12-08 13:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-03-30 11:01

Banery