BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wyjaśnienia skrótów oraz symboli stosowanych w Biuletynie Informacji Publicznej

Skrót   Pełna brzmienie:
DPS Dom Pomocy Społecznej
ePUAP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
JST Jednostki Samorządu Terytorialnego
KMP Komenda Miejska Policji
KPRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KWP Komenda Wojewódzka Policji
KWPSP Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
NIK Najwyższa Izba Kontroli
NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
NSA Naczelny Sąd Administracyjny
OIK Ośrodek Interwencji Kryzysowej
OSK Ośrodki Szkolenia Kierowców
OSP Ochotnicza Straż Pożarna
OSW Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
OWR Ośrodek Wspomagania Rodziny
PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
PUP Powiatowy Urząd Pracy
PZZK Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
RCL Rządowe Centrum Legislacji
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
SKP Stacje Kontroli Pojazdów
SKO Samorządowe Kolegium Odwoławcze
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
WUW Wielkopolski Urząd Wojewódzki
ZDP Zarząd Dróg Powiatowych
ZUD Zespół Uzgodnień Dokumentacji

Symbole stosowane przy znakowaniu pism i spraw

Lp.  Pełne brzmienie Skrót
1. 
Biuro Rady BR
2. 
Gabinet Starosty GS
3. 
Wydział Organizacyjny OP
4. 
Wydział Finansów FN
5. 
Wydział Budżetu FB
6.
Wydział Administracyjny WA
7.
Biuro Zamówień Publicznych ZP
8. Wydział Komunikacji i Transportu KT
9. Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej AB
10. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej PR
11. Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów WP
12. Wydział Nieruchomości GN
13. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
14. Wydział Radców Prawnych RP
15. Wydział Audytu i Kontroli KO
16.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZK
17. Wydział Edukacji WE
18. Wydział Inwestycji i Remontów ZI
19. Wydział Gospodarowania Mieniem ZN
20. 
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ZD
21. Wydział  Informatyki WI
22. Wydział Kadr i Płac WK
23.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności PZ
24. 
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów RK
25.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej WD
26.
Powiatowy Konserwator Zabytków KZ
27.
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych PN
28.
Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego TP
29.
Samodzielne Stanowisko ds. BHP BHP
30.
Samodzielne stanowisko ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego PP
31.
Geodeta Powiatowy GP
32.
Inspektor Ochrony Danych IOD
33.
Samodzielne stanowisko ds Ppoż POŻ

Pozostałe skróty

skrót pełne brzmienie
art. artykuł
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Dz.U. Dziennik Ustaw
Dz.Urz.Woj.Wlkp. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
K.p.a. Kodeks postępowania administracyjnego
M.P. Monitor Polski
NIP Numer Identyfikacji Podatkowej
OC obrona cywilna
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
p.o.  pełniący/a obowiązki
poz. pozycja
REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
t.j. tekst jednolity
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
ust. ustęp
wz.  w zastępstwie
zał. załącznik
ze zm. ze zmianami
z późn.zm. z późniejszą/ymi zmianą/ami
z up. z upoważnienia

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2008-12-08
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2008-12-08 13:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2023-10-30 16:49

Banery