BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Roma Czysz
tel.: 61 8410-529
e-mail:
roma.czysz@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 129

Z-ca Dyrektora Wydziału
Anna Koziołkiewicz
tel.: 61 8418-825
e-mail: anna.koziolkiewicz@powiat.poznan.pl

I piętro, pok. 128

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-664
tel.: 61 8410-591
tel.: 61 8410-768

tel.: 61 8410-530
tel.: 61 2228-987

I piętro, pok. 127, 128, 135

Referat Kancelaria Ogólna
Kierownik Referatu
Anna Oleksik-Stryczek
tel.: 61 8410-537
parter, pok. 002

Punkt Referatu Kancelaria Ogólna
ul. Słowackiego 8
parter, pok. 030

tel.: 61 8418-842 

Referat Archiwum Zakładowe
Kierownik Referatu
Alina Pindera
tel.: 61 8410-757
poziom -1, pok. 22

Punkt Referatu Archiwum Zakładowe
ul. Słowackiego 8
parter, pok. 017

tel.: 61 8410-753

Punkt Informacyjny
- ul. Jackowskiego 18
  parter, przy głównym wejściu
  tel.: 61 8410 500 lub 61 8410 745

- ul. Słowackiego 8

  parter, pok. 030
  tel.: 61 2228-971

 

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Zarządu i Starosty:
1) obsługą organizacyjną i protokolarną posiedzeń Zarządu,
2) koordynacją prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
3) prowadzeniem następujących rejestrów:
a) uchwał Zarządu,
b) Zarządzeń Starosty,
c) wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
d) umów zawieranych przez Powiat, Starostę i Starostwo z wyłączeniem  umów ze stosunku pracy, umów o organizację praktyk, wolontariat itp.,
4) zbieraniem i opracowywaniem materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
5) prowadzeniem dokumentacji związanej z korespondencją Starosty i Zarządu z Radą w zakresie:
a) opiniowania projektów uchwał Rady przygotowywanych przez Zarząd,
b) przekazywania wniosków komisji Rady i interpelacji kierowanych do Zarządu i innych spraw związanych ze współpracą między Zarządem i Radą oraz nadzór nad udzielaniem odpowiedzi przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu,
6) opracowaniem sprawozdań z działalności Zarządu w tym z wykonania uchwał Rady,
7) prowadzeniem dokumentacji z kontroli zewnętrznych w szczególności protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
8) prowadzeniem książki kontroli.

2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1) opracowaniem projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i jego nowelizacji,
2) opracowywaniem i opiniowaniem innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa jako organizacji,
3) opiniowaniem zmian, mających wpływ na organizację i funkcjonowanie Starostwa,
4) inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
5) opracowaniem blankietów korespondencyjnych,
6) przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów reprezentanta załogi,
7) administrowanie Intranetem.

3. w zakresie skarg i wniosków:
1) prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
2) monitorowaniem terminowego rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu skarg i wniosków,
3) współpracą z Radą Powiatu w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków,
4) przygotowywaniem sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków,

4. w zakresie petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach z wyjątkiem petycji złożonych do Rady;

5. w zakresie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym zwanymi oświadczeniami majątkowymi, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym:
1) przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych,
2) wzywaniem do złożenia oświadczenia majątkowego,
3) publikowaniem oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
4) analizowaniem danych zawartych w oświadczeniach majątkowych,
5) przygotowaniem dla Rady Powiatu informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych i podjętych działaniach w związku z nieprawidłowościami,
6) przekazywaniem oświadczeń majątkowych i prowadzeniem korespondencji z urzędami skarbowymi w tym zakresie,

6. w zakresie obsługi klientów:
1) prowadzeniem punktu informacyjnego oraz informacji telefonicznej dla klientów Starostwa,
2) prowadzeniem kontaktu z klientami poprzez pocztę elektroniczną,
3) prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym – Biuletynem Informacji Publicznej w tym prowadzeniem dziennika zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione,
4) obsługą punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej-ePUAP w Starostwie,
5) pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP,

7. w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa:
1) prowadzeniem kancelarii Starostwa - przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek,
2) prowadzeniem rejestru przesyłek,
3) współpracą z dostawcą usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek,

8. w zakresie sprawozdawczości elektronicznej:
1) zarządzaniem sprawozdawczością elektroniczną,
2) współpracą z Głównym Urzędem Statystycznym.

9. w zakresie archiwum zakładowego:
1) prowadzeniem archiwum zakładowego,
2) wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania  archiwów zakładowych,
3) bieżącym nadzorowaniem prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw (zadania wykonuje koordynator czynności kancelaryjnych),
4) prowadzeniem archiwum elektronicznego,
5) współpracą z komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie zdawania akt  do archiwum zakładowego,
6) współpracą z Archiwum Państwowym.

10. w zakresie spraw obywatelskich:
1) wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie, zmianie danych oraz o wykreśleniu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
2) prowadzeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
3) sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
4) prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
5) występowaniem do władz stowarzyszeń o zaprzestanie działalności niezgodnej z prawem lub postanowieniami statutu oraz udzielanie ostrzeżenia władzom stowarzyszenia,
6) występowaniem do sądu z wnioskiem o:
a) udzielenie upomnienie władzom stowarzyszenia,
b) uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia,
c) rozwiązanie stowarzyszenia, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem,
7) wyznaczaniem terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu fundacji, a także żądaniem dokonania zmiany zarządu fundacji, w przypadkach określonych w ustawie.
8) występowaniem do sądu z wnioskiem o:
a) stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
b) uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy w przypadkach określonych w ustawie,
c) o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego w przypadkach określonych w ustawie,
d) likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
  • autor informacji: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2014-04-01
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2014-04-01 08:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 09:18

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 14943 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-10-19 09:18 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-11-21 15:09
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.