BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Roma Czysz
tel.: 61 8410-529
e-mail:
roma.czysz@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 129

Z-ca Dyrektora Wydziału
Anna Koziołkiewicz
tel.: 61 8418-825
e-mail: anna.koziolkiewicz@powiat.poznan.pl

I piętro, pok. 128

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-664
tel.: 61 8410-591
tel.: 61 8410-768

tel.: 61 2228-987

tel.: 61 8410-530
I piętro, pok. 127, 128, 135

Referat Kancelaria Ogólna
Kierownik Referatu
Anna Oleksik-Stryczek
tel.: 61 8410-537
parter, pok. 002

Punkt Referatu Kancelaria Ogólna
ul. Słowackiego 8, parter, pok. 030
tel.: 61 8418-842 

Referat Archiwum Zakładowe
Kierownik Referatu
Alina Pindera
tel.: 61 8410-757
poziom -1, pok. 22

Punkt Referatu Archiwum Zakładowe
ul. Słowackiego 8, parter, pok. 017
tel.: 61 8410-753

Punkt Informacyjny
- ul. Jackowskiego 18, parter, przy głównym wejściu
  tel.: 61 8410-500 lub 61 8410-745


Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Zarządu i Starosty:

1) obsługą organizacyjną i protokolarną posiedzeń Zarządu,

2) koordynacją prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,

3) zbieraniem i opracowywaniem materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,

4) prowadzeniem dokumentacji związanej z korespondencją Starosty i Zarządu z Radą w zakresie:

a) opiniowania projektów uchwał Rady przygotowywanych przez Zarząd,

b) wniosków komisji Rady i interpelacji kierowanych do Zarządu i Starosty oraz innych spraw związanych ze współpracą Starosty, Zarządu i Rady oraz monitorowaniem udzielania odpowiedzi przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu na wnioski i interpelacje,

5) opracowaniem raportu Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie Powiatu Poznańskiego,

6) opracowaniem sprawozdań z działalności Zarządu,

7) prowadzeniem następujących rejestrów:

a) uchwał Zarządu,

b) Zarządzeń Starosty,

c) wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

d) umów zawieranych przez Powiat, Starostę i Starostwo z wyłączeniem umów ze stosunku pracy, umów o organizację praktyk, wolontariat itp.,

8)  sporządzaniem i publikowaniem miesięcznych wykazów umów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) lit. d) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego,

2. w zakresie kontroli zewnętrznych:

a) prowadzeniem dokumentacji z kontroli zewnętrznych w szczególności protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,

b) prowadzeniem książki kontroli,

3. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

 1. opracowaniem projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu i jego nowelizacji,
 2. opracowywaniem i opiniowaniem innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa jako organizacji,
 3. inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa jako organizacji,
 4. opracowaniem blankietów korespondencyjnych,
 5. przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów reprezentanta załogi,
 6. administrowanie Intranetem,

4. w zakresie skarg i wniosków:

 1. prowadzeniem i nadzorowaniem rejestru skarg i wniosków, o którym mowa w § 61 ust. 1 i 2 pkt 1 Regulaminu,
 2. monitorowaniem terminowego rozpatrywania skarg i wniosków,
 3. współpracą z Radą Powiatu w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, należących do właściwości Rady,
 4. przygotowywaniem sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków,

5. w zakresie petycji, o których mowa w ustawie o petycjach z wyjątkiem petycji złożonych do Rady;

6. w zakresie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym zwanymi oświadczeniami majątkowymi, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym:

 1. przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych,
 2. wzywaniem do złożenia oświadczenia majątkowego,
 3. publikowaniem oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 4. analizowaniem danych zawartych w oświadczeniach majątkowych,
 5. przygotowaniem dla Rady informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych i podjętych działaniach w związku z nieprawidłowościami,
 6. przekazywaniem oświadczeń majątkowych i prowadzeniem korespondencji z urzędami skarbowymi w tym zakresie,

7. w zakresie obsługi klientów:

1) prowadzeniem punktu informacyjnego oraz informacji telefonicznej dla klientów Starostwa a także prowadzeniem kontaktu z klientami poprzez pocztę elektroniczną,

2) prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym-Biuletynem Informacji Publicznej w tym prowadzeniem dziennika zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione,

3) obsługą punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Starostwie:

a) potwierdzanie profilu zaufanego,

b) przedłużanie ważności profilu zaufanego,

c) unieważniania profilu zaufanego,

4) pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP,

8. w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa:

 1. prowadzeniem kancelarii Starostwa - przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek,
 2. prowadzeniem rejestru przesyłek,
 3. współpracą z dostawcą usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek,

9. w zakresie sprawozdawczości elektronicznej:

 1. zarządzaniem sprawozdawczością elektroniczną,
 2. współpracą z Głównym Urzędem Statystycznym,

10. w zakresie archiwum zakładowego:

 1. prowadzeniem archiwum zakładowego,
 2. wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 3. bieżącym nadzorowaniem prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw (zadania wykonuje koordynator czynności kancelaryjnych),
 4. prowadzeniem archiwum elektronicznego,
 5. współpracą z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,
 6. współpracą z Archiwum Państwowym.

11. w zakresie stowarzyszeń i fundacji:

1) sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

2) sprawowaniem nadzoru nad uczniowskimi klubami sportowymi i klubami sportowymi, działającymi w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 4 ustawy o sporcie,

3) sprawowaniem nadzoru nad działalnością fundacji ze względu na siedzibę fundacji,

4) opracowaniem rocznego planu kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym:

        a) przeprowadzaniem kontroli na podstawie rocznego planu kontroli,

        b) przeprowadzaniem kontroli doraźnych nie ujętych w rocznym planie kontroli,

        c) przeprowadzaniem kontroli doraźnych nie ujętych w rocznym planie kontroli, na wniosek  Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

5) przekazywaniem Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej:

a) rocznych planów kontroli wraz z uzasadnieniem, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę, a także aktualizacje planów, w terminie 14 dni od dnia ich sporządzenia,

b) zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnej wraz z uzasadnieniem, nie później niż w dniu rozpoczęcia kontroli, chyba że przeprowadzenie kontroli wynika z zaktualizowanego planu kontroli;

c) informacji o wynikach kontroli, w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia lub wydania zaleceń pokontrolnych albo podjęcia decyzji o odstąpieniu od ich wydania,

d) na jego wniosek potwierdzonych kopii dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli,

6) prowadzeniem ewidencji:

a) stowarzyszeń zwykłych,

b) uczniowskich klubów sportowych,

c) klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

7) występowaniem do władz stowarzyszeń, klubów, fundacji  w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu,

8) współpracą z sądem, w zakresie prowadzonego nadzoru nad stowarzyszeniami i klubami, w tym występowanie, w przypadkach określonych w ustawie, z wnioskiem o upomnienie, uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały, rozwiązanie stowarzyszenia, klubu.

9) współpracą z sądem, w zakresie prowadzonego nadzoru nad fundacjami, w tym występowanie, w przypadkach określonych w przepisach, z wnioskiem o stwierdzenie zgodności działania fundacji
z przepisami prawa, statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona, o uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy, o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego, o likwidację fundacji.

 

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 2014-04-01
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-04-01 08:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 11:48

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

- ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

-  rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego,

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

- ustawy z dnia 25  czerwca 2010 r. o sporcie,

- rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych,

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 


 

 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-05-24 14:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-16 11:01

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 24315
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-02-25 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-08-05 14:10